De Postiljon, jaar per jaar...

 2012 

Onze algemene ledenvergadering werd om praktische redenen van 1 naar 8 januari 2012 verschoven en we deden opnieuw beroep op de Heverse film- en videoclub voor de broodnodige geluidsapparatuur.

Wij begonnen meteen met hét belangrijkste punt op de agenda, de verkiezing van de nieuwe voorzitster voor onze club - Suzy Maes en de benoeming van Georges Feyaerts tot erevoorzitter na ± 32 jaar voorzitterschap.

Georges richtte nog een afscheidswoordje tot u allen en Suzy nam in vol elan zijn mandaat over. Ze kreeg daarbij de steun van alle aanwezige leden in de goedkeuringsronde. Tegelijk vond ook de (her)verkiezing van de andere bestuursleden plaats.

Tegelijk vond ook de (her)verkiezing van de andere bestuursleden plaats en de bestuursploeg stelde zich als volgt samen:

Voorzitter
Erevoorzitter
Secretariaat, Penningmeester
+ Afgevaardigde KLBP & Cultuurraad
Ruil- en materiaaldienst
Feestleider & Registratie aanwezigheden
Webmaster

Bestuursleden
Suzy Maes
Georges Feyaerts
Ida Van Rillaer

Vera Wellens
Boudewijn Beullens
Emmanuel Delperdange

Paul Daems
Dominique Loockx
Frans Maes
Luc Selis
Dirk Van Kerckhoven
 • Nieuw begin 2012 was dat - volgens de actuele b post informatie - de leden nog maar twee mogelijkheden per jaar zouden hebben om een abonnementswijziging door te geven. Er werd dan ook extra aandacht aan besteed door onze materiaalmeester.
 • De sponsoractie 2011 was positief afgesloten en tijdens de vergadering werden de inspanningen van hen, die ervoor hadden gezorgd én ook de handelaars, die ons weerom steunden, ook eens even in een bijzonder daglicht gesteld.
 • Gezien de nieuwe lay-out van het clubblad in A5 formaat was ook de visie inzake de reclame-inlassingen gewijzigd. Vanaf clubblad 1/2012 zat de reclame dan ook verdeeld tussen de verschillende rubrieken en het werd het mogelijk tussentijds wijzigingen inzake bvb de openingsuren e.d. door te voeren. Dit was eerder niet mogelijk, omdat bij het A4 formaat de reclameblokken in één keer voor het ganse jaar gedrukt werden. In de vergadering van 15 januari werd er naar de mening van de leden gevraagd omtrent deze nieuwe lay-out en het formaat en iedereen vond de nieuwe vormgeving ideaal. Nu kon men het boekje zelfs gewoon in de handtas meenemen. Aan de inhoudsformule was er natuurlijk niets gewijzigd, daarvoor is deze al jaren té ingeburgerd in onze club.
 • De leden werden er ook attent op gemaakt, dat de clubbladen van de laatste maanden nog altijd ter inzage op de website stonden.
 • Aan de samenwerking via het clubblad tussen Boortmeerbeek en Nossegem kwam in alle vriendschap een einde en ieder stond vanaf nu op eigen benen. 
 • De teller qua lidkaarten (individuele en familiekaarten samen) stond op 81 en dat na een bijzonder zwaar jaar voor de club, met 6 overlijdens in onze rangen, met name Pierre De Coene, Frans De Croes, Elza Van Craen, Pauline Vandenheuvel, Paula Feyaerts en Helena Anthoens
 
     

Daarna volgde de veiling met o.a. oude catalogi, postale stukken en filatelistische boeken en de suggestieronde. Bij deze laatste was er o.a. het voorstel van François om opnieuw leven te blazen in het project "opsomming van de ledenverzamelingen" en dit liefst in combinatie met fotoshots. Het voorstel werd door de leden enthousiast onthaald en het bestuur zou dit later in het jaar verder uitwerken.
Met plezier keken we ook samen naar het "vogeltje" bij het ontstaan van onze nieuwe groepsfoto.
 
Cfr Fotoarchief "Algemene jaarvergadering 2012"

Ondertussen was de koffie klaar en iedereen, die zich had ingeschreven - en dat waren er 59 -- kon aanschuiven om zich te goed te doen aan belegde broodjes en koffiekoeken aan de rijkelijk gevulde koffietafel en gezellig na te keuvelen over het voorbije jaar en plannen maken te voor de toekomst.

De kring Ambiorix te Tongeren organiseerde als eerste van het nieuwe jaar de voorverkopen, zijnde "Maya-kalender", "Trappistenbier" en de reeks "Fabelwezens". Dit ging op 14 januari 2012 door in de Begijnhofkerk Sint Catherina te Tongeren. Het was pas in de erop volgende clubdag, dat we vernamen, dat er enkele leden de voorverkoop opzochten. Wij hebben hier weet van 3 leden, die het traject aflegden.
De postzegel verwijzend naar de Maya kalender kwam er omdat - volgens sceptisci - het jaar 2012 een kantelmoment was binnen de mayakalender en dat dit mogelijk het einde van onze wereld zou inluiden.

Archeologen nuanceerden dit nieuws en stelden dat het de hoogste tijd was om angsten en vooroordelen opzij te zetten en met een objectieve blik naar de kalender te kijken (Jose Huchim- interview met Yahoo! news). In de club was dit wél een gespreksthema, maar vrijwel niemand hechtte geloof aan de val van de wereld.

De smakelijke bierreeks bleek wel het meest in de smaak te vallen. Ze nodigde dan ook uit voor een flinke slok van één van 's lands lekkerste trappisten en dat gebeurde ter plekke dan ook. De zegels waren ook in de club zelf zeer gegeerd omdat ze ook pasten in menige verzameling en/of interessegebied.

 

Hetzelfde gold voor de reeks met de fabeldieren, die in menige verzameling gaatjes gingen vullen.

Tijdens de KLBP vergadering van 21 januari 2012 te Jette vonden ook de verkiezingen plaats van de leden van het dagelijks bestuur, evenals de functies van de nationale commissarissen voor de verschillende disciplines. Enkel de functies van ondervoorzitter Brabant (dagelijks bestuur) en voor maximafilie (nationale commissaris) waren nog niet toegewezen. Alle namen zouden in de editie van "Belgaphil 26" dd 15 april gepubliceerd worden.

N.a.v. een oproep tijdens de cultuurraad in 2011 aan de afvaardigingen van de kringen en via ons clubblad van oktober 2011 om mee te doen aan de gedichtendag 2012 met als thema "Stroom", kwam er geen reactie. De clubsecretaresse stuurde dan zelf een gedicht in onder de titel "De tijd", namens de club.

Ida en Boudewijn waren present op 27 januari 2012 tijdens de avond in de HaBoBib te Schiplaken om de literair/muzikale avond en receptie bij te wonen in naam van de club. Wij genoten er van de verzorgde voordracht van Kurt Van Eeghem en de blaasmuziek.


Meer foto’s: Zie website “Nationale gedichtendag”

Haar gedicht zelf werd in affichevorm op initiatief van de gemeente gedurende enkele maanden opgehangen in bakkerij Van Eylen te Boortmeerbeek.

Op 5 februari 2012 bezocht een groep leden, na afloop van onze clubbijeenkomst, ook de 26ste filateliebeurs bij de vrienden van "De posthoorn" te Keerbergen. Zij organiseerden deze i.s.m. de Mechelse kring "Opsinjoor" -, die uitpakten met een stand "André Buzin" - in het gemeentelijke instituut te Keerbergen en zo onderhielden wij de vriendschapsbanden tussen de kringen onderling.

De KRC dames van Boortmeerbeek organiseerden op 17 februari 2012 hun bingoavond, die later tot "Vlaaienloten" werd omgedoopt. Zij constateerden kort voor hun manifestatie dat er een onvoldoend aantal spelkaarten voor de avond beschikbaar was en vroegen onze kring om hen uit de nood te willen helpen door hen de nodige lottokaarten uit te lenen en zo hun avond te kunnen realiseren. Wij hielpen hen graag en namen ook met een kleine delegatie deel. Onze visie is dat clubs mekaar onderling dienen te steunen.

Daags erna, op 18 februari 2012 stuurde onze kring een afvaardiging naar de 15de filateliebeurs, georganiseerd door postzegelkring Zaventem in het gemeentehuis aldaar en wij benutten de gelegenheid om er ook promotie te maken voor onze filmavond en filateliebeurs. Tegelijk werd er overleg gepleegd over de aanpak van enkele verzamelingen met het oog op het nationale kampioenschap in september.

Tijdens de 1ste bestuursvergadering van het jaar, op 22 februari 2012, bespraken wij o.a. de stand van zaken van de komende clubactiviteiten en deelden onderling de verwachtingen uit m.b.t. het clubleven van de eerste helft van het jaar en de lange termijnvisie voor de komende activiteiten van het najaar.


Op 25 februari 2012 volgde onze filmavond i.s.m. de Heverse film- en videokring, waarbij - gespreid over drie blokken - teruggekeken werd naar quasi 20 jaar clubactiviteiten a.h.v. materiaal eigen aan de club.
 • In deel I was er aandacht voor beelden uit de oude doos, beginnend in 1994
 • In deel II kwamen onze filatelie- & judohappening van 2005 én Proboten 2009 extra aan bod.
 • In deel III boden de beelden een blik op onze diverse ambiancevolle activiteiten in de periode 2006 tot/met de projectiedag
De inschrijvingen verliepen in het begin eerder stroef. Soms dachten we zelfs dat we de verkeerde datum hadden uitgepikt, omdat verschillende leden die dag een familiefeest hadden en/of verplichtingen hadden t.g.v. kinderen en kleinkinderen, maar een eenmaal genomen beslissing valt niet zonder meer te wijzigen. De filmavond ging van start om 19.00 en zou tot 22.30 u duren en wij telden tijdens de filmavond in totaal - buiten alle verwachtingen om - toch nog 51 toeschouwers. 't was een avond vol leuke herinneringen met onze leden in de hoofdrol en met een duidelijke knipoog naar de filatelie. De montages waren een selectie uit het meer dan 10 u omvattende clubfilmarchief. Elk aanwezig lid kreeg bovendien van de club een consumptiebonnetje cadeau, dezelfde avond te gebruiken.
 

Daags vóór onze filateliebeurs, op 3 maart 2012, kwamen we met een ruime groep van zo'n 25 leden om 16.30 u in ons clublokaal bijeen om er samen de standen van de filateliebeurs en de tombola op te zetten. Vele handen maakten nu eenmaal licht werk.

Onze 12de nationale filateliebeurs op 4 maart 2012 was opnieuw een voltreffer, met een uiterst uitgebreid aanbod aan materiaal tot/met een internationale themastand toe. Met het economische negativisme, waarmee rond onze oren geslagen werd, was het toch wel even bang afwachten hoeveel filatelisten de weg naar ons lokaal zouden vinden en die bezorgdheid was dus - gelukkig maar - ongegrond.


Al vanaf 8.30 u was het nl. over de koppen lopen tot quasi 11.30 u, daarna werd het rustiger maar bleven de bezoekers toch nog gestaag komen. Wij merkten vele bezoekers uit het ganse land én zelfs uit het buitenland op. Naar schatting kregen wij zo'n 650 mensen over de vloer.
 
Cfr "In de pers" en Fotoarchief "Nationale filateliebeurs 2012"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2012

Onze eigen opgezette ruil- en infostanden en onze ruime tombola vielen erg in de smaak en ook de broodjesstand in eigen beheer draaide vlotjes. Zo konden wij de beurs ook op financieel vlak positief afronden. Het opruimen van de beurs verliep vlot en probleemloos dank zij de vele vrijwilligers, die zich aandienden.

Op 6 maart 2012 ontviel ons op 69-jarige leeftijd André Decré, een zeer goede externe filatelistische vriend. Hij had een indrukwekkend palmares binnen de filatelistische wereld maar voor ons was hij meer dan een vriend. U ziet hem hier op de foto tijdens de prijsuitreiking van Braphil 2011 met zijn altijd minzame lach.

Hij had altijd een goed woord over voor onze club en onze clubwerking en liet geen enkele gelegenheid onbenut om ons bij tentoonstellingen en beurzen te komen opzoeken ook al sukkelde hij de laatste jaren van zijn leven met zijn gezondheid.

 
Hij steunde onze jeugdwerking ook op materieel vlak door ons geregeld gratis omslagen ter beschikking te stellen, die pasten in het verzamelbeeld van onze jongsten. Als er één man was, die onze clubbladen van voor naar achter las en ons geregeld een uitvoerige mail stuurde met lovende woorden en af toe ook suggesties en/of raadgevingen ter zake, dan was het wel André. Hij deed dit tot 1 maand voor zijn dood. Hij was daarin nl. nog bijzonder enthousiast over de nieuwe opmaak van ons clubblad.

Tijdens de cultuurraad op 13 maart 2012 was onze clubafgevaardigde present in het cultuurhuis "Oude pastorie" te Hever met o.a. :
 • de kennisname van de cultuurlaureaten 2011. Wij hadden onze voorzitter na 32 jaar voorzitterschap voorgedragen.
 • de toelichtingen inzake de week van de amateurkunsten 2012. Wij zouden dit punt verder aankaarten binnen de club en ons actief voor inzetten met als doel in de loop van het jaar ook actief deel te nemen onder het motto "Home Made"
 • de informatie van de gemeente inzake het voege treden van hun "facebook"
 • de opsomming van de clubs, die tijdig hun aanvraag m.b.t. de subsidies 2011 hadden ingediend. De Postiljon was op tijd.
 • de toekomstvisie van de verschillende activiteiten van vertegenwoordigde kringen

Er  werd ook uitvoerig verslag in ons clubblad hieromtrent gepubliceerd.

Onze clubafgevaardigde tekende op 17 maart 2012 ook present tijdens de statutaire ledenvergadering van de KLBP "Brabant" in het huis van de filatelie te Jette. Onze club wilde zoals steeds op de hoogte blijven van alles wat er binnen de grote filateliefamilie leefde en tegelijk waar mogelijk ook onze inbreng en/of onze beperkingen mee aankaarten.

Wij vernamen er dat de penningmeester van de KLBP met een inbraak te maken had gehad en dat het cijferwerk voor wat betreft de financiële rapportering niet van een leien dakje was gelopen, dat de contributie van de clubs t.o.v. KLBP ongewijzigd op 2 euro per lid bleef, dat tijdens de stemmingsronde inzake de zo begeerde medaille voor filatelistische verdienste Freddy Duhain de meeste stemmen kreeg en dat er tijdens de voorverkoop te Tienen in oktober ruimte vrij kwam voor een nieuwe editie van de één blad competitie.

Wij waren het niet eens met de visie, dat de clubs de ledenbijdragen in één keer dienden te betalen en legden ook uit waarom deze contributies noodzakelijkerwijze mogelijk moeten blijven.
Geen enkele club kan nl. inschatten of en hoeveel leden er in de loop van het jaar toetreden tot de club. In onze club ligt de grens op september. Inschrijvingen, die vanaf oktober geregistreerd worden, rekenen wij als lid van het erop volgende jaar. 

Wij hadden ook opgemerkt hoe in de Franstalige website Brabantphil aan de vertaalmodule in de PC diende gewerkt te worden, omdat automatische vertalingen niet goed zijn, ons interesseerde wanneer de trekking van de KLBP lidkaarten zou volgen enz.

Het hele relaas van de vergadering werd ook pikfijn uit de doeken gedaan in ons clubblad.

Op 24 maart 2012 organiseerden de FIVEFG en KVBP hun filateliebeurs in het Cultuurcentrum "Nekkersdal" te Laken. Onze club was er met een viertal bestuursleden present, ook was het niet evident om een parkeerplaats in de buurt te vinden.

Wij kennen hen als uiterst gastvrijheid en weten al jaren te waarderen dat ze ook geregeld bij ons in de club tijdens onze filateliebeurzen aanwezig zijn. Een tegenbezoek loonde dan ook de moeite.

Ook naar de 1ste nationale ruilbeurs met tentoonstelling, op dezelfde dag - 24 maart 2012 - georganiseerd n.a.v. de 80ste verjaardag van KPC Club Cosmos - in zaal Meyer van centrum "Oosterveld" te Wilrijk vaardigde de club een aantal leden af om er de jarige club te feliciteren.
 

Eind maart 2012 trok onze club ook de kar om zoveel mogelijk leden attent te maken op de problematiek inzake het afweken van de nieuwe generatie zelfklevende postzegels van b post en via het clubblad lazen ook vele andere clubs de informatie, die wij hieromtrent konden vinden.

Het was duidelijk, dat heel wat filatelisten zich ergerden aan dit probleem, want wij kregen heel wat aanvragen om ons artikel te mogen overnemen. Wij kregen naderhand via b post nog meer informatie ter zake en ook dat werd via het clubblad en in de club doorgegeven, maar een aanpassing van het beleid kwam er jammer genoeg niet.

Pasen ging ook in 2012 in de club niet voorbij zonder dat er tijdens de dichtste clubdag - met name op 1 april 2012 - enkele manden met paaseieren klaar stonden voor de leden, waarvan iedereen kon genieten aangezien er ook een keuze in drie smaken was voorzien.

In 2012 liep in de edities van "De Postzegel" in de periode april t/m november de reeks door over Het gebruik van Belgische postwaardestukken vóór 1910 van ons lid Luc Selis

Ons jaarlijks clubfeest op 7 april 2012 stond in het teken van 42 jaar De Postiljon en ging door in de cafetaria van de sporthal. De inschrijvingen verliepen heel vlot en 79 deelnemers tekenden ook effectief in. 't was best een gezellige bende. Nieuw was wel, dat het feest voor het eerst gepland stond in de namiddag i.p.v. 's avonds.

 


Na de openingsreceptie en de gelegenheidstoespraak van de nieuwe voorzitster stond een heel gesmaakt feestmenu op de agenda, met een carpaccio van rund met peccorinikaas en zongedroogde tomaatjes, een soepje van boschampignons met bieslook, gegrild varkenshaasje met peperroomsaus en aardappelgratin, gevolgd door het surprisedessert van Suzy.
Op de prijs - alle dranken inclusief voor de ganse namiddag - kregen de leden in functie van hun aanwezigheden in de club een gesmaakte extra korting.

 

Het superdessert van ons Suzy !


Tussen de soep en hoofdschotel in werd er ook tijd uitgetrokken om onze afgetreden voorzitter uitvoerig te eren n.a.v. het afsluiten van zijn 32-jarige voorzitterschap en hem een kunstwerk van de hand van ons lid François Peeters als souvenir aan te bieden.
 

Pentekening van François, overhandigd aan onze erevoorzitter Georges Feyaerts


Tijdens en na het eten zorgde discobar "Topstar" voor de nodige ambiance en verschillende leden zetten hun beste beentje voor om er een hele plezante namiddag van te maken.
 

Cfr Fotoarchief "Clubfeest 2012"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2012


Een groepje leden had de koppen bijeen gestoken en trok met de wagen naar Duitsland, waar in de periode van 12 t/m 14 april de 22ste internationale postzegelbeurs doorging in Expohallen te Essen, meer bepaald in hal 1A. Ze opteerden om er op 13 april 2012 naartoe te rijden en er vooral kennis te maken met standhouders, die ze nooit eerder ontmoetten.

Ze schaften er zich de catalogus aan om zo gericht op zoek te gaan naar voornamelijk thematisch en open klasse materiaal in bakken, die ze nooit eerder hadden gezien. Later vernamen we dat er ook op individuele basis enkele leden het traject hadden gemaakt.

Op 14 april 2012 was er de precompetitieve tentoonstelling Luik-Luxemburg met de voorverkopen "De ondergang van de Titanic 1912" en "Onze gezelschapsdieren" in het kader van 50 jaar philatelic club Hesbaye in het lyceum Sainte Croix & Notre Dame te Hannut. In het competitiedeel waren er geen leden van de club vertegenwoordigd, maar bij het voorverkoopdeel wel. Wij hebben weet van een zestal leden, die er de club vertegenwoordigden.
 


Gezien onze club ook contacten onderhield met kringen uit het Brusselse en Waals Brabant en zij ons ook actief opzoeken, bij bvb onze nationale ruilbeurs, zijn zo'n externe contacten steeds interessant en nuttig.

Een week later stond er weeral van alles te gebeuren.
Belgaphil 26 van 15 april 2012 maakte de tijdens de KLBP vergadering van 21 januari verkozen leden van het dagelijkse bestuur en de nationale commissarissen bekend.

Als leden van het dagelijkse bestuur waren verkozen:
Eddy Van Vaeck (voorzitter), Georges Fuyaux (ondervoorzitter Wallonië), Ivan Van Damme (ondervoorzitter Vlaanderen), Constant Kockelbergh (algemeen secretariss), Robert Duhamel (nationaal penningmesster) en Filip Van der Haegen (Adjunct-secretaris)

De nationale commissarissen waren:
Jean Vanhingeland (Traditionele filatelie), Donald Decorte (Postgeschiedenis), Koenraad Bracke (Thematische filatelie), Luc Selis (Postwaardestukken), Michel Meuwis (Jeugdfilatelie), Julien De Vuyst (Open klasse), Emile Van den Panhuyzen (Fiscale filatelie), Filip Van der Haegen (Aërofilatleie), Jacqueline Bekaert (Astrofilatelie), Piet Van San (Literatuur), Jozef Ghys (tentoonstellingen), Luc Van Pamel (Juryzaken) en James Van der Linden (Vervalsingen)

Onze club mag met fierheid stellen, dat wij door onze clubgeschiedenis heen zeer goede banden met elk van hen hebben opgebouwd wat ons inziens erg belangrijk is én ons lid Luc Selis is zelfs één van hen.


Op 22 april 2012 zag men verschillende leden tussen de tafels en in de verbruiksruimte bij de ruildag, georganiseerd door Hekapo in de parochiezaal te Heist o/d Berg Station, al was het maar om het lokale bestuur te steunen. Bij het zoeken tussen de standhouders viel er bovendien voor een keertje ook wel best wat te vinden, zodat iedereen met de glimlach naar huis kon....

....en op 26 april 2012 was een grote delegatie van zeven present in de raadszaal van het gemeentehuis te Boortmeerbeek om er de huldiging door burgemeester en schepenen van onze erevoorzitter Georges Feyaerts in de categorie "Cultuurlaureaten" bij te wonen.
De Heverse film- en videoclub omkaderde de presentatie van de sport- en cultuurlaureaten met film- en fotomateriaal. Wat de voorstelling van Georges betrof, hadden wij hen zonder zijn medeweten filmmateriaal uit het "Proboten"- gebeuren ter beschikking gesteld, wat de verrassing voor hem natuurlijk compleet maakte.

 

Georges Feyaerts staat op de foto centraal in het midden


Wij verheugden ons ook over het feit, dat we ook de categorie "Sportlaureaten" één van onze leden ontdekten, met name Georges De Bie, die gelauwerd werd om zijn prachtresultaten binnen de duivensport.
 

Georges De Bie herkent u aan zijn grijze pak
Cfr  Fotoarchief "Huldiging cultuur- en sportlaureaten 2012"


Dezelfde avond - 26 april 2012 - stond op de agenda tijdens de KeTheFil samenkomst te Nossegem de bespreking van drie "in opbouw zijnde" nieuwe verzamelingen. Namens onze club presenteerde ons lid José een ruim stuk uit haar nieuwste verzameling "Roterende raderen en wentelende wieken".  Enkele leden van onze club vergezelden haar ook met het oog om er later in de club verder over na te praten. Een ruim aantal afgewerkte pagina's passeerden de revue a.h.v. de KeTheFil beamer en aan de aanwezige clubafvaardigingen werd ter zake ook tekst en uitleg gegeven. José was ook super content met de uitermate goede reacties, die ze met haar nieuw werkstuk oogde. Goede motivatie is en blijft belangrijk.

Onze club had eerder in het jaar haar actieve medewerking toegezegd inzake de Week van de Amateurkunsten in de periode van 27 t/m 29 april 2012, die liep onder het nationale thema "Home Made". Naast de uitgelezen kunstzinnige toets konden dit keer ook niet-kunstenaars meedoen.
Tijdens deze periode bouwde de club een stand uit in de locatie van de oude malterie aan de Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek en hierbij wilden wij het accent leggen naar de diversiteit binnen de filatelistische disciplines d.m.v. een selectie aan tentoonstellingspagina's.

Na overleg met de gemeente hadden wij ingestemd om er in de stand van 4 x 2.20 m een ruim assortiment aan filatelistisch materiaal te tonen. Dit resulteerde in een filateliestand met werk van 21 verschillende leden met niet-competitief en competitief materiaal, alles a.h.v. fragmenten van maximaal vier bladzijden uit hun respectievelijke verzamelingen. De club had ook voor een gedetailleerd programmablad gezorgd om de toeschouwers, die grotendeels niet vertrouwd waren met de filatelie, wegwijs te maken en droeg ook de kosten voor de afscherming van al ons materiaal.

Beullens Jan
idam
Cypers Marcel (+)
Daems Paul
Delperdange Emmanuel
De Weert Walter
Felix Kim
Feyaerts Georges
Florentie Yvon
Fonderie Benny
Gullentops José
idem
Kempenaers Karla
Loockx Bram
Loockx Annemie
Mertens Eddy
Spruyt Louis
Vandersloten Lydia
idem
Van Droogenbroeck Willy
Van Hamme Corneel
Van Rillaer Ida
idem
idem
Verbeemen Jean
Wellens Vera 
Met scheermes en schaar naar verzorgd haar
Vlinders, kleur in ons leven
De evolutie van het leven
100 jaar Belgische postgeschiedenis
De wet van Murphy in de filatelie
Niet aangenomen ontwerpen b post
De hond, een vriend voor het leven
Kalender op postzegel
Herinnering Constant Spinoy
Brouwerij Haacht
De burgerluchtvaart - hoe functioneert dat?
Ferrum, terra cum igni natus, ferramenta et rerum humanorum
De Postiljon
Boogschieten
Fleurig met kleuren en geuren
Klassieke landenverzameling "België" Davo
Unicef Kunstkaarten
Hoe maken we een sneeuwman?
De hoorn des overvloeds
Vogeltjes van Buzin 
Door de 20ste eeuw in 80 postzegels
Naarstige zoemers
In de ban van het paard
Met gevoel en ritme
Indianen op postzegels van de USA
.. en toetsen maar

De stand werd bovendien tijdens de 3 dagen continue bemand in beurtrol door zeven verschillende leden met als doel aan geïnteresseerden nuttige informatie te verstrekken.


De club was tegelijk ook present met een "eigen" kunstzinnige stand. François Peeters charmeerde er met zijn pentekeningen heel wat kijklustigen en demonstreerde zijn handwerkkunst ook in levende lijve op zaterdag 28 april 2012. Filateliestand en kunststand bevonden zich naast mekaar, zodat wij ook complementair te werk konden gaan.

Cfr Fotoarchief "WAK 2012"
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2012


Onze clubafvaardiging was namens De Postiljon present in de locatie van de nationale bank van België te Sint Agatha Berchem op 6 mei 2012 om er de bijzondere algemene vergadering van de KLBP "Brabant" bij te wonen. Zij legde het traject samen met de voorzitter van de club van Keerbergen af. Waarom met twee wagens rijden, als het met één ook kan!
Op het programma stond o.a. de stemmingsronde in het kader van het volgende regionale kampioenschap "Brabant" in de regio van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hierbij kwam uit de bus dat dit kampioenschap reeds begin 2013 zou doorgaan en aan de kringen werd gevraagd om hun leden te vragen alles zo spoedig mogelijk in gereedheid te brengen gezien de uiterst geringe tijdsmarge. Ook het eerstvolgende nationale kampioenschap in 2014 kwam al ter sprake.

Eind mei 2012 informeerde Emmanuel ons, dat onze websitebenaming en host gewijzigd waren om onze steeds uitbreidende website verder te kunnen realiseren. Vanaf dan luidt ons webadres: www.depostiljon.net

De KVBP - afdeling Aarschot - organiseerde op 13 mei 2012 haar Hagelandse verzameldag in het Koninklijk Atheneum te Aarschot met een ruim aanbod aan postzegels, postkaarten, postwaardestukken enz. Verschillende leden maakten er later in de club gewag van, dat ze er tussen de standen geneusd hadden, maar jammer genoeg wel niet veel speciaals hadden gevonden.

Een ruim aantal leden - bij ons weten meer dan 10 - ging op 19 mei 2012 in op de uitnodiging van de organisatie van de koninklijke postzegelverzamelaars Arpo-Jarpo én de studiekring te Lier om een bezoek te brengen aan hun precompetitieve tentoonstelling en filateliebeurs in de feestzaal van het Sint Gummaruscollege te Lier, omkaderd met de voorverkopen 50 jaar Ruanda-Urundi", "Olympische spelen 2012", " en "Jef Gheys in de Koninklijke musea te Brussel" .


Volgens de planning zou er ook een nieuwe jeugdverzameling voor het eerst deelnemen, maar ze geraakte jammer genoeg niet tijdig klaar.
Tijdens het bezoek zelf werd er nauw overleg gepleegd over een mogelijke deelname aan de propagandatentoonstelling in Sint Truiden in september en ook de jeugdverzameling, die binnen afzienbare tijd zou deelnemen in Indonesië, werd er overhandigd aan de aanwezige contactpersonen.
Er werd ook nagedacht over een mogelijke overname van enkele kaders uit Nederland voor onze locale initiatieven. Later zou blijken, dat dit niet zou kunnen doorgaan.

Tijdens de clubdag van 20 mei 2012 werd er nagepraat over de tentoonstelling te Lier, werden enkele nieuwe filatelistische vondsten op het internet samen bekeken en besproken - want meer en meer zien we filatelisten hun toevlucht zoeken in het vinden van ontbrekende stukken via deze weg - en het gespreksthema van de dag waren de bijzondere brilletjes van de 3D editie van b post bij de uitgifte van de Titanic-reeks en dan vooral het ontbreken eraan bij een aantal leden.

Er werd o.a. ook afgesproken wie er onze club zou vertegenwoordigen tijdens de 24ste ruilbeurs, georganiseerd door postzegelclub Nossegem op 26 mei 2012 in de Vrije basisschool Sint Lambertus te Nossegem. Deze organisatie wist ons bezoek alvast naar waarde te schatten en benutte de gelegenheid om ook onderling overleg te plegen over het verdere verloop van de verdeling van de interclub ruilboekjes binnen het kader van de KLBP.


In 2012 vonden er ten huize van het clubsecretariaat, verdeeld over twee sessies, cursusavonden plaats, dit omwille van het feit dat er een PC vereist was om het een en ander te verduidelijken.
Op 6 juni 2012 was het thema "tekstinlassingen bij tentoonstellingen". Teksten moeten kort en bondig zijn en moeten rond en of onder postale stukken op tentoonstellingsbladen ingelast worden. Waarop moet er gelet worden? Wat mag en wat absoluut niet? En hoe wordt het filatelistisch materiaal best aangeduid?

Tijdens de clubbijeenkomst van 17 juni 2013 werd uitvoering gesproken over een nieuw project in de pipe-line - eerder al aangebracht via José Gullentops. Zij zou de erop volgende dag - 18 juni 2012 - de voorbereidende vergadering bijwonen m.b.t. de tentoonstelling over de DC3 Dakota, initieel gepland voor oktober 2012 (later zou blijken dat het pas een jaar later zover zou zijn), n.a.v. de voltooiing van een uit dienst genomen DC 3 Dakota van Legend Air.


Kolonel Vermeesch vroeg aan José om in naam van onze club een filatelistisch deel toe te voegen aan deze tentoonstelling en zij had dit toegezegd. Het opzet van het geheel was om aan de eerder technische benadering van de tentoonstelling kaders toe te voegen met studieteksten en filatelistische stukken en op een grote tafel onder plexi postzegels en stukken uit de hele wereld te tonen gelieerd d.m.v. lintjes naar het desbetreffende land op de wereldkaart.

Op dat moment zat de jeugdverzameling van Annemie Loockx effectief aan de andere kant van de wereld, samen met 7 andere geselecteerde Belgische verzamelingen in diverse disciplines. Ze was te zien van 18 t/m 24 juni 2012 in de FIP wereldtentoonstelling WSC "Indonesia 2012" in het Jakarta Convention Center te Jakarta.


De tentoonstelling werd er gehouden om de 67ste verjaardag van de Republiek Indonesië, het 485-jarig bestaan van Jakarta en de 90de verjaardag van de Indonesische Filatelistenvereniging te vieren. Het thema van de tentoonstelling was "Overbrugging naar de wereld van vrede door middel van stempels". Een totaal van 2500 frames van 's werelds mooiste filatelistische verzamelingen traden er aan en één ervan was dus van Annemie, met name haar jeugdverzameling "What a colourful world".


De punten vielen in 2012 wat lager uit dan vorig jaar, vermoedelijk te wijten aan het feit, dat ze ondertussen in een andere leeftijdsgroep was beland en door andere juryogen bekeken werd, maar met 77 % (Groot Zilver) bleef het een prima resultaat en binnen de Belgische jeugdinzending was het zelfs de beste score.
 
In dezelfde periode organiseerde OFAC vzw de voorverkopen "Filatelie zonder grenzen", "Pierre Alechinski" en "vlinders" in het College Saint François te Marche-en-Famenne en onze club beantwoordde de uitnodiging met een afvaardiging van minaal 8 personen op 23 juni 2012.

In de zomerperiode 2012 was Brugge "the place to be" met de tentoonstelling uit de filatelistische collectie van Prins Albert II van Monaco, waaronder vele topstukken.
N.a.v. hiervan bracht bpost een gemeenschappelijke uitgifte met Monaco uit met op het blaadje en in de afstempeling het logo van de tentoonstelling in Brugge. Wij vonden het wel bizar dat dit in Marche-en-Famenne in voorverkoop ging en niet in Brugge.

Uit de zelfklevende reeks van 10 zegels
"Werk van P. Alechinsky - CoBra beweging"

 Uit de reeks van 2 vlinders
"De koninginnenpage"


Op 28 juni 2012 zat de clubafgevaardigde ook mee aan tafel tijdens de cultuurraad in het cultuurhuis te Hever . Aan bod kwamen o.a.:
 
- de voorlopige verdeling van de subsidies werkjaar 2011
- de stemmingsronde inzake bijzondere projecten
- de terugblik op de huldiging van de cultuurlaureaten en WAK 2012
- de vooruitzichten naar WAK 2013 en gedichtendag 2013

Onder de rubriek "varia" stelde onze club ook haar clubreis van september aan de aanwezige kringen voor. In ons clubblad volgde ook een uitgebreid relaas van de vergadering.

De organisator van "Schiplaken op straat", Rajan Hendrickx, vroeg onze club om promotie te maken via ons clubblad voor hun manifestatie "Schiplaken op de catwalk", omkaderd met een ambachtenmarkt, groot kinderdorp, diverse optredens en randanimatie op 30 juni 2012 ten voordele van o.a. de "cliniclowns" en "Make a wish". Wij gingen met plezier op deze vraag in en namens onze club ging ook een groepje van een 10-tal leden er ook effectief naartoe.


Wij genoten er van verschillende defilés en zeker het lingeriedeel wist menigeen te bekoren en tegelijk droeg onze club ook een steentje bij voor het goede doel.

In de zomermaanden gingen onze clubbijeenkomsten - zoals steeds - gewoon door en er werd verder gewerkt aan de aanmaak van de listing met de verzamelingen van de leden en ons clubleven stond helemaal niet op nul, integendeel.

Verschillende leden bezochten de 5de nationale postzegelbeurs, georganiseerd door de Koninklijke postzegelkring Oostende in zaal Pax te Oostende op 1 juli 2012, deels ook in combinatie met een dagbezoekje aan de kuststad.

Op 4 juli 2012 stond ook in het clublokaal de 2de grote bestuursvergadering van het jaar op de agenda met een 10-tal punten ter bespreking, zoals o.a.:
 • het verzekeringsvoorstel Provincie Brabant "vrijwilligersverzekering" - geldig tijdens sponsorronde?
 • de ruilbeurs in 2013 - bepalen datum en beslissing inzake de waarborgsom voor iedereen. Verder werd ook de standruimte tot maximum 6 m beperkt
 • voorstelling nieuw periodisch filatelistisch tijdschrift
 • eerste versie van de verzamelingenlijst met geïntegreerde foto's ter inzage en bespreking wat er op de website mogelijks kon overgenomen worden
 • het voorstel om een mogelijke clubveiling te overwegen werd afgevoerd
 • de kaderproblematiek werd verder besproken
 • praktische afspraken maken inzake Temsifil
Er volgde een uitgebreide verslaggeving in het clubblad.

Een grotere groep leden had in de club ook beslist om met enkele wagens het traject naar La Hulpe te overbruggen op 7 juli 2012 om er enkele uren rond te neuzen tussen alle standen van de 29ste grote filateliebeurs in zaal "Les Colibris" te La Hulpe. Deze beurs in de aanloop van de vakantie wordt ook al jaren trouw bezocht door onze leden

Om de groepsgeest te stimuleren werd er in groep ook een consumptie aangeboden, wat door de organisatie ter plekke niet onopgemerkt bleef. Er werd o.a. ook gesproken over de provinciale competitieve, die begin 2013 zou doorgaan in het Brusselse, waarbij onze club heeft toegezegd zeker deel te zullen nemen.

Tijdens onze clubbijeenkomst van 15 juli 2012 zagen we al verschillende nieuwe éénblad- verzamelingen de revue passeren. Onze mensen waren er duidelijk mee bezig om in oktober optimaal te kunnen uitpakken in Tienen. Het werd ook een soort van open deurdag, aangezien wij op die dag het bezoek hadden van verschillende filatelisten van kringen, die in de zomermaanden op non-actief stonden.

Deel II van onze - al op 6 juni gestarte cursusdagen - ging door op 27 juli 2012, ook nu weer ten huize van het clubsecretariaat met de PC als werkinstrument. Er werd verder ingepikt op de wijze waarop filatelistisch materiaal in de teksten kan verwerkt worden:
          - Met aparte tekstvelden, kleiner lettertype en/of cursief?
          - Welke stukken zijn relevant en welke niet?

In de periode van 20 t/m 29 juli 2012 liep in de Stedelijke vismijn te Nieuwpoort de 39ste internationale ruilbeurs, die door verschillende leden gesmaakt werd ...
....en in een andere tijdspanne, nl. van 23 juni t/m 15 augustus 2012 liep in het havenhuis "De Caese" te Brugge de al via de voorverkoop in Marche-en-Famenne aangekondigde tentoonstelling met topstukken uit de prinselijke collectie van SDH Prins Albert van Monaco.

Beide evenementen werden door menig lid bezocht, veelal in combinatie met bvb. een vakantieweekje aan zee.
Nadat er in de clubdag van 5 augustus 2012 ijverig gewerkt werd aan het maken van ontwerppagina's voor de éénblad-competitie en de inschrijvingen van de clubreis afgerond, gingen nog enkele bestuursleden de sfeer opsnuiven tijdens de 17de rommelmarkt, georganiseerd rond het oude gemeentehuis te Nossegem en samen genoten ze er van een fris pintje bij een lekkere hamburger of pens t.v.v. de lokale kring.

Op 19 augustus 2013 werden in de club - ondanks de extreme hitte die er heerste - de data voor het nieuwe jaar 2013 grotendeels vastgelegd maar verder was het een clubdag zoals de andere met de traditionele clubactiviteiten.

Het was zo heet die dag, dat iedereen er tegen opzag om die dag nog naar Waterloo af te zakken om er de 15de filateliebeurs van de Waterloo Philatelistic club op te zoeken in de gemeenteschool Mont Saint Jean te Waterloo, maar uw clubsecretaresse ging wel, maar dan met de trein en de organisatoren ter plekke waren zo vriendelijk om haar aan het station op te halen en na afloop van de tentoonstelling ook terug te brengen om zo nog zoveel mogelijk tijd over te houden voor een bezoek aan de beurs, die meer dan een uur vroeger dan gepland de deuren sloot, precies omwille van de alles domineren hitte. Wij hebben dan samen met de organisatoren met plezier nog samen geklonken op het speciale rendez-vous . Tijdens deze beurs werd - geheel volgens de traditie - ook het startsein gegeven voor onze eerstvolgende beurs van maart 2013.

Tijdens de eerste clubdag na de zomermaanden, op 2 september 2012, werden in de club de verzamelingen - die aangemeld waren voor deelname aan het nationale kampioenschap te Temse -  ingeleverd. Er werden afspraken gemaakt inzake de verdeling van flyers voor onze bingo tijdens de jaarmarkt en bij afwezigheid van de ruil- en materiaaldienst, omwille van vakantie, werd er een uitzonderlijk groot lot aan postfrisse Belgische postzegels met speciale clubkorting en een ruim assortiment aan gelopen kaarten, brieven en postwaardestukken ter beschikking gesteld. Men kon ook aanmelden, of men geïnteresseerd was in het bijwonen van een muzikale avond eind 2012.

Enkele leden ontbraken op het appél omdat ze dezelfde dag - 2 september 2012 - het lange traject aflegden naar Ath voor een bezoek aan de 14de beurs Philatelia 2012 in het "instituut Vauban" te Ath, een organisatie van de Koninklijke filatelieclub aldaar.

Zondag 9 september werd een zéér zonnige dag, ideaal voor onze jaarlijkse clubreis, ware het niet dat de bus die ons kwam oppikken ons zorgen baarde met heel wat oplapwerk aan de buitenzijde en een beschadigde voorruit. Gelukkig voor ons was het rijgedrag van de chauffeuse, die ons naar de diverse locaties zou brengen, wél voorbeeldig.

's Morgens om 7.30 u vertrok de bus aan ons clublokaal en bracht onze groep van 39 stipt op tijd naar onze eerste afspraak om 8.30 u aan het gevangenismuseum in de Merksplas kolonie.

De club had er als ontbijt en baguette brood/kaas smos en koffie voorzien en het was de bedoeling om dit samen in de kelderruimte te nuttigen. Menigeen kon echter aan de verleiding niet weerstaan en was al duchtig aan het knabbelen terwijl de lokale gids ons meer over de geschiedenis van het domein en de ruime omgeving vertelde.

 

Na het ontbijt - om 9 u - werd de groep in twee opgesplitst om het de gidsen mogelijk te maken iedereen kennis te laten maken met alles wat het museum te bieden had en de rondleiding werd afgerond met een informatieve film over het hele domein, waarvan wij zelf uiteraard maar een klein fragment te zien kregen.
 

Om 11 u bracht de bus ons daarna verder naar taverne "Den Heibaard" aan de grens van Loenhout voor het middageten, waar er vooraf kon aangemeld worden of men zin had in vis of vlees. Na de soep, de pangasiusrolletjes met bieslooksaus of konijnenvidé - beide vergezeld met kroketjes en sla/tomaten - en als afsluiter een vanilleijsje, alles inclusief 1 consumptie vertrokken we er om 12.45 u richting Loenhout centrum, waar er voor de groep tribuneplaatsen waren gereserveerd om optimaal te kunnen genieten van de 61ste koninklijke bloemencorso, met zijn fraaie praalwagens, bedekt met meer dan 200.000 dahliabloemen.
 

Na de stoet was er op de terugweg nog een stop voorzien in het museum "Het Molenijzer" te Putte, waar wij de deelnemers aan de clubreis vergastten op pannenkoeken met koffie/thee en wie er zin in had, kon ook de gids volgen voor een wandelingetje door de musea. Het lingeriemuseum was hier duidelijk het meeste in trek. Een uitvoerig fotoverslag volgde ook in het clubblad.
 
Cfr Fotoarchief "Clubreis 2012"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2012

In de periode van 14 t/m 16 september 2012 lag het filatelistisch accent op nationaal vlak bij het nationaal kampioenschap TEMSIFIL in de Waasland Expohallen te Temse.
 

De Postiljon was er een opvallende deelnemer met vier leden met zes verzamelingen in vier competitieve categorieën en was quasi de hele tijd van het gebeuren op één of andere manier van dichtbij betrokken.

De club was nl. present bij de openingsreceptie op 14 september 2012, de nationale vergadering van de KLBP op 15 september 2012 én bij de prijsuitreiking op 16 september 2012. Een tiental leden van de club bezochten verder ook de grote ruilbeurs en vrijwel alle dagen werd er aangeschoven aan bij de loketten van B Post om de nieuwste filatelistische voorverkopen te bemachtigen, want deze werden met mondjesmaat vrijgegeven:

 

14 september 2012 - "België stripland"
Omhelsde een postzegelvel met 10 postzegels als afsluiter van de reeks 10 jaar "This is Belgium" met 10 striphelden, die wereldberoemd werden. Fragment met Suske, Wiske en Kuifje


15 september 2012 - Zeilschip Zenobe Gramme
Dit zeilschip verliet de Boelwerf in Temse in 1961 en was in 2012 nog altijd in gebruik bij de Belgische marine als trainingsschip. Er kwam ook een nieuwe boek rond W. Vance uit en wij schaften dit ook aan i.o. van enkele stripverzamelaars uit eigen streek en die ons verzochten om er enkele voor hen mee te brengen.

 

Op 16 september 2012 volgde de opmerkelijkste reeks "Plak een boomblad". Mooie bomen worden algemeen geapprecieerd en de postzegels in de vorm van enkele bladvariëteiten spraken beslist niet alleen de filatelisten aan, maar ook menig natuurliefhebber.

Tijdens de nationale statutaire vergadering van de KLBP op 15 september 2012 waren volgens telling 97 kringen aanwezig en/of vertegenwoordigd en na de traditionele inleiding en de uitreiking van de diverse provinciale en nationale medailles nam Dhr Jan Smets - verantwoordelijke filatelie b post - uitgebreid het woord. Wij vernamen dat voorverkopen verder mogelijk blijven in de toekomst, dat het huis van de filatelie te Jette verkocht werd en hij verduidelijkte de formule die vanaf nu zal gelden voor het indienden van verzoekschriften tot het indienen van ideeën voor mogelijke nieuwe postzegels.

Dhr Van Vaeck, nationaal voorzitter KLBP, stelde dat uit de verschillende regionale competitieve tentoonstellingen heel veel nieuwe verzamelingen ontsproten die ook op Temsifil uitgestald stonden. Hij was fier dat er meer dan 600 vlakken gevuld waren te Temse. Hij pikte ook in op de verkoop van het filateliehuis te Jette en dat de KLBP beslist had om zelf op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen in het Brusselse, centraal voor het hele land. Wij vernamen ook dat de KLBP in 2013 op internationaal vlak aan geen enkele FIP tentoonstelling wenste deel te nemen omwille van strubbelingen wegens extreem hoge inschrijvingsgelden. Het uitvoerige verslag verscheen ook in ons clubblad.

In het wedstrijddeel namen voor onze club deel:

 
Postwaardestukken
Luc Selis Gebruik van Belgische postwaardestukken
periode 1871 - 1910
95 % Groot goud
Thematische filatelie
José Gullentops 
Ida Van Rillaer
De burgerluchtvaart, hoe functioneert dat?
Geluk en succes in het zadel
73 %
73 %
Zilver
Zilver
Open klasse
Ida Van Rillaer
Ida Van Rillaer
In de ban van het paard
Naarstige zoemers
83 %
87 %
Verguld zilver
Groot verguld zilver
Jeugdfilatelie (Catgorie 19 tot 21 jaar)
Annemie Loockx Fleurig met kleuren en geuren 83 % Verguld zilver

Tijdens Temsifil 2012 werd als nieuwigheid ook ingevoerd, dat de klassieke groep (traditionele filatelie en postgeschiedenis) in drie periodes werd opgedeeld: begin tot de UPU, van de UPU tot 1945 en van dan af tot heden.

De kring was present met een groep leden, die op zoek gingen naar de algemene indicatie van de behaalde scores, aangebracht op de kaders, maar op de exacte punten was het even wachten tot bij de prijsuitreiking. Meerdere leden staken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken over de getoonde verzamelingen, die algemeen als kwalitatief erg hoogstaand werden omschreven en kwamen ook applaudisseren bij de overhandiging van de medailles en de punten.

 
Cfr Fotoarchief Tentoonstelling "Temsifil 2012"

Hetzelfde weekend, op zondag, brachten de leden, die deel zouden nemen met hun éénblad- verzamelingen te Tienen, deze binnen tijdens de clubbijeenkomst. Zo kon het bestuur alles tijdig, vóór 1 oktober, indienen bij één van de bestuurders van KeTheFil, in ons geval was dat via Johann Vandenhaute.

Er werden afspraken gemaakt, wie er in naam van de club ook aanwezig zou zijn bij de jubileum postzegeltentoonstelling, gepaard gaande met de betwisting tussen de Limburgse kringen voor "Het juweel van de filatelie" t.g.v. het 50 jarig bestaan van de kring Sint Trudo. Dat onze club de invitatie van Freddy Poelmans wou beantwoorden, was al eerder beslist en aan hem toegezegd. Freddy had ons bij het opzetten en afbreken van de Proboten editie 2009 als vrijwilliger een serieus handje toegestoken en nu wij hem ook eens een plezier konden doen, was dit bezoek quasi vanzelfsprekend.
Op 22 september 2012 zakten dan ook enkele leden af naar het parochiehuis "De Kajaan" te Sint Truiden en vooral Mon herinnerde zich de lange babbel, die hij er met Freddy over zijn organisatie had.

Tijdens de jaarmarkt van Boortmeerbeek van 24 september 2012 was onze club niet vertegenwoordigd met een verenigingsstand, maar wij hadden wel t.o.v. de cultuurdienst bevestigd, dat we met enkele leden prominent aanwezig zouden zijn om tijdens de markttijd flyers voor onze bingo uit te delen. 't was best mooi weer en we bleven dan ook her en der wel even plakken bij het voeren van onze campagne tussen 14 u en 16 u.

Op 30 september 2012 organiseerde de Hobby- en verzamelclub Begijnendijk hun 87ste grote ruilbeurs in het parochiecentrum te Begijnendijk. Een deel van deze beurs geeft niets met filatelie te maken, maar de sfeer ter plekke is altijd van die aard, dat onze leden er graag eens binnenspringen. En dat was in 2012 niet anders.


De laatste bijeenkomst van de cultuurraad van dit jaar ging door in het Cultuurhuis te Hever op 2 oktober 2012


Het opzet van de nieuwe cultuurgids werd nader belicht. Interessant hierin was zeker de lijst met de diverse culturele kringen en hun contactgegevens, die we vanaf dan ook benutten voor het verzenden van informatieve mails aan de andere locale verenigingen bij het opzetten van een manifestatie. Onze club stond er vanzelfsprekend ook in vermeld.

Aandacht was er ook voor de gedichtendag 2013 met als thema "Muziek" en de week van de amateurkunsten in WAK in 2013 met als thema "Natuurtalenten". Binnen onze club zou er nader op ingegaan worden

Het thema rond de mogelijks nieuwe polyvalente zaal werd aangekaart. Ook hier heeft onze club duidelijk oren naar met de blik op de toekomst.

Na nog wat adviesverlening inzake een nieuwe straatnaam en de toetreding van een nieuwe kring, stelden de verschillende clubafgevaardigden hun eerstkomende activiteiten voor. Voor ons was dit onze bingoavond van eind november.

Ons lid Bob Lams liet ons weten dat hij 4 oktober 2012 een plaatsje verwierf in het 2de smoelenboek van fotograaf Luc Perdieus en zo deel uitmaakte van het selecte groepje "Bekende Mechelaars".
Opmerkelijk is de link met de filatelie, aangezien de foto in het boek in een "postzegelframe" voorkomt. Bob had speciaal voor de gelegenheid een houten postzegel als kader aangemaakt en hij wist ons te verzekeren, dat dit best een hele klus was.

De evenementenhal Houtemveld te Tienen was op 6 oktober 2012 "the place to be" voor heel veel filatelisten. Tipoc Tienen organiseerde er hun voorverkoopprogramma, omkaderd door de éénbladcompetitieve van KeTheFil en was gastheer voor de algemene vergadering van de KLBP Brabant.

De Postiljon deed actief mee in het competitieve deel met zes leden, die met 12 verzamelingen, gepresenteerd door 6 leden zeker niet onopgemerkt bleven. Daaronder zaten zowel 1 blad als 2 bladversies. Er waren ook vier categorieën van deelnemers, met name:

 
1. Met ervaring
2. Zonder ervaring
3. Jeugd
4. Eén kaderverzameling
Wie regionaal reeds verguld zilver behaalde
Wie nog nooit deelnam of regionaal max. zilver scoorde

Deze thematische inzendingen werden gehonoreerd met een diploma met vermelding van de beoordeling: brons, zilver of goud met een + of - rating. De volgende elementen werden in acht genomen voor de beoordeling: titel, verhaal, filatelistische elementen en kennis, kwaliteit van het materiaal, reactiviteit en presentatie. Doel was het ook om te streven naar een goede score in het KeTheFil klassement voor clubs en te dingen naar de wisselbeker, die sinds vorig jaar in de running was. Hierbij geldt dat wie deze drie maal kan winnen, de wisselbeker ook mag behouden.
Het was wachten op de uitslag tot na de algemene statutaire vergadering van de KLBP "Brabant" op dezelfde locatie en we waren er uiteraard ook bij.

Na het welkomstwoord en het goede nieuws dat de financiële situatie binnen de KLBP Brabant gezond was, werd de nieuwe beheerder die de plaats van André Decré (+) zou innemen verkozen.

Na de aangekondigde stemmingsronde werd ons lid Serge Havaux als nieuw lid van het beheerderscomité van de KLBP verkozen met liefst 22 voorkeurstemmen op een totaal van 30.

Wij vernamen er ook van Luc Selis dat hij gevraagd was om lid te worden van de Nederlandse Academie voor filatelie, waarbij alle leden vooraanstaande filatelisten zijn met een grote ervaring. Luc was op dat moment de enige Belg, die lid was van deze prestigieuze vereniging. Ook een opsteker van formaat!

Er werd in de vergadering nogmaals ingegaan op het feit dat het huis van de filatelie verkocht werd en gehamerd op de mogelijkheden van de internetsite Brabantphil. Wij vonden het idee om een afdruk van de internetpagina met algemene informatie van elke deelnemende club bij hun respectievelijke één blad verzamelingen wel heel goed.

Het open mandaat van provinciaal commissaris "open klasse" werd ingevuld door Thierry Frennet en er werd verder aandacht gevraagd voor de edities Unionphil 2013 en de nationale competitieve in 2014, waarbij de organisatie aan de clubs van de provincie Brabant werd toevertrouwd. De volledige verslaggeving aan de leden volgde zoals steeds via het clubblad.

Na de vergadering volgde de officiële receptie, waarbij meteen ook de proclamatie aangekondigd werd.

Onze leden en hun verzamelingen deden het uitmuntend, want onze kring kreeg de wisselbeker mee en deze pronkte erna in de trofeeënkast in het clublokaal, waar iedereen hem kon bekijken. Het is aan ons om bij de volgende editie te trachten om deze beker ook daadwerkelijk in Boortmeerbeek te houden.

 
Cfr Fotoarchief "Tentoonstelling Tienen 2012"

De uitslagen van onze leden:
 
Vera Wellens Intro van de Euro 1 pagina Zilver
Karla Kempenaers Een leuke hobby - de filatelie
De Postiljon
Kinderen, hou ze bezig
1 pagina
2 pagina's
1 pagina
Zilver
Goud
Goud
Ida Van Rillaer Uit liefde geboren
Horen, middel tot commnicatie
1 pagina
1 pagina
Goud
Goud + SP
Lyda Vandersloten De trots van Wenen staat in Brussel
Hoe maken we een sneeuwman?
1 pagina
1 pagina
Zilver
Goud
Jan Beullens Met scheermes en schaar naar verzorgd haar 2 pagina's Goud
Paul Daems Paul Daems Riolering
Steen na steen
Het rieten dak
1 pagina
2 pagina's
1 pagina
Goud
Goud + SP
Goud
 

U kan deze verzamelingen ook inkijken in de website onder éénbladverzamelingen.

In de namiddag was onze vaste groep van vier ook op pad naar Tienen, in eerste instantie dan met het oog op de geplande voorverkopen "J. Jordaens in de Koninklijke musea", "Sint Maarten" en "Belgische streken: De Condroz voorop"
 

Het derde vel in de reeks "Belgische streken", legde de focus in 2012 op de Condroz :
 

Er werd uiteraard ook een kijkje genomen bij de kaders en ze waren ook benieuwd naar de behaalde resultaten. Hier ziet u Willy en Georges voor de infokaders.
 

Op 6 en 7 oktober 2012 ging Antwerpfila - de grote internationale postzegel- en muntenbeurs - door in Antwerp Expo. Ook al lag het montagewerk met de verzamelingen na Temsifil en de éénblad-competitie even stil, toch trokken vele leden nog tijd uit om er te gaan neuzen en alvast wat de zoeken voor toekomstige projecten.

In de editie "Belgaphil 28" van 15 oktober 2012 ontdekten wij tussen de filatelistische informatieve rubrieken een artikel van Luc Selis als nationaal commissaris postwaardestukken, met als titel "Belgische pakketbootkaarten".
In de inleiding lazen wij "De Belgische posterijen begonnen de uitgifte van briefkaarten, bekend onder naam "Carte Correspondence, op 1 januari 1874. Vanaf 1897 werden ook geïllustreerde briefkaarten vrijgegeven en vanaf juni 1899 werden reeksen propandabriefkaarten uitgegeven met als onderwerp de pakketbootdiensten van de Belgische staat op de scheepslijn Oostende-Dover.
In het begin waren deze kaarten alleen te koop op de pakketboten, aan het loket van de kaartjesverkopers. Later, vanaf juni 1904 werden deze kaarten ook verkocht in de postkantoren van Oostende. In de periode 1899 tot 1924 werden niet minder dan 97 verschillende pakketbootkaarten uitgegeven.
"

Wat volgde was een geïllustreerde beschrijving van een aantal stukken en een tabel met opgave van het aantal kaarten per type.

 

De Koninklijke filatelistische van Waver organiseerde op 21 oktober 2012 haar 38ste filatelie-, marcofilie en cartofiliebeurs in de feestzaal van het stadhuis te Waver. Enkele bestuursleden brachten er een bezoek en samen met enkele vrienden uit de KLBP familie werd er alvast over onze plannen voor het nieuwe jaar gepraat en strooibriefjes verdeeld m.b.t. onze filateliebeurs van 2013.

Wij hoorden later van enkele leden ook, dat ze een bezoekje gebracht hadden op dezelfde dag - 21 oktober 2012 - aan de nationale ruilbeurs van champagnecapsules in de parochiezaal te Eppegem, een organisatie van Open Oog Eppegem. Verschillende leden van onze club verzamelen nl. als tweede hobby ook dergelijke capsules en waren hierin zeer geïnteresseerd en verder zat deze kring ook al jaren in onze lijst bij de ruilabonnementen van het clubblad.

Op 25 oktober 2012 werd onze club figuurlijk in de bloemetjes gezet met de behaalde scores van Tienen en het behalen van de wisselbeker tijdens de bijeenkomst van aangesloten KeTheFil-kringen te Nossegem. Wij namen fier de honneurs tijdens de korte viering waar.

Aan de hand van de beamer werden ook onze verzamelingen, die in Tienen deelnamen, op de muur geprojecteerd en door de aanwezigen samen bekeken en besproken.

Postzegelkring "De zeven torentjes" organiseerde i.s.m. Pro Post op 27 oktober 2012 de voorverkopen "De grote markt te Brugge", "vlinders" en de "eindejaarszegels" in het Provinciaal Hof op de markt te Brugge. Naast de precompetitieve filatelistische tentoonstelling - die men ook op 28 oktober kon bezoeken - was de blikvanger van de dag zeker het mooie met "kant" opgesmukte postzegelblok.

Uit de archieven weten we dat er toch een achttal leden de afstand naar Brugge niet schuwden en er genoten van volgend voorverkoopprogramma:

 

Volgens het merendeel van onze leden was het vel met de reeks - door Brugse kant geïnspireerd en omgezet in een innovatief, gelaserd blaadje - gewoonweg formidabel. De FDC bij de voorverkoop toonde de zegels uit het vel in een ander daglicht.

Dezelfde avond - 27 oktober 2012 - ging de club in op een invitatie van één van onze sponsors, nl. 't Bleekhofje te Rijmenam, om als club deel te nemen aan een muzikale "plezante" avond met het duo "Double Deuce". Iedereen in de club had de kans gekregen om mee te gaan op kosten van de clubkas en uiteindelijk tekenden 10 leden in en beleefden er een avond vol leute en plezier.

 
Cfr Fotoarchief "Muziekavond 2012"

Feestdag of niet, op 1 november 2012 waren wij op pad om een bezoek te brengen aan de 49ste tentoonstelling van hobbyclub Machelen. Staf en Christine, die ook onze club al jaren in het hart dragen en ook vaker bij ons te gast zijn, nodigden ons uit om de standen in hun nieuwe tentoonstellingslocatie - de gemeentelijke loods 4 te Machelen  - te komen ontdekken. En wij gingen met plezier op deze uitnodiging in. Tussen de verschillende standen met handwerk, knutselwerk en uiteenlopende hobby's, was ook de postzegel weer prominent aanwezig.

Op verzoek van verschillende leden, werd door het bestuur op 4 november 2012 een speciale ledenruildag in het leven geroepen. Leden brachten hun dubbel materiaal mee om zo onder leden mogelijke gaten in hun verzamelingen te helpen vullen. Enkele clubs pikten onze vermelding in ons clubblad ook op en namen ze over in hun clubagenda.

 

Het initiatief kende een groot succes en er werd er werd ter plaatse ook beslist om in 2013 op dit elan verder te gaan.
Cfr Fotoarchief "Clubdag in 2012"

b post stelt elk jaar haar nieuwe postzegelcollecties voor het komende jaar voor. In 2012 was dit opnieuw het geval in Wolubilis te Sint Lambrechts Woluwe op 6 november 2012.
Elke club kreeg de gelegenheid om hier één afgevaardigde te sturen en uiteraard volgde onze club deze vraag op. Bom Lams volgde er voor ons de voorstelling van de geplande edities 2013 rond het thema "Voor alle seizoenen - voor alle zintuigen".

 
Cfr Fotoarchief "Presentatie Wolubilis"

Bob maakte er serieus werk van, om van de voorstelling zelf een montage te maken en zette alle nieuwe postzegels 2013 om in een powerpoint versie en bereidde zijn montage voor om er ons tijdens onze algemene ledenvergadering 2013 mee te verrassen.

11 november 2012 - 't is elk jaar de dag, dat de kring van Vilvoorde haar grote filatelistische beurs organiseert, waar ook elke filatelieclub uit de regio zeker haar opwachting maakt. Onze kring was er in 2012 meer dan goed vertegenwoordigd in het Koninklijk Atheneum met alvast minimum 10 "getelde" leden. Hieraan was de internationale standhouder "Linden" met zijn thematische en postgeschiedenismateriaal zeker niet vreemd. We werden er hartelijk verwelkomd en babbelden er ook nog gezellig na in de consumptieruime.

Op zaterdag 24 november 2012 beantwoordden ± 120 mensen de cluboproep om deel te komen nemen aan onze 15de bingoavond in ons clublokaal. Er ging wel een uitgebreide promotiecampagne aan vooraf bij locale verenigingen, via de lichtkrant, website enz. en deze actie wierp dus duidelijk vruchten af. Er lagen zo'n 500 prijzen klaar, voor het overgrote merendeel allemaal bezorgd door eigen leden en er was opnieuw keuze genoeg in de drie vooropgestelde categorieën met voor elk wat wils. En de club zorgde er ook weer voor, dat niemand met lege handen naar huis ging.

 
Cfr "In de pers" en Fotoarchief "Bingo 2012"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2012

De laatste thema-avond van het jaar binnen de structuur van KeTheFil te Nossegem viel op 29 november 2012. Ons interesseerde vooral het deskundig uitgelegde thema "De wereld van de telegrammen" en bekeken mee de verzamelingen "Straatmuziek" en "Oorlogsgebeurtenissen" van enkele andere aanwezigen.

Traditiegetrouw organiseerde de Mechelse kring "Opsinjoor" haar beurs in combinatie met een uitgifte "My Stamp" begin december. Verschillende leden zakten naar hun 7de postzegelbeurs af op 1 december 2012 in zaal De Brug te Mechelen voor een vriendschapsbezoekje.

Op 2 december 2012, de eerste clubdag van december, verliep de clubbijeenkomst - naar traditie - in een fijne kerstsfeer, opgebouwd door derden, waarbij de leden op zoek konden naar het passende geschenkje tijdens de kerstmarkt. De Sint had voor alle aanwezige leden een presentje bezorgd.
Het is en blijft elk jaar weer een bijzondere clubdag met een grote toeloop aan leden en geïnteresseerden.

Carine Vervoort, dochter van ons lid Louis Vervoort, nodigde ons expliciet uit om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling "Beestenboel", georganiseerd door Hobby- en filatelieclub Kortenberg i.s.m. de kantschool op 8+ 9 december 2012 in het ontmoetingscentrum Berkenhof te Kortenberg. Enkele bestuursleden gingen op de uitnodiging in en genoten er van de vele - soms heel bijzondere - kunstwerkjes. Ze hadden er tegelijk een afspraak met de voorzitter van de kring, die bereid was om in hun volgende clubboekjes een "losse" flyer toe te voegen voor onze beurs 2013. 

Heuglijk nieuws in de club was ook dat onze website op 15 december 2012 precies 20 jaar in dienst was. Deze was van bij het begin de moeite waard, maar groeide door de jaren heen uit tot een uit de kluiten gewassen informatiebron, met relevante gegevens over alles waarmee de club vanaf haar ontstaan in 1970 te maken had.

De laatste clubdag van het jaar, op 16 december 2012, omvatte o.a. ook onze derde bestuursvergadering 2012 met op de puntenlijst o.a.:
 • Afspraken m.b.t. onze algemene ledenvergadering mét koffietafel begin 2013 + Voorstel tot combinatie van de vergadering met de projectie van twee montages (presentaties van Wolubilis)
 • Ruilbeurs 2013: Broodjes niet langer in ons beheer
 • Bespreking mogelijk groepsbezoek in maart aan showtime-programma in de dorpskern
 • Indeling vastleggen van de geplande filmavond in maart 2013
 • Vastleggen van de data voor andere clubactiviteiten in de eerste helft van 2013 en bekijken van de lange termijnvisie m.b.t. mogelijk activiteiten in het najaar 2013.
 • De ledenlijst met indicatie van de verzamelingen ter inzage van de leden, hoe en wanneer?
Eind december viel het lijvige jubileumboek "De Postzegel", een uitgave n.a.v. 75jaar Koninklijke Vlaamse bond van postzegelverzamelaars, in de bus met 31 verschillende interessante filatelistische benaderingen.

In dit boek vond u ook enkele artikels van de hand van ons lid Luc Selis, nl.
•      "België-Taiwan" of "De reis rond de wereld in 257 dagen"
•      Belgische pakketbootkaarten
•      Spoedzendingen per tram en trein
•      Nachnahme/Remboursement op briefkaart tijdens WO I
•      Maritieme toeslag op Belgische postwaardestukken


Wij pikten op verschillende plaatsen woorden van lof op voor dit interessante boek en met name ook voor de uitgebreide bijdrage van Luc's teksten en weergegeven stukken.


Eind december 2012 vernamen wij ook dat ons lid Jean-Pierre De Gheyndt uitgepakt had met de uitgifte van een nieuwe franstalige algemene catalogus voor Belgische variëteiten.

Zijn werk bestendigde het werk van de betreurde P. Luppi met twee belangrijke veranderingen aan het concept om een vlottere lokalisering aan de gebruiker aan te bieden.

De catalogus verscheen in 4 boekdelen.