De Postiljon, jaar per jaar...

 2009 

Aangezien het een erg intens jaar beloofde te worden, stak het bestuur al meteen bij de eerste clubbijeenkomst van het jaar - op 4 januari 2009 - de koppen bijeen om de krijtlijnen uit te tekenen. Tijdens deze bestuursvergadering werd er kort ingegaan op de activiteiten van het voorjaar en meer bepaald werd er gezocht naar een oplossing voor het probleem van de schragen tijdens de ruilbeurs van maart. In de brand in de gemeentelijke loods van de gemeente waren o.a. alle schragen in rook opgegaan, die wij normaal in bruikleen hadden. Jos van de cafetaria had voor de kerstmarkt een oplossing gezocht en gevonden via de drankenleverancier en had voor ons gepolst of wij voor de beurs van maart ook bij hem terecht konden. Gelukkig kwam er een positieve respons en dat was een hele zorg minder.

Onze algemene ledenvergadering op 18 januari 2009 ging iets later van start dan normaal, om reden dat ze anders te kort na de jaarwisseling anders viel. De teller qua lidkaarten - individueel en familiekaarten samen - had opnieuw een deuk gekregen en stond begin van het jaar op 79 stuks. 
De vergadering startte met een minuutje stilte voor Maria Verlinden, die ons vorig jaar ontviel. 

 
 

Tijdens de gelegenheidstoespraken namen verschillende bestuursleden de activiteiten van het afgelopen jaar door en kregen de leden meer te weten over de financiële stand van zaken in de club- en jeugdkas, evenals een evaluatie m.b.t. de website om daarna ook heel wat aandacht te besteden aan het “grote” programma van het nieuwe jaar. Het bestuurdersteam bleef na de aanpassing in 2008 hetzelfde. Het was ook lang geleden, dat er nog zoveel vragen en suggesties van leden op tafel lagen en na verloop van de stemming konden alle leden gezamenlijk tot een consensus komen en ook de clubveiling kende een succes. Het bestuur stak voor een tweede bestuursvergadering de hoofden ook nog even bijeen - de club had nl. een heel druk jaar voor de boeg.

Praten is één zaak, gezellig na genieten hoort er natuurlijk ook bij. Er lag dan ook een ruim assortiment aan belegde broodjes en koffiekoeken klaar om de jaarvergadering smakelijk af te sluiten. U tekende met 54 leden in. Als democratisch deelnemingsbedrag gold 2 euro per persoon, de rest werd door de clubkas bijgepast. Meteen was de échte kop van het nieuwe clubjaar eraf.

Postzegelkring De Posthoorn te Keerbergen organiseerde op 1 februari 2009 haar 23ste filateliebeurs i.s.m. studiegroep Buzin in het gemeentelijk instituut te Keerbergen en nodigde onze leden - zoals steeds - uit. Aangezien deze beurs en onze clubbijeenkomst samenvielen, was een bezoek brengen in grote getale zoals vroeger niet helemaal mogelijk, maar in de namiddag zakte toch nog een groep Postiljonners af.

In ons clubblad werd ook gepromoot om een bezoek te brengen aan de 12de ruilbeurs van postzegelkring Zaventem in het gemeente te Zaventem op 21 februari 2009. Een ook daar ontmoetten wij menig lid bij het doorsnuffelen van de standen en samen klonken we ook op het welzijn van de organisatoren ter plekke.

De Postiljon maakte reclame via haar clubblad voor de nationale VVRS wandeling, georganiseerd door wandelclub Tornado en motiveerde haar leden om er zelf actief aan te gaan deelnemen op 22 februari 2008. Verschillende leden wandelden zelfs mee.

Later op het jaar zou Tornado ook voor ons promotie maken in hun clubkrant en zelfs deelnemen aan onze filateliebeurs. Een fraai staaltje van samenwerking tussen twee totaal verschillende kringen.

Op 24 februari 2009 kwamen de verenigingen samen tijdens de cultuurraad in het cultuurhuis "Oude pastorie" met o.a. als thema het subsidiereglement. Er werd heel veel rond de pot gedraaid en op het einde van de vergadering was niet duidelijk hoe de uiteindelijke vorm van het nieuwe subsidiereglement er zou uitzien.

Er was wel een consensus m.b.t. de clubs, die ook met familiekaarten werken - zoals de VTB en de onze. Daar zouden deze individueel mogen gelden. Wij zouden dit later ook nog per mail van de schepen van cultuur bevestigd krijgen.
Zeker was ook, dat de indeling "basissubsidie, ledensubsidie, activiteitensubsidie, projectsubsidie" zou behouden blijven, maar men liet ook doorschemeren, dat er achter de schermen nog verder aan gesleuteld zou worden.


Op donderdag 26 februari 2009 in de vroege ochtenduren en wellicht zonder dat hij het zelf besefte, hield het hart van ons lid Celest Van Neck plots op met slaan. Hij werd lid in het ontstaansjaar van de club en was zo één van de pioniers van onze club, die er ook altijd bij was gedurende al die jaren.

Geheel naar de wens van Celest werd hij gecremeerd (op 2 maart) en zijn as verstrooid (op 3 maart) in strikt familiale kring. Vele leden waren in gedachten wél bij hem en de herinneringen aan zijn sterke persoonlijkheid in onze club bleven ook jaren erna intact. 


Wij vernamen kort erna dat Luc Selis startte met een langlopende artikelreeks rond "Het gebruik van postwaardestukken Leopold II" op maandelijkse basis in "De Postzegel", het tijdschrift van de KVBP.

1 maart 2009 vond onze 8ste nationale filateliebeurs plaats in de cafetaria van de Sporthal van 9.00 tot 15.30 u, waarvan de standen de avond ervoor door een ruime groep leden klaargezet waren.
Na de brand in de gemeentelijke loods in 2008 moesten wij even inventief zijn om aan voldoende schragen en tafels te geraken bij de organisatie van onze 8ste nationale filateliebeurs. Ons streefdoel van 85 m werd met 13 m overschreden en qua diversiteit in het aanbod was de beurs zeker een succes. Wij kregen ook een persfotograaf op bezoek, die onze beurs op zijn manier “achteraf” nog even de kijker plaatste.
 
Cfr In de pers 2009
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2009

Zeer vele filatelisten uit alle windhoeken van het land vonden de weg naar Boortmeerbeek en met 51 ”getelde” eigen leden op het appel, werd ook daar een record verbroken. Ook de tombola en de broodjesstand, door de club op het getouw gezet, kenden een groot succes en zorgden voor de broodnodige financiële injectie. Kort en bondig – 't was een zeer geslaagde filateliebeurs en dat in tijden van recessie.

Het opruimen van de standen na afloop van de beurs werd door vele handen toch een leuke karwei en de filateliebeurs werd afgerond met een drankenronde voor de helpers.

De Meense filatelieclub organiseerde op 7 maart 2009 de voorverkopen "Belgische vrouwen in actie", "Preserve the Polat regions and Glaciers" en de uitgifte van het "Feest van de postzegel", omkaderd met de regionale tentoonstelling West- en Oost Vlaanderen in het Koninklijk Atheneum te Menen.

Voor onze club was er op dat moment niemand ingeschreven in het competitief deel, maar dat belette niet dat onze club wél duidelijk aanwezig was op de dag van de voorverkopen met een zestal leden, die er o.a. in de rij stonden aan het loket van De Post en/of een kijkje gingen nemen in het tentoonstellingsdeel en als souvenir de diverse bijzondere afstempelingen meebrachten.
Wij weten alvast dat er minimum 8 leden waren.

 
 
 
Tijdens de zitting van het Schepencollege van 9 maart 2009 werd het nieuwe subsidiereglement voor culturele verenigingen in een eindnota vastgelegd en op 17 maart 2009 ontving het clubsecretariaat de mail met de uitgetekende krijtlijnen voor het nieuwe subsidiereglement van de Schepen van cultuur.

Bij het doornemen ervan, kwamen onze haren recht staan, want er stond in dat alleen leden, die in Boortmeerbeek woonden, in aanmerking zouden genomen worden. Wij tekenden onmiddellijk verzet aan en zouden dit de volgende jaren elk jaar opnieuw doen, zonder succes. In onze club met een spilfunctie en heel veel van de omliggende gemeenten, leidde dit tot een zware discriminatie t.g.v. de andere clubs, een probleem dat we jaar na jaar verder zullen blijven aankaarten.

Onze derde grote bestuursvergadering op 12 maart 2009 werd er een van langste uit onze clubgeschiedenis.
 • Er werd uitvoerig over de praktische inplanting van de standen en tentoonstellingskaders bij Proboten overleg gepleegd en verder verdiepten wij ons in de verschillende voorbereide subsidiedossiers - bestemd voor de gemeente en Provincie Vlaams Brabant - en ter goedkeuring aan het bestuur werden voorgelegd. Wij konden ook melden, dat wij bij onze grote beurs eind 2009 ook op de medewerking van verschillende locale kringen zouden kunnen rekenen en ook dat de KLBP nationaal bij ons tegelijk zou doorgaan.
 • De club had ondertussen een brief van de gemeente ontvangen m.b.t. de toekomstige clubsubsidies van de gemeente. Elke vereniging mocht zijn commentaren indienen vóór 15 maart 2009 en derhalve stond dit punt in de bestuursvergadering ook in de agenda, zodat de bestuursleden hun zegje konden doen. We waren helemaal niet gelukkig het systeem dat in onze strot werd geduwd. Waarom tellen voor ons slechts een 13/ van de leden mee en anderen niet, terwijl wij al herhaald bewezen hebben dat wij een heel actieve club zijn? En waarom doet men zo moeilijk over activiteiten die een club buiten de gemeente organiseert?  Ook het feit, dat men de ledensubsidie niet eens moet bewijzen met een ledenlijst in het aanmeldingsdossier - omdat dit tegen de wet op de privacy zou indruisen - klonk ons heel bizar in de oren. Onze club had jaren tevoren alle papieren leden geweerd uit de club omdat dit de goede clubwerking in de weg stond en nu zouden we er opnieuw moeten "binnenhalen" om bij de ledensubsidie toch nog iets te kunnen recupereren.
 • Wij formuleerden onze bedenkingen en dienden alles netjes op tijd in, maar achteraf zou dit alles een dode mus - met betrekking tot onze invalshoek - blijken.
 • De kogel qua clubreis 2009 was op dat moment ook door de kerk.
Onze kring ging in op de invitatie van de Tiense kring TIPOC, die hun 25 jarig bestaan met een officiële viering op het stadhuis te Tienen op 17 maart 2009 de nodige luister wilden bijzetten.
 

Onze afvaardiging kreeg er een erg warm onthaal en er werd na de receptie binnen het kader van hun viering nog nagepraat over de gezamenlijke clubuitstappen in het verleden en de samenwerking bij enkele tentoonstellingen.

Onze kring was vertegenwoordigd bij de provinciale algemene ledenvergadering van KLBP Brabant in het huis van de filatelie te Jette op 21 maart 2009. Zo bleef de club steeds op de hoogte van wat er reilde en zeilde binnen de filateliewereld en wij grepen de gelegenheid ook aan om vele kringen warm te maken voor deelname én een bezoek aan onze eigen grote organisatie later op het jaar.
 • Er werd ingegaan op het verzoek van de KLBP nationaal om het lidgeld op te trekken van één naar twee euro per aangesloten lid.
 • De website Brabantphil werd nog eens in de kijker geplaatst. Nieuw was, dat men aan de kringen vroeg om op de briefwisseling ook deze website expliciet te vermelden. En De Postiljon doet dit vanaf dat moment.
 • Het gerucht dat de Belgische postzegels in BF niet langer bruikbaar zouden blijven, werd als een "kwakkel" beschouwd.
Op 28 maart 2009 volgde ook een bezoek met een kleinere groep leden aan de lenteruilbeurs, georganiseerd door de private postzegelkring Evere in het gemeenschapscentrum Everna te Evere. Ze gingen er naarstig op zoek naar postzegels en stukken om hun verzamelingen nog verder afgewerkt te krijgen voor het tentoonstellen ervan tijdens Proboten 2009.

Anderen gingen datzelfde weekend op stap om tijdens Antwerpfila, de internationale postzegel- en muntenbeurs in Antwerp Expo nog wat materiaal te vergaren. Tegelijk werden er ook op beide locaties flyers gedropt op de respectievelijke informatietafels voor onze beurs van eind oktober/begin november.

De directie postzegels en filatelie organiseerde enkele voorverkopen in het planetarium te Brussel op 4 april 2009: "Onder de Europese hemel" en "Belgisch werelderfgoed". De initiële voorzien voorverkoop met als thema "Circus" werd toen naar aan latere datum verschoven. In de plaats daarvan kwam er een reeks uit rond "Suske en Wiske". En als afsluiter gold de postzegel met afstempeling in de reeks vogels van Buzin met "de houtsnip"

 

Ons team van vier voorverkoopbezoekers was er in naam van de club alleszins aanwezig en deze afstempelingen stammen ook uit hun verzamelingen ter zake.

De paashaas zorgde op 5 april 2009 voor een paaspresentje tijdens de clubbijeenkomst, voorafgaand aan het paasweekend. Alle aanwezige leden konden weer van genieten van de grote paaseieren in drie variaties.

In het Zwijvekemuseum te Dendermonde stelden van 9 tot 26 april 2009 verzamelaars heel wat postzegelpareltjes uit hun collecties tentoon. De locatie op zich was al heel speciaal en er was veel bekijks voor de filatelisten. Wij hoorden later bij monde van enkele clubleden, dat ze geweest waren en van het opzet genoten hadden. Men ziet niet vaak postzegels op horizontale basis tentoongesteld en wij konden ook nog niet weten, dat wij enkele jaren later in eigen dorp dit idee zouden overnemen.

 
 
De 39ste editie van ons clubfeest ging op 11 april 2009 opnieuw door in de Gildezaal .
Na de receptie kon de voorzitter uitzonderlijk niet meteen met de voorbereide gelegenheidstoespraak van start gaan, omdat de geluidsinstallatie nog niet helemaal klaar was. Maar na het voorgerecht en de soep kon dit wél en er werd even verduidelijkt waarom 2009 een bijzonder jaar zou worden voor de club. De oproep om actief mee te helpen om Proboten succesvol af te sluiten was ook niet mis te verstaan.

 
 
Na het informatieve deel kon iedereen lekker smullen van het uitgebreide hoofdmenu met bladerdeegje van kip, pompoensoep met venkel, tongfilets en fijne groentesaus, seizoensgroenten en kroketten.
 
 
Bij de koffie volgde het speciale paasdessert van de hand van Suzy en dat zullen wij ook niet gauw vergeten. Ze had de met chocolade gevulde eieren, die ze voor ons had voorzien, namelijk in de koelkast gezet en er wat te laat uitgehaald, met als gevolg dat er heel wat geklopt werd om de harde "noot" te kraken. Uiteraard werd er hierbij heel wat afgelachen en écht, dit dessert zou haar nog enkele jaren blijven naspoken.
 

Na het genieten van al dat lekkers en uiteraard ook de erbij horende dranken, werd het feest afgerond met tof in mekaar geknutselde sketches en acts en de ambiance zat er meteen goed in voor de rest van de avond. 't werd een gezellige avond met vele blije gezichten!
 
Paul en Jan in volle actie - Meer foto's raadpleeg ons fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2009
 
 
Vorig jaar was de planning om internationaal deel te nemen voor Annemie op een sisser uitgelopen. Ze had de tijd ondertussen goed benut en haar verzameling een facelift gegeven om in 2009 wel internationaal optimaal voor de dag te komen.
 
De filatelistische wereldtentoonstelling "World Stamp Exhibition China 2009" ging in de periode van 10 t/m 16 april 2009 door samen met het "Luoyang Peony Festival", wat deel uitmaakt van de top 10 van de bloemenfestivals in China, in het Luoyang museum naast het Luopu Park in het noorden van de stad Luoyang (China) bij de wereldtentoonstelling
 
In het verslag dat we doornamen, vernamen we dat tijdens de opening 40.000 personen aanwezig waren en bij de filatelistische tentoonstelling op zich zeker 30.000 personen, van jong tot oud. Voor het filatelistische deel waren er 3200 vlakken beschikbaar. In de jeugdklasse, waarin de verzameling van Annemie het zo uitmuntend deed alleen waren er 261 vlakken.
 

De fleurige verzameling van Annemie Loockx werd er tentoongesteld in het Nederlands, maar om in orde te zijn met de internationale regelgeving werd het plan uitgewerkt in het Engels, één van de erkende FIP talen. Haar titel: What a colourful world!
Wellicht omdat het resultaat zo fantastisch was, kregen wij al op de einddatum van deze wereldtentoonstelling het resultaat per mail door via de Belgische commissaris ter plekke. De score “Verguld” – 80 % op wereldniveau was dan ook buiten verwachting hoog.

25 april – De Postiljon was present bij de Nationale Algemene Vergadering van de KLBP te Jette bij o.a. de goedkeuring van de verslagen, kennisname van de begrotingscijfers voor het lopende jaar, de stemmingsronde inzake een verhoging op nationaal vlak van de contributies voor de aangesloten kringen en de overhandiging van de provinciale medailles voor filatelistische verdienste.

Het bestuur beantwoordde er vragen van de aangesloten kringen per provincie. De verhoging van de bijdrages per lid t.o.v. de KLBP werd met een meerderheid goedgekeurd, met een minimum van 60 € per kring.
 
Voor ons was het ook interessant te horen dat er mogelijks een aanpassing van de evaluatie in "open klasse" zou volgen.

Tot slot luisterden wij naar de gelegenheidstoespraken met visie op de filatelistische toekomst d.m.v. een slide-show door Dhr Allardin en van Dhr. Frank Daniëls. Er werd ook uitvoerig gepraat over het initiatief Stampilou dat tanend was. De nationale voorzitter KLBP rondde de vergadering af. Tegelijk werd ook de verzameling van onze club, bestemd voor deelname aan het WK te Essen afgeleverd.

Dezelfde avond was de club ook paraat op een andere manier. Onze kring zegde nl. materiële en effectieve steun toe aan de Vlaamse Liga voor Fibromalgiepatiënten bij de organisatie van hun bingoavond ten voordele van hun lotgenoten.

Onze club nam het mee op door hen te ondersteunen op materieel en fysiek vlak bij de organisatie van hun 1ste bingoavond ten voordele van hun patiënten en kreeg hiervoor een hartverwarmend dank u wel.

 
Het is ook altijd met plezier, en volledig vrijblijvend, dat François Peeters zijn kunst gaat demonstreren in de school waar hijzelf oud-leerling was en in de school dicht bij zijn huidige woonplaats. De interesse van de leerlingen voor deze initiatieles is steeds groot, vooral omdat ze zelf een eigen werk mogen realiseren. Op 7 mei 2009 was hij dan ook de ster van de dag in de basisschool "De Zonnebergen" te Walem.
 
 

Van het souvenirstukje voor de klas werd een foto gemaakt en samen met het relaas van zijn wedervarens in het vijfde leerjaar was het een ruim gespreksonderwerp tijdens de erop volgende clubdag.

Op 9 en 10 mei 2009 bij het regionaal kampioenschap Antwerpen – Limburg “Herendalia 2009”, georganiseerd door PZK Ontspanning & Themakempen in het Scheppersinstituut te Herentals, viel ons lid Luc Selis twee keer in de hoogste prijsklasse met 91 % en 93 %. Hij nam er weliswaar deel in naam van de club van Begijnendijk, maar hij kreeg alle lof binnen ons club voor zijn behaalde quota met zijn verzamelingen:

 
Postgeschiedenis
Postwaardestukken onder Leopold II 93 % Goud
Postwaardestukken
Postwaardestukken met publiciteit 91 % Goud

De Postiljon was op zaterdag - de dag van de voorverkopen van "Antverpia 2010 - Artistiek Antwerpen", "Zomerzegels" en "Meesters van de muziek" - met een groep leden present en ook op zondag vond menig clublid de weg naar Herentals voor een bezoek en/of was vertegenwoordigd bij de prijsuitreiking.
 
 
 
De wereldtentoonstelling IBRA 2009 te Essen (Duitsland) van 6 t/m 10 mei 2009 was voor ons lid Luc Selis dé uitdaging van het jaar. Hij had er jaren van gedroomd om eens internationaal te kunnen meedoen en nu de kans zich bood, deed hij mee in de klasse postgeschiedenis met zijn in het Engels vertaalde verzameling "Postal history Belgium 1884-1900".

Zijn deelname werd meteen beloond met 90% Goud. Wij- als club - waren dan ook héél fier op hem en zijn werkstuk.

Hij kreeg naast zijn score ook een bijzondere prijs toegekend en dit feit zullen wij ons in de club ook nog heel lang geheugen. Hem was namelijk gezegd, dat dit een uniek stuk was van de hand van Emile Gallé.
 
Deze vaas, die via een toelevering langs de KLBP in Brussel belandde en omzichtig via Suzy uiteindelijk bij de clubsecretaresse terecht kwam, voor bezorging aan Luc, schoof toch wel uit de handen van Ida en de hals brak af.
Omdat ze ervan overtuigd was, dat het zich om een duur stuk handelde, werd ook de verzekering ingeschakeld, maar de kunstkenner - aangesteld door de verzekeringsmaatschappij - stelde vast dat het zich om een kopij handelde en dat het stuk hoegenaamd geen waarde had. Het was dan ook een ontgoocheling voor ons allen, niet in het minst voor Luc want het vaasje leek wel heel sterk op het origineel.
 
't was natuurlijk geen leuk nieuws om dit te melden aan Luc, maar die kon er gelukkig wel om lachen al had hij wel graag het vaasje in zijn interieur gezien.

Op 13 mei 2009 diende de club voor het eerst volgens het nieuwe stramien haar "subsidiëringaanvaag culturele verenigingen" in bij de gemeente met erin verwerkt ons eerder tijdens de cultuurraad uitgebreid voorgestelde project "Proboten2009".
Probleem was wel dat de gemeente ons "vergeten" was deze aanvraagdocumenten te bezorgen en wij het aanvraagformulier van de Heverse film- en videoclub kopieerden om een blanco versie ter beschikking te hebben. Maar we waren gelukkig nog wel op tijd voor de deadline.

Tijdens een plechtigheid op het gemeentehuis op 28 mei 2009 maakte het gemeentebestuur van Boortmeerbeek de winnaars van de cultuur- en sportprijzen 2008 bekend. Bij de genomineerden in de categorie "Sportlaureaten" zagen wij ook ons lid Lieve Faes.

 
Lieve ziet u vooraan op de foto vooraan als 4de van links
 
 
Wij feliciteerden haar graag namens onze club met haar succes in de judowereld. Zij verzamelde op dat moment ook postzegels m.b.t. diverse verdedigingssporten.

Op 30 mei 2009 vond men Postiljonners op twee uiteenlopende locaties:
 • Tijdens de ruilbeurs van postzegelclub Nossegem in Hoeve Nothengem te Nossegem, waar bij een gezellige pot en pint wat langer over koetjes en kalfjes gepraat werd.
   
 • In het streekmuseum "De zilverreiger" in Weert bij Bornem, waar de bijzonder afstempeling, gemaakt volgens een ontwerp van André Buzin, te bekomen was.

De club philatélique Ardennais organiseerde op 6 juni 2009 in het Euro Space Center te Transinne de voorverkopen van de reeksen "Groene zegels" en "Van Blériot tot De Winne"

 
 

Ons vaste team met Georges/Jeanne en Willy/Francine liet ons weten, dat ze een bezoekje brachten in naam van De Postiljon.

Onze vereniging ontving via de cultuurdienst een uitnodiging tot het bijwonen van de vernissage op 12 juni en het bezoeken van het kunstweekend van kunstkring PI in het cultuurhuis te Hever op 13 + 14 juni 2009. Eén van onze leden - Stefanie Verret - stelde er ook tentoon samen met 7 andere exposanten. Fanny presenteerde er 18 olieverfschilderijen, waarbij onmiskenbaar de belichtingen op de figuur van Marilyn Monroe in het oog sprongen.
Wij waren er actief bij toen Pol Vandijck de vernissage met verve opende en ook tijdens het weekend kwam menig postiljonner een kijkje nemen.
 
18 juni – Een vergadering met een heel belangrijke impact, was het bijwonen van de cultuurraad in het cultuurhuis te Hever met uitzonderlijk twee leden - Maurice en Ida - waarbij wij ons project Proboten mochten toelichten t.o.v. de afgevaardigden van de andere locale kringen en waarbij de mogelijke subsidiëring ervan aan te orde kwam en waarbij wij onze standpunt inzake het nieuwe subsidiereglement verduidelijkten. Wij voelden ons met name gediscrimineerd door de maatregel, dat enkel leden, die effectief in Boortmeerbeek wonen, in aanmerking zouden genomen worden. Na ons pleidooi sprongen nog andere kringen op de kar, maar voor dit jaar zou er geen amendement meer doorgevoerd worden, maar de mogelijkheid hiertoe in 2010 was er wel.

Verder werd ook nagekaart over WAK 2009 en kans zat erin, dat in de nabije toekomst het oude rusthuis omgebouwd zou worden naar een nieuwe cultuurhuis met polyvalente zaal. Later zou blijken, dat dit ijdele hoop was.
 
De Postiljon kreeg wel de kans om in het kader van de nieuwe projectsubsidie ons grote project Proboten 2009 voor te stellen en dit werd in de vergadering met algemeenheid van stemmen aanvaard. Deze unanieme goedkeuring zou aan de het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden.

Postzegelclub Orval organiseerde op 27 juni 2009 de voorverkopen "Koning Albert en Koningin Paola 50 jarig huwelijk" en "jeugdfilatelie Yoko Tsuno en Roger Leloup".

 
 

Onze vier trouwe voorverkoopbezoekers schuwden het lange traject naar het Heilig Hartcollege te Maasmechelen niet en vertegenwoordigden er onze club opnieuw met verve.

Onze club vaardigde op 11 juli 2009 een groep filatelisten af naar de 26ste grote nationale filatelie- en marcofiliebeurs in zaal Les Colibris te La Hulpe. Ook hier werd de nodige promotie gevoerd m.b.t. Proboten 2009. Het vriendelijke onthaal ter plekke en het ruime aanbod liggen elk jaar opnieuw aan de basis van de aantrekkingskracht, die deze ruilbeurs op onze leden uitoefent.

21 juli – Vakantietijd of niet, het was tijd voor het bestuur om de koppen bijeen te steken. Tijdens deze vierde bestuursvergadering van het jaar tijd om belangrijke beslissingen te nemen inzake Proboten 2009, de komende competities, wijzigingen inzake het clubblad anno 2010 en andere. Het werd een uitgebreide babbel die meer dan 4 uur in beslag nam.

 
Inzake de subsidieregelingen konden wij destijds meegeven, dat wij nog geen nieuws van het gemeentebestuur hadden ontvangen inzake het al dan niet ontvangen van een projectsubsidie. Van de provincie Vlaams Brabant hadden wij wél een toezegging voor een mooi bedrag gekregen en de toezegging tot het bekomen van 9 medailles en 9 boeken bestemd voor de winnaars in de categorieën bij Proboten 2009.

De unie van Brusselse kringen had ons mondeling ook een financiële injectie toegezegd, die wij zullen besteden voor de aankoop van Franstalige boeken voor de Franstalige deelnemers. De nationale KLBP subsidie werd ook toegezegd omdat wij ruimschoots het minimum aan disciplines in de competitie zouden overschrijden. Uiteraard zou voor alles een gedocumenteerd dossier aangemaakt worden. Mogelijks zouden wij ook prijzen bekomen vanwege het Hoofdstedelijk Brussels Gewest en provincie Waals Brabant. De vooruitzichten waren alleszins goed.

Er werd afgesproken om promotie te maken in het magazine FNIP, verdeeld n.a.v. de grote filateliebeurs, 14 dagen vóór onze beurs en er werd overlegd om ook reclame te plaatsen in het tijdschrift "De Postzegel" van de KVBP.
 
Er werd ook beslist om in de zomermaanden kaartjes te laten drukken met "Spoedig herstel", naar analogie van onze kaartjes "Innige deelneming" Deze nieuwe kaartjes gingen uiteindelijk in druk op 27 augustus 2009.
 

Er werd verder beslist om vanaf 2010 niet langer één clubblad per maand uit te brengen, maar over te stappen naar een tweemaandelijks clubblad en de club van Nossegem hier uiteraard bij te betrekken.

Waterloo Philatelic Club organiseerde op 23 augustus 2009 haar 2de filateliebeurs in de Gemeenteschool Mont Saint Jean te Waterloo. In het kader van onze vriendschapsbanden tracht onze club ook telkens weer ben op bezoek te gaan.

De ervaring leert ons dat ook zij trachten op een afwisselend pakket qua ruilmateriaal te bieden, wat bij het zoeken naar ontbrekende stukken in een verzameling altijd weer een pluspunt is.

De gemeente organiseerde op dezelfde dag voor het eerst een Boortmeerbeeks familiaal petanquetornooi waar iedereen kon deelnemen - van jong tot oud - en had ook de verenigingen aangeschreven om erbij te zijn.

Onze kring stuurde alvast een team van drie personen - met dank aan André Derycker die de aanvoerder van de ploeg werd - en zij wisten ons te vertellen dat het een heel toffe bedoening was.

 
Voor hen was zeker het motto "deelnemen is belangrijker dan winnen" het geval.

Tijdens het weekend van 29 en 30 augustus 2009 organiseerde de Spoetnik Filateliegroep de 10de Oost-Vlaamse "dag van de postzegel" in NOVA-Centrum te Gent.

Een impressie ter plaatse:

 
 
Tijdens de tentoonstelling was er op zaterdag in het tijdelijke postkantoor de voorverkoop van "Post in beweging", "Leven is dans : zegels gewijd aan "Maurice Bejart" en een boekje gewijd aan de wereld van het "Circus" ook nog een persoonlijke afstempeling, uitgebracht door de lokale kring.

Ook al stond op 30 augustus onze clubreis op het programma, toch kwam men ook hier leden van onze club tegen, ten dele onze vast bezoekersteam en deels ook leden, die een bezoek aan de voorverkoop koppelden met een bezoekje aan de stad Gent.

 
 

De clubreis ging voor een keertje dus niet door in september, maar op 30 augustus 2009.

's Morgens om 7.30 u stond een groep van 39 gegadigden klaar aan de sporthal en de bus stopte voor het eerst in Jezus-Eik aan zaal "De Bosuil" voor het ontbijt, met een broodje met kaas en een met hesp inclusief koffie of thee.

Omstreeks 9 u keken wij de ogen uit op weg naar onze volgende bestemming Waterloo, waar wij een heel programma gereserveerd hadden.

Een audiovisueel spektakel. Wij volgden het verloop van de beroemde veldslag en de troepenbewegingen.
 
In het panoramagebouw met z'n gigantisch fresco en geluidseffecten waanden we ons zelf even midden in de strijd
 
In een omgebouwde vrachtwagen trokken op een ontdekkingstocht langs de historische wegen van de battlefield tour en daarna kuierde zo menig lid nog rond in het wassenbeeldenmuseum tussen figuren als Napoleon, Wellington en Blüchner


 

 
Vooraleer aan tafel te gaan, kon wie het wou ook de leeuw nog even gedag gaan zeggen boven op de 40 meter hoge heuvel. Het duurde drie jaar - 1823-1826 - om deze enorme kegel op te richten. De leeuw op de top symboliseerde de overwinning van de monarchieën.
 

Het middagmaal stond kort na 12 voor ons klaar in "Le Bivouac de l'Empereur" en samen genoten wij van de dagsoep, het kalkoenmedaillon met fijne Napoleonsaus en garnituur en een lekker ijsje als dessert. Uiteraard was ook hier weer 1 consumptie voor de deelnemers door de club ingecalculeerd.

Na de lunch bracht de bus ons naar - wat iedereen dé verrassing van de dag noemde - met name de papiermolen van Herisem. Deze molen en voormalige kartonfabriek Winderickx is in België een zeldzame getuige van de ontwikkeling van het papier en de mechanische revolutie in deze sector. Samen met een gids brachten wij een uitgebreid bezoek aan de volledige site, buiten én binnen.

 

Wij rondden er ons bezoek af met een drankje in taverne De Smidse, tegenover de papiermolen. Het bestuur had er tegelijk een verrassing in petto, want zij vergastte de deelnemers aan de clubreis nog op een extraatje. Op de terugreis naar Boortmeerbeek zouden wij nl. nog een kijkje gaan nemen in het witloofmuseum te Kampenhout.
 

De gids wachtte ons daar op en ook al ligt dit museum op een boogscheut van ons eigen dorp, het was voor velen een grote onbekende en wij hoorden zo menigeen zeggen "hier komen we zeker nog eens terug", wat veel betekend is.

Onze clubreis werd uiteindelijk afgerond met een avondsnack in ons clublokaal met boterhammen en koffie of thee, inclusief een traktatierondje van de club.

 
Meer foto's vindt in ons fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2009

Onze bestuursvergadering van 6 september 2009 was voor een groot stuk gewijd aan Proboten, met name dan het verzekeringsdossier en verdeling van de taken binnen de club. Ook de nodige praktische afspraken inzake de stand op de jaarmarkt, de verdeling van nieuwe “van harte beterschap kaartjes” en afspraken inzake het meer afwisselend gaan bezoeken van zieken e.d. kwamen aan de orde.

Club philatelique Brainois organiseerde op 12 september 2009 haar 11de verzamelaarbeurs in de gemeentezaal van Ophain, waar naast postzegels ook andere verzamelobjecten aan bod kwamen. De Postiljon was ook hier weer prominent aanwezig.


Enkele dagen erna kregen wij een opdoffer te verwerken. Wij vernamen nl. het overlijden van Irène Indigne na een kort maar krachtig ziekteproces op 12 september 2009.

Samen met haar man was zij onmiskenbaar een drijvende kracht bij het aanporren van vrienden en kennissen om samen met ons de clubfeesten en –reizen aan democratische prijzen mogelijk te maken.

Bij haar uitvaartdienst waren clubleden ook massaal aanwezig. Haar immer aanwezige glimlach zou iedereen blijven missen.

Tijdens het weekend van 19 en 20 september 2009 werd het nieuwe station van Luik-Guillemins ingehuldigd, en n.a.v. hiervan publiceerde het filacentrum van de NMBS Holding een vel van 4 zegels en bijhorende postkaarten. Er volgde ook veel publiciteit hieromtrent via de media en een aantal leden pikte hier op in. Naar we later vernamen, was men diep onder de indruk van het nieuwe station.

 

Tijdens hetzelfde weekend, op 19 september 2009, organiseerde de directie postzegels en filatelie op locatie van de kunstberg te Brussel de voorverkopen "De passie van de meester", "Een berg van kunst" en het vogeltje "Zwarte specht" van A. Buzin.
 
 
 
Ook hier waren meerdere leden actief vertegenwoordigd en bezorgden het clubsecretariaat alvast een blik op de diverse zegels en bijzondere afstempelingen van de dag. Normaal stond hier ook de voorverkoop van "China voor het voetlicht" op het programma, maar dit werd verschoven naar de voorverkoop in Walcourt in oktober.

Onze kring was ondertussen ruim 1 ½ jaar aangesloten bij de kerngroep thematische filatelie en onze leden gingen ook tussendoor luisteren naar de informatieavonden, die geregeld in Nossegem doorgingen.

Op 24 september 2009 stond bvb de bladopmaak op PC op de agenda en daarna was het aan ons om een verzameling te tonen via de recent aangeschafte beamer bij KeTheFil. Het was dan ook een hele andere manier van presenteren dan vroeger. Daarbij werd van ons verwacht om tegelijk ook uitleg bij het getoonde materiaal - de verzameling "Geluk en succes in het zadel" te geven in de aanloop naar Proboten toe en alle aanwezigen kregen de kans om hun opmerkingen en/of suggesties te uiten.

Wij kregen van het gemeentestuur de gelegenheid om samen met andere locale kringen in de namiddag een stand op te zetten tijdens de jaarmarkt op 26 september 2009. Doel ervan was het om promotie te maken voor de kring en voor ons was het een uitgelezen kans om de locale bevolking warm te maken voor een bezoek aan onze manifestatie van het allerheiligenweekend en tegelijk een infocampagne te starten m.b.t. het aangekondigde bezoek van de auteurs Tom Lanoye, Anne Provoost en Pierre Mertens.

Aangezien de post nog maar eens wijzigingen hieromtrent aan ons doorgaf, was het voor ons een prima gelegenheid om via een informatiestand de lokale bevolking alvast in te lichten. Wij kregen plaats nr 20 op het dorpsplein toegewezen, ter hoogte van boekhandel Verhoeven en we verdeelden er in totaal zo'n 450 strooibriefjes.

Op 27 september 2009 in de voormiddag tekenden dan weer verschillende leden present bij de nationale ruildag van onze vrienden van Ruilclub Hekapo in de parochiezaal aan het station te Heist op den Berg.

Bij de regionale competitieve tentoonstelling Namen – Henegouwen “Walcophil 2009” in Hall Omnisports te Walcourt op 3 en 4 oktober 2009 waren er geen deelnemende leden van Boortmeerbeek, maar het was wél voor het eerst sinds lange tijd dat één van onze leden - met name Luc Selis - zich als leerling-jurylid kon laten gelden, met name in de categorie postwaardestukken. Wij waren ervan overtuigd, dat hij dit prima zou doen en ook dat dit weer een extra deurtje openzette naar een verdere participatie binnen de KLBP.

De club was daarnaast ook vertegenwoordigd via bezoekende leden en nam kennis van de voorverkopen ter plaatse: "China voor het voetlicht", "Feest in het stripmuseum", "Het zoniënwoud", "Pater Damiaan", "De trein in het klein" en "De Bosuil" van A. Buzin.

 
 
 
 
 
 
In Antwerp Expo ging op 10 + 11 oktober 2013 de internationale postzegelbeurs door.
In het magazine, dat voorafgaand aan het merendeel van de Belgische filatelisten werd bezorgd, zag men ook onze aankondiging van Proboten 2013. Wij deden er alles aan om zo veel mogelijk filatelisten te bereiken. Wij hadden ook gratis kaarten gekregen, waarmee ook verschillende leden op pad gingen om de beurs op te zoeken.

17 oktober – Sinds nu ruim een jaar vinden er niet maar twee vergaderingen op provinciaal vlak plaats binnen KLBP Brabant. Zo wil men sneller kunnen inspelen op verzuchtingen van de aangesloten kringen. De Postiljon was dan ook present in het Huis van de Filatelie te Brussel bij deze editie van de provinciale vergadering, zeker omdat De Post nog maar eens had laten weten, dat de signeersessies van de auteurs, aangekondigd voor Proboten 2008, gewijzigd waren. Zo konden wij op zijn minst weer een groter aantal kringen bereiken met onze vraag om dit aan hun achterban mee te delen. Er werd ook dieper ingegaan op de vormgeving van de website Brabantphil en de aanwezige kringen konden hun suggesties aan de provinciaal aangeduide webmaster overmaken.

Een dag later, op 18 oktober 2009, kon wie het wou naar de 35ste filatelie-, marcofilie- en cartofiliebeurs door in het stad te Waver, een organisatie van de Koninklijke filatelieclub aldaar. Met het oog om nog een extra inspanning te leveren en flyers te verdelen aan filatelisten, die nog niet zouden weten, wat De Postiljon in petto had, was een kleine delegatie afgezakt

Oktober en november waren, ondanks alle drukte rond de voorbereidingen voor Proboten, ook maanden, waarbij er sponsoring werd opgehaald om het drukken en verzenden van ons clubblad te blijven garanderen. Boudewijn gaf voor een jaartje forfait om privéredenen en Maurice nam zijn taken over naast Paul, Dirk en Ida die de rest van de koek voor zich namen.

Onze club was aanwezig bij de officiële voorstelling van De Post van het uitgifteprogramma 2010 in het Centrum voor Hedendaagse Kunst te Brussel, op 20 oktober 2013. De presentatie verliep in aanwezigheid van toenmalig vicepremier Steven Van Ackere en tal van prominenten. Wij vernamen er ook dat de standaardpostzegels vanaf 2010 goedkoper aangeboden zullen worden aan de loketten bij aankoop van minimum 10 postzegels, dan wanneer men ze per stuk aanschaft.
Wij benutten de kans verder om aan de talrijke aanwezigheden de manueel gewijzigde strooibriefjes m.b.t. Proboten 2009 uit te delen en er de filatelisten attent op te maken, dat De Post de signeersessie-uren nog maar eens kortstondig wijzigde. Er nieuwe laten drukken had op dat moment sowieso geen zin meer, maar liet ons wel "grijs haar" krijgen.

26 oktober - Uitgenodigd voor TV opnames bij ROB TV – Leuven. Wij kregen de kans om in het namiddagprogramma onze kring te komen voorstellen en tegelijk ook de aandacht van de kijkers te vestigen om onze nakende programmatie. Wij kwamen oog in oog met de camera’s te staan en waren weer een totaal andere ervaring rijker.

Na het forfait van Loven Boven om het regionaal kampioenschap filatelie Brabant te gaan organiseren te Leuven, kreeg onze kring na een stemmingsronde de organisatie toegewezen "Onze" regionale competitieve tentoonstelling Proboten 2009, georganiseerd in de sporthal te Boortmeerbeek op 31 oktober + 1 november 2009 kostte ons heel veel inspanningen, maar Proboten leverde ons ook een unieke samenwerking op met andere locale kringen.

Onze 13de voorverkoop was er eentje dat beslist in ons collectief geheugen gegrift blijft met een zeer ruim competitief veld (80 verzamelingen), een gelegenheidstentoonstelling gebouwd rond de drie postzegeluitgiften van De Post, een erehof met een groot aantal verzamelingen van onze eigen leden, die minimum nationaal en / of internationaal scoorden tijdens de laatste jaren en een grote internationale filateliebeurs. Onze voorverkopen werden ook verder in het geheel omkaderd.

’t Was ook aanschuiven aan de loketten van De Post op 31 oktober voor de zegels en afstempelingen:

 
Bijzondere afstempeling
van de post
Een eerste uitgifte in voorverkoop gold een blok in de reeks "This is Belgium" met aandacht voor een aantal Belgische auteurs.

Drie ervan kwamen bij ons in de sporthal ook signeren: Tom Lanoye, Anne Provoost en Pierre Mertens.


In de gelegenheidstentoonstelling ook twee externe verzamelingen rond het thema literatuur: 
 • Wie schrijft die blijft van Juul Bouwen 
 • Apprenez-moi la littérature française van Michel Meuwis.
Namens De Post kwam ook de ontwerpster van de kerstzegels Els Vandevyvere, signeren.
 
Tom Lanoy, Pierre Mertens & Anne Provoost Els Vandevyvere
 
De tweede uitgifte van De Post in voorverkoop liep ter promotie van de Belgische filatelie, met in het bijzonder aandacht voor de beroemde “omgekeerde Dendermonde”-zegel.

De bijzondere afstempeling van De Post hierbij gaf een inkijk in een filateliealbum.

Onze souvenirs aan alle deelnemers in de competitie werden ook volgens dit concept aangemaakt.

Aansluitend hieraan presenteerde één van de leden van onze club in de gelegenheidstentoonstelling een éékadertentoonstelling rond topstukken inzake postwaardestukken in de Belgische filatelie.

Aan het postloket presenteerde De Post ook een assortiment met 11 briefkaarden onder de titel “Vroeger en nu”.

Tenslotte was er de derde uitgifte in voorverkoop met de kerstzegels 2009 onder de noemer “Prettige feesten”.

In de gelegenheidstentoonstelling ook hier een specifieke verzameling, aanknopend bij deze editie, met name de verzameling van ons lid Corneel van Hamme: Kerstmis op Belgische postzegels.

 
 
Eens te meer kon onze kring rekenen op de steun van verschillende locale kringen. Wij boden hen de nodige tafel- en kaderruimte om zich tijdens onze tweedaagse eveneens aan het publiek voor te stellen. Ogenschijnlijk waren het allemaal kringen, die niets met onze hobby - de filatelie - te maken hadden, maar toch zochten en vonden wij gezamenlijk aanknopingspunten.

Zo bouwde de lokale afdeling van het Davidsfonds een stand uit rond het thema literatuur en knoopte rechtstreeks aan bij de uitgifte in voorverkoop van het literatuurblok.

Zij maakten o.a. uitvergrote foto’s van de op het postzegelblok figurerende auteurs met tekst en uitleg en daarnaast besteden zij uiteraard ook aandacht aan een aantal van hun publicaties en hun clubwerking.


Heemkring Ravensteyn presenteerde een stand met o.a. een ruim aanbod aan literair werk van eigen hand én voegde er als visuele attracties een kunstzinnige toets aan toe én last but not least een tentoonstelling met kaarten en foto’s gespreid over 10 vlakken.
Aan de kijkers om te ontdekken hoe Boortmeerbeek er vroeger uitzag én nu.

De Heverse film- en videoclub verzorgde tijdens het hele weekend filmvoorstellingen op groot scherm op niveau van het cafetariadeel in de zaal. Hierbij werd geopteerd voor beelden uit de eigen gemeente en de omliggende regio. Hun rechtstreekse bijdrage t.o.v. kring was dat zij gedurende het weekend ook filmopnames maakten van Proboten 2009, waarmee we de manifestatie ook voor later op beeldband kunnen bewaren.

 
Standen "Tornado" en "Themaphila"
 
Onze kring had eerder op het jaar promotie gemaakt voor een grote activiteit van Wandelclub Tornado en zij deden het omgekeerde voor ons enkele weken vóór onze manifestatie. Tijdens Proboten zelf bouwden ze ook een promotiestand op en wie het wou kon er nader met hen kennis maken.

Naast de stand van de wandelclub vulde ook Themaphila de inforuimte op. Op de achtergrond zijn ook duidelijk de kaders te zien, met de verzamelingen, die deelnamen in competitie.

De inzet van onze mensen voor, tijdens en na de tweedaagse was gewoonweg fantastisch.
In de websiterubriek "Uitgiften" krijgt u een uitgebreid verslag van de werksfeer en inzet van onze leden. Zo kon men de talenten van enkele leden uitgebreid bekijken, aan de FDC stand souveniraankopen doen, gezellig iets drinken, enz. U ontdekt er ook impressies tijdens de toespraken en prijsuitreiking.

Ook de pers wist ons te ontdekken en onze manifestatie werd opgenomen in de "Goed Nieuws" - editie van de Gazet van Antwerpen na het event. Volgende foto stamt van hun persfotograaf:

 

Bij de jurering van de competitieve categorieën door maar liefst 18 nationaal aangeduide juryleden, liepen de meningen zoals quasi altijd uiteen. Sommigen voelden zich misdeeld, anderen dan weer euforisch omdat ze hoger gequoteerd werden dan gedacht. Maar dat deed in geen geval afbreuk aan de organisatie zelf.

In het competitiedeel stonden 80 verzamelingen verspreid over 8 disciplines met deelnemers uit het ganse land. Gejureerd werd er door 18 nationaal aangeduide juryleden. Voor onze club namen competitief deel:

 
Jeugd - één kader open klasse
Bram Loockx Boogschieten 80 % Verguld zilver
Open klasse
Yvon Florentie
Ida Van Rillaer
Louis Spruyt
Meester-graveerder Constant Spinoy
In de ban van het paard
Unicef kunstkaarten
61 %
82 %

 
Brons
Verguld zilver
Diploma
Postwaardestukken
Luc Selis Gebruik van Belgische postwaardestukken 95 % Groot goud
Eén kader postgeschiedenis
Alfons Steurs
Paul Daems
Luc Selis
Vlaams legioen
Beschadigde poststukken
Een erg lang gelopen stuk
85 %
68 %
Groot verguld zilver
Verzilverd brons
Niet beoordeeld
Traditionele filatelie
Paul Vandormael De overgang van Brits naar Iers postaal
bestuur
74 % Zilver
Thematische filatelie
José Gullentops
Ida Van Rillaer
Air traffic, a blessing or a nightmare
Geluk en succes in het zadel
65 %
76 %
Verzilverd brons
Groot zilver
Eén kader thematisch
Lydia Vandersloten Het wel en wee van drugs 67 % Verzilverd brons

De filatelistische tentoonstelling werd aangevuld met een erehof, met de beste verzamelingen van onze leden, die de laatste vijf jaar nationaal en/of internationaal scoorden :
 
Jeugd
Annemie Loockx - Fleurig met kleuren en geuren
Kim Felix - De hond, een vriend voor het leven
Thematisch
José Gullentops  - Ferrum, terra cum igni natus, ferramente et rerum humanorum
Georges Dib - Een knipoog in de duisternis
Emmanuel Delperdange - De wet van Murphy in de filatelie
Lydia Vandersloten - Tabak en roken - voor en tegen
Postgeschiedenis
Paul Daems - De mobilisatie van het Belgische leger 25-8-1939 / 10-5-1940
Astrofilatelie
Marcel Cypers - Rivaliteit en samenwerking in de ruimte

En in de gelegenheidstentoonstelling, die ook een prominente plaats in het geheel had met externe verzamelingen, die in rechtstreeks verband stonden met de thema's van de voorverkopen, kregen ook verzamelingen van onze leden alle aandacht:
 
Benny Fonderie - Geschiedenis "Brouwerij Haacht"
Corneel Van Hamme - Kerstmis : Belgische postzegels vanaf 1958
Luc Selis - Topstukken (postwaardestukken) in de Belgische filatelie

Alle deelnemers, competitief of niet-competitief kregen een met de hand gemaakt houten souvenir in de vorm van een boek mee naar huis, samen met een prijs - veelal boeken. Dit houten kunstwerkje was van de hand van onze leden Constant De Prins en François Peeters.
 

Alle deelnemers vonden ook hun gading tijdens de internationale filateliebeurs, met materiaal van toepassing, die alle tentoongestelde disciplines.

Bij monde van een ruim aantal van de ruim 2000 bezoekers tijdens het weekend mochten wij later horen, dat zij erg in hun nopjes waren met het aanbod en kregen menig schouderklopje of proficiat met het geleverde werk en resultaat.
Meer foto’s zie website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2009

 
November – In deze periode van het jaar wordt er telkens een sponsortocht ondernomen bij de handelaars in en rond de gemeente.
De verwachtingen lagen dit jaar iets lager dan andere jaren omwille van de economische crisis, die toch overal voelbaar was. Toch verliep alles naar wens en de club mocht terecht fier zijn, dat zij vrijwel overal op een positieve respons mocht blijven rekenen.
Het logo van deze tentoonstelling


Onder de betiteling "Motiv 2009" - “Eurothema” ging te Roskilde in Denemarken een competitie door tussen zeven landen op thematisch vlak van 6 t/m 8 november 2009.
Elk land kreeg daarbij de kans om via ± 25 vlakken een aantal verzamelingen te tonen. Opmerkelijk was het dan ook zeker, dat De Postiljon hiervan alleen al 15 vlakken voor haar rekening nam.


België eindige met haar delegatie van 7 filatelisten (waarvan 3 van ons) op een verdienstelijke derde plaats na Nederland en Duitsland.

Voor onze club namen volgende leden deel op invitatie van Themafila, met dank aan de heer Koenraad Bracke, nationaal commissaris thematische filatelie:

 
José Gullentops
Georges Dib
Emmanuel Delperdange
Ferrum, terra cum igni natus.....
Een knipoog in de duisternis
De wet van Murphy in de filatelie
73 %
76 %
77%
Zilver
Groot zilver
Groot zilver

Volgens de lolale quotering waren we zelfs nog één klasse hoger ingeschat, respectievelijk groot zilver (José) en verguld zilver (Georges en Emmanuel)

Zij kregen er volgende medaille mee als souvenir.

Onze mensen waren op 8 november 2009 weer op stap, dit keer met bestemming de 27ste grote internationale jubileumsbeurs met tentoonstelling "klassiek België" georganiseerd door Tipoc Tienen i.s.m. KFKL Leuven in de evenementenhal Houtemveld te Tienen....

....en ook op 11 november 2009 werd met een groot aantal leden bespot tijdens de filatelistische ruildag in de eetzaal van het Koninklijk Atheneum te Vilvoorde

In de periode van 13 tot 15 november 2009 stelde François Peeters zijn kunstzinnige pentekeningen tentoon in "De oude meisjesschool", het huidige parochiaal centrum te Walem en zoals steeds lokte zijn tentoonstelling menig Postiljonner.

Op 15 november 2009 volgende er tijdens onze zesde bestuursvergadering in eerste instantie een evaluatie van Proboten 2009, maar stond verder vooral in het teken om de eerste krijtlijnen voor 2010 uit te tekenen, met name ook onze eerste activiteit van het nieuwe jaar, die al op 3 januari 2010 was bepaald. Er werd overeengekomen om een waarborgsom te vragen voor de koffietafel - terugbetaalbaar na het eten.
Er volgden afspraken inzake het uitlenen van de tafels voor onze filateliebeurs 2010 en er over de locatie en de keuze van DJ van ons clubfeest 2010 gestemd.
Vera - uw ruilmeester - was duidelijk voor langere tijd buiten strijd wegens ziekte en er diende dan ook overleg gepleegd te worden over de mogelijke vervanging, tot haar terugkeer. Tot slot op de agenda nog wat praktische schikkingen rond de komende bingoavond en zo was de start voor wat komen ging weer gegeven.

In november 2009 startte Luc Selis in "De Postzegel" - het nationale tijdschrift van de KVBP - met een informatie reeks over “Het gebruik van Belgische postwaardestukken vóór 1910” in de edities 11/2009 + 12/2009. Deze reeks zal tot begin 2014 doorlopen.

Eind november ontdekten wij één van onze leden "Constant de Prins" op de voorpagina van de editie van "De Vlaamse Brabander". (bovenste rij derde van links)

Hoe dat kwam?
Voor een fototentoonstelling georganiseerd tussen een 8-tal gemeenten, werden destijds een aantal gezichten geselecteerd.
Deze foto's werden ook in het oude gemeentehuis te Kampenhout aan het publiek getoond en gezien de populariteit van Constant binnen de groep mocht het niet verbazen dat menig clublid ook daar een bezoekje bracht.


Op 5 december 2009 vernamen wij van Luc Selis, dat hij bij de KLBP met overweldigen de meerderheid van stemmen (negentien tegenover vijf stemmen) verkozen werd tot nationaal commissaris postwaardestukken binnen de KLBP.

In de club kon dit uiteraard op veel bijval rekenen en wij wensten Luc dan ook alle succes toe voor de toekomst.

Ook in 2009 ging de kerstmarkt - georganiseerd door enkele andere locale kringen - door in ons clublokaal op 6 december 2009. Onze clubbijeenkomst ging vooraan in de zaal door en het was er extra aangenaam, gezien de speciale atmosfeer en zaaldecoratie. Onze club vergastte dit keer haar leden op hun KLBP geschenkje, ons aangeboden nav Antverpia 2010, en uiteraard hadden ook Sint en Piet weer een pakje bezorgd door de aanwezige leden.

Op dezelfde dag hield de KVBP afdeling Leuven haar jaarlijkse nationale postzegelbeurs in het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven. Enkele leden opteerden om er naartoe te gaan voorafgaand aan hun bezoek aan onze club, enkele leden wipten er in de loop van de namiddag nog even binnen.

Onze 12de spelavond - bingo! ging voor één keertje eens niet door in november, maar wel op zaterdag 12 december 2009 en dit opnieuw in de cafetaria van de sporthal. Na de twee eerdere tombolatafels dit jaar, vergde het toch heel wat extra inspanningen om opnieuw met een ruime prijzentafel uit te pakken, maar dankzij de actieve hulp van zoveel leden slaagden we er opnieuw in om de kaap van de 400 prijzen, verdeeld over drie prijscategorieën, met in totaal 492 stuks ruim te overschrijden

Met 84 deelnemers waren er iets minder gegadigden dan tijdens de vorige editie.
’t Werd eens te meer een erg plezante avond met in totaal zes spelrondes, waarbij iedereen met prijzen bedeeld werd. Ook al startte de avond om 19.30u , met zes spelrondes duurde ze - naar mening van menig deelnemer - toch net iets te lang. Wij namen dit uiteraard ter harte en zouden er in de volgende editie rekening mee houden.

Het gebeurt niet vaak, dat er zich binnen een filatelistische categorie grote wijzigingen voordoen, maar in december 2009 was dit wel degelijk het geval binnen de reglementering van de klasse "postgeschiedenis". Wij werden hiervan door de heer Donald Decorte op de hoogte gebracht en deze informatie werd ook doorgegeven binnen de kring aan die leden, die zich op dat pad begaven.
Ook dat is De Postiljon, een centraal meldpunt voor menig interessant filatelistisch item op nationaal vlak.

Op 21 december 2009 overleed totaal onverwachts ons bestuurslid Maurice Van Horenbeeck. Waar wij nog begin november met hem de nachtshift hadden waargenomen tijdens Proboten, hij onze man was als het erop kwam om iets voor de club te transporteren, hij in 2009 nog mee op sponsortoer ging en hij lange tijd onze contactpersoon was bij de cultuurraad - hij was bovenal ook altijd graag gezien in de club, écht door Jan en alleman. Wij waren dan ook verslagen bij het vernemen van zijn heengaan. Bij zijn uitvaartdienst in de aula van het crematorium te Vilvoorde op 28 december 2009 waren dan ook verschillende leden van de club aanwezig om afscheid te nemen.


Eind december haalde ons lid Jean Luc Vandersloten de krant met een bijzonder initiatief binnen de gemeente. Hij bouwde namelijk een originele kerststal, die in het dorp door iedereen kon gesmaakt worden te midden van sneeuw en ijs.
Ook binnen De Postiljon oogstte hij veel lof met het geleverde resultaat.