De Postiljon, jaar per jaar...

 1976 

Bij onze zesde algemene ledenvergadering op 3 januari 1976 werd de kaap van 75 leden overschreden.
De leden werden extra in de watten gelegd met - na de toespraken in de p
auze - frisdranken mét sigaren voor de heren en chocolade voor de dames.
 
 

Alvorens tot de dagorde over te gaan werd er nog even stilgestaan bij het 
overlijden van ons lid Edouard Coenen in 1975. 


Het bestuur wijzigde op twee punten:
Georges Feyaerts werd ondervoorzitter en Jean-Luc Vandersloten werd een nieuw bestuurslid. Het bestuur wijzigde dus als volgt:

 
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaresse
Hulpsecretaris
Penningmeester
Ruilmeester
Redactie clubblad

Bestuursleden
Freddy De Roye
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Omer Vloebergh
Frans Maes
Karel Lamberts
Ghislain Vleugels

Leon Van de Sande
Jean-Luc Vandersloten
 
Tijdens de vergadering werden de drie leden, die tegelijk actief lid zijn van de Federatie even extra in de verf gezet en Senator Bogaerts nam in ons lokaal het woord om Frans en Annie in de bloemetje te zetten voor al het werk, dat ze tijdens de eerste vijf jaar van het clubbestaan hadden gepresteerd.

Er werd ook verduidelijkt dat een schrijfmachine aangekocht werd voor de club en dat er gebrainwasht werd over het mogelijk aanmaken van een zelfklever. Het eerste ontwerp van Leon De Winter was op onbegrijpelijke wijze zoek geraakt, maar een nieuwe versie zou nog dit jaar in omloop moeten komen.

Ergens medio januari (juiste datum niet meer getraceerd) nodigde de nieuwe burgemeester van Boortmeerbeek, Jan Van den Berghe - aangesteld als interim-burgemeester tot de verkiezingen van eind 1976 na het overlijden van Staf Servaes - de verenigingen uit voor een kort kennismakingsgesprek. Namens onze club tekenden hier Frans en Annie present.

Hij werd de laatste burgemeester vóór het in voege treden van de fusiegemeenten in 1977.

Op 30 januari 1976 organiseerden we nog vol ijver een nieuwe clubveiling met het oog om er nog enkele op het getouw te zetten , maar later in het jaar verminderde het interesse.

In april kregen enkele bestuursleden nieuwe functies toegemeten binnen de filateliewereld: onze toenmalige ruilmeester Karel Lamberts werd nl ook federaal ruilmeester.
Zodoende werden het federaal secretariaat (Frans en Annie) én de rol van federale ruilmeester (Karel) ingenomen door mensen van onze club. In een verslag uit die tijd, wordt verwezen naar een maandblad van de arbeiderspostzegelverzamelaars uit Lier, waarbij Frans en Annie geëerd worden, onder de titel "Goede wijn behoeft geen krans".

Bij de intergewestelijke veiling te Mechelen op 24 april 1976, droeg De Postiljon een flink steentje bij door het leveren van heel wat loten én de aanwezigheid van een grotere groep Postiljonners.

Op 1 mei 1976 stopte de samenwerking met de kring van Londerzeel en werd ons clubblad opnieuw verdeeld onder drie kringen. Ons clubblad zou wat later tijdelijk ook een rubriek voor muntenliefhebbers krijgen.

T.g.v. de locale lentebeurs op 8 + 9 mei 1976 pakte de club uit met haar tweede hobbytentoonstelling, dit keer niet het clublokaal maar in de Gildezaal te Boortmeerbeek.

Onze leden stelden er tentoon:          

 
Georges Feyaerts
Alex Verschaeren
Jea Baptist Vertongen

Jeugdklasse
Suzy Maes

Omer Vloebergh
Hortense Haemels

Frans Maes
Gerrit Hennes

Leon De Winter
Personaliteiten op kalender
Olympische Spelen Canada
België vóór 1945


Sprookjes

Recente schilderijen
Asbakken en bierglazen

Munten
    "

Rijkswachtuniformen- en uitrusting

Wij kregen de ondersteuning van de club van Nossegem via het ter beschikking stellen van hun tentoonstellingskaders en Speedo - wereldfirma van zwemuitrusting - schonk onze club een tiental unieke zelfklevers, die aan de infotafel door Frans aan de jeugdleden bezorgd werden.
 
Onze club had bij die gelegenheid ook het idee om te starten met een stickeractie om op die manier reclame te maken voor de club én ook wat inkomsten te genereren. Uiteraard werd "de posthoorn" - de titel van ons clubblad - hét symbool.  Nadat het eerste ontwerp zoek geraakt was, werd dit de uiteindelijke versie  van onze clubsticker van de hand van ons lid Leon De Winter.

En de club had speciaal voor de gelegenheid faïencetegels in formaat 9,5 x 19,5 cm laten aanmaken, die tijdens de lentebeurs ook te koop werden aangeboden (en ook later bij volgende tentoonstellingen) en aan de deelnemers als herinneringsgeschenk werden aangeboden.
 

Op 8 mei trad Hobbyclub Teniers uit Perk toe tot onze filatelistische familie en wij waren dus opnieuw met 4 kringen bij de opmaak en verdeling van ons clubblad.

Op 16 mei 1976 konden alle numismaten voor het eerst terecht bij De Postiljon om er - net zoals de filatelisten - onderling te ruilen. Er werd getracht om de 1ste clubdag van de maand te weerhouden voor de filatelisten en de 2de clubdag ten dele voor te behouden voor de numismaten.

Vanaf 1 juli werd ons clubblad, dat tot dusver uitsluitend bestemd was voor filatelistische doeleinden, uitgebreid met een numismatiekrubriek. Hiervoor tekende ons lid Leon De Winter.

 
Op 21 + 22 augustus 1976 vaardigde de club 3 deelnemers met 10 vlakken af naar de 2de Federale tentoonstelling in de lokalen van het Rijksinstituut  voor technisch onderwijs te Lokeren omkaderd met een grote nationale ruildag op zondag.
 

  -   Jules Vandersloten Olympische spelen  (Europese uitgiften)
  -   Karel Lamberts Luxemburg
  -   René Maes Huisdieren (jeugd)


Hun verzamelingen scoorden er slechts matig. Juiste uitslagen werden niet meer getraceerd. Voor hen was er wél een souvenirbord

Wij herinneren ons wel het verhaal, dat toen een groep ter plekke een kijkje wou gaan nemen, ze de tentoonstellingslocatie niet konden vinden en onverrichterzake huiswaarts keerden.
 
Postzegelkring "De Gerlache" uit Hasselt plaatste d.m.v. een gelegenheidsuitgifte de lokale Britse week in de kijker. Zij nodigden ter zake kringen uit het hele land uit naar Hasselt op 3 september 1976. Bij het doornemen van correspondentie vonden we hiervan nog een spoor terug met indicatie dat Frans en Annie het traject aflegden en er de club vertegenwoordigden.

N.a.v. het Rubensjaar 1977 werd een propagandatentoonstelling ingericht van 4 t/m 6 september met voorverkoop van een reeks postzegels rond het werk van Pieter Paul Rubens

Ook onze leden werden opgeroepen om aan de tentoonstelling deel te nemen, maar dat gebeurde niet. Wel trokken verschillende leden naar Antwerpen, waar de KLBP ism Pro Post en het stadsbestuur tekende voor de organisatie van het geheel in het stadhuis te Antwerpen.
Bij de herdenkings-plechtigheid van 25 jaar CRS (rekrutering- en selectiecentrum) én 125ste verjaardag van de bouw van het Klein Kasteeltje te Brussel in de tijdspanne van 10 tot 16 september 1976 waren twee dagen specifiek op de filatelie afgestemd, nl. 10 + 11 september.

Het Klein Kasteeltje, een gebouw in de wijk "De Kaaien" - gelegen aan de oude haven aan het Zeekanaal Brussel-Schelde - ontleende zijn naam aan het grote herenhuis uit de 16e eeuw dat door water was omringd. Oorspronkelijk, bij de 'opening' in 1853, was het gebouw een kazerne van de grenadiers- en de karabiniers. De militairen konden ingezet worden tegen sociale onlusten. Na W.O II werd het gebouw gebruikt als gevangenis voor krijgsgevangenen. Vanaf 1951 deed de kazerne dienst als plaats waar alle Belgen met dienstplicht een eerste onderzoek ondergingen - de zogenaamde "drie dagen" .

De Postiljon had er Alex Verschaeren afgevaardigd met enkele filatelistische tentoonstellingsvlakken uit zijn verzameling "Olympische Spelen Canada". Een leuk weetje is, dat Alex er persoonlijke felicitaties in ontvangst mocht nemen van de toenmalige minister Van den Boeynants. Hij ontving tevens uit handen van de bevelhebber van het Klein Kasteeltje, kolonel stafbrevethouder De Neve de Roden een prachtig herinneringsplaket.

Hetzelfde weekend was een ruime groep veel dichter bij huis onderweg om in het Cultureel Centrum van de NMBS in de Centrale Werkplaats te Mechelen in de rij te staan bij de voorverkoop van de postzegel met gelegenheidsafstempeling. Met name op 11 september 1976 was onze delegatie opvallend.

Via het clubblad werd er promotie gevoerd voor het project "Leven en overleven in onze fusiegemeente", waarbij "De Netel" een tentoonstelling inrichtte in september 1976 te Haacht met standen, die alle gegevens over de fusiegemeente Haacht inclusief Wespelaar, Tildonk en Wakkerzeel omvatten en waarbij een doorlopende diamontage alles illustratief nog eens accentueerde. Aangezien verschillende leden in dit doelgebied woonden, was het interessant om weten en achteraf bleek ook, dat verschillende leden de tentoonstelling bezocht hadden.

De Postiljon organiseerde op 2+ 3 oktober 1976 haar 1ste voorverkoop rond de postzegel "Jeugd en muziek" omkaderd met haar 5de clubtentoonstelling in de Gildenzaal te Boortmeerbeek.
 
Opmerkelijk was het ontwerp van de speciale dagafstempeling. 
Deze was van de hand van ons lid Leon De Winter. 

Quote uit het persartikel: "Ook de jeugd heeft belangstelling voor filatelie"

De zegel zelf was de goedkoopste van het jaar, maar de voorverkoop was er één waar veel aandacht aan besteed werd via pers én radio.     Cfr persartikels in de rubriek "in de pers"
 
Ook hier had de club het deelnemersveld opgesplitst:
 
1. Jeugdleden
Maes Suzy
Verschaeren Raymond
Verschaeren Philippe
Vleugels Danny
De Cort Patrick
Maes René
Sprookjes
Luxemburg
Nederland + Antillen
Rio - Mundi
België
Luchtvaart
2. Andere leden filatelisten
Van den Eynde Marcel
Vertongen Jean-Baptist
Feyaerts Georges
Brion Walter
Vandersloten Jean-Luc
Milcamps Roger Klassiek
Van Neck Celest
Goovaerts Margriet
Van Horenbeeck Maurice
Vleugels Ghislain
Verschaeren Alex
Eerstedagvluchten Sabena
Burundi
Schilderkunst
Koning Boudewijn
België
Klassiek België
Jersey
Spoorwegzegels
Maurice Bloemen
Maximumkaarten
Olympische Spelen Canada
3. Leden numismatiekers
André Adolf
De Winter Leon
 

Voor het eerst werden er bij een tentoonstelling, door ons ingericht, ook maximumkaarten tentoongesteld en kreeg de maximafilie via een informatieve reeks in ons clubblad extra aandacht. De tentoonstelling zelf kende een ruime belangstelling, getuige deze persfoto. En ook omroep Brabant bleef niet achterwege.
 

Meer informatie - Zie ook rubriek "Voorverkopen"


Er valt hier ook een bijzonder verhaal te onthouden
Vlak voor de voorverkoopdagen brak er nl. brand uit in de postzegeldrukkerij te Mechelen en wij konden zo niet over voldoende postzegels beschikken om iedereen tevreden te kunnen stellen. Zo was alles, wat wij hadden kunnen bemachtigen, zeker de deur uit.
De Post zou pas 1 maand later een nieuwe oplage van deze postzegel in de kantoren in omloop brengen.
Weet U trouwens hoe men het verschil tussen de jeugdfilateliezegel vóór de brand en van na de brand kan onderscheiden? Door er met een vergrootglas naar de kijken en in het bijzonder te letten op de letters van "België".
Op de zegel vóór de brand ziet men onder de loep vierkantjes als raster.
Na de brand zijn ze afgeplat en worden het rondjes.

Cfr "In de Pers 1976"

1976 betekende een keerpunt in onze clubgeschiedenis inzake het thematische verzamelen. Ervoor werden thema's veelal uitgebeeld met uitsluitend postzegels en soms zelfs met behulp van tekeningen. Vaak werd er ook veel tekst bijgevoegd om de tentoongestelde onderwerpen te accentueren.

Wij lieten ons dan ook instrueren inzake de algemeen geldende reglementeringen.
Dit bracht in eerste instantie teweeg, dat de vaak zeer mooie gemengde tekening- & postzegelverzamelingen volledig uitgesloten werden voor competitieve doeleinden.

Vanaf dan worden bij de thematische verzamelingen ook afstempelingen en gelopen stukken toegevoegd en moet een duidelijk plan het verloop van de verzameling documenteren.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen onderwerp- en themaverzamelingen, met andere quotaties.

Voor de leden verandert er veel, maar omdat de samenwerking prima verloopt om samen - ook onderling voor mekaar - stukken te vinden, zal in de komende jaren blijken dat deze coöperatie lonend was.

Op 10 oktober 1976 vonden voor het laatst de gemeenteraadsverkiezingen plaats in de toenmalige gemeentes Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken - Doel was het om één burgemeester aan te duiden, die vanaf 1 januari 1977 de nieuwe fusiegemeente zou leiden.

Aan het roer van de verruimde gemeente kwam August Bogaerts uit de SP groep.

Hij begreep snel dat onze kring aangesloten was bij de SFP en wij hoopten dan ook dat dit een beetje in ons voordeel zou kunnen uitkomen bij het stellen van vragen m.b.t. de clubwerking aan de gemeente.

Wij deden geregeld op hem beroep voor het openen van tentoonstellingen maar één heikel punt bleef bestaan. Bij de verdeling van de subsidies tussen de kringen, bleef onze kring nl. verder het kleine broertje ongeacht alle inspanningen die wij leverden.

Blonken de jeugdwerken nog uit tijdens onze grote tentoonstelling in Boortmeerbeek, zo zou de oudere garde (5 personen) zich met 10 tentoongestelde vlakken op 23 en 24 oktober 1976 meten tijdens de 3de intergewestelijke tentoonstelling in de stadsfeestzaal, Fr. De Merodestraat te Mechelen. Wie dat waren en de juiste scores konden we niet traceren.

De uitslag per kring :
         1. Lier
         2. Mechelen
         3. Nossegem
         4. Boortmeerbeek

In de annalen lazen wij:

"...met een middelmatige prestatie, maar beter meedoen dan thuis te blijven, dit in het belang van onze samenwerkende kringen...."

Op de foto deelt Annie mee te prijzen uit als secretaresse van de federatie.

Van Mechelen rechtstreeks naar Perk voor een groepsbezoek bij Hobbyclub Teniers Perk op 24.10.1976 n.a.v. hun 1ste hobbytentoonstelling.

Op 6 + 7 november ging een ruime delegatie op bezoek bij de clubtentoonstelling in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Vismarkt te Lier. Deze was omkaderd met de voorverkoop van een postzegel met een detail van een schilderij van Velasquez t.v.v. de Nationale Vereniging voor Hulp aan verstandelijk gehandicapten.  Het bestuur had van meerdere leden een lijst bij die hierin interesseerde toonden en zo kon een vriendschapsbezoek ook nuttig afgerond worden.

Op 7 november 1976 volgde nog de eigen clubveiling onder leden in het clublokaal met 107 loten.

Op 4 + 5 december stond bij de vrienden van Nossegem een grote clubtentoonstelling op de agenda. Onze club was prominent aanwezig tijdens de receptie op 3 december 1976 en vele leden zochten en vonden ook de weg gedurende het weekend.