De Postiljon, jaar per jaar...

 1980 

Tijdens de 10de algemene ledenvergadering op 6 januari 1980 zorgde het clubbestuur voor kleine hapjes en een drankronde voor iedereen om ons 10-jarig bestaan extra in de verf te zetten. Er waren 51 leden aanwezig en wij verwelkomden ook enkele familieleden en vrienden, een bewijs van de openheid van de club. Bij het doornemen van de openingsspeech vernamen we o.a. dat ons ledenaantal net onder de 100 bleef bij de start van het jaar met 97 leden.

Het bestuur stelde een recent samengestelde lijst met "Raadgevingen aan nieuwe leden" voor, die wij vanaf dan aan nieuwkomers zouden bezorgen. Er werd uitgebreid vooruitgekeken naar de geplande organisatie van de Federale competitieve in eigen rangen en ook naar de eerstvolgende veiling op 27 januari met 98 loten in ons clublokaal.

Tijdens de vergadering werd aan de leden gemeld, dat onze voorzitter, Dhr Freddy De Roye, zich wilde terugtrekken als voorzitter en omdat de man, die de club op dat moment op het oog had om hem te vervangen ziek was (nl René Van Edom) én met de planning voor 1980 in het hoofd, werd alvast een interim-voorzitter aangeduid - Georges Feyaerts. Niemand kon op dat moment weten, dat deze interimjob uiteindelijk bijna 32 jaar stand zou houden. Freddy De Roye zelf bleef nog wel 1 jaar actief als bestuurslid, om zo de overgang te vereenvoudigen.
 
André Adolf hield zijn taak als bestuurslid voor bekeken en Monique Peeters vulde het bestuur aan. Gezien het ontslag wegens ziekte van Leon Van de Sande in 1979 (exacte datum niet teruggevonden) was ook die post in het bestuur vacant. Het bestuur was ferm afgeslankt en stelde zich dan als volgt samen:                                                                

 
Interimvoorzitter
Secretaresse
Penningmeester / Hulpsecretaris
+ Nieuwighedendienst
+ Redactie clubblad
Ruilmeester

Bestuursleden

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Frans Maes  (Foto)


Jean-Luc Vandersloten

Freddy De Roye
René Van Edom
Monique Peeters
Hortense Haemels

Om ons jubileum te vieren, had de club zich geëngageerd om de organisatie van de 6de federale competitieve tentoonstelling op zich te nemen en had ook alle stappen ondernomen om dit te omkaderen met de voorverkoop van een bijzondere zegel rond de "Olympische spelen". Voor onze club zelf was onze 8ste clubtentoonstelling geïntegreerd.
Om ons jubileum te vieren, had de club zich geëngageerd om de organisatie van de 6de federale competitieve tentoonstelling op zich te nemen en had ook alle stappen ondernomen om dit te omkaderen met de voorverkoop van een bijzondere zegel rond de "Olympische spelen". Voor onze club zelf was onze 8ste clubtentoonstelling geïntegreerd. Op de uitnodigingskaart viel ter zake de indicatie "eventuele voorverkoop" in het oog. Dat was duidelijk een pijnpunt in de organisatie.
 
 
Korte tijd vóór de tentoonstelling viel het verdict: De verhoopte voorverkoop werd door de post afgeblazen en wij kregen enkel een speciale gelegenheidsstempel thema "Olympische Spelen".  In de brief van de Minister van Posterijen, telegrafie en telefonie, ondertekend A. Baudson, van 12.3.1980 stond:

"Naar aanleiding van de recente internationale politieke beroering, moet ik u tot mijn spijt mededelen dat de Ministerraad ertoe besloten heeft de uitgifte van de bijzondere postzegel "Olympische Spelen" voorlopig uit te stellen. Als dusdanig kan de aan uw vereniging toegekende voorverkoop van 22 en 23 maart e.k. geen doorgang vinden..."

Spijts dit voorval groeide het geheel op 22 + 23 maart 1980 uit tot een tweedaags filateliefeest i.s.m. het C.S.C van Haacht in Breugels Gasthof te Haacht.

Blikvangers tijdens dit weekend waren wél de 300 tentoongestelde vlakken van 12 deelnemende kringen - verdeeld in een competitief deel én een erehof -, een uitgebouwde tombolastand én het grote aantal bezoekers. Opmerkelijk was ook dat verschillende kringen in groep kwamen.

Voor onze club namen deel:
 
Cypers Marcel
Daems Paul
Vandersloten Jules
Vandersloten Lydia
Boey Karel 

 
Wereldkampioenschappen
De soldaat in de oorlog
Olympische spelen (Europese uitgaven)
Van gothiek tot rococo
Afstempelingen van postkantoren van de nog resterende
Belgische gemeenten
63,25 %
80,50 %
55,25 %
63,75 %
50 %

 

Het diploma zag er als volgt uit :

Paul kreeg voor zijn superieure prestatie een speciale medaille als 'prijs van de provincie", een medaille die de tand des tijds prima doorstond.
 
Buiten wedstrijd stelde ook Jozef Janssens Numismatische eerstedagomslagen voor en herdenkingsuitgiften + niet competitief Suzy Maes met "Sprookjes" (Jeugd).

Voor het eerst werd binnen de schoot van Socialistische Federatie een erehof opgesteld, met werk van kandidaten, die bij vorige tentoonstellingen prachtige resultaten behaalden.

De pers wijdde heel wat aandacht aan onze grote manifestatie n.a.v. 10 jaar De Postiljon en in de krant stond o.a. ook dat Dhr Moens, als afgevaardigde van de minister van PTT de minister verontschuldigde voor de niet toegekende voorverkoop ter plaatse. Hij zegde wél toe dat De Postiljon op 3 en 4 mei te Winksele de eer zou hebben om de voorverkoop van een postzegel rond Ivo Van Damme te verzorgen, samen met de Vermeylenskring van Herent. Dit als compensatie voor de geleverde voorarbeid.

Het bestuur van postzegelkring "De Postiljon" uit Boortmeerbeek met CSC-Haacht afgevaardigde Mark Feyaerts (staande links)   -   Voor de persartikels - Zie cfr "In de Pers"

Verder op de foto:
Boven van links naar rechts Freddy De Roye, René Van Edom, Georges Feyaerts
Onder van links naar rechts Omer Vloebergh, Frans Maes, Jean-Luc Vandersloten,
                                    Hortense Haemels, Annie Verschaeren en Monique Peeters

 
Een leuk verhaaltje bij deze tentoonstelling : omdat het al het hele weekend verschrikkelijk druk was geweest om alles op te bouwen en klaar te maken voor de tentoonstelling, had Frans Maes een zodanig klop van de hamer gekregen, dat hij eventjes naar buiten moest om lucht te scheppen. Eén van de bezoekers aan de tentoonstelling vond toen blijkbaar niet direct de weg naar de parking en Frans hielp hem dan maar een handje. En wat deed die brave man? Hij stapte uit en stopte Frans 20 BF toe. Frans was heel even tot parkeerwachter gepromoveerd !
 
"Tot slot van het officieel gedeelte dankte Dhr Van Edom al de aanwezigen, onder wie verschillende politieke mandatarissen, alsmede Dhr Mariën, directeur-Generaal van de PTT"

Onze reusachtige tombola met niet minder dan 1000 prijzen (grotendeels bezorgd via ons nieuwe bestuurslid Hortense) was succesvol en zo hielden wij aan dit grote avontuur ook geen financiële kater over.

In een verslag van Germinal Vilvoorde lazen wij na afloop van de manifestatie:

"De besturen van C.S.C Haacht en De Postiljon hadden het getroffen. Een prachtige zaal, een competitieve tentoonstelling, het verbruik van enkele liters "essence" om er naartoe te gaan waardig, parkingmogelijkheden en mooi weer.
Voor de samenstelling van hun beschermcomité doen wij ons petje af. Wij telden er liefst tien ministers, twee staatssecretarissen, de voorzitter van de cultuurraad, de provinciegouverneur, een senatorburgemeester, een andere burgemeester en een partijvoorzitter. Het erecomité telde verder senatoren, volksvertegenwoordigers, een gedeputeerde, schepenen. Wie zegt beter!"

Beter konden wij het niet samenvatten, hoeveel beroemde personaliteiten het evenement hun steun toezegden. Maar alle steunbetuigingen ten spijt, ging de voorverkoop aan onze neus voorbij.

Na deze tentoonstelling werd een bilan opgemaakt van het aantal leden, omdat we de kaap van 100 leden hadden overschreden. 42 leden kwamen uit Boortmeerbeek zelf, de anderen uit Wespelaar, Tremelo-Baal, Vilvoorde, Kampenhout, Haacht, Mechelen, Rijmenam, Keerbergen, Berg, Meerbeek, Veltem, Londerzeel, Rotselaar, Wilsele, Heverlee, Duffel, Bonheiden, Elewijt, Steenokkerzeel, Grimbergen, Tildonk, Korbeek-Lo en Brussel. Onze club kende destijds al een spilfunctie en zou deze ook de komende jaren verder uitbouwen.

Op 30 maart volgde een ruime veiling met 150 loten tijdens de clubbijeenkomst, maar de respons was heel laag.

Begin april had de gemeentelijke culturele kring voor ons een verrassing in petto in de vorm van een faiencetegel 11 x 11 cm. Of er hiervoor een bijzondere reden was, was niet meer te achterhalen, wellicht hadden wij ons ergens begin 1980 weer voor jeugdactiviteiten binnen de dorpskern ingezet, gezien het thema van de tegel.

Fila Aalst organiseerde op 12 april 1980 een filatelistische tentoonstelling te Aalst, omkaderd met een nieuwe postzegeluitgifte met bijhorende bijzondere afstempeling rond de 50ste verjaardag van de RTT. In de archieven vonden we ook hier sporen van terug, waardoor wij er zeker van zijn, dat leden van het bestuur op de uitnodiging van de kring ingingen en in Aalst present tekenden.
 
 
Bij de voorstelling van de postzegel in het kader van de Dag van de Postzegel 1980 op 19 en 20 april 1980 opteerde de Regie der Posterijen opnieuw voor een uitgebreid aanbod aan uitgifteplaatsen, nl 10 plaatsen verspreid over het ganse land.
 

Voor onze leden was de optie "Koninklijk Atheneum Rijksmiddenschool te Aarschot" de eenvoudigste keuze en ze waren er dan ook op post om kennis te maken met de gelegenheidsafstempeling.


Postzegel en afstempeling gaven een reproductie weer van een luchtpostzegel van 5 Fr, eerder uitgegeven op 3.12.1930.


Ook bij de voorverkoop van de zegels ter bevordering van de Europese gedachte op 26 en 27 april 1980 in de Rijksmiddelbare school aan de Zandpoortvest te Mechelen kon men niet om de delegatie van onze club heen. De vriendschapsbanden met de Antoon Spinoyclub van Mechelen noopten hen daartoe. Op de postzegels zagen we een afbeelding van St Benedictus van Nursia en Margaretha Van Oostenrijk.
De Postiljon werd uitgenodigd om uit te pakken met haar hobbypakket tijdens de hobby-expo van Hobbyclub H.W.B. in de pastoor Lambertsschool te Wijgmaal in de tijdspanne van 2 tot/met 4 mei 1980 en ging plezier op de invitatie in.

Hetgeen we konden terugvinden is, dat er hier naast postzegels ook schilderijen, munten en asbakken te kijk werden gezet. Maar van wie de postzegels waren, was niet expliciet in het toenmalige clubblad genotuleerd. Wat wél zeker is, is dat wij er als club een fijn houten bord met pyrogravuretekst aan overhielden.

Tijdens onze federale tentoonstelling in maart, kregen wij de toezegging om de gemiste voorverkoop alsnog te kunnen organiseren maar dan i.s.m. de Vermeylenskring van Herent, die een speciaal cachet aan hun 20ste verjaardag wilden verlenen.

Enkele weetjes rond de opening van de tentoonstelling:

Schepen Geets van Herent en tevens voorzitter van de Vermeylenkring verwelkomde alle aanwezigen en volksvertegenwoordiger Louis Tobback sprak over de zegel van Ivo Van Damme in naam van de minister van de posterijen. Aan de vader van Ivo Van Damme werd gevraagd om de tentoonstelling officieel te openen en het deed dit met een welgemeend en goed hart.

Het werd onze 9de clubtentoonstelling en was gekoppeld aan onze 3de voorverkoop waarbij de betreurde atleet Ivo Van Damme mét een bijzondere postzegel én een speciale gelegenheidsstempel herinnerd werd. Het geheel ging op 3 + 4.5.1980 door in het Sport- en ontmoetingscentrum te Winksele. Deze faiencetegel (15x15 cm) liet onze club speciaal aanmaken voor de voorverkoop en werd er te koop aangeboden.

 
Voor onze club stelden er niet competitief tentoon:
 
Jules Vandersloten 
Jean Luc Vandersloten Boey 
Alex Verschaeren
J.S. Aldenkamp
        "
Jean-Baptist Vertongen
Hortense Haemels
Jules Tallon
Jeanne Reniers
Paul Daems
Lydia Vandersloten
Georges Feyaerts
Cypers Marcel
Karel Boey
 
Leon Van de Sande

Jeugdklasse
Marleen Vloebergh
Suzy Maes
Olympische spelen - Europese uitgiften
Olympische spelen Montreal 
Olympische spelen Canada
Europees Voetbal
Wielrennen
Sport
Mix van verschillende landen
Klederdrachten
Uniformern en soldaten
De soldaat in oorlog
Beeldhouw- en schilderkunst
Personaliteiten op kalender
Wereldkampioenschappen
De afstempelingen van postkantoren van
de nog resterende Belgische gemeenten
Zuivelproducten


Paarden
Sprookjes

Meer info - Zie onder Uitgiften -Voorverkopen


Volgende schets van de hand van de gekende postzegelontwerper "Bonnevalle" met de gelegenheidsafstempeling was o.a. een blikvanger van de dag:

Mee een 100-jarige vieren - het gebeurt niet elke dag. Op 31 mei 1980 trokken wij, zoals het bij filatelisten past, verkleed als brievenbestellers mee op in de stoet van Mieke Piep. Men vond onze groep helemaal in de kop van de grote folklorestoet, die door Boortmeerbeek - dorp trok, nl als groep "twee" direct achter de Koninklijke fanfare Albert.
 

Onze leden waren verkleed als facteurs en gingen - zoals postbodes dat vroeger deden - overal gaan aankloppen om "pensioen" te brengen. In werkelijkheid waren het flyertjes met promotie voor de club, om meer mensen te informeren over het bestaan van de club.
 

Cfr Foto's "1980 - Stoet Mieke Piep

Bij het uitkiezen van de kostuums werd er vanzelfsprekend wat afgelachen, want niet alles paste zomaar van de eerste keer. Wie weet er nog welke problemen Jules Vandesloten had om een passende facteursklak te vinden? Wij moesten ten einde rade zijn pet met krantenpapier opvullen om ze enigszins om zijn hoofd te kunnen houden. En Toos dan, haar kostuum was zó groot, dat wij een kussen tussen haar broeksriem moesten proppen, wat haar natuurlijk een extra uitgezet buikje bezorgde.

In mei zette Jos Lauwers zijn informatieve reeks in ons clubblad rond de familie Teniers stop en startte door met een reeks rond de figuur van Pieter Paul Rubens.

De BSP afdeling van Boortmeerbeek vierde een week erna - op 7 juni 1980 -haar 60 jarig bestaan. Gezien onze banden met de Socialistische Federatie voor postzegelverzamelaars werd onze club bij de viering uitgenodigd en aan de genodigden voorgesteld.
 
Toenmalig burgemeester August Bogaerts zette De Postiljon tijdens dit feest extra in de verf en dit omdat De Postiljon niet alleen binnen de gemeente erg gewaardeerd werd maar ook om haar 10-jarige jubileum.

De volgende dag - op 8 juni 1980 - bleef er niet veel tijd om uit te slapen, want we bezochten in groep met enkele auto's de nationale ruildag te Aalst.

Ondanks het tanende interesse aan veilingen, stond er op 22 juni 1980 terug een veiling op de agenda tijdens de clubbijeenkomst. Loten méér dan genoeg met 228 stuks, maar interesse uiteindelijk opnieuw héél weinig.

Voor de inhuldiging van het "Ivo Van Damme" - Sportcentrum te Veltem-Beisem in september 1980 deden de organisatoren ook beroep op onze club omwille van de eerdere aandacht, door ons besteed aan de figuur van Ivo Van Damme in het sport- en ontmoetingscentrum van Winksele in mei. Het feit, dat zij over een mooie gelegenheidsafstempeling rond dit gebeuren verkregen, was daar ook niet vreemd aan.

Op 11 oktober 1980 stond er enerzijds in de vroege namiddag een bezoek aan een tentoonstelling in Vilvoorde op de agenda (Gratis mee met de bus!). Doel was het samen de postzegeltentoonstelling mét voorverkoop in de Perksestraat te gaan bezoeken en er samen de postzegel en afstempeling rond Albrecht Rodenbach te ontdekken.
 

Anderzijds in de late namiddag en 's avonds vond een gezellig samenzijn plaats in het clublokaal om in de kring zelf het 10-jarig bestaan te beklemtonen.

Dit gezellig samenzijn begon om 17.30 u met een klassiek menu (Rode zalm, soep, groentenkrans met 2 soorten vlees, ijs) en aangepaste drank en voor het eerst werd er hier rekening gehouden met verminderde tarieven volgens toegekende aanwezigheidspunten in de club. Het bestuur had ook voor de nodige ambiance gezorgd.
 

De krant nam een foto van eerder in het jaar over - dit keer n.a.v. 10 jaar De Postilon.

Zie cfr "In de pers".

Ook 26 oktober 1980 was een dag met dubbele bezetting. Enerzijds bracht een ruime groep een bezoek aan de 1ste Federale jeugdtentoonstelling georganiseerd door de SFP i.s.m. CSC Arbeiderspostzegelverzamelaars in het Koninklijk Atheneum te Lier op 25+26.10.1980.

De postiljon vaardigde er ook één jeugdverzameling af: Suzy Maes - "Sprookjes"'. Zij kreeg er een aandenken in de vorm van een glasonderlegger en een herinneringsdiploma.
Ook de omkaderende voorver-koop "Jeugdfilatelie" paste in dit kader en trok bij menig lid de aandacht en de gelegenheidsafstempeling beklemtoonde ook  het speciale karakter van de jeugd-tentoonstelling.

Anderzijds werd op 26 oktober 1980 in het clublokaal alles in gereedheid gebracht voor de zoveelste clubveiling met 181 voorziene loten.

De club voerde briefpapier & enveloppen met clublogo in voor de correspondentie.

De figuratieve evocatie, herinnerend aan het 50-jarig bestaan van het Nationaal instituut voor radio-omroep N.I.R - I.N.R (later omgedoopt tot BRT - RTBF) stond in het weekend van 8 en 9 november 1980 centraal op 4 locaties, verdeeld over het grondgebied België.
 
Voor onze leden was één locatie heel interessant en zo zakten er meerdere leden af naar het Rijksinstituut voor Technisch onderwijs te Leuven om er bij een gezellig droogje en natje aan het loket aan te schuiven.
 
De club van Nossegem organiseerde op 15+16.11.1980 de 7de intergewestelijke postzegeltentoonstelling in met voorverkoop kerstmis "De geboorte met bloemenkrans".
 
Herkent u onze Postiljonners tussen de groep van Nossegem?

Op vrijdag 14 november waren verschillende bestuursleden aanwezig tijdens de openingsreceptie. Een aantal leden namen er actief aan deel en er was reden genoeg om er ook met een groep supporters op uit te trekken. Vooral op zondag 16 november was dit het geval.

De volledige lijst van de deelnemers was niet meer terug te vinden. Wie er zeker wel bij waren, getuige het souvenirglas dat zij zo lang koesterden:

 
Lydia Vandersloten


Paul Daems 
Twee presidenten en hun rol
in de Amerikaanse geschiedenis

De soldaat in de oorlog
Brons 60 %
 

Wij vonden in één van de oude clubbladen wél terug, dat onze club een waardevolle 3de plaats in de totaliteit van de deelnemende kringen scoorde.

Onze deelnemende leden kregen ook deze FDC met bijzondere afstempeling mee :
 

In de pers lazen we in een artikel omtrent de postzegeltentoonstelling te Nossegem:
 
"Door de deelneming van de vriendenclubs uit Boortmeerbeek, Lier, Vilvoorde en Mechelen wil de kring ook bewijzen dat er door samenwerking een vastere band ontstaat onder de verschillende clubs, zelfs buiten te provincie....." 
(zie www.postzegelclubnossegem.be)

 
Philatelia-Eppegem wou zelf met een clubblad uitpakken en zegde begin december 1980 de medewerking op maar er sloot onmiddellijk een nieuwe club aan: De Posthoon uit Keerbergen.

Ons gezamenlijk clubblad zou begin 1981 4 kringen uit 4 locaties herbergen, met name Boortmeerbeek, Nossegem, Vilvoorde én Keerbergen.