De Postiljon, jaar per jaar...

 2010 

Uitzonderlijk vroeg, met name al op 3 januari, stond onze algemene ledenvergadering gepland. Zoals altijd kwamen verschillende bestuursleden aan het woord om het voorbije jaar, een actuele stand van zaken en de toekomstperspectieven aan de leden voor te leggen. Traditiegetrouw werd ook even stilgestaan bij de leden, van wie wij het voorbije jaar afscheid moesten nemen, met name Celest Van Neck (mede-oprichter van de club), Martha Lurinx, Irène Indigne en Maurice Van Horenbeeck.
 
 
Uiteraard werd de aandacht gevestigd op het feit, dat de club in april 2010 haar 40-jarig bestaan zou vieren en werd even bij stil gestaan, dat de teller qua lidkaarten (individuele en familiekaarten samen) eind 2010 op 83 stond. Aan de leden werd ook meegedeeld, dat het lidgeld verder gehandhaafd zou blijven. De webmaster (zie foto) verraste iedereen met zijn exposé over de bezoekerspolitiek op de website en het uitgebreide aanbod.
 

Na het overlijden van Maurice was er een plaats vacant in het bestuur en deze was op die korte periode ook niet ingevuld. Verder werd  het voltallige bestuur het nieuwe jaar ingestemd :
 
Voorzitter
Secretariaat, redactie club
+ afvaardiging KLBP, penningmeester
+ afgevaardigde Cultuurraad
Ruil- en materiaalmeesters

Feestleiding & aantekenen aanwezigheden
Webmaster
Bestuursleden

 
Georges Feyaerts
Ida Van Rillaer


Vera Wellens
Carlo Kempenaers
Boudewijn Beullens
Emmanuel Delperdange
Paul Daems
Frans Maes
Suzy Maes
Dirk Van Kerckhoven

Er werd ook gemeld, dat de club afstapte van het principe om maandelijks een clubblad aan te maken en te versturen en om te schakelen naar een tweemaandelijkse editie. Deze grote ommezwaai wordt mee onderlijnd door een lay-outwijziging van de voorpagina.

Het officiële deel werd afgerond met een clubveiling van o.a. de oude catalogi en daarna schoof iedereen de benen onder tafel om te genieten van de koffietafel met belegde broodjes en koffiekoeken. Om ons jubileumjaar prima in te zetten had het bestuur ook beslist om de koffietafel voor een keertje volledig gratis aan de leden aan te bieden. Er schreven in totaal 59 leden en vrienden sympathisanten in.

 
Cfr Fotoarchief "Jaarvergadering 2010"

De club had een vraag ontvangen vanwege de school van Haacht Station om hen te steunen bij hun deelname aan de wedstrijd van De Post "Ontwerp een postzegel". De kinderen hadden de keuze uit 5 categorieën om een tekening te maken en zij vroegen ons om onze leden warm te maken om voor hen te stemmen. Vele leden deden dit ook maar jammer genoeg kon geen enkele leerling van de school het zover schoppen dat zijn/haar tekening ook effectief op een postzegel zou verschijnen.

De artikelreeks rond de verschillende maanden van het jaar met hun betitelingen in de volksmond, weerspreuken e.a. was ondertussen afgerond en er werd in de rubriek "Goed om weten" in 2010 gestart met een reeks over de twee gemeenten "Boortmeerbeek" en "Nossegem" naar analogie van de clubs, die samen het tekstbeeld van het clubblad uitmaakten.

Vanaf 2010 zouden er ook geen postzegels meer kleven op onze clubtijdschriften, volgens de nieuwe te volgen richtlijnen van de post. In plaats daarvan zou onze club het hen toegekende blokveld met code 2/2499 - 3190 Boortmeerbeek vermelden op de vroegere plaats van de frankering. Dit was nefast voor leden, die niet langer van hun stock aan kleinere waardes Belgische postzegels via het plakken op ons clubblad, kwijt konden. Maar alle sakkeren ten spijt, was deze regelgeving onomkeerbaar.

De club woonde op 14 januari 2010 de Cultuurraad bij in het Cultuurhuis "Oude Pastorie" te Hever. Hier leefde vooral de hoop, dat men onze hernieuwde verzuchtingen inzake het feit dat onze leden, die niet in de gemeente wonen, niet bij de subsidietoekenning zouden erkend worden, zou behartigd hebben. Spijtig genoeg was dit niet het geval, maar er kwam wel één toezegging in die zin en uiteraard geldig voor alle kringen, dat bestuursleden, die niet in de gemeente woonden, vanaf nu wél erkend zouden worden als zijnde inheems.
De aanwezige kringen kregen de kans om hun activiteiten aan de andere clubafvaardigingen door te geven en wij deden dit ook, met name voor onze activiteiten van 7 maart en 10 april.

23 januari – De 1ste uitgebreide bestuursvergadering van het jaar werd uitzonderlijk – in het kader van het clubjubileum –gekoppeld aan een etentje voor het bestuur. Onder het motto "met een gevulde maag nemen we zeker de juiste beslissingen" verliep de meer dan vier uur durende vergadering vlot en uiterst gemoedelijk.

 
Cfr Foto's in fotoarchief

Op de agenda stonden 11 punten met denkpistes voor de nabije toekomst en zelfs een lange termijnvisie. Belangrijk aspect was ook welke kortingen de club tijdens het jubileumjaar aan haar leden zou verlenen en uiteindelijk resulteerde dit in nooit geziene kortingen bij iedereen, die zich actief engageerde voor de club.

De club was vertegenwoordigd tijdens de statutaire algemene vergadering KeTheFil te Nossegem op 28 januari 2010 om er te luisteren naar de informatieronde rond de juiste frankeringen (UPU regel) en "Voorbeelden van het gebruik van frankeringen in een verzameling".


In 2010 zou in de edities vanaf februari t/m december van "De Postzegel" de reeks doorlopen over Het gebruik van Belgische postwaardestukken vóór 1910 van ons lid Luc Selis

De vrienden van Keerbergen organiseerden i.s.m. de Mechelse kring "Opsinjoor" met een stand rond André Buzin hun 24ste filateliebeurs in het gemeentelijk instituut te Keerbergen op 7 februari 2010 en wij gingen met plezier in op hun uitnodiging. Aangezien dit niet samenviel met onze clubdag, was er zelfs een grote delegatie samen op het appél. Samen werd er ook een toast uitgebracht op kosten van de clubkas.

Op 12 februari 2010 lazen wij in "Het Laatste Nieuws" een artikel met foto rond het enorme valentijnshart, door ons lid Jean-Luc Vandersloten vervaardigd en door hem geschonken aan "De Warande".

 

Wij citeren uit de krant : "Dergelijke leuke initiatieven brengen leven in de brouwerij en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen"  volgens de schepen van locale economie - Jo Buelens. Ook in de club zelf was dit kunstwerk in die periode een gesmaakt gespreksthema.

Het overlijden van Marcel Van der Mullen, jarenlang voorzitter van de KLBP, stuwende kracht van de o.a. de Studiekring Antwerpen waarin ook meerdere van onze leden vernesteld zijn, en actief in vele andere filatelistische comités en organisaties, op 18 februari 2010 trof ons diep.

Wij vonden bij hem geregeld een luisterend en begripvol oor als het om onze club ging en op het vlak van de jeugdfilatelie was hij de man, die het voor ons jeugdlid An Beullens mogelijk maakte om internationaal haar verzameling in de Duits rond muziekinstrumenten te presenteren.

Omdat deze verzameling deel uitmaakte van haar eindwerk, zette Marcel zich persoonlijk in om de verzameling mee naar Duitsland te nemen en ook mee terug te brengen, omdat ze anders nooit op tijd in de school zou ingediend geweest. Wij werden thuis bij hem heel joviaal onthaald en dat zijn nu eenmaal herinneringen, die niet uitwisbaar zijn. We herdachten hem dan ook als een integer man met een groot hart voor de filatelie.

De Postiljon was vertegenwoordigd bij de Algemene Ledenvergadering van de KLBP Provincie Brabant op 20 februari 2010 in het gemeentehuis te Zaventem, niet alleen om er te gaan luisteren, maar ook om actief een aantal punten aan te kaarten en benutte ook de gelegenheid om even een blik op de standen van de 13de ruilbeurs van de lokale club te werpen. Tijdens de vergadering werd er ingaan op volgende punten:
 • De discrepantie tussen betaalde lidgelden en de ingediende adressenlijsten m.b.t. Belgaphil, waarbij onze club wél met alles in orde was.
 • De clubbijdrage t.o.v. de KLBP vanaf 2011 zou verhogen van 1 euro naar 2 euro per aangesloten lid binnen de kring.
 • De medaille voor filatelistische verdienste voor de provincie Brabant werd toegekend aan Dhr Johan Vandenhaute. Onze kring steunde ook met overtuiging zijn kandidatuur.
 • De bepaling, dat de kringen voor het afgeven en ophalen van hun verzamelingen voor Antverpia volgens een vastgelegd stramien zou verlopen. Wij vonden het jammer, dat alle deelnemende verzamelingen apart in Jette in het huis van de filatelie zouden moeten opgehaald worden, maar wij legden ons wel bij deze beslissing neer.
 • De webmaster van de KLBP had een reeks foto's van Proboten 2009 op de provinciale website geplaatst
 • De kandidatuur van de club van Braine L'Alleud voor de organisatie van de provinciale competitieve in 2011 werd met algemeenheid van stemmen weerhouden
 • De poging, die onze club ondernam om enkele 12 pagina - kaders naar Boortmeerbeek te halen werd eerst positief onthaald, maar zou later jammer genoeg ontkracht worden
 • Er werd voor het eerst gepraat over het nieuwe te overwegen initiatief : het opzetten van een éénbladtentoonstelling
Dezelfde dag 20 februari - organiseerde de "Samenwerking postzegelkringen Roeselare" in Zaal De Kiem te Roeselare de voorverkopen: "Jeugdfilatelie - Largo Winch" en "Literaire Wandeling door Brussel", omkaderd met een tentoonstelling en handelarenstanden.
Namens onze club waren Georges/Jeanne en Willy/Francine er voor ons aanwezig.

 

De grote ruilbeurs, georganiseerd door onze vrienden van Hekapo in de parochiezaal Heist op den Berg (Station) op 28 februari 2010 kende ook veel belangstelling vanuit Postiljon-hoek en we maakten van de gelegenheid uiteraard ook gebruik om strooibriefjes voor onze beurs aan geïnteresseerden te verdelen.

Tot en met februari 2010 liep in ons clubblad de clubpuzzel met elke maand een prijs, gekoppeld aan een trekking tussen de juiste inzendingen. Vanaf maart 2010 lliep het - op verzoek van de leden anders en werd er overgeschakeld naar het systeem van aanwezigheidstrekkingen tijdens één van de twee clubdagen per maand. In het begin was gesteld om dit te doen tijdens de 1ste clubdag van de maand, later zou dit evolueren naar de 2de clubdag van de maand, behoudens uitzonderingen.

Op zaterdag 6 maart 2010 zakten heel wat vrijwilligers af om in de late namiddag de standen uit te bouwen voor onze nationale filateliebeurs van daags erna en ook om de tombolastand fraai te etaleren en te voorzien van de nodige nummering en de ochtend erna, op 7 maart 2010 ging onze 10de filateliebeurs om 9 u van start in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek.

Na de grote editie tijdens Proboten 2009 met Allerheiligen was de tijdspanne naar onze jaarlijkse nationale beurs toe relatief kort. Maar de filatelisten lieten dit gelukkig niet aan hun hart komen en zakten massaal af naar onze nationale filateliebeurs om er komen snuisteren tussen het ruime en gevarieerde aanbod aan standen, die onze club voor hen in petto hield. De beurs startte officieel om 9 u maar de realiteit was anders. Eén uur ervoor waren de eerste filatelisten al present en wachtten rustig af tot de standhouders alles had uitgepakt.

 
 
Ook bij het opruimen van de beurs na afloop, ± 15.00 u, stonden vele leden paraat om dit alles vlot en probleemloos te laten verlopen en het geheel werd met een natje en een gezellige babbel afgerond.br>
Een reporter van de "Gazet van Antwerpen" bezocht onze beurs en nam er snapshot bij de stand van enkele leden.
Cfr "In de pers" 2010
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2010

Namens De Postiljon zakte een delegatie aan bestuursleden op 13 maart 2010 af naar de filateliebeurs van Laken - dit ook als ons dank u wel voor hun uitvoerige deelname en participatie aan onze organisatie “Proboten” in 2009.

Op dezelfde dag - 13 maart - zakte ook een groep leden af naar de voorverkopen "Gentse Floraliën", "De neus in de boeken" en Jonge huisdieren" - een organisatie van postzegelclub Het Volk en de Gentse filatelistenbond met Oost Phila en de KLBP Oost-Vlaanderen in het museum voor dierkunde van de universiteit te Gent. Ze ontdekten er naast postzegels en afstempelingen ook een niet alledaags museum.

 

De kringen, die een deelnemer afvaardigden naar Antverpia 2010 later in het jaar, werden op 25 maart 2010 uitgenodigd om tijdens de vergadering van de kerngroep thematische filatelie te Nossegem gepolst naar hun materiaalkeuze ter zake en kregen ook wat praktische schikkingen mee. De avond werd verder aangevuld met een projectie van veldpoststukken en een uitzonderlijke kijk op keerdrukken, bezorgd door themakring Wetteren.

In het dorp ter hoogte van het station prijkte kort voor Pasen opnieuw een werk van Jean-Luc met de uitbundige paasversiering, die bij iedereen die met de trein toekwam, onmiddellijk in het oog sprong.

In ons clubblad kon u ook het persartikel uit "De Streekkrant" lezen op 31 maart 2010 met o.a. de weergave van een fraaie paasboog en de betiteling: "Extra sympathieke Paasbegroeting voor passanten aan Boortmeerbeek-Station".

Menig lid was er ook zo'n passant en uiteraard werd er ook binnen de clubdagen over gepraat.

Op 3 april 2010 zag men dat verschillende Postiljonners een bezoekje brachten aan de lentebeurs, georganiseerd door de private postzegelkring in Gemeenschapscentrum Everna te Brussel. Verschillende onder hen vonden er ook mooie stukken voor hun verzamelingen en hielden er zo ook een fijn souvenir aan over.

Pasen viel in 2010 precies samen met onze eerste clubdag van april en de paasklokken hadden op 4 april 2010 alvast een lading paaseieren gedropt in de grote mand, die in de club klaarstond. Er was onverwacht veel volk tijdens de clubbijeenkomst en eens te meer bleek hoe kleine attenties in de club altijd weer een fijne glimlach op ieders gezicht kunnen toveren. In het clubblad werd een speciale rubriek gewijd aan zogenaamde "ei-weetjes".

Op tweede paasdag, 5 april 2010, zakten enkele bestuursleden af naar de 12de postzegelbeurs, georganiseerd door de Attenhovense postzegelkring in de parochiezaal te Attenhoven en pikten - omwille van de vele omleidingen - een mooi stukje Hageland mee in hun traject naar de beurs toe. We hadden er hele gezellige babbel met o.a. Mevr Marita Serron, met wie we in vroegere tijden vaker contact hadden gehad bij het opzetten van menige tentoonstelling én er werd ook uitvoerig over Antverpia 2010 gepraat met enkele filatelisten, die nauw bij dit gebeuren betrokken waren.

Onze club werd 40 en dat moest gevierd worden. Voor het eerst ging ons clubfeest door op locatie van de cafetaria van de sporthal en dit op 10 april 2010. Spijts het herhaald melden, dat ons clubfeest niet in de dorpskern zou doorgaan, zoals vroeger, was een enkeling nog op verkeerde adres gaan aankloppen, maar die valse start was ook heel snel vergeten. Het werd een voltreffer met maar liefst 69 deelnemers, een gesmaakte receptie, een lekker menu en topamusement a.h.v. sketches en dansmuziek achteraf.

Bij de receptie zorgde Suzy voor hele bijzondere frisse hapjes en tijdens de openingstoespraak van de voorzitter werd Frans Maes, medeoprichter van de club, die er de volle 40 jaar had opzitten, in de bloemetjes gezet.

Het gekozen menu met als starter een garnaalcocktail met een fris slaatje, gevolgd door aspergesoep met hamreepjes en gegrilde kalkoenfilet met kampernoeliessausje, seizoensgroenten en kroketten wist iedereen te bekoren en het feestdessert, met de mooi ogende feesttaart, door Suzy gemaakt, was dé klap op de vuurpijl. De wet van Murphy speelde ons hier parten, want noch op de film, noch op de foto's bestond er een geslaagde opname van de enorme taart in zijn totaliteit. Alle dranken aan tafel en tijdens het feest waren all in.

 
Lekker smullen in een mooi aangekleed kader

Letterlijk tussen de soep en de patatten vergastte Jan ons op een plejade van "pikante" moppen met uiteraard de nodige lachsalvo's tot gevolg. Na het eten verzorgde Jan ons met een gastoptreden als een rasechte " American star" en vertelde Suzy nog enkele goede moppen om iedereen écht in de stemming te brengen

En wat te denken van François, Dominique, Frans, Paul en Dirk als nieuwe orkestleden - alles gewoonlijk heel plezant. Iedereen was het er over eens - een mooier jubileumfeest hadden wij ons niet kunnen wensen.

 
Ambiance troef met leuke accenten, verzorgd door eigen leden.
Cfr Fotoarchief "Clubfeest 2010"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2010
 

Voor dit clubfeest tastte de club aardig in de clubkas om iedereen met ruime kortingen te bedanken en ze bood aan haar leden n.a.v. haar 40-jarig clubbestaan een gratis CD aan met een actuele stand van zaken van de clubwebsite. François Peeters maakte een souvenirboek voor de trofeeënkast om zo - naar zijn zeggen - een tastbaar bewijsstuk te bewaren voor de club.
 

Wij leefden er lang naartoe, naar het grote filatelistische evenement van het jaar 2010: Antverpia 2010 (= nationaal en Europees kampioenschap filatelie) in Bouwexpo Antwerpen van 9 tot 12 april 2010.

Minder positief was de respons op de vraag of er enkele leden tijd wilden vrijmaken om mee de verzamelingen te helpen opzetten. Het was voor één keertje niet het geval. Jammer!

Tijdens de open dagen voor het grote publiek werd er wel een bezoek aan de manifestaties & internationale beurs gebracht door verschillende groepen leden, vooral dan op 11 en 12 april, waarbij enkele leden zelfs in beelden kwamen in de populaire TV reeks “Man bijt hond”, met name Constant De Prins en Roger Van Cauwenberge.

De club stuurde ook haar afvaardiging naar de academische zitting op 11 april 2010 n.a.v. 120 jaar KLBP in aanwezigheid van tal van eregenodigden.

Hierin werd o.a. aan Dhr Jef Ghys de nationale medaille voor filatelistische verdienste toegekend. Onze club vond dit alleszins een terechte keuze en wenste hem ook van harte proficiat met deze erkenning. Zoals steeds volgde er in het clubblad een ruime verslaggeving, zodat ook alle leden de nodige informatie zouden bekomen

In de internationale competitieve vaardigde De Postiljon één verzameling af in de jeugdklasse en ze scoorde zeer goed.

Verder was De Postiljon vertegenwoordigd bij het nationale kampioenschap door drie leden met vier verzamelingen in de thematische klasse, open klasse en in de categorie postwaardestukken.  Zij kregen volgend souvenirstuk mee naar huis

Zo namen voor ons deel:

 
Europees kampioenschap - Jeugd (Klasse 16-18 jaar thematisch)
Annemie Loockx What a colourful world 83 % Verguld zilver - 1ste prijs
Nationaal kampioenschap
Postwaardestukken
Luc Selis Gebruik van Belgische postwaardestukken
1871 - 1910
91 % Goud + Speciale prijs
Thematische filatelie
José Gullentops

Ida Van Rillaer
Ferrum, terra cum igni natus, ferramenta
et rerum humanorum
Geluk en succes in het zadel
77 %

76 %
Groot zilver

Groot zilver
Open Klasse
Ida Van Rillaer In de ban van het paard 73 % Zilver

De voorverkopen zelf waren natuurlijk ook het uithangbord van Antverpia 2010 en ze waren opgesplitst over verschillende dagen en uit de portfolio's van onze leden te merken, was menigeen er ook present om na aanschuiven voor de loketten van de post enkele met datumafstempeling voorziene exemplaren te bemachtigen. Enkele voorbeelden :
 
9 april 2010
Antverpia 2010
10 april 2010 - Kindertekeningen
Resultaat "Ontwerp een postzegel" - zie jan. 2010
11 april 2010
Mode, dat is Belgisch!
12 april 2010
25 j. hoogvliegers in de filatelie

Postzegelclub Nossegem was op 24 en 25 april 2010 in feeststemming in het kader van 900 jaar Nossegem, waarbij zij uitpakten met een hobbytentoonstelling, betiteld "Nossegem Nostalgie" in Hoeve Nothengem te Nossegem.

Zij nodigden heel wat bevriende kringen uit om samen deze jubileumtentoonstelling te komen bezoeken en daar hoorde De Postiljon vanzelfsprekend bij. Een aantal bestuursleden brachten met plezier een bezoek aan hun manifestatie en genoten van het kader.

Wij legden ook contact met Dhr Daan Hoflack, die een kroniek rond het jubileumjaar te Nossegem gepubliceerd had en verkregen zijn schriftelijke toestemming om hieruit te putten voor onze informatierubriek in het clubblad rond Nossegem. Actueler op de bal spelen kon écht niet.

 
In het sportcentrum Mariënborg te Edegem gaf ons lid Alfons Steurs op 26 april 2010 een voordracht bij de Studiekring Filatelie in Antwerpen.

Zijn exposé, gepresenteerd met beamer, draaide rond het thema van de avond "Een filatelistische benadering van de Vlaamse soldaten in de Waffen SS"

Eind april overleed Jan Wouters op 67-jarige leeftijd. Hij was menig keer te gast bij onze kring, laatst in zijn functie als directeur van de Zegeldrukkerij te Mechelen bij de voorverkoop van de reeks rond James Ensor in ons vroegere clublokaal te Hever. Maar ook als privé persoon tekende hij present bij onze grote manifestaties van 2005, 2005 en ja - zelfs nog in 2009 - op een moment dat zijn ziekte zich al duidelijk manifesteerde. Hij droeg het hart op de juiste plaats voor onze kring, wat we jammer genoeg niet van alle postmensen konden zeggen.

François Peeters besteedde op 6 mei 2010 in de Stedelijke Basisschool de Zonneberge te Walem een halve dag samen om 27 leerlingen van het vijfde leerjaar te laten kennismaken met twee werelden: ten eerste deze van de pyrogravure en ten tweede met het aspect filatelie.

Arphi Mechelen organiseerde op 8 mei 2010 in het station van Schaarbeek bij Brussel de voorverkopen "Op het goede spoor" en de "Feestzegels" en namens onze club zakten alvast weer enkele leden af.

 

De invitatie om aanwezig te zijn bij de “Vernissage van de groepstentoonstelling Beeldende Kunst” op 15 mei 2010 in het Cultuurhuis "Oude pastorie" te Hever, georganiseerd door Kunst- en cultuurkring Internationaal “De Nederlanden en Hispanidad” i.s.m. de Gemeente Boortmeerbeek lieten wij ons ook niet ontgaan.

Wij keken er echt naar uit omdat de familie van "ons" José er actief bij betrokken was met de discipline fotografie en wij genoten van de tentoonstelling en de erbij horende uitleg.

 
Napraten na het bezoekje aan de tentoonstelling

De club woonde de Cultuurraad bij in het Cultuurhuis te Hever op 18 mei 2013. Er stond geen specifiek punt voor onze club op de agenda, maar er werd geluisterd en meegepraat over de aangekaarte algemene punten. Belangrijk item op de agenda was de externe organisatie van "De langste tafel"  op 3 juli 2013. Wij zouden er wel met een aantal leden naartoe gaan, maar ons dan veeleer concentreren op de randanimatie op het plein in Hever-Schiplaken.
Bij het punt op de agenda rond de WAK 2013 voerde onze club als punt aan, dat er te weinig promotie gevoerd werd wat zich ook vertaalde in het aantal bezoekers. Wij bezorgden de deelnemende kringen alvast ook een strooibriefje m.b.t. onze volgende clubreis.

Namens onze club waren ook enkele bestuursleden aanwezig bij de 22ste ruildag in zaal Nothengem te Nossegem op 22 mei 2010.

In de tijdspanne van 28 t/m 30 mei 2010 ging in de Brabanthallen te 's Hertogenbosch (NL) de grote nationale competitieve "Hertogpost 2010" door, een organisatie van de 80-jarige Hertogenbossche filatelistenvereniging i.s.m. TNT Post, de Nederlandse Vereniging van postzegelhandelaren en de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.

Luc Selis vertegenwoordigde er onze club met zijn ondertussen gerenommeerde verzameling "Gebruik van Belgische postwaardestukken 1871-1910" in de klasse postwaardestukken en wedijverde er met de beste filatelisten uit binnen- en buitenland op zijn domein. Hij slaagde in zijn opzet om groot goud = 95 % als score in de wacht te slepen.

De organisatie in Nederland wist vooral de zeer grote verscheidenheid aan stukken en de volledigheid van de verzameling te waarderen en waar er eerder - n.a.v. Antverpia - discussie ontstond of deze verzameling thuis hoorde onder "postgeschiedenis" of "postwaardestukken", was de Nederlandse jury het volmondig met Luc eens, dat deze vlakken een uitmuntend voorbeeld vormden voor de categorie "postwaardestukken".

Hij werd bovendien ook nog gehonoreerd met een medaille van de Nederlandse Academie voor filatelie.

 
Cfr fotoarchief "Hertogpost 2010"

Op 6 juni 2010 vond tijdens de clubdag ook de 2de bestuursvergadering van het jaar plaats, waarin er gezocht werd naar een oplossing voor de tijdelijke patstelling in de ruil- en abonnementendienst, afspraken tot het bijwonen van een uitvaartplechtigheid, gevolgen m.b.t. het gezamenlijke clubblad n.a.v. wijzigingen in het bestuur te Nossegem enz.

Les amis réunis du Condroz organiseerden op 12 juni 2010 in Hall Omnisports te Natoye de voorverkopen "Het heft in eigen handen" en "Sport aan de top". Merendeels ging ons quasi vaste viertal voorverkoopbezoekers naar locaties in het Vlaamse landsdeel en/of Brussel maar hiervoor werd een uitzondering gemaakt.

 

Via een perscommuniqué van De Post van 17 juni 2010, werden alle kringen op de hoogte gebracht van een naamswijziging van het ons zo bekende instituut. De benaming van de post werd "b post" met het oog op de pijlsnel veranderde wereld binnen de postwereld. En ook het logo kreeg een nieuw kleedje. Voor ons was het best even wennen aan de nieuwe benaming, maar alles went. De erop volgende maanden zou de verandering geleidelijk aan in het straatbeeld op te merken zijn.

Dezelfde dag – 17 juni 2010 – blies Georges Dib – zijn laatste kaarsje uit. Hij was één van de mannen, die zich met hart en ziel op zijn verzameling focuste en er graag op competitief vlak mee uitpakte.

Om dit optimaal mogelijk te maken, was hij ook geregeld op pad naar beurzen en andere filatelistische evenementen, en was telkens super blij als hij wat nieuws kon vinden. Tijdens clubfeesten spande hij vaak – samen met François Peeters – de kroon als ambiancemaker en zijn “paaldans” blijft in ieders herinnering
.

Bij zijn uitvaartdienst in de kerk van Schiplaken op 26 juni was de club dan ook met een zeer grote groep leden present.

Op 24 juni 2010 was de aandacht weer verdeeld:


1. Wij toonden nl. - op verzoek - de film, die wij gemonteerd hadden n.a.v. Proboten 2009 tijdens een projectieavond in de KeTheFil bijeenkomst te Nossegem. Verschillende leden van de club gingen ook mee en na het vertonen van de film werd er ook uitvoerig over nagepraat.

2. De club tekende ook paraat bij de cultuurraad in het cultuurhuis te Hever. Er werd voor een keertje gekozen voor één van de leden om ons te vertegenwoordigen bij afwezigheid van de vaste clubafgevaardigde. André Derycker nam de honneurs waar en noteerde heel minuscuul wat er zoal besproken werd om dit binnen de club aan ons door te geven, zo o.a. de nieuwe ringring actie van de gemeente, geplande informatieavonden rond meditatie, Sabam e.a., de erkenning van de Westvlamingranten als culturele vereniging, een ideeënuitwisseling rond de viering van een 100-jarige en dergelijke. Voor onze club was het alleszins interessant om een idee te krijgen van de inschatting van de subsidieverdeling over het jaar 2009 en de voorziene uitbetalingdatum te weten te komen.

Op 28 juni 2013 stond er opnieuw een voordracht in het Sportcentrum Mariënborg te Edegem op het programma bij de Studiekring Filatelie Antwerpen.

 

Luc Selis gaf er - met beamer - een exposé met als thema van de avond "De Belgische postzegel nr 46" toegelicht in een ruime diversiteit aan filatelistische aspecten

De laatste weken en dagen voor de zomervakantie ging het er wat rommelig aan toe binnen onze materiaal- en ruildienst, om reden dat Vera wat langer dan verhoopt met medische problemen te kampen had en Carlo, die tijdelijk het totaalpakket had overgenomen, zijn verhuisplannen naar de kust wou doorvoeren. Het was heel even een oncomfortabele situatie maar dankzij de goodwill en de inzet van Frans Maes, die tijdelijk een stuk van de taken overnam, zat onze belangrijke materiaal- en ruildienst quasi onmiddellijk terug op het juiste spoor. Vera beperkte zich ondertussen tot de controle van de ruilboekjes.

Op verzoek van Rajan Hendrickx van "Schiplaken op straat" maakte onze club via het clubblad ook promotie voor het inititatief "De Langste tafel", dat doorging in Schiplaken op 3 juli 2010. Enkele leden zetelden mee aan deze 1.3 km lange tafel.

Ondanks de hitte slaagde de club erin om op 10 juli 2010 een grotere groep filatelisten op de been te krijgen voor een gezamenlijk bezoek aan deze grote nationale filateliebeurs te Terhulpen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om alvast de eerste plannen uit te werken om volgend jaar bij de regionale te Braine L’Alleud actief te gaan deelnemen.
Samen met de delegatie uit Frankrijk werd de uitgifte van een nieuw filatelistisch boek bekeken en besproken én last but not least gingen de leden op zoek tussen de diverse standen van de ruilbeurs naar stukken voor hun verzamelingen.

Aangezien vele leden met een stand uitpakten tijdens de rommelmarkt in Boortmeerbeek Centrum op 15 augustus 2010, was er binnen het bestuur beslist om op die zondag uitzonderlijk geen clubdag te laten doorgaan. De club zelf pakte niet nog eens apart uit.

Heemkring "Het Molenijzer” te Putte vormde enkele keren het decor voor de presentatie van enkele verzamelingen uit onze club.

Paul Daems toonde op 22 augustus 2010 nl. zijn verzameling rond “De mobilisatie van het Belgische Leger 1939 – 1940”.

Bezoekers waren er welkom tussen 14.00 en 20.00u en onder hen heel wat leden van de club, die de verplaatsing met plezier maakten. Wij konden meteen ook kennis maken met de locatie, met het lingeriemuseum en een blik te werpen op de diverse snuisterijen.

Dezelfde dag - 22 augustus 2010 - zag men enkele leden in actie aan de Sporthal te Boortmeerbeek, waar de gemeente haar 2de petanquetoernooi op het getouw zette.

De club had er opnieuw een team met 3 spelers afgevaardigd onder leiding van André Derycker en ze beleefden er alvast een fijne namiddag én zij verdedigden tegelijk ook de kleuren van onze club t.o.v. andere verenigingen.

22 augustus 2010 - 't was best een drukke dag voor onze leden, want nog een andere groep was die dag op pad om een bezoek te brengen aan de grote filateliebeurs van Waterloo. Het was er vooral uitkijken naar thematisch en/of open klasse materiaal en ook de contacten met de verschillende aanspreekpartners was nuttig en belangrijk omdat in Waterloo ook het startsein gegeven werd voor de promotiecampagne van onze volgende nationale filateliebeurs in 2011.

Ons lid Corneel Van Hamme hield zich naast zijn filatelistische passie (zie ook werkstukken in onze website onder "Verzamelen" - "Niet competitieve verzamelingen") ook graag bezig met het schrijven van verhaaltjes, o.a. ook voor "De Mecheleir".

Samen met François Peeters, die door toedoen van onze clubwebmaster, ook over een erg smaakvolle en interessante website : http://pyrobattel.be  beschikt, vormen zij met zekerheid twee hele creatieve Postiljonners.

Geen wonder, dat wij geregeld via ons clubblad onze leden attent maakten op hun realisaties, en dat ze binnen de kring met de regelmaat van de klok als "smaakmakers" gelden.

 
Tijdens de 4de editie van het kunstzinnige weekend (H)ever art in het cultuurhuis te Hever op 4 en 5 september 2010, een organisatie van de lokale heemkring Ravensteyn stelden verschillende kunstenaars hun werk aan het publiek voor. Zij nodigden ons lid François uit voor deze kunsttweedaagse en wij mochten zelf met eigen ogen vaststellen, dat zijn stand zonder meer een fraaie blikvanger was. Hij benutte de kans ook volop om ook reclame voor onze club te maken, o.a. d.m.v. een speciaal daartoe ontworpen affiche.

François had speciaal voor de gelegenheid ook een passend kunstwerk in zijn bijzondere pyrogravuretechniek gemaakt en de leden van de heemkring waren ook erg in hun nopjes met de demonstratiestand, die echt wel leven in de brouwerij bracht naast de meer statische stands met keramiek, gelegenheidskaarten, zijde- en acrylschilderijen, juwelen, kalligrafie en decoratieve samenstellingen. Op beide dagen kwamen - na de clubbijeenkomst - ook opvallend veel Postiljonnners langs, wat hem zichtbaar deugd deed.  Hier keek Lydia bvb goedkeurend toe.
 
Cfr Fotoarchief "Heemkring 2010"

Hetzelfde weekend - op zondag 5 september 2010 - zakten na de clubbijeenkomst menig lid af naar heemkring "Het Molenijzer" te Putte, waar Alfons Steurs zijn verzameling rond "De eerste Belgische postzegels" tentoon stelde.

Bezoekers waren er net zoals bij Paul eerder die maand, welkom in de namiddag tot vooravond en de gelegenheid werd ook benut om in het cafeetje een lekker drankje en hapje te nuttigen en ook wat informatie in te winnen over de diverse activiteiten die er zoal gepland stonden in de toekomst.

Dit heemmuseum legt zich toe op de studie van de geschiedenis, de oudheidkunde en de volkskunde, in het bijzonder van de gemeente Putte en omgeving, maar voor ons was het vooral een knus en gemoedelijk museum, gelegen op de Ixenheuvel te Putte met tal van aspecten zoals een woonkamer, een slaapkamer, oude volksspelen, snit en naad, wassen en plassen, een oude school, een replica van de Putse Bremkapel, oude ambachten en een uitgebreide collectie van landbouwmachines en huishoudartikelen. Een filatelietentoonstelling binnen dit kader mag dan al wel verbazen, maar dat het er een mooi accent aan toevoegde, stond zeker buiten kijf.

Onze jaarlijkse clubreis startte op 12 september 2010 om 7.30 u 's morgens aan de parking voor de sporthal te Boortmeerbeek en de bus zou de grote groep van 60 deelnemers naar de streek van Viroinval brengen.

Ze reed in één ruk door tot in Nismes, waar in restaurant "La bonne Auberge" het ontbijt met een broodje met kaas en één met hesp geserveerd werd met koffie of thee. Onze gids van de dag kwam er ons ook vergezellen.

 

Om 11 u zouden wij een rondvaart maken met elektrisch gestuurde bootjes door de tuinen in het park van Nismes, maar regen en wind trokken een streep door onze planning en wij opteerden - in overleg met de gids - voor een trip naar Brûly-de-Pesche en een bezoek aan de bunker van Hitler, het bijhorende museum en het kerkje van het dorp.
 

Omstreeks 12 u werden we verwacht in restaurant "Le Melrose" te Nismes om te genieten van het menu met naast de dagsoep, kippenwit op grootmoeders wijze met bijlagen en de chocolademousse ook 1 consumptie inclusief.

Via een onvergetelijke rit met het toeristisch wegtreintje door de streek met de kalkheuvels van de Abannets en de Mousty ontdekten wij de Fondry des Chiens (=unieke paleokuilen in België), waar naar believen rond en zelfs in de kuil afgezakt werd.

 

Wij stapten dan over op de bus, die ons door een prachtige natuur naar het stoomtreinmuseum te Treignes bracht. Wij vergaapten ons op de stoom-, diesel- en elektrische locomotieven en het erbij horende reizigersmateriaal uit de hele wereld.
 

Iets voor 16.30 u reed de bus ons naar het pittoreske dorpje Vervies-sur-Viroin. Dit dorpje gold als één van de mooiste dorpjes van Wallonië en samen met de gids wandelden we er rustig doorheen om terug de bus op te stappen richting Marienbourg. Juist buiten de dorpsgrenzen hield de bus even halt om iedereen te laten genieten van het panoramische uitzicht en van een streekproevertje.
 

Ons bezoek aan de streek werd afgerond in Brasserie des Fagnes te Marienbourg, één van de kleinste brouwerijen van België, waar we o.a. het streekbier "Super des Fagnes" proefden bij de broodplank met artisanale kaas en paté.
 
Cfr foto's clubreis 2010 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2010

N.a.v. een brief van Pro Post, waarbij deze onze informeerden dat er een nieuwe website uitgebouwd wordt onder de naam www.propost.be werd er door onze webmaster werk gemaakt van de “internetgemeenschap” waardoor geïnteresseerde internetfilatelisten via een eigen clubpagina informatie over onze kring kunnen inwinnen.

Postzegelkring De Eik organiseerde op 18 september 2010 in het Cultureel Centrum De Adelberg te Lommel de voorverkopen "Nieuw leven in de brouwerij" en "Belgische streken. Onze club was er present met een achttal leden

 

Dezelfde dag – 18 september 2010 - vormde het stadhuis te Brussel de achtergrond bij de uitreiking van de grote prijzen van de filatelistische kunst m.b.t. de uitgiften van 2009. De grote prijs “Ambassadeur” of de beste postzegel van 2009 ging naar Myriam Voz en Thierry Martin (MVTM) met hun postzegel “Topstukken uit de Belgische filatelie” (die deel uitmaakte van “onze” voorverkopen 2009.

Tijdens de KeTheFil-vergadering te Nossegem op 23 september 2010 was onze club present om de uitgewerkte voorstelling van een nieuwe categorie binnen de filateliewereld - de éénbladverzamelingen - zeker niet te missen. Doel was het om zoveel mogelijk filatelisten warm te maken om medio 2011 met zo'n verzameling uit te pakken. Onze afvaardiging ter plekke zou later in de club zelf a.h.v. voorbeelden leden trachten warm te maken voor deze nieuwe tentoonstellingsvorm.

Naar aanleiding van de uitgifte "Nieuw leven in de brouwerij" - eerder in voorverkoop benaderd in o.a. Lommel - organiseerde de gemeente Rotselaar op 24 en 25 september 2010 nog een tijdelijk postkantoor in het vrijetijdscentrum "De Mena" te Rotselaar.
Verschillende leden in de club waren hierdoor erg gecharmeerd en haalden herinneringen op rond dit opvallende gebouw in Rotselaar centrum. Verschillende leden waren ook persoonlijk ter plaatse bij de presentatie van de bijzondere afstempeling.

Tijdens de jaarmarkt op 25 september 2010 had de club geen aparte stand gereserveerd maar had de gemeente laten weten de opteren voor een promotiecampagne rond onze volgende bingoavond. Onze flyers werden er verdeeld tussen de “karige” bezoekers aan de “uitgeregende” marktdag.

Datzelfde weekend werd ook de 60ste verjaardag van Boudewijn in de dorpskern gevierd en daarbij waren ook verschillende leden aanwezig. Club- en privéleven vloeien nu eenmaal doorlopend in mekaar.

 

In de periode van 25 september t/m 3 oktober 2010 liep in zaal "De Brug" te Mechelen een tentoonstelling n.a.v. 25 jaar "Vogels André Buzin" met originele schilderijen en postzegels, een organisatie van de Mechelse postzegelkring Opsinjoor.

Ook in onze clubrangen zijn er verschillende filatelisten, die een boontje hebben voor de creaties van A. Buzin en deze tentoonstelling mocht dan ook een belangstelling uit die hoek rekenen.

De club had een setje gratis inkomkaarten op de kop kunnen tikken om in het weekend van 2 en 3 oktober 2010 de internationale postzegel- en muntenbeurs Antwerpfila in Antwerp Expo op te zoeken. Het merendeel van de geïnteresseerde leden - en dat waren er best heel wat - trok er op zaterdag 2 oktober 2010 naartoe, om op die manier hun clubdag op 3 oktober niet te hoeven missen. Deze grote beurs blijft ongeacht hoe vaak men ze al bezocht, elk jaar opnieuw een grote trekpleister voor filatelisten, ongeacht het type verzamelingen dat hen boeit.

Op 3 oktober 2010 staken - tijdens de clubbijeenkomst - de bestuursleden ook de koppen bijeen om enkele beslissingen te nemen, onder meer:
 • De jaarlijkse sponsorzoektocht zou starten op 17/10/2010
 • Praktische schikkingen m.b.t. de bingoavond
 • Het startsein voor de beurs van 2011 werd gegeven
 • Diverse data voor toekomstige clubactiviteiten werden bepaald
 • De kandidatuur om Luc Selis tot nieuw bestuurslid te benoemen werd binnen het bestuur aanvaard en wordt van kracht na goedkeuring van de leden begin 2011.
 • Een actualisatie van de clubstatuten en het huishoudelijke reglement kwam aan bod
 • Er volgde een inforonde m.b.t. de nieuwe éénbladcompetitie
 • De nieuwe website van Pro Post werd aangekaart
  enz.
De vergadering van de KLBP “Brabant” te Ophain werd op 9 oktober 2010 bijgewoond door onze vaste clubafvaardiging. Er werd o.a. nog nagepraat over de verdubbeling van de bijdrage t.g.v. de KLBP nationaal - een maatregel, die van kracht zou worden op 1.1.2011.
Er werd opgeroepen om met verzamelingen uit te pakken tijdens de regionale competitieve voor Brabant in 2011, een vraag die wij binnen de club doorgaven. De internetsite Brabantphil zou eerlang een nieuwe webmaster krijgen en ook de éénbladcompetitie kwam nog eens uitgebreid aan bod. Zoals steeds werden de diverse punten genoteerd en er volgde een uitvoerig verslag uit in het clubblad.

De 31ste internationale postzegel- en poststukkenbeurs, georganiseerd door de Waaslandse postzegelvereniging "Phila Waes" in de Stadsfeestzalen te Sint Niklaas op 10 oktober 2010 kende een grote aantrekkingskracht bij onze leden, want uit de archieven weten wij dat er minimaal 14 leden aanwezig waren en zodoende mogen wij zonder schroom stellen, dat er effectief een ruime groep leden zich door de beurs liet inspireren.

 

Een groep leden bracht met enkele wagens eveneens een bezoek aan de voorverkopen "Fantastische Folon", "Beroepen die verdwijnen" en "Het logo van Bpost", omkaderd met een tentoonstelling, alles in organisatie van de locale kring in het kasteel te La Hulpe op 16 oktober 2010. Bijzonder aan deze locatie was ook, dat men niet met de auto tot aan het kasteel mocht rijden en dat er voor pendeldienst was gezorgd om de toch ruime afstand voor iedereen probleemloos te overbruggen.
 

Onze club nam de gelegenheid te baat om opnieuw campagne te voeren voor haar beurs in 2011 en er werden herinneringen opgehaald met een aantal filatelisten uit Boulogne sur Mer (F), die in het verleden in Boortmeerbeek tentoon stelden.

24 oktober 2010 was ook weer zo'n dag, dat de rangen verdeeld werden:

1. Een groepje bezocht de nationale ruilbeurs, georganiseerd door Hekapo in de parochiezaal te Heist o/d Berg station, maar werd er meer gepintelierd dan effectief te gaan neuzen tussen de standen

2. Een groepje bezocht de 5de nationale ruildag, georganiseerd door postzegelkring Filakra-O. Bonnevalle in zaal "Cammeland" te Kraainem. Hier was de filatelistische impact een stukje groter.

Johnny Thijs, CEO van B post nodigde de clubs uit in het Paleis voor schone kunsten te Brussel op 28 oktober 2010 voor de voorstelling van de nieuwe postzegels voor 2011 aan het grote publiek.

De Postiljon vaardigde er Bob Lams af om voor ons een kijkje te gaan nemen naar de editie "Postzegels waarin Belgen groot zijn" en na de voorstelling onze club te vertegenwoordigen bij de receptie. Hij bezorgde ons ook het door B post uitgegeven boek met het overzicht van alle - op groot scherm - getoonde postzegels 2011, nuttig bij de aanmaak van de rubriek "B post informeert" in ons clubblad en bracht ook uitvoerig verslag uit ten behoeve van de club.

De filatelieclub van Hesbaye organiseerde op 6 november 2010 de voorverkopen "De Vlaamse primitieven" en "Stemmige kerst" in het college St. Louis te Waremme. Namens de club was ons bekende voorverkoopviertal er aanwezig.

 

We kregen de informatie binnen dat tijdens de filateliebeurs te Vilvoorde op 11 november 2010 een internationale ruilstand ingepland was. Dat was voor vele leden uitermate interessant en wij telden dan ook meer dan 10 leden ter plekke. Er werd promotie gevoerd voor onze beurs in 2011 en enkele leden brachten ook al hun nieuwste ontwerpen mee voor de komende 1 blad competitie om er met aanwezige deskundigen overleg rond te plegen.

De 28ste grote internationale jubileumbeurs van de Tiense postzegelclub TIPOC stond op 15 november 2010 geprogrammeerd in de Evenementenhal Houtemveld te Tienen.
Gezien de goede banden tussen onze beide kringen, stond het buiten kijf, dat De Postiljon er enkele bestuursleden op af stuurde en zij stelden vast, dat er nog verschillende andere leden - zonder voorafgaande afspraken - naartoe waren gereden.

Enkele dagen later was er opnieuw een groepje leden op pad, dit keer met als bestemming de filatelistische ruilbeurs en veiling, georganiseerd door postzegelclub Breughel Asse-Zellik in de gemeentelijke feestzaal te Zellik op 20 november 2013.

Eén van onze leden, André Derycker, was jarenlang zelf bestuurslid van deze organiserende club en de vriendschapsbanden tussen onze kringen waren al jaren uitstekend. Geen wonder, dat De Postiljon het traject met de glimlach maakte. We hoorden er menigeen zeggen, dat ze hoopten dat de renovatieplannen voor de zaal heel binnenkort zouden gerealiseerd worden, en gezien de constellatie van het meubilair en de staat van muren en plafonds, duimden wij mee voor hen, dat deze plannen zonder impact voor de kringen zouden uitgevoerd worden.

Zowel in Tienen als in Zellik werden uiteraard ook flyers voor onze filateliebeurs van maart 2011 gedropt.

Op 22 november 2010 gaf Paul Daems een voordracht bij de Studiekring Filatelie Antwerpen in het Sportcentrum Mariënborg te Edegem. Het thema van de avond was "Filatelistisch inzicht in het Protectoraat Bohemen en Moravië: de Tsjechische politiediensten tijdens de Duitse bezetting (1935-1945)" .

 

De kerngroep thematische filatelie organiseerde in het lokaal te Nossegem op 25 november 2010 een studieavond met als hoofdthema de bespreking van de in aanmaak zijnde nieuwe nationale reglementering voor de open klasse competitie en een aantal ontwerpen van nieuwe éénbladverzamelingen lagen op tafel. De aanwezige clubafvaardiging zou later in de club tekst en uitleg geven aan de geïnteresseerde filatelisten.

Dat Lydia Vandersloten handige handen had, was voor niemand een onbekende, gezien ze zo af en toe binnen de club ook met kaarten en kunstwerkjes uitpakte.

Toen ze in de club aan de vrienden meedeelde, dat ze op 26 en 27 november 2010 actief zou uitpakken bij het 2de hobby - kerstverkoopweekend te Haacht, dan bleven de reacties ook niet lang uit en ze kreeg van zowat overal toezeggingen.  En ja hoor, vele leden gingen er langs en zochten iets moois uit voor de feesttafel en/of als kerstgeschenkje.

Onze 13de bingoavond op 27 november 2010 was een publiekstrekker en zo moesten er zelfs tafels en stoelen bijgezet worden om de meer dan 125 deelnemers allemaal te kunnen zetten. De prijzentafel met 426 prijzen in drie categorieën was een succes dankzij de grote inbreng van heel veel leden en dat gedurende het ganse jaar.

 
Cfr Foto's - Bingo 2010

Het viel op dat er veel jonge en externe deelnemers bijwaren in 2010. Zij ontdekten onze manifestatie o.a. via flyers en het internet en zij waren ook zeer tevreden over ons opzet.

5 december 2010 werd traditioneel weer een clubdag in een feestelijk kerstkader. De club had eerder ook contact gezocht met de brave Sint, die alvast binnen het clubkader opnieuw een traditionele Sinterklaasattentie klaar gelegd had.

De laatste cultuurraad van het jaar viel op 7 december 2010 en mocht rekenen op heel wat aandacht uit de hoek van de diverse cultuurverenigingen in het cultuurhuis te Hever.

Het punt rond het gebruik van het cultuurhuis mocht dan vele kringen aanbelangen, ons niet omdat de kleine aparte locaties geen optie zijn voor onze clubwerking.
 • Er werd bijzondere aandacht gevraagd voor het project "gedichtendag" rond het thema "Nacht". Een oproep t.o.v. onze leden ter zake bleef echter onbeantwoord.
 • Er werd aangekondigd, dat er in de loop van 2011 een vergadering bijeengeroepen zal worden rond de thema's "Sabam" en "Billijke vergoeding" en ook voor de gemeentelijke website www.boortmeerbeek.be werd er promotie gevoerd.
 • Er wordt overleg gepleegd binnen de gemeente om kringen in de toekomst toe te laten zelf de gemeentelijke kalender in te vullen. Tot zolang is het aan de kringen om hun activiteiten tijdig in te dienen.
Wij hadden quasi een akkoord met de KLBP Brabant om een aantal kaders bij ons in Boortmeerbeek onder te brengen i.p.v. in het Brusselse en de gemeentediensten en zouden ze zelfs ophalen en stockeren in de gemeentelijke loods. Wij waren blij om dit ook tijdens de cultuurraad te kunnen meegeven, maar achteraf trok het bestuur van de KLBP haar wis in en moesten wij deze mooie plannen opdoeken.

De Koninklijke postzegelkring Philatelia Alosta organiseerde op 11 december 2010 haar 53ste internationale ruilbeurs voor postzegels, poststukken, postkaarten enz. in de Sint Annazaal te Aalst. De Postiljon was er met een kleinere delegatie present en werd er heel hartelijk onthaald - wellicht ook omdat wij onze badges droegen en zo meteen in het oog vielen.

Eén van onze leden was gehuisvest in "Hof Van Villers" te Mechelen en had er al herhaald over onze bingoavond gepraat. Er vloeide een vraag uit voort om hen te willen helpen bij de organisatie van zo'n bingoavond in het seniorenhuis en dit werd verwezenlijkt op 28 december 2010. De Postiljon zorgde voor de spelkaarten, de lottotrommel en een veertigtal prijzen om hun droom te helpen verwezenlijken en vaardigde bovendien ook nog enkele leden extra af om te helpen ter plekke. De inwoners wisten onze onbaatzuchtige kerstgeste in alle geval naar waarde te schatten.