De Postiljon, jaar per jaar...

 2013 

De algemene ledenvergadering leidde het nieuwe jaar in op 6 januari 2013 en om alles vlot te laten verlopen deden wij opnieuw beroep op de Heverse film- en videoclub, die dit keer niet alleen voor de microfoon en de geluidsboxen zorgde, maar ook een klein scherm opstelden en de beamer installeerden, waarmee we tussen de twee informatierondes van de ledenvergadering in de twee montages van ons lid Bob Lams konden vertonen.

De vergadering startte met een minuut stilte voor Paul Poverello, die ons in 2012 ontviel.


Na de toespraak van de voorzitster volgden verder de gelegenheidstoespraken en duidingen door de andere bestuursleden:

 • De financiële toestand van de club- en jeugdkas werd in detail benaderd
 • Emmanuel, de webmaster stond even stil bij 20 jaar clubwebsite en de wijziging van operator om de constante groei ervan te kunnen realiseren.
 • Vera had bij bpost de informatieve lijst met de abonnementen ingediend. Zij wees erop, dat opzeggen van het abonnement in de loop van het jaar verder aan condities verbonden bleef. De nieuwe regeling bij het bestellen van afgestempelde Belgische uitgiftes kwam aan bod en zij stelde de nieuwe "Last day sheet" voor, gemaakt n.a.v. de in de Maya kalender aangekondigde laatste dag van de wereld (die er gelukkig voor ons niet kwam)
 • Er volgde een terugblik op 2012 en wij keken ook samen vooruit naar het nieuwe jaar.

In de pauze werd gefocust op de presentatienamiddag eerder in Sint Lambrechts Woluwe.

Tijdens de tweede montage kreeg iedereen de kans om zelf ook de nieuwe postzegels op groot scherm te ontdekken.
Bob Lams voegde er tegelijk ook wat deskundige uitleg aan toe, zodat het plaatje volledig klopte.

Bob had verder voor een verrassing gezorgd met een kleine prijsvraag, waarbij de twee door hem gemaakte dvd's als hoofdprijs weggeschonken werden en waar hij er zelfs nog twee andere aan toevoegde.


De bijeenkomst werd vervolgd met de (her)verkiezing van de bestuursleden. Via handopsteking en met unanimiteit van stemmen werd het vertrouwen in het clubbestuur bevestigd, evenals in het programma zoals het al vastligt t/m het clubfeest later op het jaar. Aan de leden werd tegelijk hun mening gevraagd inzake het eventueel bijwonen van de showtime namiddag in maart en dit initiatief werd vol enthousiasme onthaald.


De veiling van de oude clubcatalogi en wat los filatelistisch materiaal voor de clubkas verliep vlot en in de ronde "varia" - zonder enige suggestie dit keer - volgden wel enkele interessante nieuwtjes.

 • Het eerste jaar clubblad op A5 formaat was rond en iedereen drukte de wens uit om dit ook zo te behouden in de toekomst. Het clubblad zelf bleef in zwart/wit versie en de kleurversie kan verder op de website ingekeken worden, samen met diverse oudere edities van ons clubblad.
 • De reclame in de website was in 2012 op een andere manier opgebouwd dan tijdens de vorige jaren en in 2013 gingen we op hetzelfde elan verder.
 • Vorig jaar kwam in de suggestieronde de vraag naar voor om leven te blazen in het project "actualisatie van de ledenverzamelingen" met foto. Ondertussen werd dit project gerealiseerd en blijft in de toekomst zo veel mogelijk op punt.
 • Er werd gemeld, dat er op het verzoek van de gemeente om een gedicht in te dienen voor de gedichtendag 2013 met als thema "Muziek" geen reactie kwam, maar ook dat Ida er toch ééntje inzond in naam van de club.
 • De laatste jaren waren dramatisch in de club op het vlak van overlijdensberichten van leden. Dit liet zich ook voor een stuk voelen in het totale aantal lidkaarten, waarmee we begin 2013 van start gingen, nl. 79 lidkaarten (individuele + familiekaarten samen)


Net voor we aan tafel gingen, hoorden wij ineens "Zie daar ... !!!"  en wie kwam er ons totaal onverwachts opzoeken?

Twee kleine opgemaakte "Driekoningen" (= jonge leden met twee en vijf jaar) kwamen ons verblijden met enkele Driekoningenliedjes en dit lokte duidelijk emoties los bij menig lid.


De algemene ledenvergadering werd afgerond met een verzorgde koffietafel, die er toch weer anders dan anders uitzag. Er werd begin 2013 voor geopteerd om baguettebroodjes belegd met smos/kaas/hesp te voorzien en tegelijk was er ook een ruim assortiment aan taarten besteld. De koffie / thee werd opnieuw aangeboden door de uitbater van ons clublokaal. Ook niet leden / sympathisanten waren welkom en aanwezig, zolang ze zich via voorinschrijving hadden aangemeld. In totaal tekenden 53 personen in.

Cfr Fotoarchief "Algemene ledenvergadering 2013"

N.a.v. hun 40 jarig clubbestaan presenteerde de Leeuwse postzegelkring op 19 januari 2013 in Sporthal “De Passant” te Zoutleeuw de voorverkopen “Prinses Mathilde 40 jaar”, “Sprookjesfiguren” en “Kid Paddle”. Een klein groep leden benutte – naast het bekijken van de tentoongestelde vlakken - de gelegenheid om enkele stukken te laten signeren door André Buzin en Marijke Meersman. De zegels rond Prinses Mathilde 40 waren er ongetwijfeld de attractiepool. 
         

Op 20 januari 2013 werd het bestuur omwille van dringende redenen bijeengeroepen en ondanks de extreme weersomstandigheden kwam quasi het voltallige bestuur bijeen. De dagen voorafgaand hieraan hadden wij nl. een onrustbarende mail gekregen, waarop wij onderling via mail al een eensluidend antwoord voorbereidden.
Tijdens deze bestuursvergadering werd via een brief een gezamenlijk antwoord geboden t.o.v. de door één lid aangekaarte probleemstelling inzake de clubpolicy. En gelukkig kon met deze het dossier ook worden afgesloten om terug met een propere lei verder te gaan.

Wij hadden van ons bestuurslid, Frans Maes, die wist dat hij niet land meer te leven had, een set foto's gekregen m.b.t. onze clubgeschiedenis. In de vergadering kon iedereen zijn zeg hieromtrent doen om te weten te komen, welke foto waar genomen werd.

Wij zagen het met lede ogen aankomen, dat wij definitief afscheid zouden moeten nemen van de medestichter van onze kring, die bijna 43 jaar actief als bestuurslid zijn stempel drukte op onze club, nl. Frans Maes.

In volle besef maar ook uiterst fragiel, nam Frans zelf nog afscheid in de club op 6 januari en enkele dagen voor zijn overlijden, liet hij zijn hele documentatie m.b.t. de club bij het clubsecretariaat bezorgen, met de wens om er zorg voor te dragen, een wens waar we ons achter zetten.

't Was zijn wens om thuis te mogen gaan - en bijna was hem dat ook gelukt - maar op het allerlaatste moment stemde hij erin toe om naar de kliniek te gaan, waar hij op 21 januari 2013 overleed.

Wat Frans voor onze club betekende, is gewoon niet uit te leggen. De quasi 43 jarige loopbaan als bestuurslid was zo bijzonder dat wij stelden, dat wij één poot van onze tafelstructuur verloren waren. De documentatie die hij ons bezorgde - vooral dan m.b.t. de eerste 20 jaar van de club - vormde samen met de informatie die ook al vele jaren bijeen vergaard was op het secretariaat, een schat aan clubinformatie. In de loop van 2013 zouden de leden ook aangepord worden om nog foto's, diploma's, medailles e.a uit vervlogen clubdagen te bezorgen - alles met het doel om onze website qua historiek te completeren.
In 2013 zorgde het clubsecretariaat niet alleen voor het archiveren van alles, maar ook voor het uitwerken van al deze brongegevens, een echt huzarenstukje. Onze webmaster zette alles in een magnifieke lay-out, zodat iedereen alles op de website zou kunnen inkijken.

Op 26 januari 2013 vond de uitvaartdienst van Frans plaats in aanwezigheid van 3/4 van de leden. Een beter eerbetoon konden wij hem niet betuigen.

Als lid van de Nederlandse academie van filatelie droeg Luc Selis op dezelfde dag - 26 januari 2013 - zijn steentje bij door in het Bondsbureau van de KNBF te Utrecht (NL) een gesmaakte lezing over “Belgische postwaardestukken per express 1874-2011” te geven.


Sinds begin 2013 was er een nieuw publiciteitskrantje in omloop in de regio, een editie van Het Nieuwsblad met als naam RONDOM. In de eerste uitgave van Rondom Haacht verscheen een oproep, gericht aan verenigingen om zich via hun medium onder een voorgegoten vorm en onder de betiteling "The Wall" kenbaar te maken. Het resulteerde voor onze club in een artikel op A4 grootte, gespekt met verschillende foto's, verwijzend naar onze activiteitenkalender en verscheen op 30 januari 2013. Cfr "In de pers 2013"

In het clublokaal van de kring van Nossegem ging op 31 januari 2013 de algemene ledenvergadering van KeTheFil door en de Postiljon stuurde er zijn afgevaardigde op af.
Na de heildronk op het nieuwe jaar was het thema van de avond "het tonen van filatelistische kennis in een verzameling"

De officiële huldiging van de nationale gedichtendag (31.1.2013) met als thema "muziek" omvatte - net zoals vorig jaar - een literaire avond, waarbij de ingezonden werken uit de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen gebundeld werden en het bundel aan de deelnemers werd overhandigd.

Op 1 februari 2013 ging deze literaire avond door in de raadzaal van het Keerbergse gemeentehuis, omkaderd met een optreden van Koen de Cauter en zijn kwartet onder de titel "Van Gezelle tot Van de Velde".
Normaal gezien zou Ida er ook aanwezig geweest zijn - omdat zij haar vers "Muzikale mijmeringen" in naam van de club had ingediend - maar een ernstige bronchitis stak daar een stokje tussen. Het boekje met alle verzen werd haar later wel bezorgd en dit was een hele tijd ter inzage beschikbaar op de clubtafel.

Na de clubbijeenkomst op 3 februari 2013, waarbij de focus vooral op het noteren van de inschrijvingen lag, volgde in de namiddag een kleinere delegatie leden de invitatie van de kring "De posthoorn" van Keerbergen en bezocht er hun georganiseerde filateliebeurs in het scholencomplex KTA-GITBO te Keerbergen. Deze tentoonstelling liep i.s.m. de Mechelse kring "Opsinjoor" met een stand rond "André Buzin".

Het regionaal kampioenschap "Brabant", georganiseerd door de regio Brussel, ging door tijdens het weekend van 8 t/m 10 februari 2013 in de Europazaal van het stadhuis te Sint Gillis onder de benaming "Unionphil". Onze vereniging stelde er een aantal prijzen ter beschikking in de vorm van boeken, een geste die zeer gewaardeerd werd.

Er was intensief naartoe gewerkt door twee leden van de club. De vroegere verzameling van Ida "In de ban van het paard" was in een heel nieuw kleedje gestoken en kreeg een nieuwe titel mee (t.g.v. commentaren tijdens Temsifil).

De verzameling van José rond de wereld van de molens stelde er voor het eerst tentoon. Deze ontsproot initieel uit de "erfenis" van Georges Dib, maar José maakte er een pronkstuk van. Hun resultaten:

Thematische filatelie
Ida Van Rillaer Het fascinerende paard 80 % Verguld zilver
Open klasse
José Gullentops Roterende raderen en wentelende wieken 68 % Verzilverd brons

De organisatie vroeg ons verder om twee éénkader-verzamelingen uit ons rijke repertorium aan prijsgekroonde verzamelingen voor hun erehof, een verzoek dat wij graag inwilligden.

Het waren:

Postgeschiedenis - Eén kader
Paul Daems De Tsjechische Regierungstruppe Vladni-Vojsko
Inzet in Italië van 27.5.1944 tot 27.12.1944 
Jeugdfilatelie - éénkader Open klasse
Bram Loockx Boogschieten

De prijs "André Decré" werd er voor het eerst toegekend. Er was beslist om deze prijs toe te kennen aan de winnaar van de discipline “Open Klasse”. Wij feliciteerden Dhr. Robert Rom met de hem toegekende prijs.

Een ruime delegatie van onze club bracht er een bezoek tijdens de tentoonstelling en bezocht er ook de voorverkoopstand van b post rond "Verkeersveiligheid" en "Bestelwagens bpost". We ontdekten er ook hun bijzondere "My stamps".

Wij stelden ons wel vragen omtrent de inplanting van deze stand en de tentoonstellingskaders met de vele trappen ter plekke. Wij hadden het echt te doen met de mensen, die dat alles hadden gemonteerd en ook weer dienden te demonteren.

Op 10 februari 2013 namen José, Jef en Ida de trein naar Brussel en de taxi om de prijsuitreiking bij te wonen en de verzamelingen ook mee huiswaarts te nemen.

Cfr Fotoarchief "Tentoonstelling Unionphil 2013"

De medaille

Tijdens de filateliebeurs, die doorging in het gemeentehuis te Zaventem, een organisatie van postzegelclub Zaventem op 16 februari 2013 was onze club vertegenwoordigd - zij het dit keer met een kleine delegatie - en er werd promotie gemaakt voor onze eerstvolgende nationale filateliebeurs van maart.

Onze vereniging kreeg van KeTheFil het verzoek om aanwezig te zijn tijdens hun vergadering te Nossegem op 28 februari 2013 in het oogpunt om na te praten over de tijdens het kampioenschap te Sint Gillis gepresenteerde verzamelingen en om ook de een hoog gequoteerde verzameling van Unionphil "Het fascinerende" paard te verzorgen. Het aspect "vervalsingen" in de filatelie als thema van de avond, was verder ook erg interessant.

In "De Postzegel" - het nationale tijdschrift van de KVBP - liep in de loop van 2013 het vervolg op de reeks over het gebruik van Belgische postwaardestukken vóór 1910 van ons lid Luc Selis, nl in:
  • Editie februari 2013 :         3 pagina's
  • Editie van april 2013 :        4 pagina's
  • Editie van mei 2013 :         2 pagina's
  • Editie juli-augustus 2013 :  4 pagina's
  • Editie september 2013 :     3 pagina's
  • Editie november 2013 :      5 pagina's

Zaterdag 2 maart 2013 om 16.30 u sprak een groepje Postiljonners af in het clublokaal om er de standen en tombolastand van onze nationale filateliebeurs op te bouwen en samen te toasten op het welslagen ervan.

De volgende ochtend waren we al voor 7.00 u 's morgens om de eerste standhouders naar de hun toegewezen plaatsen te begeleiden en dan was het afwachten of en hoeveel filatelisten naar Boortmeerbeek zouden komen voor onze 13de nationale filateliebeurs.

Was 13 een ongeluksgetal? Vergeet het maar.
Onze beurs kende een grote toeloop en van 8.30 tot 's middags was het letterlijk koppen lopen om in de namiddag tot bij het sluitingsuur ± 15 u rustig uit te lopen.

Er werd verspreid over maanden publiciteit gevoerd binnen de clubcircuits, maar ook via de lokale vers en zelfs ons verzoek aan ROB TV ter zake werd ingewilligd. Naar schatting kwamen zo'n 600 mensen langs, gespreid over de hele dag. De uitgebreide clubtafel en de tombolastand werden druk bezocht. De broodjes werden niet langer door ons verzorgd, maar door de uitbater van de cafetaria.

Wij hadden tegelijk voor Firmin Thijs van de club van Lier ook een pak informatie bij m.b.t. de oorsprongsgeschiedenis van het intergewest en de federatie jaren in de periode 1970-1980, uit de nalatenschap van onze overleden Frans Maes. Zo wisten wij ook deze informatie goed bewaard.

De afbouw met een ruime groep leden verliep al even vlot als de opbouw van de beurs en samen genoten we nog even na bij een lekker drankje naar keuze op kosten van de kas.

Cfr "In de pers" + Fotoarchief "Nationale filateliebeurs 2013"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2013

Bij de cultuurraad, bijeengeroepen op 5 maart 2013, vond de inauguratie plaats van de nieuwe schepen van cultuur, Karin Derua, en de respectievelijke clubafvaardigingen bevestigden er hun zitje in de cultuurraad voor de volgende legislatuurperiode. De raadszaal in het gemeentehuis als nieuwe locatie was prima gevuld - iedereen was duidelijk benieuwd wie Steven Pype zou opvolgen.

Er werd ingepikt op het nieuwe beleids- en beheersplan en meer bepaald op het aspect dat de gemeente het met veel minder centen
zou moeten rooien. Qua cultuurbudget zou er gelukkig niets veranderen en wij hoopten op een nieuwe visie inzake de subsidieverdeling. Gezien de nieuwe bewindsploeg aan het roer van de gemeente en de hoop op verandering, dienden we een uitgewerkt voorstel tot aanpassing in, waarmee volgens ons de verdeling eerlijk zou zijn tussen alle locale kringen, zonder onderscheid van leden, inwonend in de gemeente of niet.

 

Andere voor ons interessante punten uit het programma waren:

 • Het indienen van clubactiviteiten voor de gemeentelijke website en de vraag of i.p.v. korte informatiebalken ook flyer of affiche kan gelinkt worden in de toekomst.
 • Ida werd gevraagd om haar gedicht "Muzikale mijmeringen" voor te dragen, wat ook gebeurde.
 • De locatie van de "Week van de amateurkunsten 2013" stond vast. Wij zouden in de club later bepalen of wij opnieuw actief zouden meedoen of niet.

In ons clubblad publiceerden wij - naar gewoonte - het volledige relaas van de vergadering.

Luc Selis meldde ons, dat hij in de categorie postwaardestukken met twee verzamelingen had deelgenomen aan de vierjaarlijkse internationale competitieve "Achterhoek 2013" in de Van Pallandthal te Varsseveld (Nederland), een organisatie van "De Globe" i.s.m. postzegelclub Achterhoek tijdens het weekend van 8 t/m 10 maart 2013.

Op 11 maart kregen wij volgende veelzeggende mailtje van Luc in de mailbus:

Uit de toespraak van de juryvoorzitter ….

“De organiserende vereniging moet gefeliciteerd worden met de zeer geslaagde organisatie. De competitie zelf was van een zeer hoog niveau. Meerdere buitenlandse deelnemers verheugden ons met hun deelname. En nu blijkt een van die buitenlanders zowaar de hoogste score gehaald te hebben over het geheel van de tentoonstelling. Nog beter, hij behaalde maar liefst 2 keer de allerhoogste score. Tweemaal Goud met 90% van de punten, voor zijn 2 verzamelingen in de categorie Postwaardestukken.

Zijn deelnemende verzamelingen
1. Gebruik van Belgische postwaardestukken type Houyoux.
2. België: gebruik van Publibel briefkaarten 1933-1984.

Voor deze uitzonderlijke prestatie heeft de jury besloten hem de Zilveren Medaille van de Nederlandse Bond uit te reiken, de hoogst mogelijke onderscheiding in deze rang van tentoonstelling (rang 2).”

Tot zover een samenvatting van de palmarestoespraak...
Bleek dat je de "Zilveren Medaille" maar 1 keer in je leven kan krijgen....

Jaren geleden beleefden wij in de club al eens een travestieshow, maar om dat zelf nog eens te organiseren, lag de lat op financieel gebied toch net iets te hoog.

Er bood zich de gelegenheid om op 10 maart 2013 in de namiddag een professionele show mee te maken en gezien het interesse binnen de kring, besloten wij om er in groep naartoe te gaan.
De leden, die inschreven, kregen een korting in functie van hun aanwezigheden in de club tijdens een wel bepaalde tijdspanne. De respons was vrij groot en onze groep van 29 personen viel best op in zaal "Movri" in de dorpskern. Samen genoten wij er van het programma en deden best veel mee bij de vaak opzwepende acts. Tijdens de pauze genoten wij ook samen van een lekker stukje taart.

Cfr Fotoarchief "Showtime 2013"

Voor een keertje vond de algemene statutaire vergadering KLBP Brabant dichter bij huis plaats en samen met de clubafgevaardigde van de club van Keerbergen werd het traject naar Leuven afgelegd. De datumkeuze - 16 maart 2013 - vonden wij heel ongelukkig, gezien het de plannen van jubilerende club van Laken dwarsboomde.
In de vergadering volgde een flashback op "Unionphil", er werd verder aandacht besteed aan de correctie manier van gebruik van de website "Brabantphil", de vraag werd gesteld wanneer we een nieuwe CD ter beschikking zouden krijgen met geactualiseerde adresinfo van de Belgische kringen en wij kregen het project voorgeschoteld om scholen te betrekken bij het nationale kampioenschap 2014 (wat wij in die vorm niet zagen zitten) enz
In het clubblad volgde het meer gedetailleerde verslag van de vergadering.

Tijdens de clubbijeenkomst van 17 maart 2013 keken de leden op bij het leeghalen van de displaykast met medailles en bekers, gescoord in onze clubgeschiedenis. Alles werd ten huize van het clubsecretariaat ingescand en/of gefotografeerd om deze informatie ook in te lassen in de clubwebsite. En uiteraard kregen de bekers en medaille daarna terug hun vertrouwde plekje in het clublokaal.

Op 22 maart 2013 om 19.00 u startte onze filmavond, i.s.m. met de Heverse film en videoclub in ons clublokaal. Het avondvullende programma, verdeeld over drie delen:

Deel I

Deel II
Deel III

Een blik op clubreis en bingo 2011, filateliebeurs 2012 (eigen materiaal en montage) en deelname aan de week van de amateurkunsten 2012 (film en montage filmclub)
Drie films van de filmclub met beelden uit de regio
Een blik op clubfeest, clubreis en bingo 2012 (Eigen materiaal en montage)

Alle promotie ten spijt via cultuurraad, lichtkrant, lokale pers én heel wat mondelinge reclame, viel de externe opkomst uitermate mager uit. Onze leden zelf zakten wel af en genoten met volle teugen. Zij kregen ook een consumptie gratis aangeboden door de club. Aan de reacties te horen in de zaal - vaak gelach en/of ooh..tonen - werden alle films in de drie opgedeelde stukken heel goed onthaald.

Cfr "In de pers" en Fotoarchief "Filmavond 2013"

De Attenhovense postzegelclub organiseerde op 1 april 2013 hun 13de postzegelruilbeurs in het parochiaal centrum te Attenhoven en nodigde ons uit voor een bezoek. Een kleine delegatie nam het initiatief en bracht er een bezoekje en genoot er na de rondgang tussen de standen van de lekkere verse soep bij een gezellige babbel met enkele leden van de lokale organisatie.

Tijdens de clubbijeenkomst op 7 april 2013 kwam de filmavond nog geregeld ter sprake. De films hadden duidelijk indruk gemaakt . In feite was het merendeel ervan een reflectie van de activiteiten binnen de club. Belangrijk was ook, dat er weer paaschocolade te rapen viel in de club, een fijn cadeautje van de clubpaashaas.

Ondanks het feit, dat de kans erin zat dat we voor het eerst een jaartje zouden overslaan bij de organisatie van de clubreis, zagen we tijdens deze vergadering de kans schoon om een optie ter zake binnen het bestuur te bekijken en goed te keuren. Met dank ook aan François Peeters, die ons op het juiste idee bracht.

Wij legden medio maart een vraag van de Provincie Vlaams Brabant voor, die clubs om een slogan vroegen onder het motto "Vang je vrijwilligers in een leuke slogan en win 300 euro". Er kwamen een aantal voorstellen binnen en daaruit weerhielden wij als slogan "Vrijwilligers doen het met overtuiging", met dank aan José en Joseph.
Wij bezorgden de slogan aan de coördinatrice van het steunpunt vrijwilligerswerk Vlaams-Brabant en dan was het afwachten, want de uitslag zou pas in december 2013 bekend gemaakt worden.

Voor ons clubfeest n.a.v. 43 jaar De Postiljon op 13 april 2013 was er opnieuw geopteerd voor een namiddagprogramma in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek met - na de welkomstreceptie - de openingstoespraak van Suzy.

Er wachtte de eigen leden én externe geïnteresseerden, in totaal 63 personen, een uitgebreid feestmenu, inclusief alle dranken, echt met alles erop en eraan.

Het omvatte als voorgerecht een trio van wildpaté met witloofkonfijt en notenbrood, gevolgd door een romig soepje van bospaddenstoelen. De hoofdschotel bestond uit parelhoenfilet met zachte dragonsaus, seizoensgroentjes en aardappelgratin. De feestdis werd afgerond met een nieuwe surprise à la Suzy: in 2013 een artisanaal ijsje rechtstreeks van de boerderij met verse Belgische aardbeien.

Tijdens het menu zorgde discobar "Topstar" voor lichte achtergrondmuziek en nadat ook de koffie geserveerd was, begon het plezante deel van de namiddag, met de zeer gesmaakte sketch van François Peeters, de vele meezingers samen met Jan en de ambiance in de zaal en op de dansvloer. En zoals steeds was de "Sabam" en "Billijke vergoeding" in orde.

Anders dan anders was ook, dat de tafelversiering gratis tussen de aanwezigen werd verloot.

Cfr "In de pers" en Fotoarchief "Clubfeest 2013"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2013

Dezelfde dag - 13 april 2013 - vond er een bijeenkomst plaats van de Nederlandse academie voor filatelie in het Bondsbureau te Utrecht (NL), waar Luc Selis de vergadering bijwoonde. Uit het verslag weten wij dat er nog ook nagepraat werd over de presentatie die Luc eerder op 26 januari 2013 gaf.

Medio april publiceerde Luc Selis in Belgaphil 30, het bondsblad van de KLBP, het eerste deel van zijn reportage met 4 pagina's rond zijn bijzondere verzameling "Reis rond de wereld in 257 dagen", waarbij alles rond één Belgische briefkaart draaide, op de voorzijde vol gekleefd met niet minder dan 15 stukjes rijstpapier - met alle mogelijke Japanse en Chinese stempels - en handschriften ter verduidelijking van het traject dat dit stuk postaal aflegde. Deel 2 van zijn reportage zou volgen in Belgaphil 31 in juli 2013.


Tijdens het weekend van 27 en 28 april 2013 stelde François Peeters tijdens "De kunstroute" in de Battelse Bergen te Mechelen uitgebreid tentoon met pyrogravurewerk en pentekeningen in de Bibeo galerij.
In het boek "Beelden in Battel" stelde hij zich en zijn werk voor. Hij had er ter plaatse - zoals altijd - voor iedereen die het wenste - tekst en uitleg klaar en hij liet ook zien hoe alles praktisch in zijn werk ging.

Tegelijk voerde hij ook promotie voor onze club en meerdere leden brachten ook een bezoek aan zijn stand, waar hij zichtbaar van genoot.

 

Cfr Fotoarchief "Kunstroute Battel 2013"

Dezelfde dagen, 27 en 28 april 2013, maar ook op 4 en 5 mei 2013 liep in de eigen gemeente de Week van de Amateurkunsten met als thema "Natuurtalent".

Wij kregen een invitatie van de gemeente om er bij het "openingsmoment" bij te zijn in de gemeentelijke basisschool. De club beantwoordde dit verzoek en vaardigde een serieuze delegatie af met 8 leden.

Verschillende leden bezochten tijdens het weekend ook de tentoonstelling en op zondag de natuurtalentenmarkt. Ook op 5 mei 2013 zag men clubleden bij de demonstratie steenkappen van de hand van Armand Artoos uit Boortmeerbeek en zijn collega steenkapper Roger Kennis uit Herent.

Tijdens de beide weekends was Ida ook actief als lid dan van de Heverse film- en videoclub (haar tweede passie) present om alles op filmband vast te leggen, materiaal dat zij ook monteert voor een latere filmavond binnen onze club.

Cfr Fotoarchief "WAK 2013"
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2013

Op 5 mei 2013 was Luc Selis op invitatie van de Antwerp Club Cosmos aanwezig in het Centrum Oosterveld, in zaal Keizershoeve' te Wilrijk, om er een gastpresentatie te houden tijdens hun vergadering tussen 9.30 en 11.00 u.

De gastlezing draaide rond de "Emissie 1884" in het kader van de discipline postwaardestukken.

 

De regionale tentoonstelling "Limburg-Antwerpen" "Taxandria 2013", georganiseerd door de Binkse ruilclub in de HIVSET campus te Turnhout op 11 en 12 mei 2013, werd omkaderd met de voorverkopen van de postzegels "Opera: 200ste verjaardag Verdi & Wagner" en "Een verrassende kijk op dieren". Deze voorverkopen op 11 mei 2013 werd bezocht door een achttal leden.

In het competitiedeel vond men tussen de deelnemers de verzameling van Luc Selis in de categorie postwaardestukken met maar liefst 128 pagina's. Hij presenteerde hierin een overzicht van de geschiedenis van de expresdienst in België in de tijdspanne 1871 - 2001 met alle bijkomende diensten.

Cfr Fotoarchief "Tentoonstelling Taxandria 2013"

Zijn deelname werd bekroond met de hoogste score van de hele competitie, t.t.z. met 96% of groot goud en dit leverde hem meteen voor deze nieuwe verzameling een ticket naar nationaal op in 2014.

Opvallend ter plaatse was ook de aparte tentoonstelling met jeugdwedstrijd "Megafila", omkaderd met een jeugdatelier. Dat zien we de laatste jaren nog maar uiterst zelden.

Daags erna - op 13 mei 2013 - woonde de clubafgevaardigde om 20 u de nieuwe cultuurraad bij in het gemeentehuis te Boortmeerbeek.

Voor onze club interessante items:

 • de voorstellen in het kader van de meerjarenplanning, waarbij via een samenwerking tussen de gemeente en de clubs aan nieuwe inwoners de mogelijkheid geboden wordt om kennis de maken met de verenigingen en hun werking. Wij kijken ernaar uit.
 • de participatie die van de burgers gevraagd wordt én ook van de verenigingen in het kader van "Kunst op komst" en de selectie om het kunstwerk "The Wave" als gemeente te kunnen winnen
 • WAK 2013 evaluatie & WAK 2014 vooruitzichten
   

In het verslag dat wij later kregen, werd onze club met naam geciteerd i.v.m. de vragen omtrent de subsidieregeling, alleen werd er tijdens de vergadering met geen woord over gerept en dat wat tussen pot en pint achteraf werd verteld, werd ook nog eens volledig uit context gehaald. Wij lieten dit niet zonder meer en op 18 juni zou er een weerwoord volgen per mail aan het adres van de cultuurdienst en de schepen van cultuur ter zake. Ook later zou er nog herhaald over onze vragen gesproken worden. Maar of het wat brengt en/of er eindelijk gelijkheid komt voor alle kringen, dat blijft koffiedik kijken.

Postzegelclub Nossegem organiseerde op 18 mei 2013 hun 25ste ruilbeurs in de Vrije basisschool Sint Lambertus te Nossegem en de beurs stond op onze agenda om hen te bezoeken. Het werd een kleinere delegatie, maar deze bleef niet onopgemerkt. De gelegenheid werd ook benut om ruilboekjes onderling uit te wisselen om op portkosten te besparen en om een in opbouw zijnde verzameling samen te bekijken.

Onze club ontving verder een invitatie tot het bijwonen van de huldiging van de sport- en cultuurlaureaten in de sporthal te Boortmeerbeek op 22 mei 2013. Waar dit vroeger altijd opgesplitst met individuele huldingen en groepsnominaties doorging in het gemeentehuis, was de nieuwe editie omgevormd tot één groot evenement, waarbij alle klassen genomineerd en gehuldigd werden in de sporthal te Boortmeerbeek.

Onze club vaardigde vijf leden af bij de viering en was ook fier omdat in de beide categorieën ook leden van onze club genomineerd waren, maar wel met een verwezenlijking extern aan onze club, nl. Georges De Bie en Maria Van Fraechem. Onze clubafvaardiging wist dus al meteen voor wie er het meest zou geapplaudisseerd worden.

Cfr Fotoarchief "Sport- en cultuurlaureaten 2013"

Op 25 mei 2013 konden leden, die het wensten, dicht bij huis een bezoek brengen aan het tijdelijke postkantoor met speciale afstempeling "Buzin" in zaal "De Brug" te Mechelen, een organisatie van de studiegroep postzegels André Buzin en de Cercle philatélique André Buzin n.a.v. het 10 jarig bestaan van A.B.C.P en 20 jaar Vlaamse Gaai S.P.A.B. Hierbij kon het publiek kennis maken met 2 nieuwe postzegels met de Vlaamse gaai.

Later in de club vernamen we dat er meerdere leden de invitatie gevolgd waren, al was het maar om een handtekening te bemachtigen van André Buzin tijdens zijn signeersessie

De Hagelandse verzamelaardag, georganiseerd door KVBP Aarschot in het Koninklijk Atheneum te Aarschot op 26 mei 2013 werd ook door een kleinere delegatie van onze club bezocht.

Ten huize van het clubsecretariaat werden op 30 mei 2013 leden, die geïnteresseerd waren, wegwijs gemaakt in de wereld van het zoeken en/of aankopen van filatelistische info en/of materiaal via het internet. In deze minicursus werd er aandacht besteed aan betrouwbare sites en kregen de leden tips en tricks inzake het betalen van besteld materiaal.

Tijdens de clubbijeenkomst van 2 juni 2013 ontdekten wij hoe de simpelste dingen plots moeilijk worden bij het uittesten van het tekenen van kaders met een nieuwe laptop met Windows 8. Dit probleem ondervonden wij eerder ook al bij de switch van XP naar Windows 7. Alles went uiteraard, maar het is voor de leden toch telkens weer een uitdaging.

Er werd nagepraat over de voorbije manifestaties en bezoeken en het bestuur trok tijd uit voor haar tweede bestuursvergadering van het jaar met als eerste punt, of wij terug een dossier zouden indienen voor een mogelijke voorverkoop in 2014. Er werd gesteld dat er slechts twee data in aanmerking kwamen en dienden ook nog de reactie van de gemeente af te wachten. Hieruit resulteerde later dat wij een dossier indienden op 7 juni 2013, maar een negatief antwoord kregen op 10 juli 2013.
Er volgde ook een korte toelichting inzake de nieuwe beheersfunctie bij de clubwebsite door de webmaster en er werd verduidelijkt, wat er enkel voor een beperkt bestuur ter inzage is en wat voor iedereen. De nieuwe ledenfiche - een ontwerp van onze webmaster - een controle-instrument bij het vernieuwen van de lidkaarten eind van het jaar, werd voorgesteld.

Op 8 juni 2013 ontmoette François Peeters de Belgische medaillewinnares tijdens de Paralympics 2012 en wereldrecordhoudster "Wheelen": Marieke Vervoort tijdens de atletiekmeeting te Kessel-Lo. Daaraan ging uiteraard veel vooraf. Hij had eerder veel tijd en energie gestoken om een pentekening van haar te maken met haar trouwe vriend "Zenn" als huldebetoon aan de prestatie, die zij neerzette en vooral voor haar wilskracht en gedrevenheid.

Hoe deze tekening ontstond en de verschillende fases ervan mochten wij in de club van dichtbij meemaken. Hij had haar aangeschreven en de wens geuit om haar deze tekening te mogen overhandigen tijdens een wedstrijd en was blij verrast met een positief antwoord.

Hij mocht haar ontmoeten te Kessel-Lo n.a.v. de "Meeting voor Mon" en ook onze webmaster was er op verzoek van François bij om dit treffen op foto voor de toekomst te bewaren.

Op 16 juni 2013 volgde - op het stramien van de editie in 2012 - een bijzondere ruildag onder leden in ons clublokaal. Zij brachten hun dubbels mee en iedereen kreeg de kans om op snuffeltoer te gaan tussen postzegels en filatelistische stukken allerhande om zo gaten in te vullen in hun verzamelingen. De ruildag was in eerste instantie bedoeld voor de eigen leden, maar stond ook open voor externen via publiciteit in gerichte postzegelbladen.

Cfr Fotoarchief "Bijzondere ruildag juni 2013"

De regionale competitieve filatelietentoonstelling Oost- en West Vlaanderen "Novus Portus", georganiseerd door de postzegelclub van de Westhoek in de feestzaal van de Vismijn, zaal Iseland te Nieuwpoort tijdens het weekend van 22 en 23 juni 2013 was op meerdere punten interessant voor onze leden.

Op beide dagen was de club door een tiental leden actief vertegenwoordigd. Enerzijds voor de presentatie van de nieuwe zegels op zaterdag 22 juni 2013 rond "Koning Albert II - 20 jaar op de troon", "100 jaar KMI" en "Muziekfestivals" en anderzijds ook om de tentoonstelling uitgebreid te gaan bezoeken.

 

Deze postzegels werden gedrukt met warmtegevoelige inkt. Wanneer de zegel warmte voelt, verdwijnt er een kleur en verschijnt er een andere!

Binnen het competitiedeel, waarbij een 40 tal filatelisten met hun verzamelingen uitpakten, werd er beroep gedaan op ons lid Luc Selis, dit keer als nationaal commissaris erkend voor het jureren van de deelnemende verzamelingen in de categorie "postwaardestukken".

Cfr Fotoarchief "Tentoonstelling Novus Portus 2013"

Er kwam na lange tijd schot in de zaak inzake het mogelijk opzetten van een tentoonstelling op locatie van de 15de wing te Melbsroek. José nam voor onze club alvast deel aan de voorbereidende vergadering ter zake op 25 juni 2013, een jaar nadat het project "DC 3" op de tekenplank ontstond en na diverse tussentijdse onderlinge contacten met kolonel Vermeesch. Wat ondertussen velen voor onmogelijk hielden - een particuliere club die tentoonstelt binnen de legergebouwen - werd er ontkracht. Tijdens deze vergadering kwam er "eindelijk" beweging in het project en als startdatum werd september 2013 vooropgesteld.

De laatste vergadering van de kerngroep thematische filatelie voor de zomerpauze ging door in het lokaal achter het oude gemeentehuis te Nossegem op 27 juni 2013 in bijzijn van een ruimer aantal clubafgevaardigden uit de provincie.

Hoofdpunten op de agenda waren de samenstelling van de agenda voor de periode september 2013 t/m juni 2014, de eerste afspraken m.b.t. het nationale kampioenschap "Brabantphil 2014" (we maakten er kennis met het nieuwe logo) en tussen de clubs onderling kon er ook geruild worden.

De Koninklijke postzegelkring Oostende organiseerde haar 6de nationale postzegelbeurs in zaal Pax te Oostende op 30 juni 2013.

Een zestal leden, die in die periode aan de kust verbleven, maakten er een erezaak van om zelfs tijdens hun vakantie een filateliebeurs op te zoeken en er te neuzen tussen de boeken.


Naar jaarlijkse gewoonte was onze club prima vertegenwoordigd in zaal "Les Colibris" te La Hulpe, waar de locale kring tekende voor de organisatie van hun 29ste nationale filateliebeurs op 13 juli 2013. Deze kring is al jaren een loyale partner binnen de filateliewereld en wij worden er altijd uiterst vriendelijk onthaald. Opmerkelijk was ook dat ze opnieuw de lay-out van hun flyers van de onze hadden overgenomen.

Onze leden weten de variatie in deze beurs altijd naar waarde te schatten en in 2013 werd er vooral uitgekeken naar stukken om de verzamelingen op te waarderen met het oog op de nationale competitieve in 2014.

Volgens de informatie die we naderhand binnenkregen, zakten in totaal 12 leden af naar La Hulpe. Voor de groep, die er in de voormiddag was, trakteerde de club alvast ook met een drankronde.

Tijdens de clubdagen in juli brachten verschillende leden foto's, medailles en diploma's mee uit "oude" tijden als reactie op onze oproep ter zake via het clubblad. Alles werd minutieus ingelast door Ida in de clubwebsite, die stilaan maar zeker een ware metamorfose onderging met dank aan Emmanuel.

Op 25 juli 2013 gingen José, Joseph en Lydia op verzoek van de mensen van defensie 15de wing mee helpen om dat deel van museum van de 15de wing, waar de tentoonstelling DC3 Dakota zou ondergebracht worden, te ontruimen en op te kuisen en

Op 3 augustus 2013 ging de club in op een uitnodiging vanwege de Landelijke Gilde & KVLV om er in het kader van de dorpsfeesten in Schiplaken het avondprogramma in de feesttent bij te wonen en te genieten van het optreden van Julie, Mack en Kirk.
Wij telden in totaal 6 leden en het hoeft niet gezegd, dat er goed meegezongen en gedanst werd. Wij vonden het wel jammer, dat de feesttent ook in de latere avonduren vrij onderbezet bleef.

Daags erna, op 4 augustus 2013, waren we met z'n allen terug op post tijdens de clubbijeenkomst, maar een groepje van 5 leden vertrok 's middags wat vroeger om op de invitatie van de postzegelkring van Nossegem te kunnen ingaan. Zij organiseerden nl. hun 18de jaarlijkse rommelmarkt bij hun clublokaal. Nadat ze even tussen de standen hadden geneusd, zakten ze af naar het clublokaal aldaar om er de club ook te steunen met een hapje en drankje t.v.v. hun clubkas, kwestie van de vriendschapsbanden ook eens op een andere manier aan te halen.

Ons lid François Peeters had eerder een nieuw meesterwerk gemaakt, waarvan wij binnen de club de hele ontstaansgeschiedenis mochten meemaken en ook het eindresultaat mochten bewonderen: een pentekening met het portret van Rik De Saedeleer.

Op 15 augustus 2013 kreeg hij de kans om deze ingekaderde tekening te overhandigen aan het bestuur van Racing Mechelen n.a.v. de voetbalwedstrijd tussen Racing Mechelen en RFC Doornik in het stadion van Mechelen en hij haalde er de pers en de TV mee.

Hij beleefde er een heuse vipavond, mocht mee de aftrap geven met een bestuurslid en volgde de match van uit de eretribune.

 
François herkent u in de rug aan zijn donkerblauwe shirt.
 
François was in zijn nopjes en vertelde ons over zijn belevenissen ter plekke in de club. Hij wist ons tijdens de clubbijeenkomst van 18 augustus ronduit te vertellen, dat Rik voor hem steeds een icoon was en een imposante figuur als verslaggever. Vandaar ook dat hij hem portretteerde en dat hij zo fier was, dat hij dit mocht beleven.

Heel speciaal werd er ook aandacht besteed aan een dubbel gouden jubileum tussen leden. Marcel Glorie en Hilda Van Utterbeeck gaven mekaar nl. het ja - woord op 19 augustus 1963 en enkele dagen later, op 24 augustus 1963 deden Georges Vertommen en Jeanne Schits het hen na. Eind augustus 2013 - na 50 jaar - zijn het nog steeds de beste vrienden, in en buiten de club. Zij vierden bij elkaar hun respectievelijke jubileum en het was opvallend hoeveel leden hierbij ook een invitatie kregen om erbij te zijn.

 
Ons lid Yvon Florentie zorgde voor deze speciale souvenirfoto van de twee koppels:


Van links naar rechts:  Marcel, Hilda, Jeanne en Georges

Phila Gent organiseerde in Centrum Reinaert te Gent haar 14de postzegelbeurs, omkaderd met een tentoonstelling op 24 augustus 2013 en kon op de belangstelling rekenen van een handvol leden.

De dagen voorafgaand aan onze clubreis op 25 augustus 2013 waren erg regenachtig en vrijwel alle 31deelnemers aan de clubreis hadden ook hun paraplu bij het opstappen in de bus aan ons clublokaal kort voor 7.30 u. Het gezegde zegt, dat wanneer iedereen dat doet het niet regent en zo was het ook - alleszins op die momenten dat we het droog wensten.

 
Onze groep werd omstreeks 9.00 u verwacht te Houthalen/Helchteren, waar de uiterste gastvrije mensen van 't Flenske voor 2 belegde broodjes (hesp/kaas) met koffie, thee of chocolademelk hadden voorbereid.
 
Na het ontbijt staken wij de straat over naar de bus op het plein, die ons enkele straten verder afzette bij de woning van Staf Timmers om er ondergedompeld te worden in zijn fantastische wereld, door hem zelf bestempeld als "zijn verloren paradijs". Het idee hiertoe werd eerder aangebracht door ons lid François Peeters en loste alle verwachtingen in bij stralend mooi weer.  Staf Timmers leidde ons door onze idyllische tuinen, aangekleed met ontelbare bronzen kunstwerken van zijn hand.
 
Eens aangekomen aan zijn zwembad vertelde hij o.a. het verhaal van een dame, die ooit vroeg of zij er ook mocht inspringen, waarop hij positief had gereageerd. Ons Suzy kreeg hetzelfde lumineuze idee en ze trok er enkele lengtes in gewone lingerie. Hilariteit alom natuurlijk!
Wij bezochten er de fraai aangeklede ateliers met schilderijen en kleinere bronsstukken uit zijn jarenlange kunstenaarsleven en kregen deskundige uitleg over het procedé van het brons gieten (vele identieke stukken maken) én de door hem gebruikte techniek, waarbij elk stuk een individueel kunstwerk is en blijft, van idee tot een monumentaal kunstwerk.
 
We verlieten de prachtige tuinen kort voor het middaguur en wij waren nog maar net op de bus of het regende. We hielden even ons hart vast, maar wat bleek - op het moment dat we aan restaurant "Den Hof" aankwamen enkele kilometers verder op hetzelfde grondgebied, was het terug droog.  En eens binnen konden ons enkele druppels al helemaal niet deren, want we genoten er met volle teugen van het menu: Broccolisoep, kalkoen met champignonsaus, verse groenten en kroketjes en een super lekkere bavarois, alles inclusief één consumptie.
 
Na het middageten vertrokken wij richting "Cosmodrome" Genk, waar we drie werelden binnen het Europlanetarium "Kattevennen" zouden ontdekken.

1. Een tentoonstelling met informatie rond de planeten, kometen en sterren die ons in het heelal omtoeren en met uitgestalde replica's van dino's
2. De astroranger katapulteerde ons via de cosmodromeshow, op dat moment gewijd aan de wereld van de dinosauriërs via een heel bijzondere filmervaring even miljoenen jaren terug.
3. Een bezoek aan de lokale sterrenwacht

 
De clubreis werd uiteindelijk afgerond in ons clublokaal, waar er voor iedereen een goed verzorgde koffietafel klaar stond en waar de club voor u het optreden van zangeres Sally had geregeld. Er werd heel goed meegezongen en gedanst en bij de polonaise kwam quasi iedereen van zijn stoel en dat alles met een brede "smile" op het gezicht.
 
De clubreis werd uiteindelijk afgerond in ons clublokaal, waar er voor iedereen een goed verzorgde koffietafel klaar stond en waar de club voor u het optreden van zangeres Sally had geregeld. Er werd heel goed meegezongen en gedanst en bij de polonaise kwam quasi iedereen van zijn stoel en dat alles met een brede "smile" op het gezicht.
 
Cfr Fotoarchief "Clubreis 2013"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2013
 
Na de zomermaanden volgde een nieuwe uitnodiging om de cultuurraad in het gemeentehuis te Boortmeerbeek te komen bijwonen op 9 september 2013 's avonds.

Gezien de vaste clubafgevaardigde Ida met vakantie was, nam ons bestuurslid Paul Daems voor een keertje de taak op zich met een luisterend oor o.a. met betrekking tot het standpunt inzake het subsidiedossier. Die informatie was weinig bemoedigend, want er werd aan gedacht om alles te laten zoals het vroeger was en wij lieten het er niet bij en zouden hieromtrent opnieuw protest aantekenen.

De formulieren m.b.t. de verlengde periode van 1.1.2012 t/m eind juni 2013 waren nog niet klaar, maar zouden eerstdaags volgen. Paul informeerde ons dat de gemeente aan de kringen gevraagd had om actief mee te werken bij het project "Kunst op komst" tijdens de live uitzending op radio 2 op 14 oktober 2013 door het bezorgen en uitschenken van soep, een verwijzing naar de spotnamen van de gemeentelijke dorpskernen en ook telefonisch een stem uit te brengen op 17 oktober.
Hierover volgde binnen de club overleg en wij gingen op het initiatief in.

De kringen kregen ook de vraag voorgeschoteld om gedichten in te dienen voor de nationale gedichtendag 2014 onder het motto " verwondering" en dit verzoek namen we over in ons clubblad.

Aan de verenigingen werd ook gevraagd om een lid, dat zich uitzonderlijk verdienstelijk had gehad in 2013, op te geven voor de huldiging van de sport- en cultuurlaureaten in 2014. Hierover volgde later overleg binnen de bestuurskring. Wij zouden twee mensen voordragen, maar de gemeente deed weer moeilijk, omdat onze genomineerden niet in de gemeente zelf woonden.

Naast nog wat andere punten, die niet direct op onze clubwerking betrekking hadden, volgde nog de evaluatie van de nieuwe gemeentelijk vrijetijdsgids 2013-2014

Wij vonden het idee van het samenvoegen van de verschillende aparte edities van de vorige jaren een sprong vooruit.

Voor onze club is het handboek alleszins een prima werkinstrument op het vlak van de correcte gegevens van alle verenigingen uit onze gemeente en dit zowel op het vlak van cultuur-, sport-, jeugd- en seniorenbewegingen.

Een vergadering met een heel andere impact, was de nationale algemene statutaire vergadering van de KLBP in Hotel Bedford te Brussel op 14 september 2013. Voor onze club tekende hier Serge Havaux present. Hij noteerde er voor ons de belangrijkste punten en volgde de toespraken van de genodigden. Traditiegetrouw werden ook de provinciale en nationale medailles voor verdienste overhandigd. Het merendeel van de vergadering was er eentje in eenrichtingsverkeer, waarbij er o.a. aandacht voor de website van propost werd gevraagd. Clubs, die er geen gebruik van maken, zouden in de toekomst zelfs geschrapt kunnen worden.
Eerlang zal ook de presentatie van de Belgische postzegels in Brussel doorgaan. De uitnodigingen zouden wij korte tijd erna ook ontvangen.

Na het succes in het voorjaar, werd op verzoek van vele leden, het initiatief - een bijzondere ledenruildag in de club - herhaald op 15 september 2013. Vele leden brachten materiaal mee naar de club en zo kon iedereen in de club op zoek naar ander filatelistisch materiaal en tegelijk konden leden van hun dubbels verlost worden.

 
Cfr Fotoarchief "Bijzondere ledenruildag 2013"

De ruildag was in eerste instantie voor de eigen leden bestemd, maar stond ook open voor externen via publiciteit in gerichte postzegelbladen.
 

We wisten onderhand, dat de lang verwachte opening van de DC 3 tentoonstelling eraan zat te komen en tijdens de clubdag werden er afspraken gemaakt m.b.t. het bijwonen van de officiële receptie in Melsbroek.

De lang verwachte opening van de tentoonstelling DC 3 Dakota bij defensie 15de wing te Melsbroek volgde op 19 september 2013 met een officiële openingstoespraak en een kleine receptie. Er werd door de dakotakring bewust geopteerd om het aantal geïnviteerden te beperken tot ± 35 mensen en daarom viel onze clubafvaardiging met vijf mensen des te meer op.
 

Deze tentoonstelling loopt ± 6 maanden tot ± medio maart 2014 en kan door iedereen vrij bezocht worden op maandag en donderdagnamiddag in kwartier Groenveld op de 15de wing. Binnen de club zou later afgesproken worden om er ook een groepsbezoek aan te brengen.

In de tentoonstelling zagen we de wereldkaard op groot formaat ingevuld met postzegels, blokken en brieven via verwijsdraden en aangevuld met een enkele kaders in het Nederlands en het Frans, waarin de historiek van de DC3 meer aan bod kwam - een totaalconcept waaraan ons José bijna 1 1/2 jaar werkte om alles bijeen te zoeken. Aangezien ook vele leden in de club haar hielpen bij het vinden van materiaal, mogen wij zeker stellen, dat dit project heel veel leden in de ban hield.

 
Cfr Fotoarchief "Tentoonstelling DC 3 te Melsbroek 2013"

De voorbereidingen van het volledige subsidiedossier m.b.t. de verlengde periode van 1.1.2012 t/m 30 juni 2013 namen dit keer meerdere dagen in beslag, omdat wij er een erezaak van maken om ons dossier grondig te documenteren, ook al wisten wij dat ons dossier dit keer nog zou bekeken worden volgens het reglement van de voorbije zes jaar, wat voor ons dus niet gunstig is, maar hoe zegt men het zo mooi "Men heeft beter één zwaluw in de hand, dan helemaal geen". Ons dossier werd op 20 september 2013 ingediend op de cultuurdienst.

Op 21 september 2013 woonde onze webmaster - Emmanuel Delperdange - het regionale treffen bij, georganiseerd door Propost in de gemeentelijke feestzaal te Zellik.

Het was de eerste keer, dat een dergelijk treffen binnen de provincie op het getouw gezet werd en men zou verwachten, dat er vele clubs zouden op inpikken, maar dat was dus duidelijk niet het geval. Er hadden slechts een handvol kringen op ingetekend. Was dit misschien omdat van iedereen verwacht werd dat ze een laptop meebrachten om een aantal testen uit te voeren en dat niet iedereen dat heeft?

Gezien de problemen, die Emmanuel bij het posten en/of verwijderen van activiteiten op deze website ondervond, hoopten wij dat er nu een doorbraak zou volgen. Ter plaatse was duidelijk, dat onze club niet alleen het moeilijk hadden met de gebruiksvriendelijkheid van de betrokken website.

Er volgde een ruime verslaggeving in ons clubblad met tegelijk een opsomming van de diverse opportuniteiten, die deze website te bieden heeft en een oproep aan de leden om er meer gebruik van te maken.
     
Dezelfde dag - 21 september 2013 - was onze vereniging ook actief aanwezig op de jaarmarkt in de dorpskom van Boortmeerbeek. De gemeente had aan alle kringen - die het wensten - aangeboden om hen schragen ter beschikking te stellen om promotie te voeren voor hun clubactiviteiten. Omdat wij uit ervaring wisten, dat het veel interessanter voor ons was om actief tijdens de jaarmarkt en kermis strooibrieven uit te delen m.b.t. onze bingoavond, opteerden wij ook in 2013 om dit te doen. Met drie personen - Suzy, Boudewijn en Ida - gingen wij op ronde en ontdekten in de dorpskom nog een hele groep leden. Daar werd dan ook even halt gehouden voor een frisse pint, dit was trouwens bij één van ons clubsponsors.

 

Wij kregen ter plaatse trouwens ook lof vanuit de gemeentelijke marktverantwoordelijke, Tilly Heymbeeck, die onze inzet op de markt zeer lovenswaardig vond.

Een tiental leden bracht op 29 september 2013 een bezoek aan de 89ste grote ruilbeurs te Begijnendijk, een organisatie van HVB Begijnendijk in de parochiezaal ter plaatse. Naast postzegels komen hier ook uitgebreid andere hobby's aan bod.

De reden, dat er zoveel leden present waren, was wellicht te zoeken in het feit, dat deze beurs op de vijfde zondag van de maand doorging en er bij ons geen clubbijeenkomst doorging. De voorzitter van HVB hield eraan om onze club van harte te bedanken voor onze talrijke opkomst. Op de ruiltafels legden wij alvast ook flyers voor onze filateliebeurs in maart 2014, waarvan de promotiecampagne op volle toeren liep en ook enkele clubafgevaardigden van andere kringen namen er meteen ook een pakje mee voor hun respectievelijke leden.

Tijdens onze clubbijeenkomst van 6 oktober 2013 kwam ook het voltallige bestuur bijeen om de 28 punten op de agenda van de bestuursvergadering door te nemen en beslissingen te nemen ter zake.

Diverse data op het vlak van toekomstige activiteiten werden vastgelegd in samenspraak met de uitbater van ons clublokaal en afspraken werden gemaakt wie waar tijdens de eerstvolgende externe activiteiten de club zou vertegenwoordigen. Een uitvoerig verslag met alle details volgde zoals steeds in ons clubblad.

Vera had de sponsordocumenten bij, die wij dienden in te vullen t.o.v. bpost met bewijsvoering van onze filatelistische activiteiten in de loop van 2013 en alles werd ingezonden op 9 oktober 2013.

De Cercle Royal philatélique de l'Ourthe organiseerde op 12 oktober 2013 in het Koninklijk atheneum van Fragnée bij Luik, in de buurt van het ondertussen gerenommeerde station Guillemins, de regionale competitieve tentoonstelling "Luik - Luxemburg" onder de titel "Urthaphila 2013", omkaderd met een propagandatentoonstelling t.g.v. de 60ste verjaardag van de eerste reeks van de uitgifte Boudewijn type Marchand en een postzegelbeurs.

 
Cfr Fotoarchief "Urthaphila 2013"

Ons lid, Luc Selis, werd er aangezocht om in de klasse "postwaardestukken" te komen jureren, wat hij ook met plezier aanvaardde. Wij hebben verder ook weet van 4 leden, die de tentoonstelling bezochten.

Op verzoek van de gemeente - en na eerdere interne stemming ter zake - nam onze club actief deel bij de actie "Kunst op komst" aan de gemeentelijke basisschool te Boortmeerbeek op 14 oktober 2013.

De provincie Vlaams Brabant, organiseerde samen met Radio 2 Vlaams Brabant de zesde editie van deze intergemeentelijke wedstrijd, waarbij in 2013 Boortmeerbeek in de eindstrijd tegenover Aarschot en Lennik-Eizeringen stond om het beeld "The Wave" in de wacht te slepen. Elke gemeente diende vier opdrachten uit te voeren en via een stemmingsronde via SMS en mail was het dan aan het publiek om "hun" gemeente naar de eindzege te loodsen. Deze vier opdrachten waren: een volksfeest organiseren dito publieksactiviteit, een speciaal gerecht maken, een liedjes schrijven en een pleidooi houden.

Onze vereniging engageerde zich om actief mee te werken op verschillende fronten, nl:
 • Verdeling van A4 flyers tijdens de clubbijeenkomst van 6 oktober
 • Mond aan mond reclame voor de bel- en websitesessie
 • Het versturen van mails aan o.a. bevriende kringen, leden e.a.
 • Het maken van soep = het speciale gerecht voor de gemeente
 • Het helpen bij het voorbereidende werk in de school
 • Het verdelen van de soep aan de stand op het terrein voor de school
 • Het stemmen op 16 + 17 oktober 2013
 
Verschillende leden kwamen ook lekker smullen
Cfr Fotoarchief "Kunst op komst 2013"
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2013

Het idee van de soep stamde overigens van de spotnamen, die de inwoners van Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken hebben:
 
Hever De soepzakken werd "letterlijk" overgebracht tijdens het event
Schiplaken De bosuilen werd vertaald in "kippensoep" die onze club, samen met anderen, ook maakte
Boortmeerbeek Klein Geel werd vertaald in "pompoensoep", gemaakt door andere kringen

In de clubdag van 20 oktober 2013 bleek overduidelijk dat vele leden onze oproep om te stemmen tijdens de stemdagen van 16 en 17 oktober 2013 wel degelijk hadden opgevolgd en dat verdiende binnen de club een dikke pluim. Jammer genoeg mocht het niet baten, want Lennik-Eizeingen ging met het kunstwerk "The Wave" aan de haal.

De algemene statutaire vergadering van de KLBP "Brabant" ging op 19 oktober 2013 door in de feestzaal van het gemeentehuis te Ophain, een locatie waar tegelijk ook de 14de verzamelaarsbeurs van de club van Braine L'Alleud doorging. Uw clubafgevaardigde was er voor u aanwezig en benutte de gelegenheid om ook promotie te voeren voor onze nationale filateliebeurs in 2014.

De vergadering, waarbij het aantal aanwezige kringen, als minimalistisch mocht bestempeld worden - wat wij erg jammer vonden - volgde de vooropgestelde agendapunten met als hoofdaccenten:
 • het nieuwe huis van de federatie, in navolging van het huis van de filatelie te Jette en de overbrenging van de KLBP bibliotheek naar het nieuwe adres
 • een stand van zaken m.b.t. de nationale competitieve in 2014
 • de internetsites Brabantphil, Belgaphil en Brabantphil '14
Een uitvoerig verslag werd opgenomen in het clubblad.

Tijdens hetzelfde weekend, in de periode van 18 t/m 20 oktober 2013, vond in Nederland de 15de editie van de competitieve tentoonstelling, bestempeld als "Postshow Postex 2013" plaats in Apeldoorn.
Tijdens deze manifestatie waren er 757 tentoonstellingskaders te bewonderen van 210 inzenders en één van hen was ons lid Luc Selis.
Hij nam er deel met zijn verzameling "Belgische postwaardestukken per expres 1874-2001" en scoorde er groot goud. Enige minpuntje was dat hij het palmares niet meekreeg.

Het wedstrijdgedeelte werd verder omkaderd met een actief kijk- en doe - programma met o.a. jeugdfilatelie, handelarenstands, post NL verkoop, promotiestanden van gespecialiseerde filatelistenverenigingen en een promotentoonstelling.

 
Cfr Fotoarchief "Postex 2013"

b post nodigde kringen en belanghebbenden binnen de filateliewereld uit om actief de presentatie van de Belgische postzegels 2014 bij te wonen in de Bozar te Brussel op 23 oktober 2013. Andere jaren mocht er slechts één persoon per club naar de voorstelling komen, nu vielen er meerdere invitaties in de bus en we waren met drie bestuursleden tijdig aanwezig in de inkomzone van de Bozar om na onze aanmelding en het bekomen van de bezoekersbadge tijd vrij te hebben om aan zoveel mogelijk binnenstromende filatelisten alvast een strooibriefje m.b.t. onze beurs in maart te kunnen overhandigen. Daarna was het tijd voor een gezellige babbel bij een drankje tussen de clubafvaardigingen onderling in de welkomstzaal.
 
Namens uw clubbestuur waren er voor u present: Dominique, Suzy en Ida en tussen de menigte zagen wij ook ons lid Serge Havaux tussen de genodigden.

De presentiezaal liep daarna op korte tijd vol en na het openingswoord door de CEO van Bpost, Johnny Thijs, keken we onze ogen uit bij de voorstelling van de postzegels 2014, omkaderd met de al gekende interviewformule van bekende genodigden. Het geheel liep onder het overkoepelende idee om alles waar onze Belgen in uitmunten extra toe te lichten via vier gezichtspunten, nl. "Leve de passie", "Leve het talent", "Leve België" en last but not least "Leve de zegel". Opvallend waren ook de vele innovaties die 2014 zou brengen.

 
Cfr Fotoarchief "Presentatie postzegels Bpost"

Op 26 en 27 oktober 2013 vond de regionale competitieve "Henegouwen-Namen" onder de titel "Tournai 2013" plaats in "La Halle aux Draps" op de grote markt te Doornik, een organisatie van de Koninklijke filatelieclub Doornik.

Op zaterdag 26 oktober 2013 was de tentoonstelling omkaderd met de voorverkopen "Doornik - de grote markt", "150 jaar Rode Kruis" en de "eindejaarszegels" en een groepje Postiljonners was er ook bij.

In het wedstrijddeel nam José Gullentops, na maanden van werk aan haar verzameling, deel.
Zij had haar verzameling rond de wereld van de molens volledig herwerkt t.g.v. de opmerkingen tijdens "Unionphil" en ze trok samen met haar echtgenoot een volledig weekend uit voor de manifestatie, om ook de kans te benutten om via een jurygesprek meer detailinformatie voor verdere aanpassingen en de reden waarom te vernemen.
Cfr Fotoarchief "Tentoonstelling Tournai 2013"

Ze waren ook persoonlijk aanwezig tijdens de prijsuitreiking op 27 oktober 2013 en José berichtte in de clubbijeenkomst van 3 november over het fijne onthaal dat hen te beurt viel en iedereen mocht het weten, hoe tevreden ze was over haar behaalde resultaat en ook dat er nog foto's zouden volgen, die wij in het fotoarchief zouden overnemen. Haar verzameling "Roterende raderen en wentelende wieken" scoorde er nl. Groot zilver met 79%.

Hetzelfde weekend, op 27 oktober 2013, waren andere leden onderweg naar de nationale ruildag, georganiseerd door KVBP Diest in het ontmoetingscentrum Scafnis te Schaffen. Guido bracht er informatie mee inzake een praktische methode om de nieuwe generatie zelfklevende postzegels van bpost te kunnen afweken. Deze informatie zouden wij opnemen in het clubblad januari - februari, omdat vele leden er beslist belangstelling voor zullen hebben.

Het was al een tijdje geleden, dat wij nog eens present tekenden tijdens de KeTheFil bijeenkomst achter het oude gemeentehuis te Nossegem, maar om 31 oktober 2013 was uw clubafvaardiging er wel bij. Nadat er aandacht besteed werd aan de competities "Urthaphila 2013" en "Tournai 2013" werd het een hele interessante avond, waarbij er veel oog was voor het aspect "presentatie" in een verzameling en er a.h.v. een gedocumenteerde projectie veel te leren viel.

Wij vernamen er ook, dat het clublokaal - waar de vergaderingen al jaren doorgingen en tegelijk ook het clublokaal van de kring van Nossegem - nog in 2013 ontruimd wordt om na sloop plaats te maken voor andere gemeentelijke modaliteiten.
De vergadering van november zal de laatste worden ter plekke en het wordt afwachten, welke oplossing er voor 2014 uit de bus valt.

 
In oktober 2013 publiceert "Congolâtres" een speciaal bulletin met als centrale thema Boudewijn, type Marchand.
Het normale 4-koppige redactieteam werd voor de gelegenheid uitgebreid met 8 extra redacteurs, waarvan ons lid Luc Selis er een was.
Er werd evenwel niet per redactielid gewerkt, maar alle informatie tot één gezamenlijke informatiebron verwerkt.
 
Van medio oktober tot medio november liep de sponsorronde voor de reclame-inlassingen in het clubblad, met dit keer Paul, Dirk, Ida en Boudewijn in actie. Met de opbrengst bleef de uitgifte van ons clubblad voor het komende jaar inclusief de verzending aan alle leden en bevriende kringen weer gegarandeerd. Wij bedanken alle sponsors van harte.

Op 3 november 2013 volgden drie leden van de club, die eerder al eens tentoonstelden bij Het Molenijzer te Putte, hun uitnodiging om met een ruime stand uit te pakken tijdens hun grote beurs in het gemeenschapscentrum "Klein Boom" te Putte.

Dezelfde dag - 3 november 2013 - vond ook de internationale ruilbeurs en tentoonstelling spoorwegfilatelie plaats met een live-demo met modulebaan spoor 1 (treinen op schaal 1:32), een organisatie van Tipoc Tienen i.s.m. "De spoor één vrienden" van Leuven in de evenementenhal Houtemveld te Tienen. Ware het niet, dat wij ook onze clubbijeenkomst hadden die dag, dan waren er beslist meer leden naar dit evenement afgezakt, maar hoe dan ook we vernamen tijdens de clubdag van 17 november 2013 toch dat er zeker een 4-tal leden gespot werden.

De grote filateliebeurs, georganiseerd door de postzegelkring van Vilvoorde in het Koninklijk Atheneum aldaar op 11 november is quasi elk jaar een verplicht bezoeknummer en zo ook dit jaar.

Vooral de stand van de buitenlandse handelaar, met een uitgebreid aanbod op thematisch en postgeschiedkundig materiaal is daar zeker niet vreemd aan.

Onze club plande een groepsbezoek en wij hebben weet van minimum 12 personen, die deze beurs in naam van onze club opzochten. De leden, die er waren op het moment dat onze voorzitster er was - en dat was best mee mooi groepje - konden er meegenieten van een drankje op kosten van de kas.

Uit een hele andere hoek kwam de melding van ons lid, Dirk Van Kerckhoven. Met het quasi voltallige ex-Hemifianteam - vanonder het stof gehaald voor de gelegenheid - een ploeg waaraan wij als club zeer goede herinneringen bewaren - zou hij gaan deelnemen aan de 25ste editie van de lokale 11.11.11 quiz in zaal "De Bosuil" te Schiplaken op 16 november 2013.

Tijdens de clubdag van 17 november  2013 mocht hij dan ook herhaald vertellen hoe het gelopen was en hoe tevreden zij waren om toch een resultaat in de middenmoot behaald te hebben onder de ploegnaam "Spartacus", terwijl ze al jaren volledig het circuit verdwenen waren.

Tijdens dezelfde clubbijeenkomst van 17 november 2013 stond ook de laatste bestuursvergadering van het jaar op de agenda met maar enkele punten op de agenda, maar des te belangrijker, nl :
 • de menukeuze werd bepaald voor ons clubfeest 2014, omdat dit nog in het clubblad van december zou vermeld worden
 • er werd navraag gedaan of er al nieuws was omtrent het voortzetten van het systeem van abonnemententegemoetkoming door bpost
 • het werkingsbedrag van de ruil- en materiaaldienst werd opgetrokken
 • er lagen ontwerpbrieven op tafel m.b.t. uitgiftevoorstellen in 2015 en 2016
 • er werd een licht geworpen op toekomstige tentoonstellingen
 • een nieuw compact clublogo ten behoeve van overname in externe agenda's werd voorgelegd.
De 16de editie van onze bingoavond organiseerden wij in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek op 23 november 2013. Dank zij de inbreng aan prijzen van leden en sympathisanten slaagden we er in om met 486 prijzen uit te pakken verdeeld in kleine, medium grote en grote prijzen.

't was even bang afwachten omdat er enkele dagen vóór onze geplande datum sneeuw viel, wat het bezoekersaantal zou kunnen beïnvloeden. De lokale pers, die ons andere jaren trouw in hun agenda opnamen, gaf in 2013 spijtig genoeg forfait. ROB TV nam onze activiteit wél op in de agenda van hun "De Rob Uit" van 22 november 2013, waarvoor wij hen zeer dankbaar waren.

Onze promotie in eigen gemeente, bvb tijdens de jaarmarkt, en ook via leden en kennissen resulteerde dit jaar in ruim meer dan 130 deelnemers en niemand ging met lege handen naar huis. De ambiance van de hele avond super, waarbij de jeugd - die ons ondertussen ook al jaren opzoekt - niet vreemd was.
Cfr "In de pers" en Fotoarchief "Bingo 2013"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2013

Op 28 november 2013 was de club 's avonds actief op twee fronten.

1. De afgevaardigde woonde de cultuurraad bij in het Cultuurhuis te Hever
• Voor ons was het fijn om te horen, dat de schepen in haar terugblik op "Kunst op komst" een dankwoord uitte aan iedereen, die had meegewerkt.
• De jaarlijkse voorstelling van verenigingen, middenstand, e.a. aan de nieuwe inwoners van de gemeente via een gezamenlijk initiatief kwam terug aan bod
• In de gemeentelijke website wordt gedacht aan de toewijzing van een pagina voor elke kring om er zelf relevante clubinfo in te brengen
• Subsidies: Wij stelden gefrustreerd voorop, dat de berekening over de periode 2012 t/m juni 2013 nooit kon kloppen en dat wij ons vele werk in de activiteitensubsidie niet gereflecteerd zagen. Na de vurige discussie volgde de vraag aan de kringen om voorstellen inzake een nieuw op te stellen subsidiereglement door te sturen. De Postiljon diende dit begin 2013 al in met als vertrekpunt om alle kringen in de gemeente gelijk te benaderen. Met lichte aanpassingen zou ons voorstel binnen de huidige context opnieuw ingediend worden.
• De oproep tot deelname aan de "gedichtendag 2014" leverde volgens de cultuurdienst, bij monde van Sophie Moons, tot dusver nog maar drie inschrijvingen binnen de gemeente op én zij zijn alle drie van onze leden. Hier werd er geen bezwaar gemaakt tegen het feit, dat twee ervan niet in de gemeente wonen. Eindelijk eens een positieve respons!
• Er volgden nog aandachtspunten rond de WAK 2014 in combinatie met de erfgoeddag en de huldiging 20ste transport, wij kaartten het lichtprobleem in de sporthal nog even aan, ontdekten mee hoe er binnenkort prominente straatnamen in de gemeente gaan opduiken. Alle kringen kregen de kans om hun projecten voor te stellen, zo ook wij.

2. De projectie van de verzameling van José bij KeTheFil te Nossegem

Deze ging door tijdens de laatste bijeenkomst van de kerngroep thematische filatelie in het oude getrouwe lokaal achter het gemeentehuis, dat kort erna zou afgebroken worden.

Na deel II van de voordracht van eind oktober rond "filatelistische kennis" was het aan ons lid José Gullentops, die op invitatie haar verzameling "Roterende raderen en wentelende wieken" kwam voorstellen.

Zij had een selectie van meer dan 20 pagina's voorbereid op USB stick voor projectie met beamer. Uiteraard werd ook verwacht, dat ze uitleg over haar materiaalkeuze gaf en aan de aandacht, die er uitging van de aanwezigen, mocht blijken dat men haar werk zeker apprecieerde. José was ook tevreden, dat naast haar ook Paul en Serge de club ter plekke vertegenwoordigden

De eerste clubdag van december - 1 december 2013 - in ons clublokaal was er weer eentje in een fijne kerstsfeer, waar menig lid op naast de filatelie ook de kerstmarkt, georganiseerd door derden, bezocht en 's middags een lekker hapje meepikte.

De Sint was onze leden ook weer gunstig gezind geweest en elk aanwezig lid kreeg een pakje speculaas toebedeeld.

Dezelfde dag 's voormiddags was ons lid Luc Selis geïnviteerd bij de Koninklijke Philatelic Club "Cosmos" in zaal Meyer in centrum Oosterveld te Wilrijk om er een gastpresentatie te komen geven. Als centrale thema opteerde hij voor zijn uitgewerkte voordracht "De kleinformaat briefkaarten Leopold II 1871-1885" en verduidelijkte zijn exposé verder a.h.v. 145 slides.

Nog altijd op 1 december 2013 organiseerde Postzegelkring Leuven hun 29ste postzegelbeurs in het Redingenhof te Leuven en zij nodigden onze leden uit voor een bezoek.

Ook al lag deze datum moeilijk, gezien onze eigen speciale clubdag, toch hebben wij weet van een achttal leden, die zich de moeite getroosten om er een vriendschapsbezoek te gaan brengen.
Josef De Smedt nam er de nobele taak op zich om aan een vijftal standhouders - die wij ook in maart 2014 mogen verwelkomen - een pakket flyers voor onze beurs af te geven, om zo aan portkosten voor de club te besparen. Wilfried Verlinde, voorzitter van KVBP Leuven, wist alvast onze inspanningen zeer de waarderen.

Ons gepland groepsbezoek aan de expo DC3 te Melsbroek werd op 2 december 2013 een feit.
Net voor 14 u kwam onze groep samen op de parking aan ons clublokaal en het begon alvast verrassend. Uw clubsecretaresse gaf na een korte briefing - omwille van ziekte -de leiding over aan José en Suzy en eens aan de 15de wing iedereen de omslachtige paspoort en autonummercontrole gepasseerd had, konden wij de rondleiding o.l.v. kolonel Vermeesch starten.

Hij startte de toer bij de vliegtuigen buiten. Iedereen mocht er kijkje in nemen en aangezien we toestemming hadden gekregen om ook de filmen en te fotograferen, werd er naarstig op ingegaan.
Cfr Fotoarchief "Groepsbezoek expo DC3"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2013

Wij kregen uitvoerig prima commentaar bij de vliegtuigen en iedereen werd in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Ter plekke bevond zich ook een monument voor de bemanning van de vliegtuigen, die in de loop van de tijd crashten, waar elk jaar begin november er een herdenking doorgaat met neerleggen van een bloemenkrans bij elke gedenksteen.

Het volgende bezoekerspunt was het museum van de 15de wing, waar er in eerste instantie aandacht besteed werd aan de tentoonstelling rond de DC3, waaraan De Postiljon over de hele tijdsduur van ± 6 maanden met een mooie stand rond de DC3 deelneemt, met bijzondere dank aan José.

De reactie op haar stand was heel positief. Menigeen zij dat ze de presentatie mooi vonden en de ruime variatie aan postzegels en stukken geweldig. José verduidelijkte zelf ter plaatse hoe ze haar stand had kunnen realiseren en hoeveel tijd en werk ze erin had gestoken. Ze preciseerde dat ze veel hadden gevonden in beurzen en via het internet, met name dan in de Filippijnen en voor de rest hielp ook menig clublid bij haar zoektocht. Iedereen was het erover eens: José had haar best gedaan en verdiende de mooie plaats binnen het totaalplaatje van de expositie.

De totale tentoonstelling rond de DC3 zelf was heel interessant, niet in het minst dank zij de uitleg, gegeven door Axel Vermeesch. Bij een drankje in de bar, betaald door de clubkas, vernamen van hem en ook van de PR dame Rita Deneve (de vroegere zangeres) waarom steun aan het Dakota museum steeds welkom is. Een aantal leden schafte er zich een sleutelhanger aan als steun voor hun project en/of kocht een souvenirstukje uit de vitrinekast. Een enkeling werd zelfs lid van hun vriendenkring.

Nadien gaf Axel nog een precieze uitleg over het ontstaan van de 15de wing en hun missies bij het bekijken van de tentoonstelling van de 15de wing, waar ook veel aandacht aan besteed werd.

Op 5 december 2013  viel het tijdschrift "De Vlaamse Brabander 60" met een artikel verwijzend naar de wedstrijd, waarbij groepen tussen maart en juli een voorstel voor een slogan rond vrijwilligerswerk konden indien bij de provincie Vlaams Brabant in de bus. Wij waren natuurlijk benieuwd of de winnaars erin zouden staan - we hadden per slot van rekening meegedaan met de slogan "Vrijwilligers doen het met overtuiging" en u raadt het al, wij vielen niet de prijzen. Volgens het artikel kwamen er in totaal 330 inzendingen binnen en we lazen dat de winnende slogan werd ingediend door het lokaal dienstencentrum Blauwhof van het OCMW te Huldenberg: "Een vrijwilliger doet het niet voor de centen, hij geniet van de rijke momenten". Bij de andere 9 winnaars zat er trouwens geen enkele bij uit onze regio.

Op 7 december 2013 organiseerde de Mechelse postzegelkring "Opsinjoor" haar 8ste postzegelbeurs in zaal "De Brug" te Mechelen, Nekkerspoel en verkocht er een mystamp met het ontwerp van een winterse vos van de hand van André Buzin.

De organisatoren hadden ons ruim te laat geïnviteerd en zodoende stond hun activiteit niet in de agenda in het clubblad. Wij pasten er een mouw aan en voegden in elk clubblad een bijlage toe en naar we later vernamen, werd de oproep toch door minimum 6 zes opgevolgd.

Dezelfde dag stond ook de officiële opening van het nieuwe bondshuis van de KLBP te Zaventem - Nossegem op het programma.

Het bondshuis dat in de toekomst als "Huis van de federatie" betiteld wordt bevindt zich in de bedrijvenzone aan de Leuvensesteenweg 510 gebouw 3.

De geplande aanwezigheid van uw clubsecretaresse viel door ziekenhuisopname in duigen, maar geen nood, de club was er wel vertegenwoordigd via Serge Havaux en via hem en de voorzitter van de KLBP Brabant bleven wij op de hoogte van het gebeuren.

De aangekondigde laatste bijzondere ledenruildag in de club op 15 december 2013 was eens te meer een groot succes. De reacties, die wij opvingen, dat er weer veel animo heerste, waren daar zeker niet vreemd aan. De clubdag werd verder afgerond met de inschrijvingen voor de koffietafel van januari, het vernieuwen van lidkaarten en de traditionele trekking van de aanwezigheidsprijzen, met - net als in november - als geschenk voor de winnaars een lot reproducties van pentekeningen van François Peeters, door hem aangeboden aan de club.

Dezelfde dag - 15 december 2013 - liep in 't Kartuizershof te Lier de 22ste ruildag van Arpo-Jarpo, omkaderd met een thematentoonstelling rond de figuur van graveur Constant Spinoy. Eerder in het jaar kreeg Yvon de vraag of zij aan deze tentoonstelling, waar ook een 15 tal originele postzegelontwerpen van zijn hand uit de tijdspanne 1963 t/m 1997 door bpost en pro post ter beschikking zouden worden gesteld, wilde meewerken met haar open klasse verzameling ter zake en zij stemde hiermee in.

Yvon zette op 14 december in de namiddag haar verzameling op om op zondag tot één van de blikvangers te worden.

 

De retrospectieve kende alvast een ruime belangstelling. Op zondagnamiddag was de club ook vertegenwoordigd door Yvon, Miel en Willy en er ontstonden enkele souvenirfoto's.
 
Cfr Fotoarchief Tentoonstelling Lier