De Postiljon, jaar per jaar...

 2011 

De volgens het normale stramien voorziene clubdatum zou vallen op 2 januari 2011. Dat was er voor vele leden even teveel aan na de jaarwissel en daarom besliste het bestuur om onze eerste clubdag van het jaar samen te laten vallen met de algemene ledenvergadering op 16 januari 2011.

Het jaar 2011 startte op filatelistisch vlak echter met een nieuwe uitdaging. Onze club was namelijk van partij bij de allereerste competitieve interclubtentoonstelling in de nieuwe één blad klasse op 15 januari 2011 tijdens de voorverkoop, georganiseerd door postzegelclub Breughel Zellik-Asse in zaal 't Smis op de hopmarkt te Asse.

 
Naast tentoonstellingen van de Koninklijke heemkring Ascania, het Erasmushuis en het Maison Carême waren de voorverkopen "Schrijvershuizen", "De 12 sterrenbeelden" en "Chemie" interessant en ze werden gefrequenteerd door een groep leden.
 

Maar ons accent lag natuurlijk bij onze actieve deelname ter plekke.

Rekening houdend met een totaliteit van 56 verzamelingen, gepresenteerd door tien verschillende kringen, bleef onze deelname met 13 verzamelingen zeker en vast niet onopgemerkt. Ze staan integraal op de website - Neem gerust eens een kijkje.

Twee leden deden mee in de beginnersklasse met twee verzamelingen:

 
Vera Wellens
Karla Kempenaers
En toetsen maar
De Postiljon
Goud
Goud
  
Vijf leden namen deel in de gevorderdenklasse met 11 verzamelingen:

 
José Gullentops De internationale postdienst
De brandweer
Het prille begin van de luchtvaart
Brons
Zilver
Zilver
Ida Van Rillaer Met gevoel en ritme Goud
Jan Beullens Met scheermes en schaar naar verzorgd haar Goud
Lydia Vandersloten Het aansteken van een pijp
Hoe maken wij een sneeuwman
De hoorn des overvloeds
Zilver
Zilver
Goud
Paul Daems Van blok tot vlak
Steen na steen
Samen sterk
Goud
Goud
Goud
Bij de prijsuitreiking was de club ook prominent vertegenwoordigd met maar liefst acht leden.

Op 16 januari 2011 ging onze algemene ledenvergadering door met de toespraken van voorzitter, penningmeester, webmaster, clubsecretaresse en feestleiding.
 

Wij vernamen er o.a. dat de teller van het aantal lidkaarten, individuele én familiekaarten samen, op 85 stond en we stonden nog even stil bij de overlijdens in ons midden in 2010: Georges Dib en Johanna Opdebeeck. 
 
 

Er werd nog even aandacht besteed aan de naamswijziging van De Post naar b post in het kader van de op 1 januari 2011 vrijgemaakte markt in de postwereld.

Bijzonder in 2011 was de voorlezing van de herwerkte statuten en het huishoudelijke reglement en de stemmingronde ter aanvaarding door de leden. Het handelde zich om de 5de aanpassing sinds het ontstaan van onze kring en alle aangepaste punten werden door de leden tijdens de ledenvergadering met handopsteking bekrachtigd.

Carlo Kempenaers maakte niet langer deel uit van het bestuur en er werden twee nieuwe mandaten toegekend. Het clubbestuur aanvaardde nl. de kandidaturen van twee kandidaat-bestuursleden "Luc Selis" en "Dominique Loockx" en zij werden tijdens de vergadering als nieuwe bestuursleden - eveneens via handopsteking - aanvaard.

Het nieuwe bestuur zag er dan als volgt uit:

 
Voorzitter
Secretariaat, Penningmeester
Afgevaardigde KLBP & Cultuurraad
Ruil - en materiaaldienst
Feestleider & registratie aanwezigheden
Webmaster

Bestuursleden
Georges Feyaerts
Ida Van Rillaer

Vera Wellens
Boudewijn Beullens
Emmanuel Delperdange

Paul Daems
Dominique Loockx
Frans Maes
Suzy Maes
Dirk Van Kerckhoven
Luc Selis

De vergadering werd afgerond met de aanwezigheidstrekking van de maand, de clubveiling met o.a. oude catalogi, postale stukken en filatelistische boeken én de suggestie- en vragenronde.

Ondertussen was ook de koffie klaar en kon iedereen, die zich had ingeschreven - en dat waren er 57 - aanschuiven om zich te goed te doen aan belegde broodjes en koffiekoeken.

In 2011 zou in alle edities van "De Postzegel" de reeks doorlopen over "Het gebruik van Belgische postwaardestukken vóór 1910" van ons lid Luc Selis.


Op 22 januari 2011 organiseerde de Koninklijke Kielse postzegelkring i.s.m. de provinciale jeugdcommissie van de KLBP in de stedelijke feestzaal "Kielpark" in Antwerpen hun 20ste nationale ruilbeurs. Wij vernamen van enkele leden, dat ze er voor onze club aanwezig waren.

Tijdens de algemene ledenvergadering bij KeTheFil in het lokaal achter het oude gemeentehuis te Nossegem werd op 27 januari 2011 nagekaart over de 1 blad competitie te Zellik. Gezien wij er met een grote groep aan deelnamen, was het voor ons ook interessant om te vernemen hoe anderen onze verzamelingen zagen.

Bij onze 1ste grote bestuursvergadering op 3 februari 2011 van het jaar stonden er heel wat punten op te agenda, waarbij de grote krijtlijnen voor het ganse jaar ook uitgetekend werden.

Er werd een principebeslissing genomen om vanaf dan voor alle activiteiten, waarbij wij een microfoon, geluid- en/of beeldinstallatie nodig hadden beroep te gaan doen op de diensten van de Heverse film-en videoclub. Onze club zou zich als "geheel" voordragen voor de nominaties van de cultuurlaureaten 2010 en er werd omtrent de website van Pro post, waar onze webmaster problemen ondervond bij het wijzigen of annuleren van ingegeven activiteiten, besproken om deze problematiek bij b post aan te kaarten.

Na de clubwerking op 6 februari 2011 zakte een groep leden nog af voor een bezoek aan de filateliebeurs van de vrienden van De Posthoorn te Keerbergen i.s.m. de Mechelse kring "Opsinjoor". Vriendschapsbanden onderhouden hoort nu eenmaal bij ons clubleven.

De club was met een deelname in de jeugdklasse thematisch én op speciale uitnodiging vertegenwoordigd bij de wereldtentoonstelling Indipex 2011 in hallen 8 t/m 11 van het Pragati Maidan Exhibition Complex te New Dehli in India in de tijdspanne van 12 tot 18 februari 2011.

Indipex 2011 werd georganiseerd door India Bericht, de regering van India i.s.m. het filatelistische congres van India (PCI).

Dit onder het beschermheerschap van de "Fédération International de Philatelie (FIP) en onder de auspiciën van de federatie van inter-Aziatische filatelie (FIAP). Onze club ontving de invitatie tot deelname via de KLBP nationaal op basis van eerdere quoteringen, behaald door deze verzameling en kreeg via een mail van Jozef Ghijs, nationaal commissaris, haar uitslag binnen. De verzameling van ons jeugdlid Annemie Loockx met de Engelse titel "What a colourful world" en uitwerking in het Nederlands scoorde er groot zilver (75%).

Dit was misschien wat minder dan gehoopt, maar alleszins een prima resultaat als men weet dat de verzameling met 16 pagina's uitgebreid werd en zo een verschil van perceptie had

Hierbij een afbeelding van de medaille:

Op 22 februari 2011 woonde onze delegatie de cultuurraad bij én de speciale zitting rond de Sabam en Billijke Vergoeding wetgeving in het Schepenlokaal van het gemeentehuis te Boortmeerbeek.
 • Tijdens de cultuurraad werd nader ingegaan op de recente gedichtendag, een stand van zaken gegeven m.b.t. de planning van de week van de amateurkunsten, stelden de verschillende clubafvaardigingen hun toekomstplannen voor (wij nodigden iedereen bvb uit voor een bezoekje aan onze ruilbeurs van begin maart) en werd ook al wat informatie vrijgegeven m.b.t. de huldiging van de cultuurlaureaten in de loop van de zomer.
 • Tijdens de zitting rond de wetgeving "Sabam" en "Billijke vergoeding" werd door vertegenwoordiger van beide organisaties alles toegelicht en met voorbeelden verduidelijkt. We konden onze oren niet geloven bij het stipuleren van alle inningen, die verwacht werden bij de kleinste organisatie ook en om iedereen binnen de club te informeren, werd hieromtrent ook een uitvoerig verslag opgenomen in het clubblad.
De ruildag, georganiseerd door Hekapo in de parochiezaal te Heist o/d Berg Station was op 27 februari 2011 duidelijk voor meerdere leden een bezoekje waard. We bleven er alleszins een heel tijdje "plakken".

Wij rondden in februari de informatiereeks rond "Boortmeerbeek" en "Nossegem" af en vanaf maart zouden wij van start gaan met nieuwe informatiereeks rond "bijgeloof" en hun betekenissen.

Op 5 maart 2011 was onze vereniging vertegenwoordigd tijdens de algemene vergadering van de KLBP “Brabant” in het huis van de filatelie te Jette.

Na de bekrachtiging van de notulen van de vorige vergadering van 20/2/2010, de goedkeuring van het financieel verslag en de ontlasting en herbenoeming van de verificateurs ter zake, werd er o.a. aandacht besteed aan: 
 • Het doorgeven van juiste adresgegevens door de kringen via een vooropgesteld excel blad en het correct doorstorten van de bijdrages t.o.v. de KLBP.
  Onze club heeft alle richtlijnen ter zake altijd correct opgevolgd
 • De provinciale medaille werd toegekend aan Michel Erauw - een filatelistische persoonlijkheid met wie onze club ook al jaren een vertrouwde band had
 • Er werd even teruggekeken op de 1 blad competitie en er werd vooropgezet om dit initiatief mogelijks jaarlijks te herhalen. In de club werd er bij de leden gepolst om er werk van te maken en ook om ex-1 blad deelnames uit te breiden naar een 2 pagina versie
 • Er volgde een stand van zaken rond de provinciale competitieve "Brabant", georganiseerd door de club van Braine L'Alleud. De postiljon zou er ook actief deelnemen.
 • Wij polsten ook naar de trekking van de KLBP ledennummers anno 2010..... enz. 
Dezelfde dag 5 maart 2013 was ons team Willy & Francine / Georges en Jeanne op weg naar de voorverkopen "La Bal du rat mort" en "vergeten groenten", georganiseerd door de Koninklijke postzegelkring Oostende in de conferentiezaal van het stadhuis te Oostende. Ze liepen er zelfs nog enkele andere leden tegen het lijf. 't was duidelijk dat afstand geen hindernis hoefde te zijn om op pad te gaan.
 

en nog op dezelfde dag, maar dan omstreeks 16 à 17 u was het verzamelen geblazen aan het clublokaal om alles in gereedheid te brengen voor onze nationale filateliebeurs van de erop volgende dag.

Qua bezoekersaantal was onze nationale filateliebeurs op 6 maart 2011 zeker een topper. Uit alle Belgische windstreken kwamen filatelisten langs en waren ook vol lof over het opzet van onze beurs, waarbij – zoals altijd – voor elk wat wils te vinden was. Ook "De Zondagskrant" had promotie gemaakt voor onze beurs met een klein artikel, betiteld als "tip van de dag" en wij werden hierop door menig bezoeker attent gemaakt.

 

Op het einde van de dag stelden vele leden zich ook weer ten dienste van de club om de hele zaal op een wip weer pico bello in orde te krijgen en bij een gezellig drankje werd onze 11ste filateliebeurs afgerond.
 
Cfr "Fotoarchief 2011" + "In der pers 2011"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2011

Wij beantwoordden de uitnodiging - om de filatelistische ruilbeurs, georganiseerd door het FIVFG in het gemeenschapscentrum Nekkersdal te Laken op 26 maart 2011 te bezoeken - ook positief. Enkele bestuursleden namen er een kijkje tussen de standen en samen met enkele leden van het organisatiecomité werd er geklonken op het welslagen van hun beurs.

Op 27 maart 2011 was zo menig lid op weg naar Aarschot, om er - naar quasi jaarlijkse gewoonte - de Hagelandse verzamelaarsdag in het Koninklijk Atheneum op te zoeken.

Op 2 april 2011 vaardigde onze club twee verzamelingen af voor deelname aan het regionaal filatelistisch kampioenschap (regio's Limburg / Antwerpen) in het cultureel centrum Brueghelheem te Peer-Grote Brogel in de categorieën "postwaardestukken" en "open klasse".

De voorverkopen "De foor", "Tussen schacht en heide", georganiseerd door de "De Toren" uit Peer vormden enerzijds een attractiepunt voor een groep van een zestal Postiljonners.

 

De ruilbeurs viel wat kleiner uit dan verwacht, maar toch konden we er enkele stukken op de kop tikken.

Verder namen voor ons deel aan de competitie:

 
Luc Selis   Postwaardestukken Houyoux
5 vlakken in klasse "postwaardestukken"
95 % Groot goud
Ida Van Rillaer In de ban van het paard
7 vlakken in  "open klasse"
87 % Groot verguld zilver 

Zij vertegenwoordigden onze club ook bij de prijsuitreiking.
 

Cfr Fotoarchief "2011 Tentoonstelling Grote Brogel"

De verzamelingen van Ida en Annemie vertrokken van hieruit ook rechtstreeks naar Zweden waar ze tijdens de nationale competitieve Skivaryd samen met de andere Belgische verzamelingen deel uitmaakten van de Belgische inzendingen.

Tijdens dit evenement trad onze club ook toe tot "Themaphila", het nationale overkoepelende orgaan voor de thematiekers. Vanaf dan zal ook hun tijdschrift geregeld op de clubleestafel te vinden zijn.

Wie liever ging rondneuzen in de standen van de internationale postzegel- en muntenbeurs in Antwerp Expo tijdens het weekend van 2 en 3 april 2011 kon dat ook. De club had een aantal gratis inkomkaarten ter beschikking en deze vlogen de deur uit.
 
De club was ook present bij het nationaal filatelistisch kampioenschap Skivaryd te Zweden van 8 tot 10 april 2011. België fungeerde er als gastland en het nationale comité vaardigde in totaal 15 Belgische verzamelingen af in 6 categorieën, die op nationaal niveau naast de Zweedse inzendingen beoordeeld werden.
 
 
De Postiljon was erbij met twee verzamelingen, één jeugdverzameling thematisch en één verzameling in open klasse.
 
Jeugd Annemie Loockx What a colourful world Groot Zilver 79 %
Open klasse Ida Van Rillaer Under the spell of the horse Verguld Zilver 82 % + SP

 Hierbij ook een blik op de speciale souvenirs:
 
De ereplaquette De speciale prijs
Domino - Handgeschilderd glas
Get. Birgitta Bunnstad
 
Cfr Fotoarchief "2011 Tentoonstelling Skyvarid"
 
Pasen viel in 2011 niet op de datum van een clubbijeenkomst en daarom werd er geopteerd om het bezorgen van het paasgeschenkje al op 17 april 2011 te plannen. Er was naar traditie opnieuw de keuze tussen melkchocolade, fondant of witte chocolade.

Daags voor Pasen, op 23 april 2011 stond het clubfeest in het kader van ons 41 jarig clubbestaan. De kaap van 70 deelnemers werd gehaald en na de korte receptie en het inleidingwoord van de voorzitter volgde het 3 gangenmenu, samengesteld uit "Bladerdeeg van vis", romig kippensoepje met jonge peultjes" en "gegrild varkenshaasje met oude mosterdsaus en kroketjes". Suzy zorgde opnieuw voor een uitmuntend verrassingsdessert en dit keer kreeg iedereen drie stuks, mmm..... lekker.

 
 
Alles werd doorgespoeld met aangepaste drankjes en leden, die vaak de clubbijeenkomsten bijwoonden, konden ook genieten van de superkorting op de sowieso laaggeprijsde all-in menuprijs.

Na het lekkers werden er moppen getapt, volgde een muzikale sketch, werd er lol getapt door eigen leden én ook de DJ zorgde er onder de algemene slogan "Waar is dat feestje" voor dat niemand stil kon blijven zitten op zijn/haar stoel. Het werd eens te meer een heel gezellig feest - reden genoeg om alvast opnieuw uit te kijken naar een volgende editie in het volgende jaar.

 

Het werd eens te meer een heel gezellig feest - reden genoeg om alvast opnieuw uit te kijken naar een volgende editie in het volgende jaar.
Cfr Fotoarchief 2011 "Clubfeest"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2011
 
In de tijdspanne rond Pasen zagen wij in de dorpskom ook opnieuw reuze paasklokken van Jean-Luc t.g.v. het station verschijnen en ook "Het Laatste Nieuws" maakte er gewag van in de editie van 28 april 2011. Traditiegetrouw gingen vele leden ook een kijkje nemen en was zijn nieuwe ontwerp weer gespreksthema nummer 1 tijdens de paasdagen in de club.

Op 29 april 2011 werd het gemeentelijk startsein gegeven voor de jaarlijkse Week van de Amateurkunsten. De editie WAK 2011 stond in het teken van "De vrijwilligers" en onze club ging met plezier in op de uitnodiging voor de openingsreceptie en genoot er tevens van de mooie kunstwerken, die het cultuurhuis te Hever sierden.
Deze editie liep van 29 april t/m 1 mei en zodoende hadden ook verschillende geïnteresseerde leden ruim de kans om er in alle rust ook een bezoekje te brengen.
 
Eind april 2011 werd er binnen de club ook een feedback georganiseerd om de ontvangst van het filatelistische magazine "Belgaphil" verder te optimaliseren.

De Koninklijke postzegelkring Imperator organiseerde op 14 mei 2011 haar filatelistische dag met de voorverkopen van "The art of graffiti" en het "Feest van de postzegel" in het cultureel centrum "Luchtbal" te 2030 Antwerpen. Onze vaste groep voorverkoopbezoekers was er namens De Postiljon ook weer bij.

 
 
Op 19 mei 2011 nam André Derycker de honneurs waar om onze club te vertegenwoordigen tijdens de cultuurraad in de "Oude Pastorie" te Hever en nam er nota van voorgestelde subsidieverdeling. Wij lanceerden hierop binnen de club nog eens de oproep om telkens men tentoonstelt, een cursus voorzit, een filatelistische vergadering bijwoont, enz. men het clubsecretariaat op de hoogte houdt om zo altijd een zo optimale aanvraag tot subsidie te kunnen voorleggen.

De aanwezige clubafgevaardigden werden eenmalig in groepen opgesplitst om onderleg overleg te plegen over de problemen, waarbij de verenigingen zoal te kampen hebben en zo misschien tot onverwachte gezichtshoeken te komen.
 
Het was duidelijk dat er een lijn door te trekken valt, zo o.a.:
1.         Nieuwe leden aantrekken
2.         Papieren leden die niet bijdragen tot de clubwerking
3.         Een zaal vinden voor grotere organisaties

en wij voegden hier uiteraard aan toe, dat wij niet gediend waren met het verschil dat er momenteel gemaakt wordt tussen leden, wonend in Boortmeerbeek en extern. Niet dat dit later tot enige verandering zou leiden, maar een aanzet was het alvast wel.

 
 
Op 26 mei 2011 waren we op pad naar het gemeentehuis voor de nominaties bij de cultuur- en sportlaureaten, maar dat was even een maat voor niets op het vlak van de verwachtingen. (zie uitleg bij 29 juni 2011) . We ontdekten er wel een bekende tussen de genomineerden op individuele basis, met name ons lid Georges De Bie, die in de categorie "Sportlaureaten" tot de gelauwerden behoorde en wij wensten hem dan ook van harte proficiat met de prachtprestatie van zijn prijsduif en genoten samen ook van de hapjes en drankjes bij de afsluitende receptie.

De vrienden van Nossegem organiseerden op 11 juni 2011 hun 23ste ruilbeurs in Hoeve Nothengem te Nossegem en nodigden o.a. onze club uit voor een bezoekje. Verschillende bestuursleden gingen ook op deze invitatie in.
 
De club was op 18 juni 2011 voor één keertje in de onmogelijkheid om bij de algemene vergadering van de KLBP nationaal in het Huis van de Filatelie te Jette op de normale weg aanwezig te zijn en liet zich vertegenwoordigden door Johan Vandenhaute. Wij vroegen en kregen van hem een verslag van de diverse besproken punten en publiceerden dit ook in ons clubblad.

De 35ste nationale ruildag georganiseerd door de KVBP Sint Niklaas in het Sportcentrum de Klavers te Belsele kreeg op 19 juni 2011 eveneens het bezoek van een delegatie van onze kring. Het feit dat onze leden op zovele plaatsen opduiken is een rechtstreeks gevolg van de ontelbare invitaties die het clubsecretariaat geregeld ontvangt.

De kring "Open oog" van Eppegem organiseerde op 26 juni 2011 haar 1ste internationale ruilbeurs van champagnecapsules in de parochiezaal te Eppegem. Omdat er in onze club ook enkele leden zijn, die naast filatelie ook aandacht hebben voor dit verzamelgebied, kreeg deze invitatie ook ruim interesse.
 
Dezelfde dag - 26 juni 2011 - stelde Lydia Vandersloten in Heemkring "Het Molenijzer" te Putte een stuk uit haar filatelistische verzameling rond "Pijp en tabak" tentoon. Verschillende leden brachten ook een bezoek aan haar tentoonstelling en benutten de gelegenheid om zelfs deels samen met haar tentoonstellingskamers te bezoeken.
 
Groot was de verbazing bij menigeen dat ze naast haar filateliepagina's rond dit thema ook een ruim assortiment aan attributen had uitgestald en de vraag rees dan ook in de club om eens te polsen naar niet-filatelistische verzamelingen van de leden.
 
Onze kring had op 8 februari 2011 een dossier ingediend bij de gemeente in het kader van de viering van de sport- en cultuurlaureaten inzake de clubwerking in 2010 en daarbij de viering van ons 40 jarig bestaan in het bijzonder.

Wij kregen eerst eerste uitnodiging in de bus voor de uitreiking van de nominaties op 26 mei 2011 en de club stuurde vanzelfsprekend ook haar afvaardiging, maar wat bleek - er werden enkel individuen gelauwerd en blijkbaar was men vergeten te melden, dat onze club op een andere datum in de bloemetjes zou gezet worden. Dat werd uiteindelijk 29 juni 2011 maar ook dat verliep niet probleemloos, want de gemeente had dan wel mondeling deze datum vernoemd, maar wij hadden geen bevestiging gekregen. De vraag was dan ook, gaat het nu door of niet en zodoende hadden wij ook het hele bestuur niet in rep en roer gezet.
 • Veiligheidshalve gingen we toch maar een kijkje nemen en zagen een hele hoop - voornamelijk jonge sportievelingen - aan het gemeentehuis staan én de cateringwagen en we maakten ons dan ook snel klaar om toch maar te gaan meeluisteren.
 •  
 • En inderdaad, de kringen op zich werden op deze avond in de bloemetjes gezet en voor ons betekende dat wij na een hele mooie speech en met uitzonderingen voor de gemeentelijke "vergetelheid" wél een heel mooie beker in ontvangst mochten nemen, die sindsdien ook prijkt in onze trofeeënkast. Via het clubblad werd ook iedereen in de lofbetuigingen betrokken.
 
Traditiegetrouw trokken op 9 juli 2011 verschillende leden met enkele wagens er voor een half dagje op uit met bestemming de 28ste filatelie- en marcofiliebeurs, georganiseerd door filateliekring Terhulpen in Salle Les Colibris te La Hulpe. Enkele leden hadden er ook een afspraak met verzamelaars in dezelfde discipline, anderen zochten en vonden materiaal voor hun verzamelingen in de gevarieerde beurs.
En vooraleer huiswaarts te keren trakteerde de club nog even met een rondje voor de aanwezig leden als dank u wel voor hun talrijke opkomst.
 
Tijdens de clubdag van 17 juli werd ook tijd uitgetrokken voor de 2de grote bestuursvergadering van het jaar, met een resem punten, die hun impact tot ver in 2012 zouden hebben. Naast het vastleggen van verschillende data van activiteiten kwamen ook andere meer algemene punten aan bod:
 • De vraag leefde, of we soms een deel van onze clubbladen per mail zouden versturen, maar bij meerderheid van stemmen bleef het clubblad verstuurd per post.
 • Wij kregen de kans om een opname van "De Laatste Show " bij te wonen. Na stemming werd beslist om het te doen
 • Het verzoek om de lijst van onze thematische verzamelingen mee in "Themaphil te laten opnemen werd afgewezen uit angst dat handelaars deze informatie zouden kunnen misbruiken.
 • Laten we enkele kaders aanmaken om locaal vaker tijdens de WAK 2012 met ons filatelistisch materiaal uit te pakken. Er werd geopteerd om met beschermende plastiekfolie te gaan werken.
 • Koppelen wij een ledenkaart aan de sponsoractie later op het jaar. Ook dit werd afgewezen.
 
De hobbyclub voor verzamelaars van Nieuwpoort zet elk jaar een grote internationale ruilbeurs op voor alle ruilmaterialen in de Stedelijke feestzaal "Vismijn" te Nieuwpoort, die anders als andere beurs niet één of twee dagen duurt, maar een hele week. In de periode van 23 t/m 31 juli 2011 bleken heel wat leden aan de kust hun vakantie door te brengen en op hetzelfde idee - deze beurs op te zoeken - gekomen te zijn.
 
Vakantieperiode of niet, in augustus 2011 werden ook weer enkele beurzen door onze leden opgezocht, dat bleek ook de meldingen gemaakt en geregistreerd in ons clubarchief:

Op 6 augustus 2011 was dit de filatelistische rommeldag, georganiseerd door Phila 2000 in het Poelbosch Paviljoen te Jette.
Op 21 augustus 2011 was dit 14de jaarlijkse filateliebeurs, georganiseerd door Waterloo Philatelic Club in de gemeenteschool te Waterloo.
Op 27 augustus 2011 was dit de 85ste grote ruilbeurs, georganiseerd door HVB Begijnendijk in het parochiecentrum te Begijnendijk.

 
In de tijdspanne van 26 tot 28 augustus waren op filatelistisch vlak verder alle ogen gericht op het regionale kampioenschap "Brabant" - Braphil 2011 - georganiseerd door de Cercle philatélique Brainois in de feestzaal van het College Kardinaal Mercier te Braine L'Alleud, op 27 augustus ook omkaderd met de voorverkopen "Kuifje op het scherm" en "Paleizen van Justitie", waar men in de rij en tijdens de verzamelaarbeurs ook verschillende leden van onze club ontdekte.
 

De Postiljon tekende er ook in het competitiedeel in met vijf verschillende verzamelingen in vier disciplines.

Zowel tijdens de opbouwfase, de jurygesprekken als de prijsuitreiking was de club meer dan behoorlijk vertegenwoordigd.

Onze kring oogstte ook veel lof en waardering en de scores waren lovenswaardig.

Voor onze club namen er deel:

 
Eén kader - Postgeschiedenis
Paul Daems De Tsjechische regeringstroepen Vladnivojsko 80 % Verguld zilver + ereprijs
Eén kader - Thematische filatelie
Lydia Vandersloten De sigaar - een genotsmiddel 68 % Verguld brons
Thematische filatelie
José Gullentops De burgerluchtvaart, hoe functioneert dat? 73 % Zilver + prijs
Open klasse
Ida Van Rillaer Naarstige zoemers 81 % Verguld zilver + ereprijs
Postwaardestukken
Luc Selis Gebruik van publibels 90 % Goud + ereprijzen 

Opvallend hierbij was hoeveel nieuwe verzamelingen erbij waren en ook de herwerkte versie kostte heel veel tijd en inspanningen.
 
Onze mensen waren ook present bij de prijsuitreiking - Het inkijken van de uitslagen
Cfr Fotoarchief "2011 Tentoonstelling Braphil"

Tijdens hetzelfde weekend, nl. op zondag 28 augustus 2011 ging ook onze jaarlijkse clubreis door. Het was de laatste weken vrijwel steeds slecht weer geweest en we hielden ons hart dan ook vast wat we wel mochten verwachten en het viel wonderwel allemaal heel goed mee

De bus vertrok 's morgens om 7.15 u alleszins bij droog weer aan de parking van de sporthal te Boortmeerbeek en stopte voor het eerst ± 8.30 u aan het Best Western Hotel Horizon te Ghislenghien waar onze club voor 39 deelnemers twee broodjes kaas/hesp inclusief koffie of thee als ontbijt gereserveerd had.

 

Vervolgens bracht de bus ons naar een vooraf door de VVV Toerisme aangeduide parkeerplaats dicht bij het parcours van de beroemde Ducasse van Ath - alleszins dat was de bedoeling, want ter plaatse wisten de locale personen, die iedereen wegwijs moesten maken duidelijk van niets. We vonden gelukkig wel een plaatsje voor onze bus en na een korte wandeling dompelden wij ons onder in het grote volksfeest dat de Ducasse wel is, een traditionele stoet die door de stad trekt met o.a. 8 reuzen en vele folkloristische praalwagens. Al onze inspanningen ten spijt hadden we vooraf geen tribuneplaatsen noch andere zitplaatsen kunnen bemachtigen, omdat ze er simpel weg niet waren en we mengden ons dan ook tussen het uitbundige publiek. We keken af en toe wel eens omhoog omdat er steeds wel dreigende wolken waren, maar het bleef - gelukkig voor ons - droog.
 

We trokken voor het bezoek aan de stoet zo'n 2 1/2 u uit en daarna bracht de bus ons opnieuw naar de locatie van 's ochtends, maar nu voor het middageten, bestaande uit een koud voorgerecht (keuze uit gerookte zalm of hespencrudité), dagsoep, het warme hoofdmenu met keuze uit het buffet, een dessert en 1 consumptie inbegrepen.

Het was de bedoeling dat de bus ons daarna naar de "Kaashoeve" te Bever zou brengen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. In Ghislenghien kregen wij voor het eerst in ons clubbestaan te maken met een buspanne. De bus vertikte het om te starten en de chauffeur kreeg ook maar weinig ondersteuning vanuit de hoofdzetel. Na wat bellen met de mensen van Bever, kwamen ze ons ophalen met auto's en een kleine camionette en de eerste twee groepen kwamen ook aan te Bever, de laatste groep echter kwam gewoon met de bus, die door enkele clevere Postiljonners weer aan de praat was gekregen. En wat deed het onderweg: regenen ..... maar wij zaten gelukkig wel droog binnen.

 

Na een algemene introductie met voorstelling van de streek en het bedrijf, volgde een rondleiding met interessante weetjes en amusante anekdotes. Wij ontdekten er de unieke melkrobot en de kaasmakerij en dat alle uitleg over het bereidingsproces volgende ook nog een proeverij. Nadat we laatste blik wierpen in het kaasrijpingslokaal werd de namiddag afgerond met een broodmaaltijd met uiteraard vele soorten kaas en koffie of thee naar believen en een degustatie van lekkere streekdrankjes.
 
Cfr Fotoarchief "2011 - Clubreis"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2011
Na de zomermaanden 2011 wijzigde ook de inhoud van onze rubriek "Goed om weten" in ons clubblad opnieuw. Vanaf dan stellen wij ons elke maand "Waar komen spreekwoorden vandaan?"

De Hamse filatelieclub organiseerde op 17 september 2011 de regionale competitieve tentoonstelling met wedstrijdkarakter Oost- en Westvlaanderen met voorverkopen "De koningin en haar werken" en "Visit Belgium" in feestzaal H@mbiance te Hamme en werd bezocht door een zestal leden, die zich deels de nieuwe uitgiften aanschaften en deels gewoon van de ambiance genoten.

 

In het competitiedeel te Hamme zagen wij ons lid Luc Selis aan de zijde van jurylid Donald Decorte als leerling jurylid fungeren en er drie verzamelingen in de categorie postwaardestukken beoordelen.

Op 22 september 2011 waren wij present bij de vergadering van KeTheFil, waar er na een informatieronde omtrent thematische ditjes en datjes en het overlopen van de behaalde resultaten van leden tijdens tentoonstellingen, nagekaart werd over de tentoonstelling in Braine L'Alleud.

De verzameling van José "De burgerluchtvaart - Hoe werkt dat? werd er extra in de kijker geplaatst via projectie en voorzien met de nodige uitleg.

Tijdens de jaarmarkt in Boortmeerbeek centrum op 24 september 2011 kregen de verenigingen de kans om hun clubwerking te promoten. Wij beslisten om geen vaste standplaats aan te vragen, maar wel om werk te maken van een promocampagne door leden tijdens de beurs d.m.v. het uitdelen van strooibriefjes voor onze bingoavond van later op het jaar.

Op 24 september 2011 vierde onze bevriende kring Arpo-Jarpo te Lier hun 50 jarige bestaan.

Wij wensten hen van harte proficiat via toedoen van hun voorzitter, Firmin Thys, en hadden het ook uitgebreid over onze gezamenlijke geschiedenis ten tijde van de "Federale tentoonstellingen" uit de beginjaren en ons clubblad.

Op 27 september was de club opnieuw present bij de Cultuurraad, die voor een keertje doorging in de gemeentelijke bibliotheek.
 
Wij maakten er alvast kennis met de nieuwe contactpersoon in de gemeente, bevoegd voor welzijn en cultuur, Mevrouw Sophie Moons. Zij zou de er op volgende jaren uiteraard een belangrijke persoon in onze contacten met burgemeester en schepenen als het over de club ging. Er was ook goed nieuws voor onze clubkas: de gemeentelijke subsidies waren onderweg. Er werd o.a. ook gevraagd aan de kringen om een gedicht in te sturen voor de gedichtendag 2012 rond het thema "stroom" en gepolst wie er van de aanwezigen actief wilde meewerken aan de editie WAK 2012, twee vragen waar de club later positief op zou reageren.

In de periode van 1 tot 7 oktober 2011 liep in het auditorium van het United Europe School System te Polkowice (Polen), georganiseerd door de Poolse filatelistische Unie i.s.m. de stadsraad van Polkowice het European Youth Stamp Exhibition Polkowice 2011.

 
Het geheel omvatte ± 300 uitgestalde kaders, opgesplitst in de leeftijdscategorieën 10-15 jaar, 16 tot 18 jaar en 19 tot 21 jaar.
Elk vlak op zich was er opgebouwd uit 16 A4 pagina's, zoals wij dit onderhand in België ook al een tijdje kenden

Tussen de deelnemende landen met o.a. Oostenrijk, Belarus, Tsjechië, Duitsland, Portugal, Slovakije, Spanje, Zweden was de Belgische delegatie ook zeker niet te versmaden.

De KLBP had ons aangezocht m.b.t. de verzameling van Annemie en wij zegden de deelname uiteraard graag toe. Het was wel even organiseren geblazen, omdat wij de verzameling dienden in te leveren in "Ethen", wat niet bepaald tegen de deur was, maar de club zocht en vond oplossingen.
 
De verzameling van Annemie Loockx "What a colourful world!" viel er zeer in de smaak en werd er hoog gequoteerd met groot verguld zilver 86% - haar hoogste score tot dusver - en ze kreeg ook een hele grote bijzondere prijs mee naar huis.

Bijzonder was ook dat wij in het nationale tijdschrift "Belgaphil 25" in het verslag van Michel Meeuwis, nationaal commissaris voor jeugdfilatie, een blad uit de verzameling van Annemie terugvonden en een foto van de overhandiging van de bijzondere prijs van Annemie aan Dhr Meuwis.

Dhr Michel Meuwis wist ons 9 april 2011 al het goede nieuws te melden. De fotokader, geschonken door één van de sponsors van Polkowice, zou maar liefst 75 cm op 90 cm meten en een magnifieke zeeanemoon voorstellen. Het was inderdaad een heel mooi stuk.


Op 2 oktober 2011 organiseerde RuKriBo in feestzaal Volkslust te Bonheiden haar 115de grote nationale ruildag en ook al viel deze dag - zoals trouwens al hun eerdere ruildagen ook - samen met onze clubbijeenkomst, toch zakte er hier een groepje leden extra af naar Bonheiden, waar voor de gelegenheid ook één van onze leden een stand had.

In de namiddag van dezelfde dag - 2 oktober 2011 - vertrok er nog een met leden volgestouwde wagen naar de nationale ruildag in lokaal "Den Hof" te Sint Niklaas om er tijdens de ruildag nieuwe stukken te zoeken en te vinden voor hun verzamelingen. We onthouden ook vooral het gezellig onderonsje op het einde van de namiddag.

De club was ook op de afspraak op 8 oktober bij de algemene statutaire vergadering "Brabant" in de Koninklijke club van de nationale bank te St Agatha Berchem met o.a. op de agenda de (her)verkiezing van de bestuursmandaten. Voor ons was het altijd belangrijk om weten met wie we in de toekomst verder gaan. Er werd ook gestipuleerd dat de website Brabantphil nu in het beheer was van Johan Vandenhaute, geassisteerd door "ons lid" Serge Havaux.
De problematiek met de moeilijke website Pro post kwam ook nog even aan bod en niemand verwonderde er zich over, dat het interesse voor deze website wegkwijnde. Er werd ook gevraagd om artikels of items voor de agenda in Belgaphil liefst in gebruiksklare vorm door te sturen om het leven van de "vrijwillige" redactieleden toch wat de vereenvoudigen en om ook het clublogo mee door te sturen.

De 32ste internationale postzegel en poststukkenbeurs georganiseerd door Phila Waes i.s.m. het jeugdatelier van de KLBP Antwerpen op 9 oktober 2011 in de nieuwe zaal van het Bau-Huis te Sint Niklaas, achter het station, was voor menig Postiljonner weerom attractief evenals de 37ste filatelie en marcofiliebeurs, georganiseerd door de Koninklijke club van Waver in het stadhuis te Waver op 16 oktober 2011.

KeTheFil vierde op 27 oktober 2011 haar 25 jarig bestaan en als vereniging aangesloten bij de kerngroep waren wij zeker ook van de partij. Onze club vaardigde alleszins 3 leden af, wat niet van elke kring kon gezegd worden.
Er werd geklonken op een verdere goede samenwerking, op het succesvol afronden van ze menige verzameling en daarna werd in dezelfde optiek eens de evolutie geschetst van een verzameling door de jaren heen.

Cercle La Philatélie Mosanne organiseerde op 5 november 2011 de voorverkopen van "Manga & Strips" - een gemeenschappelijke uitgave met Japan en "Beste wensen, schrijf elkaar" - de kerstzegels in de school Sainte Begge te Andenne. Tegelijk ging ook hun 8ste filateliebeurs door en zowel voorverkoop als filateliebeurs werden opnieuw door onze leden opgezocht. Naar ons weten, waren er zes leden present.

Onze derde grote bestuursvergadering ging door in de club op 6 november 2011 met niet minder dan 12 agendapunten. Deels werden er afspraken gemaakt wie waar met wat zou meehelpen, deels werden er data van toekomstige activiteiten vastgelegd - ook in afspraak met Jos - de uitbater van ons clublokaal, deels werd een stand van zaken geven m.b.t. toekomstige organisaties. Zo werden o.a. ook de menuvoorstellen voor het clubfeest 2012 doorgenomen en via stemming het menu bepaald, volgde een eerste brainstorming over het al dan niet wijzigen van het formaat van ons clubblad om de hoog oplopende kosten in te dijken en op sommige vlakken werd er gewoon om ieders opinie gevraagd

Eind oktober wisten wij ook zeker dat wij 7 november 2011 met een groep van 11 leden naar de Studie nr 6 aan de luchthavenlaan te Vilvoorde zouden afzakken om er een opname bij te wonen van "De laatste Show".  Het productiehuis had ons verzocht om zo kleurrijk mogelijk voor de dag te komen, ook al figureerden wij op de achtergrond en kwamen we maar af en toe in beeld. U ziet een groep van onze club hier boven op het balkon links, een andere groep zat aan de overkant recht t.g.v. de gastentafel.

 
Cfr Fotoarchief "2011 Bijwonen De Laatste Show"

Wij werden alleszins heel hartelijk onthaald met een drankje en de warming up van Sven De Leijer zullen wij ook niet licht vergeten. Man ... kan die moppen vertellen ! Michel Devlieger sprak net boven onze hoofden de intro van het programma in en dan kon de live show starten met naast enkele muzikale acts als gasten Marc Didden, Seppe Smits, Frank Dingenen en Kevin Janssens.

Op 8 november 2011 werden alle Belgische kringen verwacht in Wolubilis te Sint Lambrechts Woluwe, waar b-post de nieuwe postzegels van het jaar 2012 in een compleet nieuw kader presenteerde. De Postiljon was er natuurlijk ook bij. Het traject werd afgelegd samen met de voorzitter van de Keerbergse kring - Raoul Vangrunderbeeck - en samen beleefden we  tussen al de anderen een hele interessante namiddag.

Johnny Thijs, CEO van b-post opende de avant-première van het postzegelprogramma en maakte iedereen alvast warm om in primeur te ontdekken hoe traditie en innovatie in het nieuwe programma 'Schrijf me!" verenigd werden.

 

Met prominenten zoals Franco Dragone, Patrick Moenaert, Marc Sleen, Ever Meulen, Brody Neuenschwander en François Schutten praten en tegelijk de nieuwe postzegels op groot scherm vertonen, het was een hele interessante formule, die elke filatelist in de zaal aansprak, ook al stelden zich velen meteen de vraag, wat al dat moois weer zou gaan kosten.

Wij benutten de gelegenheid om tijdens de receptie achteraf aan zoveel mogelijk clubafgevaardigden ook strooibriefjes m.b.t. onze ruilbeurs van maart mee te geven. Velen zeggen dan wel "dat is nu eens een goed idee, dat zouden we ook moeten doen", maar tot op dat moment, waren wij wel de enige club die dit initiatief nam.

De filateliebeurs van Vilvoorde ging door op 11 november 2011. Zoals elk jaar vormde ze opnieuw een trekpleister voor onze leden, omdat ook geweten is, dat men er altijd wel met iets aan zijn/haar trekken komt, zeker aan de stand van de buitenlandse handelaar - Dhr Linden uit Duitsland - gespecialiseerd in thematische filatelie, open klasse en postgeschiedenis. Een drankronde kon er vanzelfsprekend ook weer af vooraleer weer huiswaarts te keren.

Wij werden op 22 november 2011 door de nieuwe cultuurmandataris van de gemeente gecontacteerd in het kader van een nieuwe geplande gemeentelijke cultuurgids. Wij bezorgden haar een bondige tekst met een omschrijving van wat de clubwerking binnen de gemeente inhoudt, ons webadres (destijds nog http://users.telenet.be/depostiljon) en onze contactgegevens.

De laatste KeTheFil bijeenkomst van het jaar in Nossegem op 24 november 2011 kende als hoofdthema het bekijken van variëteiten, misperforaties en specimens in de thematische filatelie. Na de theorie volgde ook een praktische exposé a.h.v. een beamer van de nieuwe "open klasse" verzameling van Ida en haar "Naarstige zoemers".

De 14de editie van onze bingoavond ging door op 26 november 2011. De club was afgestapt van het principe van voorafbetaling en startte met één gratis spelkaart. Het doel was het om - verspreid over 5 spelronden - quasi alle 519 prijzen in drie categorieën op de tafels te verdelen tussen de deelnemers. Dat werden er een 110 tal en we spraken dus niet ongegrond van een absoluut succes. Bovenal was er een hele toffe sfeer in de zaal en de avond werd vroeger dan anders afgerond en beantwoordde zo ook aan de verzuchtingen, geuit tijdens de vorige edities.
Cfr Fotoarchief "2011 - Bingo"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2011

De eerste clubdag december op 4 december 2011 was er opnieuw één in een kerstsfeer, waarbij naar jaarlijkse gewoonte voor de leden ook weer een Sinterklaaspresentje klaar lag.

Arpo Jaro Lier organiseerde op 11 december 2011 hun 20ste nationale ruildag in zaal Karthuizershof te Lier, omkaderd met een tentoonstelling, jeugdatelier en een eindejaarsverkoop onder hun leden en ook De Postiljon zorgde voor een kleinere delegatie.

De laatste cultuurraad van het jaar ging op 15 december 2011 door in de "Oude pastorie" te Hever en na de goedkeuring van het verslag van de bijeenkomst van 27 september en het verlenen van ieders advies omtrent enkele locale straatnamen, kwam de gedichtendag 2012 nog even ter sprake.
 • Wij konden alvast melden, dat namens onze club een gedicht ingediend werd en ook dat wij op 27 januari bij het afsluitingsgebeuren in de bibliotheek aanwezig zouden zijn.
 • Wij keken naar filmbeelden van de Heverse film- en videoclub rond WAK 2008 + WAK 2011 en kregen als info mee dat de startnota voor de editie WAK 2012 eerstdaags zou volgen.
 • De Postiljon had alvast de intentie om in 2012 hieraan actief mee te werken, maar de krijtlijnen moesten nog wel uitgetekend worden.
 • De kandidaturen voor de huldiging van de cultuurlaureaten 2011 werden ook door de gemeente ingewacht.
 • De vergadering werd afgerond met het doorgeven van de activiteiten, die de vertegenwoordigde clubs in petto hadden en De Postiljon benutte de kans om iedereen een flyer mee te geven rond onze filateliebeurs van maart 2012.
De Mechelse kring "Opsinjoor" organiseerde op 17 december 2011 hun 6de postzegelbeurs met verkoop P-stamp en souvenir met ontwerp van André Buzin in zaal De Brug te Mechelen, Nekkerspoel en nodigde ook onze club uit. Verschillende leden - vooral deze uit het Mechelse - brachten hen een bezoek en zo was onze club ook daar weer prima vertegenwoordigd.

Op 18 december 2011 volgde de laatste bestuursvergadering van het jaar, die in eerste instantie bijeengeroepen was omwille van het verzoek van onze voorzitter, die op medische redenen de fakkel wou overdragen.

Op de agenda:
 • De kandidatuur van Suzy Maes werd officieel geregistreerd en door het voltallige bestuur aanvaard. Op 8 januari 2012 zou tijdens de algemene ledenvergadering de stemming door de leden gebeuren.
 • Belangrijk was ook, dat de jarenlange samenwerking in het clubblad met Nossegem ten einde liep. Vanaf 2012 werd het clubblad volledig het onze en het voorstel om het formaat van A4 formaat naar A5 formaat te brengen, werd positief onthaald. De reclame zou niet langer in één blok in het clubblad voorkomen, maar verdeeld tussen de teksten om zo nog meer aan de wensen van de handelaars tegemoet te komen. Ons "b post" erkenningsnummer bleef wel behouden.
 • Het dossier inzake de b post steun op basis van de effectieve abonnementen was klaar, werd doorgelezen en zou opgestuurd worden door Vera met o.a. onze clubstatuten en onze aansluitingsinfo bij de KLBP
 • Ook de administratieve afhandeling van een probleemsituatie bij één van de leden werd samen besproken
En hoe konden we het goed gevulde jaar beter afsluiten, dan met een drankje en met onze beste wensen voor het nieuwe jaar.