De Postiljon, jaar per jaar...

 1974 

Onze vierde algemene ledenvergadering ging door op 20 januari 1974.

De hoop werd geuit om eerlang de kaap van 60 leden te kunnen halen.
Tijdens de vergadering kregen de leden, die in 1973 actief hadden meegewerkt en/of tentoongesteld n.a.v. onze clubtentoonstelling een aandenken in de vorm van een mascotte van damesvoetbal kampioenenploeg België Astrio Begijnendijk. Aan de aanwezige leden werd het akkoord gevraagd inzake de aanduiding van drie bestuursleden in de Raad van Bestuur van de postzegelbond.

Het jaar 1974 begon even turbulent met een nieuwe verschuiving in het bestuur Omer Vloebergh werd hulpsecretaris.

Er volgde de melding dat het clubblad een gezamenlijk blad voor Boortmeerbeek, Nossegem én Germinal Beringen (Koersel) zou worden. De nummering van ons clubblad startte opnieuw met Jaargang I nr 1.

Het lidgeld was op dat moment nog steeds 50 BF voor volwassen leden en 25 BF voor jeugdleden. De teller qua ledenbestand stond toen op 55.

Vanaf februari 1973 verscheen het clubblad met als nieuwe verantwoordelijke uitgever Ghislain Vleugels.

 
De clubveilingen gingen verder op het oude stramien, ttz de 1ste zondag van de maand.

Het bestuur maakte plannen om met één van de medewerkende kringen aan het clubblad, nl. Nossegem, een groepsreis te ondernemen. Zo gezegd, zo gedaan.
Als reisdoel werd geopteerd voor een bezoek in het voorjaar aan de Belgisch-Poolse postzegeltentoonstelling der Vriendschap te Beringen (9+10/3) en op 10 maart 1974 trokken wij er met een bus samen met de vrienden van Nossegem op uit. De bus vertrok om 10u30 in Boortmeerbeek en pikte in NoOssegem leden op.

Onze leden konden gratis mee. Er schreven zich 15 leden in om ook te plaatse aan te schuiven aan tafel bij een in Beringen ingerichte koffietafel.

Zo sloegen wij twee vliegen in een klap: de tentoonstelling in groep bezoeken én eigen deelnemende leden een hart onder de riem steken. De namen van onze deelnemers ter plaatse vonden wij in de archieven niet terug. Wij kregen er een banner mee als souvenir.

Op 17 maart 1974 vond de veiling uitzonderlijk plaats op een afwijkende datum.

 

De Regie der Posterijen presenteerde tijdens het weekend van 23 en 24 maart in Bon-Secours, Brussel, Ertvelde en Mechelen een nieuwe uitgifte m.b.t "De bescherming van het leefmilieu".
Verschillende bestuursleden zakten in naam van De Postiljon af naar het informatiekantoor van Intercom in de Bruul te Mechelen om er de nieuwe postzegel en de vierkante gelegenheidsafstempeling te gaan ontdekken op 23 maart 1974.

De Regie der Posterijen presenteerde op 6 en 7 april 1974 onder de titel "Kulturele" een reeks van vijf postzegels te Brussel, Deurle, Lier, Luik en Verviers. Gezien de goede banden met Lier was de keuze waar naartoe snel gemaakt en op zaterdag 6 april 1974 zakte een groepje Postiljonners af naar de Stedelijke Academie voor Muziek en Schone Kunsten op de Vismarkt te Lier voor een bezoekje en zo menig een had ook de eerstedagomslag met de zegels en de gelegenheidafstempeling op zak.

 

De club zorgde voor een afvaardiging bij de opening van de postzegeltentoonstelling te Lokeren én bij een tentoonstelling, die openging in de muziekschool te Zaventem - beide op 13 april 1974.

Voor het eerst organiseerden wij onze postzegeltentoonstelling buiten de gemeentegrenzen en hadden de primeur de laatste Canadese postzegels te tonen, die volgens een volledig nieuw procedé gedrukt waren.

Onze 4de clubtentoonstelling in de R.M.S (Ter Bronnen) te Kampenhout op 20 + 21 april 1974 liep i.s.m. de culturele diensten van de Canadese Ambassade en de oud-leerlingenvereniging van de RMS én met "Dag van Canada".
 
 
Senator Bogaerts, de hoofdonderwijzer van de Rijksmiddelbareschool, de heer Destrebecq van de Canadese ambassade en de voorzitter van de vriendenkring van de school tijdens de rondgang op de tentoonstelling.
Het programma werd aangevuld met een dia- en filmvoorstelling van culturele aard over de Canadese Post en het geheel werd bezocht door menig gezagsdrager.

Ziehier wat hierover in de pers verscheen :

"In het bestek van de buitenschoolse activiteiten werd in de Rijksmiddelbareschool te Kampenhout, door de oud-leerlingenvereniging, in samenwerking met de postzegelverzamelclub, de "Postiljon" uit Boort-meerbeek, tijdens het voorbije weekeinde een zeer interessante postzegeltentoonstelling gehouden.

Tijdens de opening, die zeer druk werd bijgewoond, haalde de hoofdonderwijzer van de school, in afwezigheid van de directeur, de omzendbrief aan van minister Calewaert, waarbij gesteld werd dat de school niet 1anger een gesloten gebouw mag blijven en er dus ook wat anders dient te gebeuren dan alleen maar les geven. Vandaar deze tentoonstelling, die ook werd ingericht in samenwerking met de diensten van de Canadese ambassade. De hoofdonderwijzer had trouwens niets dan woorden van lof, zowel voor de inrichters als voor allen die hadden meegewerkt.

De h. Vleugels, voorzitter van de "Postilion", had vooral woorden van dank voor de medewerking van de Canadese ambassade. Hij vond het alleen maar spijtig dat een speciale postzegeluitgifte door Canada, niet in primeur kon getoond worden op de tentoonstelling. Dat gebeurde echter door omstandigheden onafhankelijk van de inrichters en de diensten van de ambassade.
 

De h. Destrebecq, afgevaardigde van de Canadese ambassade dankte ook de inrichters en sprak de hoop uit dat er in het vervolg nog meer samenwerking zou kunnen komen tussen allerlei verenigingen, dit om Canada bij ons beter te laten kennen. Hij beloofde zich in die zin dan ook in te spannen.

Senator Bogaerts tot slot sprak zijn vreugde uit over het feit dat de school werd opengesteld voor culturele activiteiten. Hij wees er op dat zegels verzamelen vooral leerrijk is en dat zowel voor jong als oud. Hij drukte de wens uit dat de inrichters zich zouden mogen verheugen in een zeer grote belangstelling en hoopte dat er nog meer culturele manifestaties zouden ingericht worden. Ook hij had een woord van dank voor allen die hadden meegewerkt tot het welslagen en verklaarde daarop de tentoonstelling voor geopend". - R.B.

Voor onze club namen 2 groepen deel, jeugdleden en oudere leden, met name:
 
Jeugd
Maes Suzy
Maes Antoine
Maes Paula
Peeters Jean-Paul
Maes Louis
Maes René
Maes Marcella
Vloebergh Myriam

Volwassenen
Vleugels Ghislain


Brion Walter
Vandersloten Jules
Feyaerts Georges
De Marree François
Sprookjeswereld
Spoorwegverkeer & treintje spelen
De auto en het verkeersprobleem
De vogels in de wereld
Oostenrijk
De vogels in de wereld
Zwitserland als landenverzameling
Dieren uit de hele wereld
Bloemen uit Canada


Griekenland
Israël
Verenigde naties
De dynastie
Olympische spelen (Europese uitgiften)
Kalender met geboortedata
Napoleon
 
Een voorbeeld van het herinneringsdiploma

Buiten de postzegeltentoonstelling, omlijst door modelbouwers, gingen er doorlopend demonstraties door omtrent het plakken, schilderen en verwezenlijken van modelbouw. En niet te vergeten, de prachtige verzameling met Canadese zegels, door een ambassadelid bezorgd, verspreid over 20 kaders !

In de annalen lazen wij dat de opkomst qua bezoekers goed te noemen was, maar ook dat het te betreuren was, dat zo weinig clubs een bezoekje brachten.

Op 22 april 1974 volgde een relaas van de tentoonstelling t.o.v. Socialistische Federatie voor postzegelverzamelaars en deed de club voor het eerst navraag tot het bekomen van ruilboekjes, om hiermee de filatelisten weer een extra troef te bieden binnen de club.

In juni 1974 trad Georges Feyaerts toe tot het clubbestuur.
Het bestuur telde toen volgende 8 leden:

 
Voorzitter
Secretaresse
Hulpsecretaresse
Penningmeester / Ruilmeester
Redactie clubblad
Verantwoordelijke uitgever

Bestuursleden
Freddy De Roye
Annie Verschaeren
Omer Vloebergh
Frans Maes
Ghislain Vleugels


Leon Van de Sande
François Daems
Georges Feyaerts

De kring kreeg een invitatie van het feestcomité van de gemeente Boortmeerbeek om een afvaardiging te sturen n.a.v. de bevrijdingsfeesten op 7 september. De vraag erbij was of wij niet konden meehelpen bij het opblazen en uitreiken van ballonnen. Gezien wij kort ervoor een toezegging tot gemeentelijke toelage hadden ontvangen, zegden wij natuurlijk niet neen en deden ijverig mee met andere clubs, die present tekenden.

Op 14 + 15 september werden bij de 3de provinciale competitieve tentoonstelling te Houthalen-Helchteren uitsluitend verzamelingen van jeugdleden ingewacht. De Postiljon vaardigde er twee af. De namen vonden wij echter niet terug. Deze tentoonstelling, die opgezet werd in de het Cultureel Centrum in Zaal Casino te Houthalen werd omkaderd met de voorverkoop van een postzegel "Jeugdfilatelie" en kende ook veel interesse vanwege onze bezoekende leden.

Op 12 + 13 oktober 1974 vond de 1ste intergewestelijke tentoonstelling plaats in het gemeentehuis te Nossegem.
 
Onze club was er present met 5 volwassen deelnemers met 10 vlakken:
 
Walter Brion
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
idem
Jules Vandersloten
 
Jeugdklasse 2 extra vlakken
René Maes
De dynastie
Personaliteiten op kalender
Nederland
Kinderzegels
Olympische spelen (Europese uitgiften)

Vliegtuigen

Onze leden deden het niet uitmuntend, maar zeer zeker ook niet slecht. En onze leden tekenden uiteraard ook present bij de prijsuitreiking.
 
Voorbeeld van het deelnemersdiploma

De tentoonstelling werd omkaderd werd met de voorverkoop "25 jaar centrale raad van het bedrijfsleven".
In de gelegenheidsafstempeling met de abstracte symbolische voorstelling van de activiteiten van deze Raad staat de duidelijke verwijzing naar postzegelclub Nossegem.

Destijds besliste het Intergewest, waar De Postiljon deel van uit maakte, om bij intergewestelijke tentoonstellingen te gaan werken met een wisselbeker, waarbij een club, die erin slaagt om 3x de eerste prijs te behalen, deze beker ook mocht behouden.

Binnen het beurtrolsysteem van de federatie om intergewestelijke veilingen te organiseren, was het op 27 oktober 1974 de beurt aan Boortmeerbeek. Wij mochten delegaties van verschillende kringen bij ons verwachten in ons clublokaal "Ons Huis".

N.a.v. de 1ste intergewestelijke kreeg onze club ook de zorg om de wisselbeker aan de winnaar - in dit geval "Lier" - te overhandigen, hetgeen ook gebeurde tijdens deze intergewestelijke veiling.  Deze telde 267 loten. Hier was de opkomst "redelijk" te noemen. (Misschien omdat de datum hier initieel op 13 oktober lag) Bij deze gelegenheid werd aan de deelnemende leden tijdens de intergewestelijke een passend geschenkje aangeboden.

De 10de internationale ruilbeurs, georganiseerd door verzamelclub Lisp in de grote parochiezaal te Lier op 10+11 november 1974 was voor onze leden zeker interessant, want een ruime delegatie trok er naartoe.

Op 16 + 17 november deden wij niet zelf mee aan de tentoonstelling bij Germinal te Vilvoorde, maar onze clubafvaardiging mocht wél gezien worden.

Begin november kreeg de kring ook het licht op groen om tussen 23 en 25 november 1974 met 8 vlakken in de jeugdcompetitie mee te doen n.a.v. de grote cultuur-tentoonstelling, georganiseerd door de VVV-diensten van Westerlo.

Opnieuw een kans voor onze jeugdleden om hun werken aan het publiek te presenteren en dit in een prachtige locatie, met name in de prachtige zalen van het kasteel van Westerlo:

 
Jean-Paul Peeters
René Maes
Suzy Maes
Myriam Vloebergh 
De vogels in de wereld
Huisdieren
Sprookjes jeugd
Dieren uit heel de wereld 

Zij hielden er een herinneringsmedaille van de VVV Westerlo aan over.

Buiten competitie stelde bij de modelbouwers ons lid Danny Vleugels ook tentoon.
Op dezelfde data 24 en 25 november viel de club nog meer in het oog bij de grote tentoonstelling tgv het Juweel van Fila Limburg in zaal RITO te Beverlo Centrum, een organisatie van verzamelclub Germinal Beringen Mijn. De uitslagen werden niet getraceerd.

Voor onze club stelden er tentoon:
 
Vleugels Danny
Verschaeren Alex

Jeugdklasse
Maes René
Peeters Jean-Paul
Bloemen uit Canada
Olympische spelen Canada


Vogels
België

De Regie der Posterijen presenteerde op vijf locaties op 7 en 8 december 1974 een reeks van 4 postzegels met natuuronderwerpen voor de filatelisten in voorverkoop.

Eén ervan was in de zaal "Hôtel de la Ferme" in Zaventem en op zaterdag 7 december 1974 tekende er een delegatie van onze club present om er hun verzameling aan te vullen met de mooie afstempeling van onze vrienden van de postzegelkring van Zaventem

Ook bij de laatste voorverkoop van de Regie der Posterijen in het weekend van 14 en 15 december 1974 waren enkele bestuursleden op post en dit was niet in Borgerhout, Brussel, Erquelinnes of Waver, maar wel in de Rijksmiddelare School te Koersel.
 
Of onze clubafvaardiging er was op zaterdag of zondag was niet terug te vinden, maar uit het jaarverslag van 1974, voorgelezen tijdens de algemene jaarvergadering in 1975 blijkt duidelijk dat onze mensen er geweest waren om de vriendschapsbanden kracht bij te zetten.

Ze maakten er kennis met de postzegel met beeltenis van Adolphe Quetelet naar een werk van de schilder J. Odevaere en met de gelegenheidsafstempeling, verwijzend naar de uitnodigende club: Germinal - Koersel (Beringen), waarmee onze club samenwerkte inzake de publicatie van het clubblad.

Uit hetzelfde jaarverslag m.b.t. 1974 vernamen we verder dat de club gedurende het jaar ook nog bij de bevriende kring van Geel te gast was, maar de data hiervan konden we niet meer traceren.