De Postiljon, jaar per jaar...

 1979 

Onze 9de ledenvergadering werd gekoppeld aan een gezellig samenzijn in "Ons Huis" met een volledig verzorgde maaltijd en ging door op 21 januari 1979. Er namen 43 leden aan deel.

Voor het eerst sinds onze oprichting, kenden wij het voorbije jaar een serieuze ledenterugval van 113 naar 90 leden : "Alle jaren verliezen we papieren leden, de goede en de echte blijven...".

Het bestuur verheugde zich op de toetreding van Hortense Haemels. André Adolf besliste om niet langer de numismatiekpagina's te verzorgen. Leon Van de Sande diende zijn ontslag in als bestuurslid omwille van gezondheidsredenen.

Het bestuur startte als volgt door:

 
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaresse
Penningsmeester / Hulpsecretaris
+ Nieuwighedendienst
Ruilmeester
Redactie clubblad

Bestuursleden
Freddy De Roye
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Frans Maes

Jean-Luc Vandersloten 
Frans Maes

René Van Edom
Hortense Haemels

Uit het verslag konden we filteren, dat er in 1978 maar liefst 6 bestuursvergaderingen hadden plaats gehad en de krijtlijnen van de club voor het nieuwe jaar kwamen tijdens de jaarvergadering dan ook uitvoerig aan bod. Zo plande de club voor 1979 alvast 5 veilingen (telkens de vijfde zondag van de maand) en werd er een poging ondernomen om één van de clubvergaderingen naar maandagavond te verhuizen i.p.v. op zondagvoormiddag. Dit initiatief mislukte. De zondagvoormiddagen bleven als clubdagen behouden.

In maart 1979 vervoegde Philatelia Eppegem de rangen van ons clubblad en wij organiseerden de eerste veiling van het jaar met 196 loten op 25 maart 1979.

Postzegelkring TIKB Houthalen nodigde ons uit voor een bezoek aan hun voorverkoopweekend van 17 en 18 maart 1979 in het "Technisch Instituut van het Kempens Bekken" te Houthalen, omkaderd met een ruime postzegeltentoonstelling.

Uit de annalen weten wij dat verschillende bestuursleden de verplaatsing gezamenlijk maakten en ook postzegels met de gelegenheidsafstempeling voor de leden meebrachten.

Vanaf april 1979 worden in het clubblad alle nieuwe aangesloten leden vermeld.

Tijdens het weekend van 7 en 8 april 1979 zakte een grotere groep leden af naar het Fort Van Breendonk, op grondgebied Willebroek n.a.v. de voorverkoop van de postzegel t.g.v. 25 jaar oprichting van het nationaal monument voor Politieke gevan-genen te Breendonk.

Ze koppelden er meteen ook een bezoek aan de gedenksite aan vast.
 

Sinds de dag van onze intrek in ons clublokaal "Ons Huis" hadden wij uitstekende contacten met het bestuur van deze vzw. Op 13 april 1979 overleed één van onze vaste contactpersonen "Alfons Vanderleyden" en enkele dagen daarna volgde een ruime clubdelegatie de uitvaartdienst bij.

1979 was het "Jaar van het kind". Binnen dit kader ontvingen wij twee verzoeken vanwege de GKR (Gemeentelijke Kulturele Kring) om deel te nemen aan gemeentelijke manifestaties. De eerste van de twee vond plaats op paasmaandag en hield in dat we ons voor een keertje sportief gingen opstellen.

Op 22 april 1979 vond de volgende verkoop van en door de leden plaats in ons clublokaal.

Op 28 + 29.04.1979 vond in het RITO te Leuven een filatelistische tentoonstelling plaats, waarbij men onze club ook om raad en daad vroeg. Filateliekring steunen mekaar met plezier en de Postiljon deed het met zwier.
 

Gelegenheidsuitgifte te plekke dd 28.4.1979


Tussen 5 en 13 mei 1979 vond een internationaal postzegelsalon plaats in het kader van het millennium van Brussel in de Rubenszaal in het Rogiercentrum te Brussel. 

De Postiljon riep menig lid op om er zeker een kijkje te gaan nemen in:

 
1.
2.

3.
4.
Het erehof verzamelingen, die min. 1 x goud scoorden in een FIP tentoonstelling
Afdeling postgeschiedenis van België. Veel onuitgegeven en onbekend materiaal, bijeengebracht door de meest onderlegde experten
Panorama van de filatelie: omschrijving diverse disciplines + modelverzamelingen
Competitieve jeugdafdeling - thema Brussel
   
Een groep maakte afspraken en samen werd een bezoek gebracht op 13 mei 1979.
 
In voorverkoop presenteerde de Regie der Posterijen er vier postzegels met toeslag t.v.v. de feestelijkheden rond het duizendjarige bestaan van de stad Brussel. Op de postzegel op bovenstaande FDC staat de legende van O.L.V. van de Zavel afgebeeld, een fragment dat zich bevond in de Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis te Brussel.

En wie er niet naartoe ging, kon in de club zelf ook terecht, want daar liep een clubveiling met 106 loten. Deze laatste werd bij gebrek aan belangstelling afgelast en de loten zouden toegevoegd worden bij de volgende veiling op 17 juni.

Tijdens het weekend van 12 en 13 mei 1979 organiseerde de socio-culturele kring "De Klepperman" uit Eppegem i.s.m. het CSC en Philatelia Eppegem op vier locaties, nl. het Rubenshof, de parochiezaal, zaal Galaxie en de turnzaal van jongensschool te Eppegem een grote hobby- ambachten- en handelsbeurs. Postzegelkring Philatelia nodigden alle leden, die deel uitmaakten van de vier kringen, die in ons clubblad publiceerden, uit voor een bezoek. Binnen ons ledenbestand was de reactie best goed en het geheel werd als zeer positief bestempeld. In ons clubblad van juni stond een bedankwoordje hieromtrent.

Op 1 juni 1979 konden onze vrienden van Nossegem postzegelgraveerder Constant Spinoy strikken om een voordracht te komen geven in hun clublokaal. Verschillende leden van onze club voelden zich aangesproken om mee te gaan luisteren en binnen het kader van onze clubbladen vormde dit ook geen enkel probleem.

Op 9 + 10 juni 1979 plande postzegelkring Antoon Spinoy in de nieuwe stadsfeestzaal aan de botermarkt te Mechelen een postzegeltentoonstelling met voorverkoop rond "De nationale kas voor het Beroepskrediet" en nodigde onze leden uit voor een uitgebreid bezoek. We lazen in het clubblad, dat de respons van onze club groot was.
 

De Postiljon kreeg ook een uitnodiging van het 1ste Federale studieweekend te Brugge op 16 + 17 juni 1979 en de club nam de invitatie aan om zo de leden meer accurate verzamelinformatie te kunnen verstrekken.

Volgende aspecten kwamen er o.a. aan bod: bespreking federaal tentoonstellingsreglement, opbouw van tentoonstellingsbladen, bespreking van herstelde, getrukeerde en valse postzegels, vragen en suggesties van de verschillende verenigingen enz.
Wij lazen in de annalen: " Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door De Postiljon was de sterkste afvaardiging."
Waren er bij voor onze club: Verschaeren Annie, Maes Frans, Lamberts Karel, Vandersloten Jean-Luc, Peeters Monique

Wat later kwam er goed nieuws uit de hoek van de vzw Pro Post, met een officiële erkenning van onze clubblad.

Op 15 augustus, n.a.v. de gemeentefeesten, pakte De Postiljon uit met een infostand in de dorpskom.

Ook de gemeente kende ons ondertussen goed. Geen wonder dat wij dan ook voor tal van activiteiten uitgenodigd werden.

Zo bij de tweede manifestatie in het kader van "Het jaar van het kind": een krijttekenwedstrijd in hartje Hever. 't was eens helemaal iets anders op 8 september 1979.

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek wist ten zeerste te waarderen, dat onze club een ruime basis op het vlak van jeugdparticipatie kende en zich ook daar opvallend liet zien..

Kort nadien kreeg het clubbestuur een medaille uit de handen van de burgemeester als dank voor onze tweevoudige extra inzet in 1979.

In de tweede jaarhelft stonden nog enkele clubtentoonstellingen op de agenda. Zo bracht een delegatie van het bestuur alvast een eerste bezoek aan de 6de clubexpo te Vilvoorde in zaal Germinal op 9 september 1979.

Op 29 september 1979 waren wij weer ernstig. Enkele leden namen nl. actief deel aan de 5de federale postzegel-tentoonstelling, georganiseerd door postzegelkring "Orval" in Maasmechelen (29+30.9.1979).

De club koppelde hieraan voor de 6de keer een clubreis en wel eentje met twee opties. 's Voormiddags kon er namelijk geopteerd worden voor een ondergronds bezoek aan de koolmijn van Eisden of voor een bezoek aan het automuseum te Helchteren. Maar het liep anders !
Het bezoek aan de mijn van Eisden was op het laatste nippertje afgelast omwille van een staking bij de mijn. De reis startte dan maar in het domein van Bokrijk. Om 7.30 u vertrok de bus met een veertigtal deelnemers, en bij aankomst stelden wij vast dat het openluchtmuseum pas om 10 u de poorten opende. We maakten dan maar een wandeling in de bossen - wel frisjes onder de bomen, maar wel gezond. Om 10 u was het eerste dat we dan ook deden in het domein een tasje koffie nemen

Omstreeks 13 u was het eetmaal voorzien in restaurant Kelchterhoef met op de spijskaart: Soep - rumsteak met champignons en een nagerecht. Daarna bezochten wij het automuseum te Helchteren en wat bleek: vele leden wisten niet eens dat dit bestond.
 
  
Verder in de namiddag gingen wij onze deelnemers in Maasmechelen een hart onder de riem steken, met name:

 
Paul Daems
Lydia Vandersloten
Feyaerts Georges
Militairen
Kunst door de eeuwen heen
Kalenderpersonaliteiten
Verguld zilver
Brons
Diploma
80,50 %
60 %

Ze kregen er een fijne attentie mee, met name een in glas ingekapselde postzegel met de bijzondere afstempeling van het weekend. Afmetingen: 10 x 14,5 cm

Bij de terugreis werd nog halt gehouden in een baancafé en om 21 u waren we terug thuis.

  
 
Ons eerste clubfeest met volledig verzorgde warme maaltijd ging door in "Ons Huis" op 13 oktober 1979.

Er werd voor de gelegenheid zelfs een heuse menukaart ontworpen met op de frontzijde reproducties van postzegels en aan de binnenkant het menu:

 
 Koude schotel (hesp + asperges)
Kippenroomsoep
Tongfilets op Normandische wijze
Tournedos, 3 groenten en kroketten
Ossetong champignons/brood
Versierde rijstschotel
Koffie

Spijts alle promotie in het clubblad, was de deelnamegraad door de leden eerder aan de magere kant.

De laatste promotie voor onze eigen organisatie begin november werd gemaakt tijdens het voorverkoopweekend van 20 en 21 oktober 1979 in de Feestzaal van het Provinciaal Instituut voor Tuin- en Landbouw te Leuven. De Regie der Posterijen stelde er o.a. een nieuwe postzegel en gelegenheidsafstempeling voor gewijd aan het industrieel archeologisch oord "Le Grand Hornu".

De keuze was duidelijk gezien de andere voorverkoopadressen zich bevonden in Brussel, Ciney, Hornu, Poperingen, Tervuren en Thuin.

Het gezellig samenzijn in ons clubhuis werd de aanloop naar onze eerstvolgende grote activiteit, met name de organisatie van de 6de intergewestelijke tentoonstelling door onze club. Dit ging door op 3 en 4 november 1979 in zaal Welkom te Hever-Schiplaken. De affiche die de club destijds liet maken, vermeldde wel verkeerdelijk dat het zich om de 5de intergewestelijke handelde. Tegelijk was dit onze zevende clubtentoonstelling.

Het geheel werd gekoppeld aan onze tweede voorverkoop rond het thema "Muziek", waarvoor onze club ook de bijpassende afstempeling leverde.

Het was ook onze eerste échte competitieve tentoonstelling, die onze club organiseerde.
(cfr. zie ook rubriek "Voorverkopen") .

Nadat op vrijdag 2 november alle kaders opgesteld werden en voorzien van de verzamelingen, kon tijdens de receptie op 3 november om 9 u het weekend officieel geopend worden.

Voor onze club namen er 4 volwassenen en 1 jeugdlid aan deel, nl:

 
Jules Vandersloten 
Karel Boey 
Paul Daems 
Lydia Vandersloten
 
Jeugdlid
Suzy Maes 
Olympische Winterspelen
Poststempels Elstróm
Militairen
Schilderkunst


Sprookjes
Zilver 74%
Brons 60 %
Verguld zilver 81%
Brons 61,5%


Verguld brons 69,5%

Als club scoorde de Postiljon de 2de plaats. De volgorde van de clubs was als volgt:
 
1. Germinal Vilvoorde
2. De Postiljon Boortmeerbeek
3. Antoon Spinoy Mechelen
4. Arbeiderspostzegelverzamelaars Lier
5. Postzegelkring Nossegem
347 punten
346 punten
321,50 punten
321 punten
288,50 punten

Voor de coördinatie van het inzamelen van de tombolaprijzen zorgde Hortense Haemels.
Er werd ook een veiling voorzien tijdens het filatelieweekend en de club verkocht FDC's rond het thema "Muziek".

We lazen in een nabeschouwing tot de tentoonstelling, dat zowat 2/3 van de leden een bezoek brachten aan de tweedaagse en dat de algehele tendens er eentje was van vriendschap en gezelligheid tussen de leden onderling en de verschillende bezoekende clubafvaardigingen.

Hetzelfde weekend - 3 en 4 november - stelde Paul posthistorisch materiaal tentoon n.a.v. jubileumviering, georganiseerd door studiekring Wereldoorlog I en II in het Cultureel Centrum "Den Bosuil" te Jezus-Eik.

 
Op 10 november 1979 kon men in Overijse een gelegenheids-afstempeling bekomen met 1979 als Jaar van het kind en met een verwijzing naar de lekkernij van de streek, de druiven.

Aangezien wij de omslag met deze afstempeling in onze archieven terugvonden is het zeker, dat er leden van de club aanwezig waren en er eentje op de kop konden tikken.
 

Een dag later op 11 november 1979 stond een bezoek bij een tweede clubtentoonstelling op de agenda. Dit keer werd de clubexpo te Lier opgezocht en afgerond met een uitvoerige babbel met het lokale bestuur.

Veertien dagen later, op 17 en 18 november, namen we deel aan de 3de provinciale postzegeltentoonstelling Ternafil in het gemeentelijk Cultuur- en Sportcomplex te Ternat, t.g.v. het 10-jarig bestaan van postzegelkring "De Postiljon V.B.P. Ternar",  met o.a. Marcel Cypers met zijn verzameling "De verovering van de ruimte" (Brons 60 %). Hij kreeg ook de prijs van staatssecretaris R. Steyaert

Wij retraceerden nog het diploma, dat destijds aan Marcel werd uitgereikt:

In het jaarverslag van 1979 lazen we verder dat onze club in Ternat een speciale medaille toebedeeld kreeg.

De Postiljon stuurde ook een clubafvaardiging naar de tentoonstelling, op het getouw gezet door Hekapo in het Torengebouw te Heist op den Berg op 24 en 25 november 1979 en was datzelfde weekend ook te spotten in het Provinciaal instituut voor Land- en tuinbouw te Leuven, bij de voorstelling van de postzegel m.b.t. het nakende kerstfeest. Wij steunden zo het initiatief van onze vrienden van KVBP Leuven.

Het jaar werd afgesloten met het vertonen van diverse werkstukken tijdens de filatelistische tentoonstelling in de parochiezaal te Eppegem op 8 + 9 december 1979 tijdens hun hobbytentoonstelling, n.a.v. hun 5-jarig bestaan. In het item, dat de club van Eppegem aan de manifestatie wijdde, lazen wij dat zij van vele bezoekers felicitaties mochten ontvangen, die zij gul met de tentoonstellers van de kringen, die meehielpen, wilden delen. Zij deden ook beroep op onze club om hen te komen helpen met hun organisatie en Frans en Annie deden dit ook in naam van De Postiljon.

Op 15 + 16 december 1979 organiseerde de club van Nossegem een postzegeltentoonstelling en inviteerde ons bij de openingsreceptie en uiteraard voor een bezoek tijdens het weekend. In hun verslag van het gebeuren lazen wij dat men zeer tevreden was dat o.a. onze club een serieuze afvaardiging had gestuurd.

In december 1979 kondigde onze voorzitter alvast zijn ontslag aan, wat begin van 1980 tot het starten van een zoektocht naar een nieuwe voorzitter zal leiden. In het clubblad verscheen voor het eerst een blanco "bestelformulier" voor het doorgeven van gewenste abonnementen en/of postzegels.

In de club was het altijd best gezellig. Hier een snapshot uit vermoedelijk deze tijdsperiode met lachende leden Sylvain, Paul, Jules en Jan.

 
 

Eind 1979 werd Brucargo in gebruik genomen, de 25 vierkante meter die de vracht in 1924 toegewezen kreeg in Haren groeide uit tot een cargocomplex, geschikt voor de steeds groter wordende luchtvaartreuzen. In het kader hiervan vond ook een tentoonstelling plaats rond de luchtvaartmaatschappij Lufthansa te Brussel en deze manifestatie trok de aandacht van menig Postiljonner. In een clubblad van begin 1980 lazen wij dat deze tentoonstelling wel heel bijzonder was.