De Postiljon, jaar per jaar...

 2008 

Onze algemene jaarvergadering stond op 6 januari 2008 op de agenda en wij stelden vast dat de teller qua lidkaarten t.g.v. 2007 flink was opgetrokken. Deze stond op dat moment nl. op 83 lidkaarten (individuele en familiekaarten samen). Wij herdachten samen het ontvallen van Marcel Cypers in 2007.
 

Het startsein van het nieuwe jaar - een schrikkeljaar trouwens - verliep met de klassieke punten v.a. 10 u met toespraken, de herverkiezing van de bestuursleden, de verkoop van oude catalogi tussen de leden en de vragen- en suggestieronde. 

Het startsein van het nieuwe jaar - een schrikkeljaar trouwens - verliep met de klassieke punten v.a. 10 u met toespraken, de herverkiezing van de bestuursleden, de verkoop van oude catalogi tussen de leden en de vragen- en suggestieronde.
Er werd melding gemaakt van het overlijden van Jos Lauwers uit Perk, de man die vele jaren voor de informatieve rubrieken zorgde over de streek van Perk, Steenokkerzeel, Kampenhout e.a. In de rubriek "Filatelistische weetjes" leverde Paul Daems voor een erg gesmaakte reeks rond "Belgische afstempelingen vanaf 1830" en dit verdeeld over meerdere clubbladen gedurende het hele jaar. Er zou verder ook het hele jaar aandacht besteed worden aan oude weerspreuken, in de mate van het mogelijke overeenkomend met de twee maanden, waarop het clubblad betrekking had.

Nadat de leden via de diverse speeches weer de nodige informatie over het afgelopen jaar en de toekomstvisie voorgeschoteld kregen, stonden we allemaal te glimmen voor onze zoveelste groepsfoto.

De schragen stonden ook klaar met belegde broodjes en koffiekoeken voor ons jaarlijks gezellig samenzijn en het was smikkelen geblazen voor elkeen, die zich ingeschreven had. Dat waren niet minder dan 82 gegadigden. De koffie werd in 2008 voor het eerst door de club aan alle leden gratis aangeboden. Het materiaal (borden, kopje, bestek e.a) werd door Jos gratis ter beschikking gesteld.

Het bestuur stak ook de koppen bijeen tijdens een korte bestuursvergadering om te peilen naar de stand van zaken rond de komende filateliebeurs en clubfeest. Er werd gestemd over de bestemming van de clubreis en er werd ook gepolst naar de mogelijkheid om in groep op bezoek te gaan naar Luxphila 2008 en ook gestemd over een hernieuwd aansluiten bij KeTheFil.

Hobby- en verzamelclub Begijnendijk organiseerde haar ruilbeurs op 20 januari 2008 in de gemeentelijke basisschool te Begijnendijk. Bij die gelegenheid was er ook een boek via voorintekening verkrijgbaar "De posttarieven in België sinds het ontstaan van de UPU in 1879" met tarieven van o.a brieven, drukwerk, buitenland, expresbrieven, AR, voorkeurtarieven enz.

Het bestuur had besloten om de standaardversie van dit boek te bestellen. Tijdens de beurs zelf was ook een delegatie aanwezig in Begijnendijk en zij brachten het boek mee tijdens de volgende clubdag begin februari. Het boek zou vanaf februari ook ter inzage bij de clubcatalogi te beschikking liggen van de geïnteresseerde leden.
 

Op 3 februari 2008 trok een grotere groep leden na de clubbijeenkomst nog naar Keerbergen om hun grote ruilbeurs met een bezoek te vereren. Na het rondkijken tussen de standen zaten we met z'n allen gezellig bijeen om samen op de gezondheid van "De Posthoorn" te klinken (op kosten van de clubkas).

Postzegelkring Ronse kreeg op 9 februari 2008 de voorverkoop toegewezen van de reeksen "Jeugdfilatelie" (speelgoed) en "200 jaar Gentse Floraliën" in het cultureel- en ontspanningscentrum te Ronse. De bijzondere afstempelingen erbij waren bijzonder attractief.


 

Ons vaste team met Willy, Francine, Georges en Jeanne schuwde de afstand niet en vormde er een mooie afvaardiging van onze club.

Op 17 februari 2008 volgde de 2de bestuursvergadering van het jaar. Er was een prijsprobleem opgedoken inzake de traiteurkeuze voor ons clubfeest en nieuwe voorstellen kwamen op tafel. Er werd overleg gepleegd inzake het herverdelen van taken binnen het bestuur en afspraken inzake de scouting van de clubreis werden gemaakt.
De taken van Frans Maes m.b.t. de materiaaldienst en nieuwigheden (abonnementen) zouden geleidelijk aan overgaan naar Carlo en Vera. Het financiële aspect van de club bleef met twee handtekeningen bij Frans en Ida terwijl Ida volledige autonomie kreeg inzake de clubadministratie en clubblad. Frans zou verder zorg dragen voor het verzenden van de clubbladen en het ophalen van losse abonnementen in de Zegeldrukkerij te Mechelen.

In februari 2008 trad treedt de club na jaren van afwezigheid terug toe tot KeTheFil (=Kerngroep Thematische Filatelie). Vanaf dan vinden wij geregeld leden terug bij de vergaderingen, die maandelijks doorgaan te Nossegem. In de "Waarheen" in ons clubblad zou vanaf dan ook elke bijeenkomst aangekondigd worden. Leden werden opgeroepen om - als ze een thematische verzameling in opbouw hebben - deze ook even tijdens de bijeenkomsten in Nossegem voor te leggen en ook om geregeld ideeën op te doen tijdens de KeTheFil bijeenkomsten.

De Postiljon stuurde haar clubafvaardiging op 23 februari 2008 naar de algemene ledenvergadering van de KLBP "Brabant". Volgens het vernieuwde huishoudelijke reglement kregen de leden van de provincie nu twee keer per jaar de kans om samen ideeën uit te wisselen over van alles en nog wat binnen het filatelistische wereldje. De eerste keer zal telkens in het voorjaar geprogrammeerd zijn en de tweede keer telkens in het najaar. De aanwezige kringen kregen ook een exemplaar van het nieuwe huishoudelijke reglement mee.

Het viel onze afvaardiging ter plekke op hoe weinig clubs hun vertegenwoordiging hadden gestuurd op 23 februari maar een stille vergadering werd het desalniettemin zeker niet.
Nadat er aandacht besteed werd aan de traditionele punten, zoals het goedkeuren van verslagen en de financiële toestand, was één van de hoofdthema's de totstandkoming van de internetsite voor Brabant. Van de clubs werd verwacht dat ze een verwijspagina opbouwden volgens een vooraf bepaald stramien. De Postiljon voldeed hier aan de verwachtingen. Clubs werden verzocht ook geregeld hun activiteiten door te geven om in één centrale agenda opgenomen te worden. Ook dit deden wij telkens weer.

Op 2 maart 2008 ging onze 7de nationale filateliebeurs van start in de cafetaria van de sporthal. Waar andere jaren alles altijd vlot verliep, was het in 2008 soms alsof de duivel ermee gemoeid was bij de organisatie van de beurs.
Zo vergat de redactie van Belgaphil onze activiteit in de agenda te plaatsen en wij kregen als info door dat precies onze belangrijkste contactpersoon bij de pers de activiteiten stop gezet had. 't Was dus even lastig om de promotie optimaal rond te krijgen.

De club opteerde opnieuw voor een grote diversiteit aan standen om deze beurs attractief te maken voor de geïnteresseerde filatelisten. Met 85 m in de aanbieding en met een uiterst gevarieerd aanbod mocht het resultaat zeker gezien worden. De vele bezoekers aan onze beurs keken alvast hun ogen uit en het merendeel ervan zocht en vond het gezochte.

 
Cfr foto's Nationale filateliebeurs 2008
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2008

De inzet van onze leden verdiende ook meer dan een spreekwoordelijke pluim. De beurs én tombolatand werden met een grote groep leden opgebouwd op zaterdag 1maart rond 18.00u en de afbouw op zondag 2maart om 16.00 u verliep even vlot, precies omdat er weer heel wat leden de oproep om te komen helpen, gevolgd waren. De tombola van het vorige jaar kende een groot succes, maar onze tweede editie was minstens even succesvol.

Op 15 maart 2008 - zag men ons quasi vaste team van vier, samen met nog een grotere delegatie aan clubleden, terug in het stadhuis te Waver, waar De Post i.s.m. de filatelieclub van Waver nieuwe postzegels en bijhorende afstempelingen presenteerde rond de thema's "Literatuur" en de "Joodse gemeenschap in België".

 
 
Gezien de vriendschapsbanden tussen de club van Waver en de onze mocht het niet verbazen dat wij er met meer dan 10 leden present tekenden.

Voor de aanwezige leden had de paashaas één week voor Pasen op 16 maart 2008 voor een korf met grote paaseieren te grabbel gezet.

Onze leden waren zeer tevreden met de keuzemogelijkheid tussen melkchocolade, fondant en witte chocolade.

Op 24 maart 2008 brachten wij - d.m.v. een brief - De Post op de hoogte van het nieuwe domiciliëringsadres en de contactgegevens van Vera Wellens, die Frans Maes opvolgde in de functie van de verantwoordelijke voor de nieuwighedendienst.

De Binkse ruilclub uit Turnhout kreeg de eer op 12 april 2008 de aftrap te geven voor het grote filatelistische evenement Antverpia 2010 (=Europees kampioenschap filatelie). Dit gebeurde samen met de voorverkopen van de reeksen "De tram" en "70 jaar Robbedoes".

De afstand naar het instituut Sint Victor te Turnhout schrikte ons vier globetrotters niet af en zij vertegenwoordigden er onze club ter plekke.

Begin april werden de leden via het clubblad op de hoogte gebracht van enkele beslissingen binnen het clubbestuur m.b.t. de geleidelijke overdracht van het takenpakket van Frans. Dit leidde tot een aanpassing van de functieverdelingen binnen de club als volgt:

 
Voorzitter
Algemeen secretariaat, redactie clubblad
afgevaardigde KLBP, penningmeester
Ruilmeesters, materiaal- en nieuwighedendienst

Afgevaardigde cultuurraad
Feestleiding en registratie aanwezigheden
Webmaster

Bestuursleden
Georges Feyaerts
Ida Van Rillaer

Vera Wellens
Carlo Kempenaers
Maurice Van Horenbeeck
Boudewijn Beullens
Emmanuel Delperdange

Paul Daems
Frans Maes
Suzy Maes
Dirk Van Kerckhoven

Antwerpfila, de internationale postzegel- en muntenbeurs te Antwerpen, is elk jaar weer een trekpleister voor vele filatelisten. Onze leden gaan er vrijwel steeds op individuele basis naartoe om er geschikte stukken te zoeken voor hun verzamelingen. In 2008 had echter een grote groep afgesproken om samen op 5 april 2008 de beurs te bezoeken. Bij een lekker broodje 's middags werden de gevonden stukken alvast onderling gekeurd en besproken.

In ons clubblad lazen wij ook dat tijdens de bijeenkomst van KeTheFil van 24 april 2008 ons lid José uitpakte met haar herwerkte verzameling. Sinds onze heraansluiting begin van het jaar was er trouwens ook telkens iemand van onze club aanwezig geweest en de respons die de club terugkreeg, was uiterst positief.

Op 26 april 2008 stonden er in feite twee activiteiten op de agenda.

In de voormiddag ging namelijk de algemene ledenvergadering van de KLBP door in het huis van de filatelie te Jette, maar omwille van ons clubfeest 's avonds en het voorbereidend werk ter plekke in de zaal om alles op te bouwen en aan te kleden, lieten wij onze club voor een keertje vertegenwoordigen door een bevriende kring. Wij hadden gevraagd ons informatie te bezorgen, indien er iets nieuws te melden viel dat ook voor onze club interessant kon zijn. Er kwam geen nieuws, dus gingen we er van uit "Geen nieuws = goed nieuws"

's Avonds stond ons jaarlijks clubfeest in het teken van de 38ste clubverjaardag. Maar liefst 64 gegadigden schreven zich in om mee aan te schuiven aan de feestdis in de Gildezaal in Boortmeerbeek centrum.

Het feest startte om 18.30 u en werd na het aperitief traditioneel ingeleid met de toespraak van de voorzitter en dan kon de feestavond om 19.00 u echt beginnen.

Op het menu stond: Gerookte ham met meloenbolletjes, tomatenvelouté met balletjes, gegrilde kipfilet met kampernoeliessausje, seizoensgroenten en kroketten en als een dessert een bavarois à la Suzy en koffie. Bij dit alles was er witte en rode wijn of andere dranken naar keuze ingecalculeerd en de club kende ruime kortingen toe in functie van de aanwezigheden in de club.

 

Na het lekkere 4-gangenmenu beleefden wij samen veel plezier bij de geënsceneerde en deels ludieke animatie.
 
Cfr Clubfeest 2008
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2008

Na het feest mocht de organisatie een mail ontvangen van leden, dat ons echt deugd deed. Wie zou er niet gelukkig zijn met zo'n positieve feedback:

"Hier een mailtje om aan te geven hoe geslaagd we de feestavond vonden!!! - Het was een aangenaam binnenkomen met mooi versierde tafels, mooi van bloemstukjes wat zeker mag gezegd worden. Het dessert van Suzy was een klapper van formaat na de perfecte keuken. De rode servetten gaven een kleureffect en gingen later op de avond dienen als ambiance attributen en goed gevolgd door bijna iedereen. De sfeer zat er goed in !! Kortom geweldig en voor herhaling vatbaar"

Op 2 mei 2008 ging de kring ging in op de invitatie van de gemeente om bij de openingsreceptie van de Week van de Amateurkunsten present te zijn in de cafetaria van de Sporthal. Het evenement droeg de eigenaardige titel "Vreemdgaan toegestaan".

Wij verheugden ons bovendien op het feit, dat Roxanne, de kleindochter van één van onze leden (Fam. Vertommen - Schits) de tweede prijs wegkaapte bij de door het Davidsfonds georganiseerde Junior Journalistenwedstrijd en dat de familie er - zo fier als een gieter - ook bij was. De Postiljon wenste Roxanne alvast ook een dikke proficiat

 
Geertrui Lejeune - voormalig voorzitster van de cultuurraad - in 2008 voorzitter van het Davidsfonds locale afdeling overhandigde de prijzen, o.a. aan Roxanne (links)

Wij genoten uiteraard ook van de mooie tentoongestelde werken zowel beneden in de foyer tot/met de polyvalente zaal en boven in de cafetaria van de sporthal, waar ook een film op groot scherm accenten legde.
 
De lovende woorden van de voorzitter van de cultuurraad Steven Pype werden door iedereen gesmaakt.

De fratsen, die buiten door de kinderen van de circusschool "Circolito" werden uitgehaald - een bijdrage van het gemeentebestuur - gaf het geheel nog een extra dimensie.
 
Film YouTube “Heverse Filmclub” Klik op Logo club en kies playlist 2008

Tijdens de clubbijeenkomst liet François Peeters zich ook ontvallen, dat hij een invitatie van de school "De Zonnebergen" te Walem op zak had om op 9 mei 2008 in het 5de leerjaar de kinderen kennis te laten maken met zijn wereld van de pyrogravure. In uw clubblad kon u meelezen hoe hij er op dreef was.

Bij de grote ruilbeurs, georganiseerd door postzegelclub Nossegem op 10 mei 2008 in Hoeve Nothengem, kon men - zoals quasi altijd - rekenen op de komst van een clubdelegatie.

De club plande een reeks kijkdagen in de club met een groot aanbod aan losse postzegels en omslagen. Ook externe gegadigden konden terecht tijdens de data, die ervoor uitgetrokken waren, nl. 18 mei, 1 juni, 15 juni en 6 juli 2008.

Wij vonden nog een spoor terug van een artikel d.d. 28 mei 2008 in de passe-partout rond de huldiging van de gemeentelijke sport- en cultuurlaureaten 2007, zoals dit doorging in het gemeentehuis op 28 april 2008. In de categorie sportlaureaten ontdekten we de naam van één van onze leden - Lieve Faes - en de naam van Georges De Bie, die we geregeld in de club zagen als hij Maria bracht of afhaalde.

De nominatie kwam er omwille van prachtige prestaties was ons lid, genomineerd in de categorie Judo - 57 Kg en van Georges De Bie met zijn bijzondere scores in de duivensport. Deze nominaties hadden niets met onze clubwerking te maken, maar wij wensten hen allebei toch een hele dikke proficiat in de club tijdens de erop volgende clubdag.
 
De familie van Lydia Vandersloten had voor haar een verrassingsfuif ineen gestoken voor haar 50ste verjaardag en nodigde een grotere groep leden van de Postiljon uit om erbij te zijn. Wij hielden allen angstvallig onze lippen op mekaar om de pret tijdens het feest in de cafetaria van de sporthal op 31 mei v.a. 19.00 u niet te bederven.
 

Het was opnieuw een gebeurtenis, waarbij privé- en clubleven in een perfecte harmonie in elkaar vloeiden.

In de tijdspanne van 7 + 8 juni 2008 stond de precompetitieve tentoonstelling Namen-Henegouwen "Beauphilex 2008" lange tijd gepland in de clubagenda.

Ons lid Luc Selis had zich er in eerste instantie aangemeld om met twee nieuwe verzamelingen deel te nemen en ook de inschrijvingsformulieren ingezonden. Groot was de ontgoocheling toen de organisatie hem meldde dat er tijdens deze tentoonstelling slechts een evaluatiecijfer zou toegekend worden. Hij besliste dan ook om de deelname te annuleren en meer tijd uit te trekken om deze twee nieuwe verzamelingen in Leuven 2009 te laten deelnemen.
De club lanceerde een oproep, opdat er toch enkele leden in Beauraing hun opwachting zouden maken en dat was het ook geval, zij het met slechts enkelen. Zij ontdekten er in de sporthal te Beauraing samen met de organisatie ook de voorverkopen van de zomerzegels, 80ste verjaardag Koningin Fabiola en toerisme.

 

Tijdens enkele clubbijeenkomsten werd er naarstig gewerkt aan de verzameling van Annemie Loockx om haar te helpen met enkele montageproblemen, nu ze competitief van 2 naar 3 kaders overstapte. Ze was nl. geïnviteerd voor deelname aan de wereldtentoonstelling "Efiro 2008" in Roemenië van 20 tot 28 juni 2008 en wou haar verzameling extra mooi presenteren.
Uit pure curiositeit om te zien in welke competitieklasse ze zou deelnemen, raadpleegden we de website van Efiro 2008 en stelden tot onze ontsteltenis vast, dat ze in de voorlopige deelnemerslijst niet voorkwam. Wij vroegen bij de KLBP om uitleg en wat bleek - de inschrijving was na de vastgestelde inschrijvingstermijn ingediend en derhalve op de wachtlijst gezet. Wat later bleek dat haar verzameling niet was weerhouden en dat gaf een wrang gevoel. Wij steunden Annemie met z'n allen en duimden voor haar dat ze later in het jaar in Marche-en-Famenne meer succes zou boeken.

De cultuurraad kwam bijeen op 24 juni 2008 en draaide voor een groot stuk rond de nieuwe subsidieregeling. De kogel was door de kerk qua opsplitsing van sport- en cultuursubsidies. Verschillende kringen hadden suggesties en/of opmerkingen ingediend en het gemeentebestuur was nog niet tot een eensluidende beslissing gekomen.

Er werd geopperd dat vergaderingen als activiteit in rekening zouden kunnen gebracht worden en dat er alleszins voor elke vereniging, die via een functioneringsverslag kon bewijzen actief te zijn binnen de gemeente, een basissubsidie voorzien zou worden. Het hete hangijzer was op verschillende punten de voorziene leden- en activiteitensubsidie.

Er werd verder dieper ingegaan op de problematiek rond "Sabam" en "Billijke vergoeding" en tijdens de jaarmarkt in september zouden kringen, die inschreven, een tafel toegewezen krijgen om hun clubwerking eens op die manier aan de man te brengen.

Op 12 juli 2008 tekende de club present voor een bezoek aan de grote filateliebeurs te La Hulpe. Wij telden maar liefst 12 leden in de voormiddag en een groepje bleef er zelfs tot een stuk in de namiddag om te gaan rondneuzen tussen de standen van de nationale filatelie-, marcofilie en numismatische beurs. De organisatie ter plaatse wist ons bezoek naar waarde te schatten en stak dit ook niet onder stoelen of banken.

Een andere groep leden opteerde op dezelfde dag voor een bezoek aan het stadhuis te Brussel, waar de filateliekring van Schaarbeek de voorverkoop toegewezen kreeg van de reeksen "Sport - Olympische spelen in Peking", "Folklore en tradities" en "Expo 58".

 
In 2008 sloot de club uitzonderlijk de deuren tijdens de 2de clubdag van juli = 20 juli 2008. Dit was niet omdat wij geen graten meer zouden gezien hebben in het open houden van de club in de vakantiemaanden. De uitbaters van de zaak wilden er zelf even op uit en dat konden wij toch niet in de weg staan met de goede verstandhouding die er heerste tussen onze vereniging en hen.

Op 3 augustus 2008 stonden er heel wat punten op de agenda voor onze bestuursvergadering, gehouden binnen het stramien van de clubvergadering. Er werden praktische afspraken gemaakt m.b.t. de clubreis, de prijsuitreiking te Marche-en-Famenne, het verlies van een catalogus en wat met niet afgehaalde zegels van een lid.

Ook de eerste afspraken m.b.t. 2009 werden gemaakt, zo o.a. met betrekking tot de jaarvergadering, ruilbeurs, handhaving lidgelden of niet, e.a. Er ging tegelijkertijd ook een extra kijkdag door in de club, met postzegels en gelopen stukken à volonté om in te neuzen.

Diezelfde dag vond bij de filatelievrienden van Nossegem hun jaarlijkse rommelmarkt plaats en een groep leden maakte zich na de clubbijeenkomst nog naar hen op weg om hun clubkas te spijzen met wat lekkers en een drankje ter plekke.

Hobby- en verzamelclub Begijnendijk organiseerde op 17 augustus 2008 hun 80ste grote nationale ruildag en onze leden kregen via het clubblad en ook via strooibriefjes, die ons bezorgd werden, de vraag voorgeschoteld om er een bezoek te brengen in de gemeentelijke basisschool. De oproep werd door vele leden positief beantwoord en Paul Wijnants was daar best heel gelukkig om.

De 11ste filateliebeurs van Waterloo Philatelic Club in de gemeenteschool van Mont Jean aldaar op 24 augustus 2008 werd ook bezocht door een groepje van een 6-tal leden. Met de club van Waterloo waren er al geruime tijd hele vriendschappelijke banden en dan is het bezoeken van elkaars activiteiten geen must, maar een aanrader.

Eind augustus kregen wij een telefoontje van de club van Leuven met de melding, dat hun club forfait gaf voor de organisatie van de regionale competitieve tentoonstelling in 2009 en aangezien onze kring als reserve was aangemeld, volgde de vraag of wij de fakkel konden overnemen. Er volgde een extra ingelaste bestuursvergadering op 27 augustus 2008 ten huize van het clubsecretariaat om dit samen te bespreken.

Zomaar onmiddellijk instemmen zat er niet in, omdat de post bepaald had, dat de manifestatie met voorverkoop moest doorgaan met het Allerheiligenweekend 2009 en wij via de gemeente eerst groen licht moesten krijgen en/of in een buurgemeente een alternatief qua locatie vinden.

Het moest alles in snelvaart beslist worden en gelukkig sprong de gemeente mee op de kar en zegde ons de gemeentelijke sporthal toe. Wij beloofden er een totaalprogramma van de maken met naast het competitief deel ook aandacht voor andere locale kringen, in zover wij in het kader van de voorverkopen konden inlassen.

Onze clubreis op 14 september 2008 leidde ons naar de streek van Hoei. De knalvolle bus met 59 deelnemers vertrok 's ochtends om 7.15 u aan de sporthal te Boortmeerbeek om omstreeks 8.40u halt te houden aan "La Brasserie Hannutoise" te Hannut voor het ontbijt.

Na het ontbijt vervolgde de bus "la jolie route" om tegen 10 u op de afspraak te zijn aan het kasteel van Modave, waar twee gidsen de twee opgesplitste groepen wegwijs maakten doorheen de vele vertrekken.

 
De prachtige eetkamer van het kasteel van Modave

Kort na de middag verlieten wij het middeleeuwse kasteel boven de vallei van de Hoyoux en via een rit langs de route romantique reden wij in Huy naar restaurant San Marino voor het middagmaal: Fondue parmesan, Escalope San Marino met frietjes en chocolademousse, inclusief 1 consumptie. Wij moesten wel wat wachten eer alles op tafel stond, maar er was zo veel te eten, dat niemand nog bezwaar opperde tegen dat wachten.

Na het eten en een korte wandeling langs de Maas pikte de Nederlandstalige gids van de VVV ons op om nader kennis te maken met de imposante La Collegiale Notre Dame kerk aan de oevers van de Maas en daarna gingen wij voor een uurtje aan boord van de rondvaartboot "Val Mosan" om Huy van op het water te ontdekken. Aan boord was één consumptie alvast mee in de prijs berekend.

 
Cfr Foto's Clubreis 2008
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2008

De dag werd (nog altijd onder stralende zon) afgesloten op de mijnsite van Les Maîtres du feu te Ampsin. Nog wat animatie op de bus bij de terugreis én onze clubreis voor 2008 zat er op.

Op 18 september 2008 had Maurice Van Horenbeeck tijdens de cultuurraad een luisterend oor voor de diverse punten op de agenda en meer in het bijzonder m.b.t. het subsidiereglement. Op basis van de eerdere ideeënuitwisseling stelde Steven Pype voor de subsidieverdeling in de toekomst te organiseren op basis van de volgende criteria:

     - 30 % als basissubsidie - Elke culturele vereniging had er recht op
     - 30 % op basis van het aantal leden
     - 30 % op basis van de activiteiten tijdens het voorbije werkjaar
     - 10 % voor projectmatige culturele initiatieven van verenigingen

Maar er was meer, er werd al meteen gesleuteld aan het stuk omtrent de leden. Hoe zou er rekening gehouden worden met familiekaarten? En men wou leden, die niet de gemeente woonden - uitsluiten!?

Dat laatste stootte uiteraard op verzet bij onze club en Maurice verdedigde ook dat binnen onze club alle leden actief en gelijkwaardig zijn, maar een beslissing kwam er niet. Dat zou later pas volgen

Wat de subsidieregeling op basis van activiteiten betrof, werd gesteld dat een stimulans gepland werd voor verenigingen, die aan gemeentelijke initiatieven zouden participeren. Later vonden wij hiervan in de definitieve versie niets meer van terug. Het nieuwe subsidiereglement zou pas in voege treden in 2009 en in 2008 werd nog op basis van het oude reglement de gemeentelijke toelage berekend.

Tijdens de clubbijeenkomst van 21 september 2008 laste het bestuur opnieuw een extra vergadering in, waarbij volgende punten belangrijk waren:
  • De gemeentelijke subsidie: Verschillende clubs hadden opmerkingen en de evaluatie ervan volgt tijdens de volgende cultuurraad in december.
  • De verdeling van de taken voor de sponsorronde van oktober
  • De organisatie van de regionale competitieve in 2009. Bij meerderheid van stemmen werd voor de betiteling "Proboten 2009" gekozen, naar analogie van de editie in 2003. Alle bestuursleden werden opgeroepen om voorstellen te formuleren inzake de indeling en aankleding van de zaal. Welke verenigingen gaan wij aanschrijven? De data 31 oktober & 1 november 2009 lagen ondertussen ook definitief vast. 
In de periode van 25 tot 28 september 2008 ging het nationale kampioenschap voor Filatelie - LUXPHILA 2008 - door in de Expositiehallen WES te Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg en ook de nationale jeugdtentoonstelling JUNEX 2008 maakte er deel van uit.

Onze club vaardigde er vier verzamelingen af in drie disciplines: jeugd, thematisch en postgeschiedenis. De resultaten vielen quasi allemaal in de lijn van de verwachtingen en zodoende mogen onze leden fier zijn op de geleverde prestaties.

Zij namen er voor onze club deel:

 
LUXPHILA 2008:
José Gullentops

Georges Dib
Luc Selis
Ferrum, terra cum igni natus, ferramenta
et rerum humanorum
Een knipoog in de duisternis
Postgeschiedenis 1984 - 1900 via postzegel nr 46
72 %
75 %
85 %
Zilver
Groot zilver
Verguld zilver
JUNEX 2008 (in jeugdklasse B)
Annemie Loockx Fleurig in kleuren en geuren 76 % Groot zilver
 
De opgemerkte trofee die iedereen meekreeg
 
Cfr Foto's Luxphila 2008
 
Een groep leden was ook geïntrigeerd door de voorverkopen die er doorgingen in het kader van het "Feest van de postzegel" (Natuur), "50 jaar smurfen" en "Belgische fotografie". Zij zakten op 26 september 2008 al op individuele basis af.
 
 
Op 28 september organiseerde de club een groepsbezoek en omdat een bus inleggen toch wél erg duur uitviel, werd er geopteerd om mekaar overleg te plegen en wagen de verplaatsing te maken, waarbij de club een minimumvergoedingsregeling uitdokterde.
Onze mensen beantwoordden de vraag massaal en zo was De Postiljon uitmuntend vertegenwoordigd te Marche-en-Famenne om onze deelnemende leden een hart onder de riem te steken en om van de gelegenheid gebruik te maken om de eerste échte contacten te leggen m.b.t. de organisatie van de eerstvolgende regionale – bij ons in Boortmeerbeek - ter vervanging van de eerder genomineerde kring Loven Boven – Leuven, die forfait hadden gegeven.

Om duidelijk te maken dat wij er wel degelijk als groep stonden, droegen onze 19 leden de clubbadges en dat dit vruchten afwierp, mocht duidelijk zijn. Wij kregen nl van drie verschillende leden van het organisatiecomité een welgemeend proficiat voor onze inzet en talrijke aanwezigheid.

 
Heel wat leden ook present tijdens de proclamatie

Tijdens vorige manifestaties merkten wij al vaker op, dat organisaties het soms moeilijk hebben om namen correct over te nemen. En tijdens Junex 2008 liep het op dat vlak mis. De naam van Annemie Loockx werd op de papieren gespeld als Loocks en op de herinneringsplaquette als Loocckx. Erg is dit natuurlijk niet, maar 't zijn toch die kleine anekdotes, die het langst in de herinnering blijven hangen.

 
Onze kring kreeg een uitnodiging van Fotoclub 't Lenske tot het bijwonen van hun 10de fotosalon in zaal Movri te Boortmeerbeek op 11 + 12 oktober 2008.
Dit viel niet samen met een clubdag en het leek heel wat leden attractief genoeg om er samen naartoe te gaan om te genieten van de foto's en de erbij horende muziek.

Onze team van vier voorverkoopbezoekers trok op 18 oktober 2008 de stoute schoenen aan om opnieuw een verre bestemming op te zoeken.

De Izegemse postzegelclub organiseerde namelijk de voorverkopen "Einde W.O. I", "Musea" en "100 j. België-Kongo" in zaal ISO te Izegem en de organisatie was blij verrast met de delegatie uit Boortmeerbeek.
Oktober 2008 was ook weer de sponsormaand. Het team van Paul, Dirk, Boudewijn en Ida sprak in oktober een groot aantal handelaars aan om hen te overhalen op onze vereniging (opnieuw) een warm hart toe te dragen. De opbrengst was zoals steeds bestemd voor het drukwerk en het verzenden van het clubblad.
 
De Directie postzegels en Filatelie nodigde alle filateliekringen uit naar het Planetarium te Wemmel op woensdag 22 oktober 2008 voor de presentatie van de nieuwe postzegels in 2009. Nieuw was ook, dat maar één afgevaardigde per club aanwezig mocht zijn, i.p.v. twee. We ontvingen er ook een dvd en een informatieve overzichtsmap, die bij het aanmaken van onze toekomstige clubbladen meer dan nuttig zou zijn.

Wij benutten de gelegenheid uiteraard ook om interessante gesprekken te voeren in het kader van ons evenement "Proboten 2009". Tijdig publiciteit voeren is het halve werk.
 
 
De algemene ledenvergadering van de KLBP "Brabant" op 25 oktober 2008 verliep in grote trekken volgens de traditionele agendapunten en verliep positief geanimeerd.

De toekenning van de provinciale verdienste ging in 2008 aan Dhr Daniel Goffin, een filatelist in hart en nieren, die wij ook al jaren als vriend kenden. Het verlenen van volmachten - om bij belet een kring te vertegenwoordigen - werd ingedijkt naar maximaal 1 volmacht per persoon.

De stand van zaken rond de Brabantse internetsite werd gemaakt en onze club vermeldde sindsdien in alle correspondentie, die wij voerden ook de betiteling van deze provinciale website en beantwoordde zo ook het verzoek van het bestuur van de KLBP Brabant.

Eén van de punten op de agenda had ook betrekking op Proboten 2009. Wij kregen de kans om ons plannen aan de voltallige vergadering uit de doeken te doen en wij lanceerden ook het verzoek dat iedere clubafgevaardigde binnen zijn/haar club leden warm zou maken om zich in te schrijven bij de competitie.

In het clubblad van november verscheen voor het eerst ook het bijzonder reglement en het inschrijvingsformulier voor Proboten en aan de externe filatelieclubs ging met een mailing deze info in twee talen de deur uit. In onze eigen club bewoog er ook wat. Zeer vele leden voelden zich aangesproken om in eigen dorp met een nieuwe of herwerkte verzameling aan de competitie deel te nemen. De echte start naar ons evenement was genomen en er zou heel veel werk op ons afkomen.

De laatste bestuursvergadering van het jaar ging door in de club op 2 november 2008.

De komst van de Sint werd aangekondigd, de individuele bijdrage voor het eten na de algemene ledenvergadering begin 2009 werd bepaald op 2 euro en er werd dieper ingegaan op de stand van zaken m.b.t. Proboten 2009.

Tijdens deze clubdag werd er ook druk gesproken over de brand, die de gemeentelijke loods op 28 oktober 2008 had geteisterd en wachtten af in hoeverre ook al het materiaal dat erin stond vernietigd was, want wij zijn toch elk jaar weer vragende partij voor o.a. de schragen.

Verzamel- en ruilclub Het Kamp te Leopoldsburg kon op 8 november 2008 i.s.m. de post de voorverkopen presenteren van "This is Belgium", "Mensenrechten" en "Kerstmis & nieuwjaar" en deed dit in het Sint Michielsinstituut te Leopoldsburg.

 
 
Ook hier zag men ons vaste team "Willy, Francine, Georges en Jeanne" als vertegenwoordigers van onze club.
 
Daags erna - op 9 november 2008 - zag men opnieuw Postiljonners op pad, met name toen ze een bezoek brachten aan de 25ste internationale postzegelruilbeurs, door TIPOC Tienen opgebouwd n.a.v. hun 25 jarig clubbestaan.

Gezien de goede relaties tussen onze kringen, namen verschillende leden individueel het initiatief om er naartoe gaan. Maar het gezien het aantal individuen ter plaatse, konden we eerder van een groepbezoek spreken.

We schaften er ons hun herdenkingsboek aan en ontdekten er verschillende keren verwijzingen naar De Postiljon in terug.

Elk jaar op 11 november organiseert de Vilvoorde postzegelkring haar grote filateliebeurs, zo ook in 2008 in het Koninklijk Atheneum te Vilvoorde. Heel veel leden brachten er op individuele basis een bezoek, omwille van de standhouders met interessant materiaal en de vriendschapsbanden tussen de kringen onderling. Ter plekke vormden alle individuen samen best een hele mooie groep.
Ook hier werd er weer gedacht in functie van Proboten 2009 en enkele interessante contacten voor standhouders werden er geconcretiseerd.

Wij organiseerden op 29 november 2008 wij onze 11de bingoavond en evenaarden het prijzenaanbod van vorig jaar, 443 stuks op precies te zijn, quasi allemaal bezorgd door onze leden. Alles werd traditiegetrouw verdeeld over drie types van prijzentafels: klein, medium en groot.

Ondanks het feit dat er verschillende inschrijvers op het laatst forfait moesten geven omwille van ziekte, mochten wij toch 91 deelnemers verwelkomen, die er samen een plezante avond van maakten. De avond verliep uitermate vlot, zo goed dat wij zelfs een extra superronde konden presenteren. Tot ieders vreugde uiteraard.

 
In onze club zijn er ook vaardige handen te vinden. Lydia nodigde verschillende leden uit voor een bezoekje op 30 november 2008 aan een knutsel-, hobby- en kerstweekend te Haacht. Filatelisten onder mekaar in een sfeervolle omgeving. ’t Was eens iets anders.

Wij genoten er niet alleen van de mooie kerst- en sfeerstukken, maar ook een lekker jenevertje kon de gemoederen opwarmen.  En wie een bijzondere eindejaarskaart of wenskaart op de kop wou tikken, was er ook aan het juiste adres.


 
In december 2008 (datum niet getraceerd) riep de schepen van cultuur, Steven Pype, de cultuurraad nog een keertje samen in het cultuurhuis te Hever.

Maurice Van Horenbeeck was erbij voor ons en hij wist ons te vertellen, dat er ons een hele ommezwaai te wachten stond inzake de berekening van de toekomstige cultuursubsidies. Omdat alles nog niet 100 % rond was, werd er aangekondigd, dat er begin van 2009 een resumé zou volgen.


Op 7 december 2008 genoten wij tijdens onze clubbijeenkomst opnieuw van de kerstmarkt, georganiseerd door derden in ons clublokaal. Traditiegetrouw zorgde De Postiljon er weer voor dat de Sint en Piet de weg naar ons lokaal vonden om er voor de Postiljonleden een lekker cadeautje te bezorgen.


Een kleine delegatie zakte op 14 december 2008 nog af naar de postzegeltentoonstelling met ruildag in 't Kartuizerhof te Lier, waar we samen met enkele leden van het bestuur van Arpo/Jarpo een toast uitbrachten op het welslagen van hun evenement.
 

Hetzelfde gebeurde nog op 20 december 2008 in zaal de Brug te Mechelen, waar de Mechselse postzegelkring "Opsinjoor" hun 3de postzegelbeurs organiseerden


... en wat later - op 28 december2008 - tijdens de ruildag georganiseerd door Hekapo in de parochiezaal te Heist o/d Berg station. Van een druk eindejaar gesproken.