De Postiljon, jaar per jaar...

 2017 

We sloten 2016 af met 73 lidkaarten (individuele én familiekaarten), iets minder van vorig jaar en startten ons 47ste clubjaar op 15 januari 2017 officieel met onze algemene ledenvergadering. 
Wij betreurden in het voorbije jaar het afscheid van drie leden: Leon Gillemot, Lou Feyaerts en Georges De Bie.

 

De vergadering werd geopend door de voorzitster met lovende woorden t.o.v. de leden en ze legde het accent op de diverse huldigingen, die we in 2016 mochten beleven. Bij een glaasje cava werd er dan ook samen het glas geheven op een nieuw vruchtbaar jaar.
 
De schepen van cultuur - Mevr K. Derua - was ook present en hield eraan ons persoonlijk te komen feliciteren met de vrijwilligersprijs van de provincie, die we in december 2016 ontvingen e
n zij kreeg de eer om het kleinood - dat wij extra kregen - aan onze leden te tonen.

De omkaderde affiche zal ook een plaats krijgen in ons clublokaal.
 

Het was evident dat er omwille van de switch bij de ruil- & materiaaldienst in 2016 heel wat clubfinanciën om duiding vroegen. Nadat de penningmeester alles toegelicht had, kon iedereen alle bewijsstukken – zoals steeds – inzien  ter verificatie.

Het doel van onze webmaster om begin 2017 de kaap van 30.000 bezoekers te bereiken werd net niet bereikt met 29.827 op de teller. Wat wél heel positief was, was dat vorig jaar gemiddeld 6 personen per dag de site bezochten en in 2016 waren er dat gemiddeld 9 per dag. Een positieve tendens. Nieuw in 2017 is, dat ons clubblad nu gemakkelijk op PC of tablet kan gelezen worden via “Clubblad online” op de startpagina. De site zelf werd ook in 2016 aangepast en aangevuld inzake historiek, foto’s en deelname aan tentoonstellingen.

Net zoals in 2016 werd er niet in detail op de terugblik ingegaan. Dit bleef beperkt tot een overzicht van onze filatelistische highlights en de uitschieters op niet-filatelistisch vlak. Voor leden, die geen PC hebben, lag er opnieuw een jaarboekje klaar met identiek dezelfde teksten als deze van de website.

De Heverse filmclub had ondertussen alles klaargezet om onze filmmontage te tonen met de voorstelling van de postzegels 2017 in het kader van de presentatie ervan in de zegeldrukkerij te Mechelen. Het kasboek werd door diverse leden voor akkoord ondertekend.

Dat de club ook in 2017 al heel wat in de pipeline had, werd duidelijk toen onze feestleider het hierover had. Hij pikte ook in op ons nieuwste initiatief om a.h.v. de geboortedata van de leden tot een gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand te komen.

Er werden geen kandidaturen voor een bestuursfunctie ingediend en zodoende werd er gestemd i.vm.de herverkiezing van de helft van het bestuur. Het bestuur werd met unanieme goedkeuring voor het volgende jaar bestendigd. 

Het bestuur ziet er uit als volgt:

 
Voorzitter Suzy Maes
Clubsecretariaat & redactie clubblad
​Penningmeester
Ida Van Rillaer
Webmaster Emmanuel Delperdange
Feestleiding Boudewijn Beullens
   Bestuursleden (alfabetisch)  
   Daems Paul  
   Loockx Dominique  
   Selis Luc  
   Van Kerckhoven Dirk  
   Wellens Vera  
Steunende functies:  
   Ruilmeester Michel Vandersype
   Materiaalmeester Pierre Gilis

In de clubveiling veranderden weer heel wat oude clubcatalogi van eigenaar en daarna zochten we een plaatsje voor het grote gordijn voor onze nieuwe groepsfoto, die we later ook aan de krant zouden doorsturen en waar wij deze begin februari in "Het Laatste Nieuws" terugvonden. (zie ook "In de pers 2017")
 

Voor de koffietafel met belegde broodjes, sandwiches en een uitgebreid taartenbuffet tekenden 60 gegadigden in en tijdens het eten bekeken we het geanimeerde filmpje, gemaakt n.a.v. ons bezoek aan brouwerij Haacht in 2016.

Meer foto’s - zie fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017
 
Een hele mooie groep leden was in ons clublokaal present en toch was er ook nog een zestal leden die een bezoekje brachten aan de 96ste grote ruilbeurs bij Hobby- en verzamelclub Begijnendijk. Zo was onze club buiten alle verwachtingen om ook daar ruim vertegenwoordigd op 15 januari.
 
Na jaren van afwezigheid is de club vanaf begin 2017 opnieuw aangesloten bij de SFP – De Koerier waar wij - supplementair aan de ruilboekjes van de KVBP – vanaf nu ook de ruilboekjes van hun circuit kunnen benutten.
Op 21 januari 2017 was de club via onze ruilmeester effectief vertegenwoordigd bij hun open vergadering in het sportcentrum Den Boemel te Mechelen, en hij informeerde ons over de punten die ons aanbelangen. In het SFP clubblad “De Koerier” jaargang 23 nr 1 werd onze club terug opgenomen in de lijst van de kringen van de federatie.

Eind 2016 dienden twee leden lokaal een gedicht in rond het thema van de nationale gedichtendag “Humor” en namens de club waren drie leden present bij het slotevenement – een samenwerking van de cultuurdiensten Boortmeerbeek en Haacht in het GC. Den Breughel te Haacht op 28 januari 2017.

 

Zij volgden met interesse het programma “Pazzi di parole” met als voordrachtkunstenaars Erwin Steyaert, Hilde Pinnoo, Daniel Billiet en Ann Van Dessel, deels ondersteund met frêle vioolklanken van Johan Van Hulle. De receptie met diverse tapas en lekkere bubbels viel ook in de smaak.

Op 5 februari 2017 trokken tijdens en na onze clubbijeenkomst verschillende leden naar Keerbergen om er de filateliebeurs van postzegelclub De Posthoorn te gaan bezoeken. Wij hebben weet van minimaal 14 leden die ons in parochiezaal Berk en Brem vertegenwoordigden. Twee weken later was de club ook vertegenwoordigd bij de organisatie van postzegelclub Zaventem in het lokale gemeentehuis waar op 18 februari 2017 hun 20ste ruilbeurs doorging. Hier waren bij ons weten 5 leden op de afspraak.

De club was present tijdens de eerste cultuurraad van 2017 op 13 februari 2017 in het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Onze afgevaardigde volgde er meer dan 10 punten op de agenda en zorgde voor een verslag in het clubblad.

Wij maakten er t.o.v. de andere clubs ook promotie voor onze ruilbeurs en aan de “aanwezige” dichters van het eerdere poëziegebeuren werd gevraagd om hun gedicht voor te dragen. Ida las er haar stukje “clownerie” voor.

 
Tijdens de clubbijeenkomst van 19 februari 2017 staken de bestuursleden voor het eerst dit jaar de koppen bijeen voor een korte bestuursvergadering.
Kwestie van de stand van zaken van de nakende activiteiten te overlopen en de laatste afspraken te maken.

Na maanden van voorbereiding werd onze 17de nationale filateliebeurs op 5 maart 2017 eens te meer een succes. We kregen zeker in de voormiddag heel veel volk over te vloer en daar waren de promotie in zovele clubbladen in het hele land en ook de aandacht in de pers zeker niet vreemd aan. (zie ook “In de pers”)
Eén van onze bezoekers stuurde ons ter zake na afloop nog volgend mailtje: “Ik was blij met het bezoek en stel vast dat Boortmeerbeek een topper blijft in het filatelistisch seizoen”. Dat doet deugd om dit te mogen ontvangen. De club zelf was ook fier omwille van de actieve inzet van zovele helpende handen bij op- en afbouw en tijdens de beurs.
Meer foto’s - zie fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017
 
Medio maart 2017 maakte het clubsecretariaat er samen met de webmaster werk van om een aantal filmpjes op YouTube te zetten. In deze filmpjes – o.a. ook een aantal gemaakt voor de gemeente Boortmeerbeek -  was de club organiserende of betrokken partij. Een impressie van de filateliebeurs was er ook bij. Verder in de loop van de maand zouden ook de oudere filmbeelden m.b.t. onze grote manifestaties uit het verleden in deze optiek verwerkt worden.

Onze ruilmeester, Michel, volgde op 11 maart 2017 de algemene vergadering van SFP-De Koerier bij in D’Open poort te Lier en informeerde ons in de club bondig over enkele genomen beslissingen. Een verslag volgde in het clubblad. In hun magazine “De koerier” merkten wij ook onze clubcoördinaten op. 

Tijdens de algemene statutaire vergadering van KLBP Brabant te Zaventem op 18 maart 2017 was onze clubafgevaardigde er ook bij en maakte in het punt “Varia” ook promotie voor onze nieuwe clubaccenten op YouTube. Later verscheen het verslag in ons clubblad.

 
Verschillende leden waren in de erna volgende periode ook op pad. Zo o.a. naar de internationale filatelie- en muntenbeurs in Expo Antwerpen op 24 en 25 maart 2017 en op 8 april 2017 naar de 12de filateliebeurs te Zellik. Deze laatste was omkaderd met de 1ste contactdag van de kerngroepen Themaphila Wetteren en KeTheFil Brabant en ook daar was de club vertegenwoordigd.
 

Impressie in "Den Horinck" in Zellik
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017Pasen in de club – dat is een vaste traditie.
Op paaszondag 19 april 2017 werden de aanwezige leden in de club dan ook allemaal weer op paaseieren vergast.

Tijdens de bijeenkomst werden ook de laatste inschrijvingen voor ons nakende clubfeest afgerond.

 
Op 22 april 2017 kende ons jaarlijks clubfeest opnieuw een grote toeloop aan gegadigden om samen te smullen van het feestmenu én het verzorgde muzikale optreden van Danny Daniël & Co.
 

Belangrijk waren uiteraard ook de huldigingen van Paul en Suzy met hun respectievelijk 40-jarig lidmaatschap.
 
 

Het werd een gesmaakt feest afgerond met het befaamde dessert van ons Suzy. De bloemetjes op tafel werden ook dit jaar gratis verloot in de zaal.  De rest van de namiddag werd gevuld met héél veel ambiance volledig naar ieders zin.
Meer foto’s zie onze website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017

Dezelfde dag vond er ook een bijzondere opgeroepen vergadering van de KLBP in Zaventem plaats. Wij lieten ons voor een keertje vertegenwoordigen door de bevriende kring van Keerbergen.
 
Daags erna – 23 april 2017 - vond in de dorpskern de herdenking plaats van de bevrijding van het XXste konvooi met als thema “Muziek in tijden van oorlog en herinnering”. Als muzikale gasten traden Boogie Boy en Simon Gronowski op in aanvulling van hun visie op muziek, ontsproten in en na de moeilijke oorlogsjaren.

Tussen het publiek spotten wij verschillende geïnteresseerde leden die de oproep van de gemeente aan ons adres volgden en uw clubsecretaresse tekende mee voor het filmisch vastleggen van het gebeuren én de montage van de beelden als lid van de lokale filmclub.
 
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017

Na enkele maanden van oponthoud was de club op 27 april 2017 terug vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-vergadering in het Bondshuis te Zaventem om samen met andere clubafgevaardigden in te gaan op de verschillende filatelistische elementen in een thematische verzameling.

De week van de amateurkunsten in eigen dorp werd net als vorig jarig opgevat als een kunstroute, maar nu gespreid over 2 dagen, wat voor ons qua actieve deelname – zoals in 2016 - moeilijk lag. Onze club verkoos dit jaar deel te nemen aan de lokale verenigingendag in september, maar dat weerhield leden niet om de kunstroute op 29 en 30 april 2017 te bezoeken en de invitatie van de gemeente te volgen.
 

Ook bij het afsluitende WAK concert en de receptie, aangeboden door de gemeente – beide in de kerk van Hever – was de club vertegenwoordigd.
 
Meer foto’s – zie website
Films YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017
 
Op 13 mei 2017 stond er opnieuw één van onze leden in de kijker. Hij verwierf op nationaal vlak namelijk de Prijs voor filatelistische verdienste “Paul De Smeth 2016”, uitgereikt door de KLBP voor zijn literaire bijdrages in boekvorm, gepubliceerde studies en artikelreeksen. Het is een hele prestatie om deze jaarlijks toegekende prijs, met als doelstelling het aanmoedigen van de publicaties van filatelistische literatuur op nationaal vlak, te verwerven.
Wij feliciteerden Luc Selis dan ook met deze eretitel. De officiële prijsuitreiking volgt in het najaar tijdens de algemene ledenvergadering van de KLBP.


 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Postzegelvereniging ‘de Achterhoek’ werd van 19 t/m 21 mei 2017 de nationale postzegeltentoonstelling “Achterhoek 2017” georganiseerd in de Hamalandhal te Lichtenvoorde (NL). 
Luc Selis nam er deel in twee categorieën en scoorde opnieuw heel hoog volgens het Nederlandse quoteringssysteem.
 
Postgeschiedenis  
Ocean Letters Groot goud 92%
   
Prentbriefkaarten  
De eclectische architectuur van Zurenborg Goud 87%
 
Hetzelfde weekend, met name op 21 mei 2017 vond in de club de tweede korte bestuursvergadering van het jaar plaats. Hoofdzaak was het om het fiat van het bestuur te hebben inzake een mogelijk bezoek aan het Pater Damiaanmuseum te Tremelo later op het jaar.

Bij de jaarlijkse huldiging van de sport-, cultuurlaureaten en vrijwilligers 2016 van de gemeente Boortmeerbeek op 24 mei 2017 in de lokale sporthal werd de clubsecretaresse Ida voor haar 30-jarig bestuursmandaat van de club gelauwerd in de categorie van de vrijwilligershulde.

 

Een ruime groep leden was erbij om samen met haar op dit feit te klinken tijdens de gemeentelijke receptie. Rik Jennes van ’t Lenske maakte voor ons een groepsfoto als blijvend souvenir naast uiteraard de trofee van de gemeente.
 
Meer foto’s – zie website

Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” 
Klik op Logo club en kies playlist 2017 – Compilatie
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017
 

De pers was ook van de partij. Het resultaat was te zien in ”Het Laatste Nieuws” van 14 juni 2017 en wie het gelezen heeft, heeft ook opgemerkt de tekst en uitleg helemaal niet strookte met de realiteit. Volgens de pers was Ida nu ook ineens bestuurslid van de filmclub, wat niet het geval is. Eens te meer een bewijs, dat men de pers altijd met een korreltje zout moet nemen.
Zie website “In de pers”

Op 30 mei 2017 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-vergadering te Zaventem waar er terug gekeken werd naar de scores van recente nationale competities in Nederland en Finland én de volle aandacht ging uit naar de grote diversiteit op het vlak van postwaardestukken. 

Wij vernamen van een aantal leden, dat ze op 3 juni 2017 een bezoekje brachten aan de 29ste ruilbeurs van postzegelclub Nossegem in het sorteercentrum van TBC post in Zaventem. Wij spotten er ook verschillende leden tussen de standhouders. Duidelijk was zeker dat onze leden de vriendschapsbanden met de club van Nossegem hoog in het vaandel dragen.

Bij het regionale competitieve kampioenschap Antwerpen-Limburg in Ekeren (Mariaburg) op 10 juni 2017 tekenden twee leden in en scoorden er voortreffelijk.

Foto: Mon en Paul tussen de kaders in Ekeren

 
In naam van De Postiljon nam Edmond Cannaerts deel
 
Postgeschiedenis “Tsjechoslowakije - Gebruik v. strafportzegels 1919/1988”
  Verguld Zilver 83 %

In naam van een Antwerpse kring nam Luc Selis deel in twee categorieën:
 
1. Prentbriefkaarten De eclectische architectuur van Zurenborg (Berchem)
  Groot Goud 96 %
   
2. Postgeschiedenis Post in onbezet België 1914-1918
  Groot Goud 95 %
 
Andere leden bezochten de organisatie, die verdeeld over twee zalen doorging en ontdekten er de nieuwe postzegels en bijhorende afstempelingen van de uitgiften “Promotie van de filatelie” met de mooiste plekjes in Eupen, “500 jaar reformatie”, Medische doorbraken”, “Wielerhelden uit de Tour de France” en de “Europa-uitgifte over kastelen”

Een kijkje op de gelegenheidsafstempelingen:
 

Meer foto’s van de organisatie – zie onze website

Dezelfde dag, 10 juni stuurde onze kring een delegatie naar het feest t.g.v. 10 jaar vrijwilligersverzekering te Leuven, een organisatie van provincie Vlaams-Brabant.
 

 
Suzy, Dominique en Annemie namen een kijkje bij de inspiratiestanden en workshops en waren erbij op het moment van de prijsuitreiking n.a.v. het indienen van “onze” gouden feesttip. Jammer genoeg voor onze club werd onze inzending dit jaar niet gehonoreerd met een prijs en konden we niet mee op de foto met de gehuldigde groeperingen en gedeputeerde Monique Swinnen.
 
Op 17 juni 2017 hield Luc een voordracht bij Studiekring WO I / II te Jezus-Eik (Overijse) met als postgeschiedkundig onderwerp “De telegraafdiensten 1914-1918” en dezelfde dag woonde onze ruilmeester Michel de open vergadering bij SFP De Koerier bij te Gent.
 
Ook de cultuurraad bijwonen in eigen gemeente is een must. Op 20 juni 2017 volgde onze clubafgevaardigde de vergadering in het gemeentehuis te Boortmeerbeek en leverde ook een inbreng bij verschillende punten. Het verslag van de vergadering werd ook opgenomen in het erop volgende clubblad.

De clubreis op 23 juni 2017 bracht ons dit jaar naar drie verschillende locaties en dit bij prachtige weersomstandigheden. Zoals altijd opteerden we voor een mix met interessante en plezante gegevens.

In Tessenderlo bezochte onze ruime groep na het verzorgde ontbijt het nabijgelegen bosmuseum “Gerhagen”. De gids deed zijn werk meer dan voortreffelijker en het was het interessante onderdeel van onze clubreis.

Het menu inclusief 1 consumptie, dat erna volgde sterkte dan verder de innerlijke mens en bij het verlaten van de site werd ook even tijd gemaakt voor de obligate groepsfoto.

 

De bus bracht ons daarna naar de volgende plezante bestemming bij de aanlegsteiger van “De Zander” te Dessel voor een boottochtje van 2 u op het Kempische kanaal en werd afgerond met pannenkoeken en een drankje inclusief aan boord. En wat keken wij onze ogen uit in “The Forbidden Garden” te Geel als afsluiter van onze daguitstap!
 
Meer foto’s – zie website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017

Naar gewoonte gingen onze clubbijeenkomsten gewoon door in de vakantiemaanden en leden bleven actief ook daarnaast actief op menig front.
  • Zo verscheen in Belgaphil nr 47 (15 juli 2017) - het kwartaalblad van de KLBP - een artikel van Luc Selis m.b.t. zijn verzameling “Ocean Letters”.
  • Er volgden inschrijvingen voor actieve deelname bij enkele competitieve tentoonstellingen in het najaar.
  • Een bezoekje werd gebracht aan de “b surprised day” in de Zegeldrukkerij te Mechelen op 7 juli 2017 dat dit jaar in het thema van de MyStamp stond.
  • Een groep leden ging in op de invitatie van de club van Terhulpen om hun grote filateliebeurs te komen bezoeken op 8.7.2017. 


Meer foto’s – zie website·              
 

  • Wij dienden in juli een voorstel in bij bpost m.b.t de uitgiften 2019 voor een mogelijke reeks rond het universele gegeven “Het ei” en in augustus volgde een aanvraag bij bpost met het oog op een mogelijke organisatie van een voorverkoop met omkaderend programma in 2018.
  • Wij spotten leden tijdens de grote ruilbeurs te Nieuwpoort op 22 juli 2017  (Foto)
  • ....en ook tijdens de filateliebeurs te Jette op 5 augustus 2017 waren leden én standhouders present.
  • Ook de zomerbeurs in Herentals op 13 augustus 2017 kreeg het bezoek van leden van de club. Ze snuisterden tussen de standen op de Grote Markt én in de Lakenhalle en genoten van de bijzondere tentoonstelling met miniatuurschepen in flessen.  
 
  • Leden waren eveneens present als standhouder bij de ruilbeurs in Centrum Reinaert te Gent op 26 augustus 2017.
  • En last but not least was onze club in de periode van 25 t/m 27 augustus 2017 vertegenwoordigd tijdens de nationale multilaterale tentoonstelling Hertogpost 2017 in ’s Hertogenbosch. Luc Selis nam er succesvol deel met twee verzamelingen in twee verschillende categorieën onder de Nederlandse vlag. Zijn resultaten:
Postgeschiedenis    
Ocean Letters Groot Goud 95 %
     
Prentbriefkaarten    
Prentbriefkaarten van Zurenborg Goud 88 %
 
Bij de 4de editie van de gemeentelijke verenigingendag “Boortmeerbeek feest” op zondag 3 september 2017 pakte de club uit met een infostand met stukjes uit verzamelingen in thematische filatelie, open filatelie, één/twee blad verzamelingen en een landverzameling, aangevuld met een korte informatieve tekst. Rechtopstaand werd geopteerd voor de affiche van bpost met de uitgiften van 2017, een affiche met aandacht voor onze volgende clubactiviteit – onze bingoavond – én een selectie aan uitvergrote foto’s om aan te tonen wat onze clu zoal in haar mars heeft.


 
Meer foto’s - zie ons fotoarchief
(met dank ook aan K. Derua - schepen van cultuur & R. Jennes - fotoclub 't Lenske)
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017

De stand werd door verschillende leden beurtelings bemand, zodat iedereen ook kon genieten van de uitgebreide randanimatie. Ida maakte ook een film van het gebeuren, die u op YouTube kan ontdekken, bvb onder "Verenigingendag Boortmeerbeek 2017". 
 
Er is voor altijd wel een eerste keer. Jammer genoeg was dit op 16 september het geval bij onze inschrijving voor de competitieve Hesbiphil te Waremme, waar wij onverhoopt wegens heirkracht dienden te annuleren.
 
Op 17 september 2017 waren de leden, spijts de autoloze zondag in de contreien toch volop onderweg en niet alleen naar onze ledenclubdag maar ook om de ruilbeurs van de vrienden van HVB in Begijnendijk op te zoeken.
 
Het in begin van de zomer heropende Pater Damiaan belevingscentrum in Tremelo wachtte onze 17 koppige groep op dinsdag 19 september 2017 op. De gids leidde ons rond door het complex en zo kregen we een duidelijk zicht op het leven, het karakter, de realisaties e.a. van de illustere figuur die Jozef De Veuster was en de impact, die hij ook vandaag de dag nog heeft op wereldvlak. Initieel zou ook het gidsdeel door één van onze leden waargenomen worden, maar een operatie, precies op de vooropgestelde dag, stak de nodige stokken in de wielen.
 
Meer foto’s - zie ons fotoarchief
 
Ons bezoek werd afgerond met een tas koffie of thee met een stuk fruittaart en een gezellige babbel vlakbij in begeleidingstehuis Huize De Veuster. De club droeg de kosten voor bezoek en afrondende snack voor de leden. Tijdens de erop volgende clubdag werden tussen de deelnemers aan dit bezoek nog drie gelegenheidsomslagen m.b.t de heiligverklaring van Pater Damiaan in 2009 verloot.
 
Het nieuwe KeTheFil seizoen ging op 28 september 2017 van start en de club was vertegenwoordigd in het Bondshuis in Zaventem. We vernamen er officieus dat we de voorverkoop in 2018 niet zouden toegewezen krijgen.
 
"Antwerpfila" geldt twee keer per jaar als het mekka voor filatelisten en numismtiekers.
Op 29 en 30 september 2017 werden in Antwerpen verschillende leden gespot tussen de standen en onze materiaalmeester was er prominent present met een grote stand, onze promotiecampagne m.b.t onze beurs in 2018 niet te vergeten.

De raad van het bestuur van de KLBP nodigde de kringen uit voor haar Algemene vergadering én de academische zitting op 7 oktober 2017 in het Bondshuis te Zaventem en de club was ook hier vertegenwoordigd. De verdeling van beursflyers aan de 78 clubafvaardigingen en de gezellige babbel met menigeen vóór en na de toespraak was opnieuw heel interessant.
Wij volgden minutieus de diverse agendapunten en de leden werden geïnformeerd via een verslag in het clubblad. Belangrijk voor onze club was uiteraard ook de hulde aan ons lid Luc Selis met de uitreiking uit handen van de nationale voorzitter van de KLBP - Ivan Van Damme - van het kristallen pronkstuk als laureaat in de categorie “Literaire verdienst Paul De Smeth 2016”.

 

Meer foto’s - zie ons fotoarchief
 
Later zou in het magazine “Belgaphil” nr 49 editie 15/1/2018 een uitgebreid verslag volgen met foto’s.
 
Daags erna 8 oktober 2017 bemanden enkele leden ook standen tijdens de ruilbeurs in “Den Hof” te Sint-Niklaas en ook op 15 oktober 2017 vond men hen tijdens de ruilbeurs in “Start 65” te Buizingen.

Op deze laatste datum, 15 oktober 2017, was een stuk van onze clubbijeenkomst voorbehouden voor het bestuur. Tijdens de derde bestuursvergadering van het jaar werden de krijtlijnen voor de komende maanden uitgezet en werden diverse losse punten besproken. Via een bondig verslag in het clubblad werden de leden geïnformeerd.
 
Bij de regionale competitieve West- en Oost Vlaanderen in Ieper tijdens het weekend van 21 & 22 oktober 2017 nam ons lid Luc Selis deel, dit keer met zijn studie gemonteerd op in totaal 8 kaders.
Zijn prijs werd hem overhandigd door de Schepen van Cultuur van Ieper met volgende score:

 
Postgeschiedenis
Post, telegraaf en pakjes in onbezet 96 %           Groot Goud
België 1914 - 1918    

De club werd op 26 oktober 2017 vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondshuis de Zaventem. Hoofdaccent van de avond “Welk materiaal is te vermijden of juist prima binnen de actuele themaregelgeving 3.5?” (= niet onder de eerdere foutieve indicatie 4.0).
Deze informatie is en blijft altijd interessant om leden binnen de club te kunnen helpen bij hun zoektocht naar mooie stukken.

Onze inmiddels 20ste bingoavond ging op 28 oktober 2017 ’s avonds door in de cafetaria van de sporthal in eigen dorp. Dankzij de inbreng van leden gedurende het hele jaar en van enkele handelaars konden we aan het ± 110 personen tellende publiek 487 prijzen aanbieden, verdeeld over drie prijsklassen.
 
 
Meer foto’s - zie ons fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2017

Op 1 november 2017 bemanden enkelen standen tijdens de ruilbeurs Ipso Facto in Oudenburg en op 5 november 2017 was dit eveneens het geval in Houtemveld te Tienen. Naar deze laatste ruilbeurs zakten ook verschillende andere leden af vóór en na onze eigen clubbijenkomst in Boortmeerbeek. De gelegenheid werd nuttig benut om flyers te verdelen voor onze beurs van maart 2018 bij diverse standhouders en aan bevriende filatelisten.

Een topper voor onze leden is elk jaar opnieuw de filatelistische beurs in de refter van het Koninklijk Atheneum van Vilvoorde op 11 november.  Onze delegatie kon men gewoon niet over het hoofd zien en dit zowel tussen en bij de standen.

 
Leden zochten en vonden materiaal voor hun verzamelingen en er volgde een gezellig onderonsje. Allemaal even “cheese” zeggen!
 
Meer foto’s - zie ons fotoarchief


Op 17 november 2017 was de club vertegenwoordigd tijdens de officiële voorstelling van de postzegels 2018 in de Zegeldrukkerij te Mechelen.

Vóór en na de voorstelling werden er contacten gelegd met andere club-afgevaardigden, promo gemaakt voor onze beurs en de bpost informatiemap en poster met de zegels 2018 bewijzen binnen de club beslist weer hun nut.
Uw clubsecretaresse maakte ter plaatse een filmimpressie, die tijdens de algemene ledenvergadering in januari in de club zal getoond worden. 

 
Meer foto’s - zie ons fotoarchief

Verder vond men in de beurs op 19 november 2017 in de gemeenteschool te Zele leden – standhouders van onze vereniging en in het maandblad “ De Postzegel “ van de KVBP editie december 2017, verdeeld eind november 2017, het artikel “Zeldzame opdrukken op Belgische briefkaarten” van de hand van ons lid Luc Selis.
 
Zoals elk jaar begin december was onze clubbijeenkomst van 3 december weer bijzonder met de aansluitende externe kerstmarkt en het uitreiken van sinterklaasgeschenkjes aan alle aanwezige leden. Onze leden waren weer allemaal heel braaf geweest!

Dezelfde dag ging in het Koninklijke Atheneum Redingenhof te Leuven de 33ste postzegelbeurs van KVBP Leuven door. Tijdens deze beurs tekenden verschillende leden als standhouders present en vóór en na onze eigen clubbijeenkomst zagen verschillende leden (min. 8 leden) de kans schoon om er nog een bezoek te brengen.


Op 8 december 2017 waren meerdere leden op pad naar de b Welcome day in de Zegeldrukkerij te Mechelen. Leden, die er zegels kochten, kregen ook meteen een souvenirstuk mee.

Daags erna, op 9 december 2017 zakten zowel leden-standhouders als bezoekende leden af naar zaal De Brug, Neckelspoel – Mechelen om er actief present te zijn bij de 12de filateliebeurs van de Mechelse kring Opsinjoor.

En op 10 december 2017 waren er ook enkele leden-standhouders én bezoekende aanwezig tijdens de 24ste nationale ruildag met tentoonstelling in D’Open poort te Lier.

Op 16 december 2017 werden de Brabantse kringen opgeroepen om deel te nemen aan de provinciale algemene vergadering KLBP in het Bondshuis te Zaventem. De Postiljon was er vertegenwoordigd en een verslag van de belangrijkste informatie werd ook opgenomen in het erop volgende clubblad.

Binnen de schoot van de KLBP werden ook de commissarissen ver(her)kozen in de verschillende disciplines. De kandidatuur van ons lid Luc Selis werd opnieuw weerhouden en hij werd herverkozen als nationaal commissaris voor wat betreft het doelgebied van de postwaardestukken.
 
Een andere vergadering was ook gepland in eigen kring op 17 december tijdens de laatste clubbijeenkomst van het jaar. Tijdens deze vierde bestuursvergadering van het jaar werden a.h.v. een aantal punten enkele belangrijke beslissingen inzake de clubwerking in 2018 genomen. 

Op 21 december 2017 was uw clubsecretaresse op pad om een filmimpressie te maken van de gemeentelijke kerstmarkt. U kan het filmverslag terugvinden op YouTube via Kerstmarkt Boortmeerbeek 2017.


Met het eindejaar in zicht waren ook standhouders-leden present in Campus Helix in Maasmechelen op 26 december en ook al was de afstand wat groter, enkele leden meldden zich er toch ook present.