De Postiljon, jaar per jaar...

 1970 

In 1970 staken enkele mensen de koppen bijeen. Hun doel was het elkaar te helpen bij het aanvullen van hun respectievelijke verzamelingen. Ze vatten het plan op geregeld te vergaderen en gingen op zoek naar een geschikt clublokaal.

Als eerste voorstel kwam toen de Gildezaal in het dorp aan de orde, maar dat plan mislukte en uiteindelijk viel de keuze op "Ons Huis" aan de Kapitein Tobbackstraat te Boortmeerbeek", waar dan elke 1ste en 3de zondag van de maand de clubbijeenkomsten zouden doorgaan. Het zal ons clublokaal blijven tot in 1989.

De club kon van start gaan met een kleine starttoelage van de locale politici en de club sloot aan bij de Federatie van Socialistische postzegelverzamelaars.

Als officiële stichtingsdatum geldt 12 april 1970.
 

Bij de start kon de club rekenen op welgeteld zes leden:
 
 - Voorzitter : De Roye Freddy
 - Secretaris : Verschaeren Annie
 - Adjunct secretaris : Vloebergh Omer
 - Penningmeester : Maes Frans
 - Bestuursleden : Daems François en Van de Sande Leon
Freddy De Roye

Toen al bekrachtigd met een huishoudelijk reglement, werd "De Postiljon" boven de doopvont gehouden, een naam die de club steeds trouw bleef.

Van bij het begin stelde de vereniging zich tot doel een vereniging te zijn, waar men elkaar helpt en bijstaat en iedereen de gelegenheid geboden wordt om in een familiale en vriendschappelijke sfeer de verkozen hobby te beoefenen.

Het jaarlijks lidgeld bij de start werd bepaald op 50 BF voor de volwassenen en 25 BF voor de jeugd.

Op 19 april 1970 meldde de club haar oprichting aan het lokale comité van Burgemeester en schepenen te Boortmeerbeek met het verzoek om aanvaarding van hun stichting en kreeg een positieve reactie.


Eén van de eerste beslissingen van het bestuur was het bepalen van een clublogo.

Op 25 juni 1970 verkreeg de club de toelating van de Post om als logo van de club de postzegel n.a.v. de Dag van de Postzegel 1967 tot onderwerp te nemen en te gebruiken op bvb lidkaarten, briefpapier en publicitaire doeleinden.

Dit logo blijft gehandhaafd tijdens de vele clubjaren, die erna zouden volgen.

Het bestuur besloot om in juli 1970 aan te sluiten bij de Federatie van Socialistische postzegelverzamelaars met afdelingen te Leuven, Mechelen, Antwerpen, Lier, Hoboken, Beringen, Aalst, Gent, St Niklaas, Menen enz.  Via deze organisatie ging de club van start met de dienst "Ruilboekjes" om zo aan hun leden de mogelijkheid te bieden hun verzamelingen uit te breiden.

Op 14 november 1970 vierden de arbeiders postzegelverzamelaars hun 40 jarig bestaan en de post wijdde er een bijzondere afstempeling aan. Onze nieuwe club kreeg alvast haar eerste invitatie in de bus en de voorzitter en penningmeester gingen alvast eens een kijkje nemen in het Koninklijk Atheneum Pitzemburg Bruul te Mechelen. Zij brachten als souvenir volgende maximumkaart met Mej. Maria Baers mee, uitgegeven door de Belgische vereniging der Maximafielen met in de stempel de Sint Romboutstoren en een allegorie op de beiaard. De postzegel kwam uit een reeks van vier zegels met verder aandacht voor Camille Huysmans, Kardinaal Jozef Cardijn en Paul Pastur.

De club kreeg in december 1970 de allereerste keer bezoek van de pers, met name de reporter van "De Haachtenaar".

Foto uit "De Haachtenaar": Het voltallige bestuur van "De Postiljon",
dat zich belangeloos ten dienste stelt van de postzegelverzamelaars.

Hierna de volledige tekst van het artikel :

"Een hobbyclub die goed op weg is om een belangrijke plaats in te nemen in het plaatselijke verenigingsleven is wel de club van postzegelverzamelaars "De Postiljon". Hiervan konden we ons overtuigen toen we verleden zondag een kijkje gingen nemen in het clublokaal waar een drukke bedrijvigheid heerste. Van voorzitter Freddy De Roye en secretaris Mevrouw Maes, kregen we alle gewenste inlichtingen betreffende het ontstaan en de werking van de club."

Stichting en doel
Het was tijdens de voorbije lente dat enkele enthousiaste "filatelisten" op de idee kwamen zich te verenigen. De gedachte kreeg vaste vorm en op 12 april 1970 waren alle voorwaarden vervuld om met een club van start te gaan. Het kind kreeg een naam en een zestal personen verleenden spontaan hun medewerking, wat tevens toeliet een bestuur samen te stellen. Zo werd Freddy De Roye voorzitter, Frans Maes penningmeester, Mevrouw Maes-Verschaeren secretaris, Omer Vloebergh adjunkt-secretaris, Leon Van de Sande en François Daems bestuursleden.
Uit de statuten blijkt dat de club volgende doelstellingen nastreeft : ruiling van postzegels bevorderen, verzamelmethode aanleren, organiseren van prijskampen en tentoonstellingen. Verder belast de vereniging zich met de aankoop van alle verschijnende nieuwigheden en het uitvoeren van alle bijkomende zegelbestellingen. In de club kan men filatelistische benodigdheden aanschaffen aan zeer voordelige prijzen. De leden komen de eerste en derde zondag van elke maand samen in het clublokaal "Ons Huis", Kapitein Armand Tobbackstraat, telkens van 10 tot 12 uur.


Toegankelijk voor jong en oud
De club staat open voor iedereen, ongeacht zijn politieke overtuiging. "De Postiljon" wil een vereniging zijn waar men elkaar helpt en bijstaat en de gelegenheid geboden wordt om in een familiale en vriendschappelijke sfeer de verkozen hobby te beoefenen. Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op 50 fr. voor volwassenen en 25 fr. voor kinderen.
Momenteel telt de vereniging een 25-tal leden, niet enkel afkomstig uit Boortmeerbeek maar ook uit omliggende gemeenten. Daar dit aantal iedere week stijgt, hoopt het bestuur binnen afzienbare tijd de inschrijving van het honderdste lid te kunnen vieren. Het is tevens een van haar grootste betrachtingen om binnenkort uit te pakken met een grote postzegeltentoonstelling.

De postzegelverzamelaars kunnen steeds zonder enige verbintenis inlichtingen bekomen betreffende de toetredingsformaliteiten bij de leden van het bestuur. Zij nodigen reeds meteen de belangstellenden van harte uit op hun volgende samenkomst, die zal plaats hebben op zondag 3 januari 1971."
C. V.d.C. (De Haachtenaar)