De Postiljon, jaar per jaar...

 1995 

Omdat de eerste zondag van 1995 precies op 1 januari viel en er zeker niemand wakker zou zijn om bij onze 25ste algemene ledenvergadering present te zijn, werd deze verschoven naar 15 januari 1995.  Na het openingswoord van de voorzitter, het kasverslag van de penningmeester, een inleiding woord van de clubsecretaresse en de feestleiding, werd het nieuwe clubjaar zoals altijd plechtig geopend met toastjes en drankjes.

In de variaronde kwamen er volgende punten aan bod:
 • De club trok toen opnieuw een streep onder zogeheten "papieren leden" en schrapte nog een aantal handelaars uit de ledenlijst. De club koos zo resoluut voor een nog actievere club.De teller qua lidkaarten stond na de ingreep op 82.
 • De prijs van de lidkaarten werd iets opgetrokken. Voor de volwassenen individueel werd de prijs vastgelegd op 200 BF, voor de jeugd t/m 16 jaar op 100 BF. De prijs van de familiekaarten bleef ongewijzigd op 300 BF.
 • Opnieuw werden enkele kleine wijzigingen aan het huishoudelijk reglement aan de vergadering voorgelegd en na stemming goedgekeurd.
 • Er werd opgeroepen om méér aanwezig te zijn tijdens de clubbijeenkomsten. De opkomst in de jaren 1993 en 1994 was duidelijk aan het slabakken.
 • De aangroei van nieuwigheden nam daarentegen gestaag toe en het kapitaal, nodig om alles te overbruggen, eveneens. Er werd aangekondigd dat een actieplan ter zake in overweging genomen werd.
 • Het bestuur meldde dat wij in 1995 geen voorverkoop kunnen organiseren, wegens een negatief antwoord van de bevoegde diensten, ook al konden wij 25 jaar clubactiviteit in de weegschaal leggen.
 • Er werd gemeld, dat het bestuur het besluit genomen har om niet langer als kring bij de kerngroep thematische filatelie aangesloten te zijn.
 • Op dé vraag of wij zouden aansluiten bij de KLBP stemden de leden volmondig : JA !
  De club zal eind januari 1995 haar aansluitingsaanvraag indienen en dan wordt het afwachten, wanneer de aansluiting effectief wordt.
 • Eén bestuurslid hernieuwde haar kandidatuur niet omwille van gezondheidsproblemen en wij eerden Hortense Haemels voor haar jarenlange inzet. Ze bleef tot aan haar dood erebestuurslid.
 • Had Ida de laatste jaren al heel wat meegeholpen bij het samenstellen van het clubblad en / of clubsecretariaat, vanaf 1995 neemt zij de redactie helemaal op zich. De kaft van het clubblad vermeldde nog wel als verantwoordelijke uitgever het adres in de Loobeekstraat omdat daar de clubbladen van andere kringen gecentraliseerd bleven.
 • Er volgde een 2de aanpassing van het huishoudelijk reglement en de aangepaste punten werd door alle leden tijdens de ledenvergadering bekrachtigd.
 Het bestuur wordt nu als volgt:
 
Voorzitter  
Secretaresse  
Penningmeester / Nieuwigheden  
       + Afgevaardigde cultuurraad  
Redactie Clubblad  
Feestleider  
Ruilmeester 

Bestuursleden  
                      
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Frans Maes

Annie Verschaeren en Ida Van Rillaer
Boudewijn Beullens
Jean Luc Vandersloten

Jos Casteels
August Smets
Agnes Van Heylen
Jozef Aertgeerts
Paul Vandormael

Korte tijd later, tijdens de in aller ijl ingelegde bestuursvergadering van 5 februari 1995 zag het bestuur zich gedwongen om een ander clublokaal te zoeken.

Wanneer de uitbater van de Trianon ons plots als een "melkkoe" ging beschouwen en véél te hoge eisen aan ons stelde, zagen wij maar één uitweg: zo spoedig mogelijk een ander lokaal vinden, waar wij als filatelisten wél welkom zouden zijn aan goede voorwaarden. Uitzonderlijk nam het bestuur hier unaniem een beslissing, zonder voorafgaand akkoord te vragen aan de algemene ledenvergadering - omdat we ten eerste pas onze bijeenkomst hadden gehad en ten tweede omdat zij van mening waren in het belang van iedereen te ageren. Spoedig bleek dat het bestuur de juiste beslissing genomen had.

Alle leden zouden een brief in de bus krijgen om hen zo kortstondig te kunnen verwittigen van de nieuwe gekozen clublocatie: de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek.
Het stramien van de bijeenkomsten, telkens de 1ste en 3de zondag van de maand, bleef gehandhaafd.

Via de "Kattekrabbels" in "De Belleman" van Haacht werden ook buitenstaanders van deze lokaal-wijziging op de hoogte gebracht   -
Cfr In de pers 1995
 
Ons nieuw lokaal viel duidelijk meteen in de smaak bij leden en bezoekers en wij stelden vast, dat er zich nieuwe geïnteresseerden aandienden. Men zegt wel eens "een nieuwe borstel keert goed". Wel in ons geval kwam dit spreekwoord erg letterlijk uit.

Wij geraakten ook stilaan af van de stempel een socialistische vereniging te zijn, omdat wij nu eenmaal binnen de schoot van die groepering ontstonden en onze club krijgt een duidelijk pluralistisch kleedje.

Deze verhuis leidde er ook toe, dat op 5 februari het huishoudelijk reglement van de club werd aangepast ter zake en tegelijk werden ook enkele kleinere punten bijgeschaafd. Dat reglement werd op dat moment door het bestuur goedgekeurd en tijdens de eerstvolgende gewone ledenvergadering ook nog eens door alle leden bekrachtigd, omdat het hier niet om een inhoudelijke wijziging handelde.
 
Postzegelkring "Rubens" van Elewijt nodigde onze mensen uit om een bezoek te brengen op 11 of 12 februari 1995 in zaal "In de Prins" te Elewijt.
Zij waren fier één van de drie voorverkopen van De Post te mogen organiseren en ze verheugden zich nog meer over het interesse van de hun omringende kringen, waaronder deze van onze club. Alles draaide rond de herdenking van verschillende gerenommeerde instellingen, nl. 50 jaar August Vermeylenfonds, 100 jaar Touring club, 100 jaar Verbond van Belgische ondernemingen en 50 jaar Sociale zekerheid in België

Op 23 maart 1995 was de agenda binnen de bestuursvergadering weer goed gevuld met:
•    laatste schikkingen inzake ons clubfeest op 8 april
•    voorbereiding van de clubreis en mogelijke extra uitstappen
•    de taakverdeling tussen de bestuursleden onderling leek voor verbetering vatbaar
•    de afspraak om teksten voor het clubblad steeds vóór de 20ste van de maand bij de redactie in te dienen

1995: Onze club werd 25 jaar en dat werd op 8 april 1995 uitvoerig gevierd in de Gildezaal te Boortmeerbeek. Er werd voor de gelegenheid beroep gedaan op de diensten van traiteur "Familia" van Putte in de overtuiging, dat het feestmenu - door vakmensen opgediend - in ieders smaak zou vallen.                  Cfr Foto's Jubileumfeest 1995
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1995

Na het verwelkomingaperitief stond op het menu:
•    Waterkersroomsoep
•    Ham met ananas als voorgerecht
•    Kalfs- en rundsgebraad met seizoensgroenten + kroketten als hoofdschotel
•    Feestgebak dat onder de tonen van "De Postiljon" werd gepresenteerd.
•    Koffie, inclusief wijn/water tijdens het feestmenu en tot 2.00 's nachts alle dranken (bieren, frisdranken) na de maaltijd inbegrepen.

DJ Adri was opnieuw van de partij en zijn aanwezigheid stond garant voor véél plezier.
 
Er was de laatste ook hard gewerkt aan het voorbereiden van een nieuw herwerkt boek n.a.v. 25 jaar De Postiljon en de club voorzag een gratis exemplaar ervan voor elk lid, of één per familiekaart, tijdens het clubfeest.
 
De leden kregen de kans om een gemonteerde videoband met beelden geno-men tijdens de activiteiten vanaf 1992 t/m begin 1995 mee naar huis te nemen (tegen een waarborgsom) en zij die geen jubileumboek hadden, omdat ze er bij het clubfeest niet bij waren, konden er nog aankopen tegen een uiterst gunstig vriendenprijsje.

De leden, die er vanaf het begin bij waren, t.t.z. Frans Maes, Annie Verschaeren en Celest Van Neck werden extra in de bloemetjes gezet.

 De jubileumviering van onze club ontging de heren van de pers ook niet. Zo berichtte de reporter van "De Gazet van Mechelen" over de "Kwart eeuw geschiedenis voor de Postiljon".
Cfr "In de pers 1995"

Nog in de roes van ons jubileumfeest verliep de volgende ruilbijeenkomst op paasdag, met name 16 april 1995. De paashaas had voor alle leden voor wat lekkers gezorgd en of het nu witte of bruine chocolade eitjes waren, ze werden door alle leden goed gesmaakt.  
 
 Op 22 en 23 april 1995 vond in Mechelen een tentoonstelling plaats onder de titel "Mechelen, stad in oorlog", gecombineerd met de voorverkoop van de postzegels "Europa" met dagafstempeling "Vrede en vrijheid", in een organisatie van de club Antoon Spinoy.

Menig Postiljonner zakte af naar het Cultureel Centrum om er kijkje te gaan nemen.
 
Op 25 april 1995 volgde binnen de bestuursvergadering overleg inzake een extra ingelaste eetavond en excursie naar Canterbury (GB).
 

In het weekend van 13 en 14 mei wijdde De Post op drie verschillende locaties in het land een postzegel aan met als thema De Slag bij Fontenoy. Voor onze ploeg leden, die met de regelmaat van de orde voorverkopen gingen opzoeken, was het even moeilijk kiezen omdat er twee van hen binnen ons bereik lagen, t.t.z. in Tienen en in Tervuren.

De kans is groot, dat er ook in Tienen enkele leden gespot werden, maar de grote meerderheid van de geïnteresseerden opteerde voor een bezoek aan de voorverkoop, die doorging in de Stadsschouwburg te Tienen.    
 

In de periode van 19 tot 21 mei 1995 was de grote nationale competitieve Bruphila 1995 in het tentoonstellingspark van Brussel in de Heizelgebouwen "the place to be" voor elke rechtgeaarde filatelist. Vele postijonners brachten er ook een bezoek.
 
Met akkoord van de KLBP (want officieel waren wij nog niet aangesloten) was De Postiljon eveneens vertegenwoordigd in Brussel en wij hielden er ook een herinneringsmedaille aan over.  Onze bijdrage:

 
1.


2.
Ons jubileumboek n.a.v. 25 jaar bestaan, deed er mee in de klasse "Literatuur"
In de categorie "Periodieken" scoorde het boek er brons - 60 %

Eén van onze jeugdleden stond er buiten competitie - in het erehof (jeugdatelier) - te kijk, nl. An met haar verzameling "Muziekinstrumenten". De verzameling van Jan, die ook geselecteerd was in 1994, was er jammer genoeg niet bij
  
Omstreeks dit tijdstip werd onze club ook aangezocht om eventueel gebruik te maken van het nieuwe culturele huis te Boortmeerbeek (Hever) in de toekomst. Verkenning ter plaatse leerde ons echter al snel dat de "oude pastorie" over vele kleine ruimtes beschikte, maar nooit een "grote" kring als de onze zou kunnen herbergen. Verder zou ook de kostprijs van de lokalen een struikelblok zijn.
 
De club richtte opnieuw een verzoek tot het tijdschrift "Dag Allemaal" in het kader van ons 25-jarig bestaan bij hun verenigingsactie. Het werd dit keer echter een "Neen". Het kan niet altijd prijs zijn!
 
Juni 1995 zou best een drukke maand worden :
 
Op 3 en 4 juni 1995 stelden de vrienden van De Posthoorn te Keerbergen een tentoonstelling op met voorverkoop van de "Kunstreeks 1995" met motieven van werken van Alechinsky en Mara en presenteerden doorlopend een video "500 jaar Thurn und Taxis en de Post". Deze manifestatie werd door vele clubleden gesmaakt.

Op 25 juni 1995 stond onze clubreis in de richting van de Oostkantons op de agenda.

Héél vroeg, nl. al om 6.30 u, vertrok de volle bus aan het clublokaal om tijdig - tegen 8.30 u - onze benen onder tafel te kunnen steken voor een belegd broodje met koffie, thee of chocolademelk bij onze aankomst in lokaal "Zahlepohl" te Raeren. Na het ontbijt stond er een bezoek aan het aanpalende mooi gerenoveerde kasteel te wachten met - na het bekijken van een didactische film - het bijwonen van een demonstratie potten bakken en het bezoeken van het plaatselijke potterijmuseum "Burg Raeren" mét uitleg in het Nederlands.    
 
Nog in de voormiddag ontdekten wij twee natuurparken met de bus, de Hautes Fagnes op Belgisch grondgebied en de Nordeifel in Duitsland, tijdens onze rit naar Schwammenauel aan de Rursee. Om 11.30 u doorkruisten wij er dan per luxeboot van de "Rursee Schiffahrt" het stuwmeer van Schwammenauel tot in Rurberg en genoten van het prachtige landschap.

 
 
Na de boottocht ging het per bus terug een stukje door de Hoge Venen tot in Sourbrodt, waar de club voor een groepsmenu had geopteerd in café pension Edelweiß, bestaande uit Tomatensoep,  Schnitzel met frietjes en sla, Fruitsla    incl. consumptie
 
 
Na de maaltijd bracht de bus ons naar het Belgische kuuroord Spa, waar onderweg een Nederlandstalige gids aan boord kwam en ons langs de mooiste en interessantste plekjes leidde en wij de gelegenheid kregen om van het befaamde bronwater te proeven.
Om de dag actief af te sluiten, werd aan de leden - die het wensten - de mogelijkheid geboden om een partijtje minigolf te spelen in het "parc de sept heures". En dat bleken er heel veel te zijn!  De anderen konden genieten van een wandeling door het domein en/of rustig nakaarten op het terras van het "Chalet du Parc"

 
Meer foto's - Cfr Clubreizen "Raeren / Spa" 1995
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1995

Vrijwel onmiddellijk na de clubreis, op 27 juni 1995, ontmoetten meer dan 75 leden/vrienden elkaar opnieuw bij een "gratis" gezellig etentje, gekoppeld aan een informatieavond van "Rudh-Marketing" rond het thema "gezond slapen" in ons clublokaal.
 
Niet dat de Postiljon-leden een slapend volkje waren, integendeel!
Ze waren fit en wakker om te genieten van de boterhammen met kop met saus of mosterd - iets doodgewoons, maar het smaakte en er bleef echt niets over.
Wij kregen er daarna een demonstratie met oog voor het slapen op een "goede" matras en dat dit er soms ook ludiek aan toe ging, zal zich wellicht nog menigeen herinneren.
 
Verschillende leden kochten er ook een matras, ook al was er nergens een verplichting tot aankoop ingecalculeerd, en zodoende leeft dit gebeuren nog in menige slaapkamer door.     
 
Cfr Foto's "Gezellig samen" 1995
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1995

Er werd overleg gepleegd om zoiets nog eens over te doen, maar dan in Canterbury (GB) in de maand augustus.
 
Einde juni 1995 zegde de club "De Posthoorn" uit Keerbergen, hun deelname aan onze clubblad op en wij bedankten hen voor de jarenlange samenwerking Het clubblad geldt dus niet langer met vier maar met drie clubs: Boortmeerbeek, Vilvoorde en Nossegem.  

Tijdens juli 1995 werden volop contacten gelegd om voor het eerst in onze geschiedenis ruildagen voor onze thematiekers en een informatiereeks ter zake te gaan organiseren.

De club had zich opnieuw geëngageerd om tijdens de gemeentelijke rommelmarkt met halfoogst op 15 augustus 1995 met een tombolastand uit te pakken. De leden hadden voor prijzen gezorgd en - dit keer met mooi weer - werd de stand een succes.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1995

Zoals eind juni al bepaald, stonden op woensdag 9 augustus 1995 om 5.30 u 's morgens    50 leden (en vrienden) klaar voor een "lange" daguitstap naar Canterbury via het programma van "Castell Daguitstappen".
 
Onze eerste stop was te Calais (F) om 8.00 u waar wij met bus en al met de "Stena Sealink" de overtocht van Calais naar Dover maakten.  Wie het wou kon aan boord takvrije artikelen aankopen, mits rekening te houden met een minimaal aankoopbedrag van 30 Engelse ponden én zowel tabak, sterke drank en parfum omvatte.

Tijdens de overtocht kon iedereen zijn eigen "ontbijtpakketje" aanspreken en iedereen stond aan dek toen wij de witte kliffen van Dover benaderden. 
Uitwaaien en kijken naar de "White cliffs of Dover"

Om 11 u werd onze groep verwelkomd in het 1ste klas hotel Webbs te Dover-Kent, waar Rudth Marketing eerst een boeiende voorstelling met hun kwaliteitsproducten aanbood, om 12 u gevolgd door een lichte maaltijd. Als consumptie aan tafel waren kruikjes water voorzien.
 
De bus, die ons al tot hier bracht, stond om 13.30 u voor de deur en bracht te groep naar het welbekende Canterbury, waar iedereen iets meer dan 3 u kon genieten van o.a. de wereldberoemde Anglicaanse kathedraal, de verkeersvrije straatjes en de vele winkeltjes. Het museum, waar men een audiogids, de "Canterbury-Tales" tot leven liet komen, bleek ook gegeerd te zijn. Anderen trokken naar een echte Engelse pub om er te genieten van een ijsje of thee (want pintjes leken er eerder zeldzaam).
Om stipt 18 u - Engelse tijd - startte de terugreis, via Calais naar Boortmeerbeek, waar we omstreeks 23.00 u toekwamen.        

Cfr  Foto's Clubuitstappen 1995
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1995
 

Onze eerste thematische ruilvoormiddag in de club op 3 september 1995 was meteen een schot in de roos. Wij kregen er het bezoek van Dhr Langenaken uit Borgerhout, die een ruim aanbod aan filatelistische stukken in diverse thematische gebieden meebracht en tegelijk tijd maakte om ook het een en ander over bepaalde thematische stukken te vertellen.
 

Ons jeugdlid - Jan - kreeg de kans om zijn collectie m.b.t. "Vlinders', die niet aan bod kwam tijdens Bruphila, in klasse "B" te tonen tijdens de competitieve tentoonstelling "Saar-Lor-Lux" in Luxemburg-Kirchberg op 9 en 10 september 1995.
 

't Was voor onze club de allereerste internationale deelname in de jeugdklasse. Hij werd in "klasse B" gejureerd, terwijl hij in feite nog in klasse "A" thuishoorde. Zijn score zakte naar Brons met 60 %     
 

De geplande minicursus startte op 17 september 1995. Deze waren in eerste instantie bedoeld voor onze jeugdleden, maar al spoedig bleek, dat ook leden uit de volwassenenklasse met meer dan belangstelling kwamen meeluisteren. Wegens enorm succes werden er zelfs drie ruilvoormiddagen gewijd aan deze minicursus (17 september / 1 oktober / 5 november)
 
Ook de pers maakte ruchtbaarheid aan dit initiatief en men artikels nalezen in "Het Laatste Nieuws" en "'t Klokske".  
 
Cfr "In de pers 1995"
 
September 1995 kende nog een primeur. Vanaf dan verscheen er elke maand een clubpuzzel in het maandblad en de club koppelde er telkens drie prijzen aan vast.

Het bestuur besloot in september 1995 ook over te gaan tot het inlassen van boetes voor leden, die uitgeleende catalogi met vertraging of helemaal niet binnen leverden. Iedereen kon en zal in de toekomst catalogi kunnen ontlenen, maar hiervan wordt nota genomen en bij misbruik wordt er ingegrepen.

September was een drukke maand, maar oktober had ook nog veel te bieden.

Als eerste manifestatie was er de deelname aan de nationale competitieve "Junex '95" te Terhulpen op 7 en 8 oktober 1995 met twee geselecteerde jeugdverzamelingen.

Na de uiterst strenge jurering, viel de quotering tegen, maar het prijzenpakket dat onze twee jeugdleden meekregen, maakte meteen veel goed. Van teleurstelling was er geen sprake.
 
Zij kregen ook een souvenirbordje mee, dat sindsdien in de trofeeënkast prijkt.   

Zij namen er voor ons deel:

 
Jan BeullensAn Beullens
Vlinders, kleur in ons leven
In jeugdklasse A - Groep 14 tot 15-jarigen
6de plaats op 9 geselecteerden

Muziekinstrumenten
In jeugdklasse B - Groep 16 tot 17-jarigen
2de plaats op 5 geselecteerden 
BronsBrons
64 %62 %

De leden, die er op bezoek gingen, konden naast het bekijken van de nationale filateliewedstrijd met 29 jeugdverzamelingen over 63 vlakken in zijn totaliteit, ook een graantje meepikken van de voorverkoop "jeugdfilatelie" en de tentoonstelling rond het thema "50 jaar UNO".

De postzegel en afstempeling vielen alleszins in de smaak

Op 14 en 15 oktober 1995 ging het bestuur in op een uitnodiging van Themaphila, kern Herentals, tot het bijwonen van hun manifestatie "30 jaar thematische filatelie in België" en benutten tegelijk de kans om het thematische salon en de gespecialiseerde handelarenstanden op te zoeken.  

Dichter bij huis én een trekpleister voor vele leden was het 4de open competitief filatelistisch salon Befiten 1995 in de gemeenteschool te Begijnendijk op 28 en 29 oktober 1995, waar twee leden van onze club tentoonstelden.

 
Marcel Cypers
Lydia Vandersloten
Van tweestrijd tot samenwerking
Tabak en anti-tabak
Verguld zilver
Verzilverd brons
82 %
67 %

Er werd een extra bestuursvergadering ingelast op 15 oktober 1995 omdat er binnen de club een concensus bereikt werd om tijdens kerstperiode een reis in te lassen richting Moezelstreek - Duitsland

In oktober 1995 was één van items die het nieuws haalden het feit, dat er vaak misbruik gemaakt werd van de goodwill van handelaars, wanneer er bij hen aangeklopt werd voor reclame door "geldzoekers", die dus niets met het clubleven te maken hadden. Er werd aan de verenigingen aangeraden om bij de gemeentediensten een attest aan te vragen en dat voor te leggen aan handelaars bij toekomstige sponsortochten. De Postiljon deed dit ook en verkreeg in oktober een brief, waarin gestaafd werd dat ze er geen bezwaar tegen hadden om bij zelfstandigen navraag te doen ter zake om via reclamebijdrages financiële steun te verkrijgen voor bvb de kosten van het clubblad.

Wij vernamen van de uitbater van ons clublokaal ook, dat wij weldra meer ruimte ter beschikking zouden krijgen achteraan in de cafetaria. We keken er alvast naar uit.
 
Op zaterdag en zondag 4 en 5 november 1995 pikte De Post bij de keuze van het onderwerp van haar nieuwe voorverkoop uit met "Strijd tegen aids" onder de hoofdtitel "Solidariteit" en deze ging - zoals de traditie het toen nog wou - nog drie plaatsen in voorverkoop, nl. Andenne, Erembodegem en Kraainem. De uitgifte interesseerde menig lid en dat men daar voor de verplaatsing Kraainem koos, mag u niet verbazen.
 
 
Op 27 november 1995 viel de lang verwachte beslissing - of onze aanvraag tot toetreding bij de KLBP aanvaard zou worden. Via een brief van Dhr Caers - de algemene secretaris van de KLBP - vernamen wij, dat onze club als registratienummer 228 toegewezen kreeg:
Hiermede hebben wij het genoegen u mede te delen, dat uw kring door de Algemene Statutaire vergadering van de Koninklijke Landsbond der Belgische postzegelkringen, gehouden te Brussel op 25 november 1995, aangenomen werd als lid van de Koninklijke Landsbond.
Wij wensen uw kring van harte geluk met deze aansluiting en heten u welkom in ons midden.
In de hoop onze goede betrekkingen vlug te zien toenemen, bieden wij u, onze beleefde groeten aan.

 
Deze aansluiting zou met de dag aan belangrijkheid winnen, wand De Post duidde enkel nog clubs aan voor de organisatie van voorverkopen, die hun aansluiting bij de KLBP effectief konden staven.
 
1995 was nog niet ten einde. December zou zelfs nog een drukke maand worden.

Op 3 december 1995 organiseerden wij onze tweede thematische ruildag in ons clublokaal.
Dit keer nodigde de club Dhr Hauspie uit om onze leden te laten snuffelen in zijn assortiment aan poststukken en postwaardestukken. Voor velen werd hier de theorie van de minicursus in de praktijk omgezet en het luidde de start in van enkele nieuwe thematische verzamelingen.
 
Op 7 december werd binnen de bestuursvergadering teruggeblikt op het voorbije jaar en werden de praktische schikkingen voor de algemene ledenvergadering in 1996 getroffen. Het bestuur moest met spijt vaststellen, dat er een negatief advies gekomen was van De Post m.b.t. onze aanvraag tot het organiseren van een voorverkoop in 1996.
En de twee projecten, die het jaar zouden afsluiten, kwamen ook even aan bod.
 

Als eerste was er de invitatie die An had ontvangen om haar verzameling "Muziekinstrumenten" te komen tonen tijdens de viering van "75 jaar scouts & harmonie Sint Leo" te Brugge op 9 en 10 december 1995.

Zij hadden deze verzameling opgemerkt tijdens de Junex tentoonstelling eerder dat jaar en nadat An had toegezegd, werd de verzameling in kunst- en cultuur-centrum in het Oud St. Janshospitaal te Brugge niet competitief tentoongesteld, samen met 13 andere filatelistische verzamelingen met als onderwerp Brugge, scoutisme of muziek.
 

Onze club was opnieuw gecontacteerd geweest door Castell Daguitstappen (die met ons naar Canterbury gingen). Zij stelden ons een reis voor naar de moezelstreek en meer bepaald naar Trier op 23 december 1995 en gezien de belangstelling van 44 leden, ging dit project ook door.
 
De bus vertrok aan het lokaal om 6.00 u en arriveerde voor de eerste stop in Luxemburg waar iedereen in een grootwarenhuis aan het snuisteren ging en er interessant koopjes te doen waren van sigaretten en drank.
Daarna vervolgde de bus zijn weg naar aan het hotel "Zummethof" in Leiwen am Mosel voor het bijwonen van een korte demonstratie over "gezond slapen" en "gezond eten" en een uitgebreid middagmaal.
     
We stapten er "door de regen" naar een locale wijngaardenier. Heinz Porten liet er iedereen verschillende wijntjes proeven in zijn wijnkelder en vergastte ons bovendien op het zingen van enkele wijnliederen.  Wie het wou, kon er wijn aan 1/2 prijs kopen.
In de namiddag vertrokken wij dan richting Trier, de oudste stad van Duitsland en zagen de Porta Nigra in de regen.

Het einddoel van de rit was echter het centrum, waar alles baadde in kerstsfeer, maar dan wel zonder sneeuw.
De kerstmarkt, de versierde binnenstad, de muzikale intermezzo's her en daar maakten dat iedereen de hem/haar ter beschikking gestelde vrije tijd optimaal kon vullen en dat alles in de verlichte sfeer bij de invallende duisternis, tot het écht helemaal donker werd en de terugreis werd aangevat.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1995

In december volgden onze vrienden uit Vilvoorde het voorbeeld van de kring van Keerbergen en zegden hun deelname aan ons clubblad op. Vanaf januari 1996 wordt het clubblad gedragen door de clubs van Boortmeerbeek en Nossegem.